Poredano po:

Broj dokumenata: 37

1
Gž 488/2020-2; 22.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji je glasio: "Nalaže se tuženiku Vladimiru Dorotiću iz Sesveta, Ivana Keleka 2, OIB 27759613919 da stan u Sesvetama, Ivana Keleka 2, koji se nalazi u podrumu stan broj 015, površine 29,76 m2, upisanog u z.k.ul. 876, podulož ...

2
Gž 1567/2019-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da iseli iz stana broj 8 površine 41,06 m2 koji se nalazi u zgradi označenoj kao čest. zgr. 1295 k.o. A8 na adresi A2 , te da taj stan, slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužiteljici putem Ministarstva F. , Carinske uprav ...

3
Gž Zk 147/2020-2; 25.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor D. Ć. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-1657/19 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon okončanja žalbenog postupka. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, ......

4
Gž 367/2019-2; 26.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Odbacuje se tužba tužitelja u ovoj pravnoj stvari. 2. Nalaže se tužitelju da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 1.875,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja rješenja do isplate, po stopi od 6,42% godišnje, odnosno u s ......

5
Gž 1905/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljica za naknadu nematerijalne štete, tužiteljici A. D. u iznosu od 350.000,00 kn te za isplatu materijalne štete u iznosu od 17,32 kn, kao i tužbeni zahtjev tužiteljice I. D. za isplatu nematerijalne i materijalne š ...

6
Gž Ovr 85/2019-3; 16.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odlučio da se zastaje s postupkom i odgađa ovrha do pravomoćne odluke u predmetu Općinskog suda u Novom Zagrebu broj P-437/18 rad utvrđenja ništetnosti javnobilježničkog akta i ugovora o kreditu koji predstavlja ovršnu ispravu u ovom predmetu. Navedeno rj ....

7
Gž Ovr 679/2019-2; 25.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe od 28. studenog 2018., kao neosnovan. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobijaju ovršenici B. i P. P. zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno ...

8
Gž 47/2018-2; 23.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da stan u A3 , pobliže opisanog u izreci pobijane presude preda tužitelju slobodnog od njegovih osoba i stvari te da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 3.300,00 kuna zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom od pres ...

9
Gž 806/2019-2; 18.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom naloženo tuženicama M. P. i L. P. iseliti iz stana u A3 , prizemlje, površine 35,30 m² koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, kao posebnog dijela stambene zgrade A4 , sagrađene na k.č.br. B5 ...

10
Kž 77/2019-6; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, produljena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage Županijskog suda u Puli - Pola, od 23. travnja 2015., broj Kir-150/15, a produljena rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u P...

11
Gž Zk 123/2019-2; 18.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim su rješenjem odbijeni prigovori protustranaka F. Š. i M.-. d.o.o. iz Z. te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-21419/17 od 7. studenoga 2018. Protiv tog rješenja žalbu podnose protustranke F. Š. i M.-. d.o.o. Z. pobijajući ga z...

12
Gž R 26/2019-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja usmjerena na utvrđenje nedopuštenosti odluke o prestanku radnog odnosa i na povratak na rad. Protiv ove odluke žali se tužitelj pobijajući je zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne n...

13
Gž Ovr 854/2018-2; 24.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule posl.br. Ovrv-33050/15 od 30. listopada 2015. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukida se platni nal ...

14
Gž Zk 108/2018-2; 11.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbijaju se prigovori I. R. iz A1 , i M. F. iz A1 , OIB B2 , kao neosnovan, te se potvrđuju rješenja ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-4921/2017 o ...

15
Gž 5821/2017-2; 3.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za utvrđenjem ništavosti ugovora te da se presudom nadomjesti ugovor o kupoprodaji stana sadržaja kako je to pobliže opisano pod točkom I izreke. Naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11....

16
Gž 1181/2017; 5.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da iseli iz stana u potkrovlju i iz sobe na prvom katu kuće koja se nalazi u Z., J. u. IV. odvojak br. 10 - sve pobliže opisano u izreci presude, da stan i sobu preda slobodnu od osoba i stvari u suposjed tužiteljima te da im naknadi prouzročeni...

17
Gž 2351/2017-2; 18.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod toč.I izreke određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja postupka koji se kod Europskog suda za ljudska prava vodi pod brojem Aplikacija broj 29622/16 od 23. svibnja 2016. Toč.II izreke određeno je da će se prekinuti postupak...

18
Gž 2635/2016-2; 11.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice kao nedopuštena pa je tužiteljica obvezana naknaditi tuženiku prouzročeni parnični trošak u iznosu od 10.312,50 kn. Pravodobno izjavljenom žalbom tužiteljica pobija prvostupanjsko rješenje iz svih zakonskih žalbenih razloga i s prijedlogom da se p ....

