Poredano po:

Broj dokumenata: 73

1
Gž 1780/2019-2; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke utvrđena je ništetnom odredba čl. 4. ugovora o kreditu broj B3 od 20. siječnja 2006. u dijelu kojim je ugovorna kamatna stopa promjenjiva sukladno izmjenama i dopunama Odluke o kamatnim stopama banke bez navođenja ikakvih objektivnih para ...

2
Gž 358/2019-4; 28.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je glavni tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku da tužitelju isplati novčani iznos od 345.000,00 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na isti teče od 16. studenog 2018. godine do isplate (točka I izreke), te podredni tužbeni zahtjev kojim se tuženiku n...

3
Gž 1717/2019-2; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Rijeke poslovni broj Ovrv-2979/2018 od 18. lipnja 2018. i odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Točkom 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova parni ...

4
Gž Ovr 140/2020-2; 8.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog E.N. d.o.o. A6 za preuzimanje ovršnog postupka na mjestu ovrhovoditelja O. C. d.o.o. u stečaju. Toč. II. odbačen je prigovor i prijedlog za odgodu ovrhe treće osobe S. T. kao nedopušten. Navedeno rješenj ...

5
Gž Zk 316/2019-4; 6.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke prihvaćen je prigovor M. d.o.o. i prigovor protustranke te je preinačeno rješenje broj Z-28783/18 od 20. rujna 2018. na način da je prijedlog odbijen. Toč. II. izreke naložena je uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe rje ....

6
Gž R 211/2020-2; 12.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem sud prvog stupnja oglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke). Odlučeno je da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku (točka II. izreke). Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog pogreš ....

7
Gž Zk 370/2018-2; 10.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor predlagatelja i preinačeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-7142/17 od 13. ožujka 2017. na način da je na temelju ovjerene preslike Ugovora o prodaji poslovne prostorije od 05. lipnja ...

8
Gž 57/2020-2; 12.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud doslovno je presudio: "1. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi izdanog od javnog bilježnika E. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv-399/2016 od 2. svibnja 2016. kojim je tuženiku naloženo plaćanje iznosa od 3.422,28 kn s pripadajućim zakonskim zatezni ....

9
Gž R 859/2019-2; 16.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pozvani su pravni sljednici tuženika: stečajni upravitelj S. M. , kao zastupnik društva I. d.d. u stečaju iz A2 , OIB: B2 , te I. d.d. iz A2 , OIB: B3 i I. d.d. iz A4 ...

10
Gž R 805/2019-2; 4.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 11.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), te je naloženo tužitelju u roku od 8 dana naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 9.375,00 ...

11
Gž Zk 26/2018-2; 20.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se kao neosnovan prigovor Republike Hrvatske od 13. srpnja 2016. i potvrđuje se ovosudno rješenje posl.br. Z-16183/16 od 8. lipnja 2016. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora." Protiv navedenog rješenja pravovremenu i dopušte .....

12
Gž 990/2019-5; 6.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika O. S. O. iz Rijeke broj Ovrv-179/18 od 14. lipnja 2018. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 12.608,50 kn sa zateznom kamatom od 23. kolovoza 2108. do isplate i naknaditi ...

13
Gž 604/2019-3; 29.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. Protiv rješenja tužitelj je pravovremeno podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Predlaže da se rješenje ukine, a tuženicima naloži da mu solidarno naknade t ....

14
Gž Zk 176/2019-2; 25.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje toga suda poslovni broj Z-18863/17 od 18. travnja 2017. godine. Protiv rješenja žali se predlagatelj zbog svih zakonskih razloga i predlaže da se pobijano rješenje ukine i predmet vrat ...

15
Gž Zk 475/2018-2; 9.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima, doneseno po ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu pod poslovnim brojem: Z-5190/2017 od 2. svibnja 2017. Ujedno je naloženo brisanje zabilježbe p...

16
Gž Zk 54/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prihvaća se prigovor predlagateljice te se preinačuje ovosudno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl. br. Z-67392/17 od 18. travnja 2018. i rješava: 1. U zk.ul.br. 4417 k.o. A5 , E-3, na 5,86 100 dijela zkčbr. 3028/4, kuća dv .....

17
Gž Ovr 1423/2018-2; 26.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prijedlog zainteresirane osobe E. N. d.o.o. Čavle iz A6 , za stupanje u ovaj postupak na mjesto ovrhovoditelja O.C. d.o.o. u stečaju, A1 , podnesen dana 18. siječnja 2017. g. odbacuje se kao ned ...

