Poredano po:
Povratak na Zakon o sudovima

Broj dokumenata: 29

1
Rev 1491/10-2; 28.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Poništava se ugovor o prodaji stana sklopljen dana 29. listopada 2003. (datum ovjere potpisa) između V. B. iz Z., H. ..., kao prodavatelja i A. P. iz V., Z. ... i to dvosobnog stana sa nusprostorijama u II. katu, stan br. 4, u površini od 39, 31 m2, sa drvarnicom br. 82, kao posebnog dijela najamnin...

2
VSRH Su Gžzp I 21/2015-2; 23.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru poslovni broj Su-Gzp I-18/15-2 od 2. studenoga 2015. odbačen je kao nedopušten zahtjev predlagatelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Protiv tog rješenja predlagatelj je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne ...

Broj odluke: Su Gžzp I 21/2015-2

3
VSRH Gr1 333/2015-2; 26.8.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se rješenjem poslovni broj Ovr-3882/14-9 od 15. travnja 2015. oglasio stvarno nenadležnim i ustupio predmet Trgovačkom sudu u Rijeci pozivom na odredbu čl. 34.b toč. 1. Zakona o parničnom postupku temeljem koje su trgovački sudovi stvarno nadležni suditi u prvom stupnju u sporo...

Broj odluke: Gr1 333/2015-2

4
VSRH Gr1 294/2015-2; 21.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se rješenjem poslovni broj Ovr-2905/14 od 23. rujna 2014. oglasio stvarno nenadležnim pozivom na odredbu čl. 33.a st. 2. toč. 1. Ovršnog zakona. Trgovački sud u Rijeci je dopi ...

5
VSRH Gr1 383/2014-2; 30.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj R1-246/14 od 22. srpnja 2014. oglasio stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pozivaj ...

6
VSRH Gr1 30/2015-2; 9.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj Ovr-1507/14 od 12. rujna 2014., oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje po prijedlogu za određivanje privremene mjere pozivom na odredbu ...

7
VSRH Rev 2649/2011-2; 17.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Bujama-Buie broj Z-3406/11 od 26. srpnja 2011. ureda radi otpisan je iz z.k.ul. 2411 k.o. B. k.č.br. 1938/3 i prenesen u novi z.k.ul. 2554 iste k.o., otpisan je iz z.k.ul. 1 ...

8
VSRH Rev 249/2013-2; 10.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Osijeku broj Gž-3522/11-2 od 13. rujna 2012. potvrđena je presuda Općinskog suda u Našicama broj P-299/11-4 od 24. listopada 2011. kojom je utvrđeno da je tužitelj vlasnik ...

9
VSRH Gr1 492/2014-2; 4.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zadru, rješenjem poslovni broj Ovr-1510/14 od 16. rujna 2014., oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje po prijedlogu za određivanje privremene mjere pozivom na odredbu čl. 340. st. ...

10
VSRH Revr 676/2014-2; 20.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju solidarno isplate iznos od 19.644,26 kn te da mu naknade troškove postupka u iznosu od 19.150,00 kn (toč. I. izreke) dok je preostali dio z ...

11
VSRH Gr1 349/2014-2; 30.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zadru se rješenjem poslovni broj R1-44/14-3 od 24. lipnja 2014. oglasio stvarno nenadležnim pozivajući se na odredbe čl. 331. i čl. 37. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 11 ...

12
VSRH Gr1 457/2014-2; 30.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu se rješenjem poslovni broj Su-Gzp I-86/14 od 8. srpnja 2014. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravomoćnosti tog rješenja spis ustupio Trgovačk ...

13
VSRH Revr 472/2014-2; 16.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim tužitelj traži da se oslobodi obveze naknade štete u iznosu od 4.713,75 kn i da mu tuženik naknadi parnični trošak, te je od ...

14
VSRH Gr1 377/2014-2; 22.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj R1-384/2013 od 9. listopada 2013. oglasio stvarno nenadležnim pozivajući se na odredbe čl. 20. st. 1. toč. 6. i čl. 18. st. 1. toč. 3. Zakona o sudov ...

15
VSRH Gr1 351/2014-2; 20.8.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se rješenjem poslovni broj R1-11/14 od 6. svibnja 2014. oglasio stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Rijeci. Trgovački sud ...

16
VSRH Gr1 123/2014-2; 24.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-886/12-16 od 19. studenoga 2012. odbio prijedlog predlagatelja P. d.o.o. za amortizaciju bjanko zadužnica izdanih trgovačkom društvu I.-T ...

17
VSRH Gr1 131/2014-2; 17.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj R1-922/13-2 od 24. prosinca 2013. oglasio stvarno nenadležnim i po pravomoćnosti rješenje predmet ustupio stvarno i mjesno nadležnom Trgovač ...

18
VSRH Gr1 747/2013-2; 10.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj R1-397/13 od 17. rujna 2013. oglasio stvarno nenadležnim pozivajući se na odredbe čl. 331. i 37. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12 ...

19
VSRH Su Gzp I 35/2014-3; 6.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 24. veljače 2014. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, na temelju odredbe iz članka 63. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 - dalje: ZS) zbog ...

20
VSRH Gr1 775/2013-2; 3.3.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Su-Gzp I-133/13 od 3. lipnja 2013. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravomoćnosti tog rješenja spis ustu ...

21
VSRH Su Gzp I 22/2014-3; 7.2.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Predlagatelj je 3. veljače 2014. podnio ovom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, temeljem odredbe iz članka 63. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13 - dalje: ZS) zbog du ...

22
VSRH Su Gžzp I 3/2014-2; 27.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Su-Gzp I-156/13 od 20. prosinca 2013. odbijen je kao neosnovan zahtjev I. - VIII. predlagatelja kojim je zatražena zaštita prava na suđenje u razumnom ...

23
VSRH Gr1 665/2013-2; 22.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj R1-647/13-2 od 27. kolovoza 2013. oglasio stvarno nenadležnim navodeći da se u konkretnom predmetu radi o sporu radi raskida ugovora o kupop ...

24
VSRH Gr1 627/2013-2; 22.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Malom Lošinju se rješenjem poslovni broj P-314/12 od 13. veljače 2013. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupio Tr ...

25
VSRH Gr1 741/2013-2; 2.12.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku se rješenjem poslovni broj Ovr-3269/2013-2 od 30. srpnja 2013. oglasio mjesno nenadležnim te je po pravomoćnosti tog rješenja spis ustupio nadležnom Općinskom sudu u Slavonskom ...

26
VSRH Gr1 632/2013-2; 6.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci, rješenjem poslovni broj Su-Gzp-I-5/13 od 26. srpnja 2013., oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i odlučio da će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ust ...

27
VSRH Gr1 561/2013-2; 4.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Gzp-704/09-7 od 21. siječnja 2011. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravomoćnosti tog rješenja spis ustupio Viso ...

28
VSRH Gr1 558/2013-2; 12.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj Gzp-1421/09 od 2. prosinca 2010., utvrdio je prekid postupka radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, jer su nastupile pravne posljedice otvaran ...

29
VSRH Gr1 560/2013-2; 12.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu u postupku, rješenjem poslovni broj Gzp-1424/09 od 21. veljače 2011., utvrdio je prekid postupka radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, jer su nastupile pravne posljed ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a