19
Gž 1541/2017-3; 8.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženici na ime naknade neimovinske štete zbog neosnovanog pritvaranja isplati tužitelju iznos od 93.600,00 kn sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine ...

20
Gž-6840/16-2; 28.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je:

21
Gž 2920/2016-2; 16.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku E. M. d.o.o. Z. isplatiti prvotužiteljici iznos od 25.000,00 kn i drugotužitelju iznos od 25.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 30. studenog 2012. do isplate. Toč. II. izreke presude odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu svakom o...

22
Gž-1460/17-2; 4.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I izreke usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja kojom je naloženo tuženiku da s tužiteljem zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u Z., S. 16 ili da će taj Ugovor nadomjestiti pobijana presuda. Točkom II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u...

23
Gž-1209/16-4; 7.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi:

24
Gž R-10/17-2; 5.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke utvrđeno je da je tužiteljici povrijeđeno dostojanstvo za vrijeme rada kod tuženika čime je tuženik počinio povredu obveza iz radnog odnosa.

25
Gž-1395/16-2; 2.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 50.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 11. lipnja 2010. do isplate. Toč.II izreke naloženo je tuženiku da na portalu "Index.hr" objavi u cijelosti ovu presudu, nakon pravomoćnosti iste, bez komentara u roku o...

26
Gž-1014/16-4; 7.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Udruge za primarnu pravnu pomoć i druge oblike pomoći „D. v.“ iz Đ., A. R. 12 za sudjelovanje u parničnom postupku kao umješača na strani tuženika. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da se navedena Udruga podneskom od 21. kolovoza 201...

27
Gž-2492/16-2; 19.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice A. H. iz Z. br. Ovrv-15852/14 od 03. prosinca 2014. g. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 200,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose od 100,00 kn te...

28
Gž-8572/16-2; 10.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 5.413,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama kako je to pobliže opisano pod točkom I. izreke. Odbijen je tužitelj s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva od 8.229,56 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (t...

29
Gž-2646/16-2; 28.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja određen je prekid parničnog postupka radi isplate do donošenja odluke Ustavnog suda u predmetima broj UIII-2605/15 i UIII-2547/15.

30
Gž-521/14; 5.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je:

31
Gž-2902/15-2; 26.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice radi naknade štete u iznosu od 31.750,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 13. srpnja 2012.g. do isplate pa je pobijanom toč.I/izreke rješenja obvezana naknaditi tuženoj prouzročeni parnični trošak u iznosu od 9.000,00 kn.

32
Gž-1208/15-2; 28.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom i rješenjem u toč.I. izreke presude utvrđeno je da je tužiteljica, suvlasnica u 436754/1250000 dijela na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 1991 k.o. K., čkbr. 2624 klijet br. 83, terasa, vinograd sa 371 čhv, klijet u D. sa 20 čhv, terasa u D. sa 4 čhv i vinograd u D. sa 347 čhv, š...

33
Gž-2166/13-2; 9.12.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice radi utvrđenja da je povrijeđeno njezino dostojanstvo za vrijeme rada kod tuženika čime je tuženik počinio povredu obveza iz radnog odnosa, kao i zahtjev za naknadu nematerijalne štete u iznosu od 600.000,00 kn, a odbijen je i zahtje...

34
Gžx.144/11-2; 25.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženicima da su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2.936,78 € s kamatom po stopi koju na devizne štedne uloge građana u € isplaćuju poslovne banke u mjestu isplate, tekućom od 25. srpnja 2003. g. do 31. prosinca 2007. g., a od 01. prosinca 2...

35
Gž.1212/09-2; 15.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke utvrđeno je da je s danom 12. ožujka 2009.g. prestala obveza uzdržavanja tužitelja u odnosu na tuženu V. K. i tuženu T. K., a koja obveza je utvrđena pravomoćnom presudom Općinskog suda u Novom Marofu br.P.159/97. od 17. studenog 1997.g. Toč.II izreke tužene ...

36
Gž.1085/09-2; 18.11.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom za isplatu iznosa od 759,00 kn, dok je u toč. II. izreke tuženiku naloženo platiti tražbinu tužitelja u ukupnom iznosu od 29,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose pobliže navedene u izreci.

37
Gž.22/08-2; 14.7.2007 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU Broj: Gž.22/08-2 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Županijski sud u Varaždinu po sucu toga suda Ljiljani Levatić-Uskoković, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari I tužitelja A. B., iz Sv. Đ.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a