18
Gž Zk 467/2019-2; 24.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja za upis brisanja založnog prava na nekretninama koje su upisane u zk. ul. 618 k.o. A3 , dok je pod točkom II izreke određeno da će se odbijeni prijedlog zabilježiti na naprijed navedenim nekretninama. ...

19
Gž 1009/2019-2; 13.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio pobijano rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „1. Određuje se nastavak prekinutog postupka određen rješenjem ovog suda posl.br. Povrv-768/2017-6 od 20. veljače 2018. 2. Zakazuje se ročište za dan 25. veljače 2019. u 11,40 sati i na ročište se pozivaju punom. tuž ......

20
Gž 2135/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom u toč.I/izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi proglašenja nedopuštenom ovrhe koja se provodi u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovr-11188/16 a koja je određena rješenjem o ovrsi od 22. prosinca 2016.g. na poslovnim udjelima u društvu SGM...

21
Gž Zk 70/2018-2; 1.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, toč. 1. izreke, usvojen je prigovor predlagatelja te je ukinuto rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda, poslovni broj: Z-37508/17 od 29. kolovoza 2017., u toč. 2. izreke odbačen je prijedlog, u toč. 3. izreke određena je zabilježba odbačenog prijedl...

22
Gž 765/2019-2; 12.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim se utvrđuje ništetnim Ugovor o kreditu broj 473/95 od 3. srpnja 1996. solemniziran po javnom bilježniku S. Z. iz Splita pod brojem OU-85/96 i Dodatak broj I Ugovora o kreditu od 8. svibnja 2000. solemniziran ...

23
Gž 961/2018-3; 30.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha te pljenidba i prijenos izvršen kod FINE po prijedlogu ovrhovoditelja B. d.o.o. u likvidaciji protiv ovršenika A. I. I. d.o.o. Osijek i to na temelju zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine u skladu s ovršnim ispravama i to pre ...

24
Gž 1734/2018-2; 23.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Platni nalog sadržan u rješenju javne bilježnice I. L. iz Zagreba broj Ovrv-8597/12 od 28.09.2012. godine održava se na snazi u dijelu u kojem se nalaže tuženici B. R. , A3 , OIB B2 , da plati tu ...

25
Gž 20136/2017-3; 15.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Zagreba broj: Ovrv-136/09 od 9. siječnja 2009. te naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u ukupnom iznosu od 26.921,44 € zajedno sa zateznim kamatama prema stop ...

26
Gž Ovr 472/2018-2; 29.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Hrvatskoj Kostajnici broj Povrv-80/2018-2 od 14. veljače 2018. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. broj Ovrv-10/2018 od 25. siječnja 2018. u dijelu kojem je određena ovrha, te je odl ......

27
Gž 999/2017-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se je oglasio stvarno nenadležnim (točka I. izreke) te je također riješeno kako će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Splitu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv gore citiranog rješenja pravovremeno se žale tuženici pod 1. ...

28
Gž Zk 502/2018-2; 13.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-19750/17 od 30.5.2017. kojim je odbijen njegov prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva u podulošku B4 k.o. Vrapče staro uz obrazloženje da je odredbom čl.426.stav.8. Zakona o t...

29
Gž 1797/2018-2; 17.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari jer je tužitelj prestao postojati, odnosno pripojen je drugoj pravnoj osobi. Ujedno je određeno da će se postupak nastaviti kada nasljednici ili staratelj ostavine (?) preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne stranke p...

30
Gž R 218/2018-2; 23.8.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu br. Pr-2439/17-12 od 15. lipnja 2018. čija izreka u cijelosti glasi: „1/ Utvrđuje se da tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu na određeno vrije zbog poslovno uvjetovanih razloga od dana 15.11.2017. godine nije dopuštena te da nije dopuštena tuženi ....

31
Gž Zk 243/2017-6; 24.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor Republike Hrvatske od 9. rujna 2014. godine te se potvrđuje rješenje ovog suda Z-3465/14 od 28. kolovoza 2014. godine donijeto po ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu.“ Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i .....

32
Gž Ovr 207/2018-3; 11.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđen je prekid postupka u odnosu na ovršenika I. grupa d.d., Z., OIB: …, a pod točkom II. izreke pozvano je trgovačko društvo I. d.d. V., OIB:…., da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari, te je određeno da se po pravomoćnosti tog rješenja...

33
Gž Zk 430/2016-2; 19.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca odbijen je prigovor Republike Hrvatske i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-2484/14 od 3. rujna 2014. kojim je dozvoljena uknjižba prava vlasništva na nekretnini društvenog vlasništva s upisanim pravom korištenja Eur...

34
Gž Ovr 314/2018-2; 1.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke utvrđeno je da je Mercator-H d.o.o. A5 pravni slijednik ovršenikovog dužnika T. d.o.o., odnosno R.T. d.o.o. A4 , dok je u toč. II. izreke društvo Mercator-H pozvano da postupi po rješenju o ovrsi br. Ovr-508/00-2 od 11. rujna 20 ...

35
Gž 61/2018-4; 6.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se postojanje tražbine tužitelja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, A3 , OIB: B1 prema tuženiku T. d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija ...

36
Gž 526/2016-2; 23.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da su dva poslovna udjela svaki nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn u društvu P1 d.o.o., OIB: B4 , bračna stečevina tužiteljice i prvotuženika svakog u ½ dijela sa stanjem na dan 1. kolovoza 2013. kada je sklopljen između prvo i drugotuže ...

37
Gž 1150/2017-2; 12.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je pod toč. I. izreke presude odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj tražio da se tuženicima naloži da mu solidarno plate iznos od 1.368.178,70 kn sa zakonskim zateznim kamatama a pod toč. II. izreke presude tužitelju je naloženo da tuženicima n...

38
Gž Ovr 930/2017-2; 18.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem određen je nastavak ovog ovršnog postupka. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se žalba prihvati kao osnovana, te odbije ovršni zahtjev. U odgovoru na žalbu ovrhovoditelj je žalbene navode ovršenika ....

39
Gž Ovr-572/16-2; 1.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke nastavljen je postupak ovrhe odgođen rješenjem istoga suda broj Ovr-3243/13 od 18. veljače 2014.g. Toč. II. izreke odbijen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Toč. III. izreke odbačen je prijedlog trgovačkog društva E. n. d.o.o. Č. za preuzimanje ovršnog p...

40
Gž Ovr-868/16-2; 9.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava od 29. siječnja 2016. g. kao neosnovan.

41
Gž 490/2017-2; 7.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Ovaj sud oglašava se u gornjem predmetu stvarno i mjesno nenadležnim. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalnoj službi u Karlovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu.“ Pravovremenu i .....

42
Gž-1699/15-2; 8.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I izreke prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu, dok je u točki II izreke odredio da će se nakon pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

43
Gž R-586/2016-2; 25.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Županijski sud u Rijeci, po sucu dr. sc. Vladi Skorupu, pravnoj stvari tužitelja: M. V. OIB: …, iz B., …, zastupana po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Ž. i p. iz Z., protiv tuženika: Hrvatske šume d. o. o. OIB: …, iz Z., …, radi isplate, rješavajući žalbu tužiteljice izjavljenu protiv rješenja...

44
Gž-3945/14-2; 4.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. Z. iz Č., br. Ovrv-599/13 od 29. listopada 2013., kojim je naloženo tuženici da tužitelju namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 14.291,25 kn...

45
Gž-882/13; 8.6.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno:

46
Gž-377/16-2; 27.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, stavak I. izreke, određen je nastavak postupka u ovom ovršnom predmetu, u odnosu na ovršenika M. d.o.o., OIB: …, iz S., L. put 21.

47
Gž-3610/14-4; 18.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke tuženici su obvezani solidarno platiti tužitelju iznos od 454.887,20 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 02. ožujka 2009.g. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg...

48
Gž Ob-43/15; 27.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno:

49
Gž R-2534/15-2; 19.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak:  Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sutkinja Vlaste Horvat-Mataić, kao predsjednice vijeća, te mr.sc. Iris Gović Penić kao sutkinje izvjestiteljice i Gordane Filipović, kao članica vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I.M. iz Z., zastupan po punomoćniku B. ...

50
Gž-793/15-2; 16.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika K. R. iz L. br. Ovrv-160/14 od 5. studenog 2014., u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinute su sve provedene radnje, dok je u toč. II. izreke određeno da će se postupak nastaviti pred Trgovačkim sud...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a