Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (1996)

Broj dokumenata: 754

1
Gž 1533/2021-2; 2.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru br. Ovr-3073/2011 od 19. studenog 2012. do iznosa od 3.125,00 HRK, dok se preko tog iznosa tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan. II Svaka stranka snosi svoje trošk ......

2
Gž Ovr 639/2021-3; 26.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je odlučeno: I. Kupcu Vinku Juko iz Rijeke, Sv. Križ 34, OIB: B1 , dosuđuju se nekretnina ovršenika oznake k.č.br. 2093 - šuma površine 1935 m2 i pašnjak površine 967 m2, upisana u z.k.ul.br. 1633 k.o. Kostrena Lucija, za iznos kupovnine od 80 ...

3
Gž 1547/2021-2; 5.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom je suđeno: »I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Proglašava se da ovrha određena u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Ovrvt-6404/03 nije dopuštena. 2. Nalaže se tuženiku da nadoknadi tužitelju prouzročeni parnični trošak u roku od .....

4
Gž Ovr 587/2021-2; 29.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Ovrha iseljenjem ovršenika i predajom sobe u posjed ovrhovoditelju, obustavlja se.” 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ......

5
Gž Ovr 472/2021-2; 23.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se obustavlja ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrpl.14985/2011 od 3. siječnja 2012. 2. Protiv navedenog rješenja u pravovremenom roku žali se ovrhovoditelj zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i ....

6
Gž Ovr 713/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi broj Ovrpl-12482/2013 od 9. siječnja 2014. 2. Prvostupanjski sud obrazlažući pobijano rješenje navodi da je rješenjem o ovrsi broj Ovrpl-12482/2013 od 9. siječnja 2014. određena ovrha na računima ovršenika, a na temelju ovrš ....

7
Gž Zk 1063/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor zainteresirane osobe M. B. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-16610/21 od 17. kolovoza 2021. kojim je na predmetnim nekretninama upisanim u zk.ul.93 k.o. Perivoj dopušten prijenos fiducijarno ...

8
Gž Zk 668/2021-3; 15.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč. I. izreke tuženica je dužna trpjeti da tužiteljica pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Trogiru, Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove presude zatraži i postigne upis brisanja prava vlasništva upisanog u korist tuženice pod brojem Z-1692/17, radi osiguranja traž...

9
Gž Ovr 739/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim od 20. srpnja 2021., kao nedopušten. II. Odbacuje se prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava od 20. srpn...

10
Gž Ovr 635/2021-2; 7.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke obustavlja se ovrha na nekretnini ovršenika upisanoj u z.k. ul. 2293 k.o. Kalinovac u odnosu na ovrhovoditelja I. P. , toč. II. izreke odgođena je ovrha u odnosu na nekretninu upisanu u z.k. ul. 1196. k.o. Kalinovac do pravomoćnosti odluke u predmet ...

11
Gž Ovr 441/2021-2; 17.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog ovršenika za brisanje upisa založnog prava upisanog temeljem rješenja Općinskog suda u Samoboru Ovr-290/12 od 30. rujna 2014. godine i Z-3923/14 od 18- studenoga 2014. godine, a na nekretnini upisanoj u Z.U. B6 ...

12
Gž Ovr 661/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj 55 Ovr-2122/2014-16 od 17. ožujka 2021. odlučeno je tako da izreka rješenja glasi: „Ovrha se smatra dovršenom, te se obustavlja postupka ovrhe u predmetnoj ovršno pravnoj stvari, s time da se ukidaju sve provedene ovršne radnje.“ 2. Protiv na ......

13
Gž Ovr 1729/2021-2; 18.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 16. listopada 2019. za odgodu ovrhe. 2. Protiv rješenja žali se ovršenik pozivom na žalbene razloge iz članka 353. stavka 1. u vezi sa člankom 381. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/1991., 91/1992., 112...

14
Gž Zk 758/2021-2; 7.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prigovor protustranke i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Zadru poslovni broj Z-7099/18 od 11. travnja 2018. II. Zabilježuje se u zk. ulošku 1176 k.o. C., odbijeni prigovor Stečajne mase iza V., d.o.o. u stečaju, izjavljen pro...

15
Gž 1178/2021-2; 24.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud oglasio se stvarno i mjesno nenadležnim i odlučio da će nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet biti ustupljen Općinskom sudu u Đakovu kao stvarno i mjesno nadležnom. 2. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ovrhovoditelj zbog svih razloga navede ....

16
Gž Ovr 500/2021-2; 16.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi, poslovni broj Ovr-942/09 od 25. ožujka 2009." 2. Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv navedenog rješenja podnio je ovrhovoditelj 6. svibnja 2021. zbog svih žalbenih razl .....

17
Gž Ovr 284/2021-2; 30.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem naloženo je ovrhovoditelju da naknadi ovršeniku G. B. M. trošak ovršnog postupka u iznosu od 39.471,87 kn. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj iz svih zakonom dozvoljenih žalbenih razloga, s prijedlogom da ovaj sud isto rješenje ...

18
Gž Ovr 227/2020-5; 30.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj: Pu Ovr-10079/2015 od 28. siječnja 2021., toč. I. izreke, utvrđeno je da je nastupio prekid ovog ovršnog postupka jer je ovršenica ( Đ. K. ) umrla, u toč. II. izreke određeno je da će se postupak nastaviti kad nasljednik ili staratelj ostavine pr ...

19
Gž Ovr 506/2021-2; 25.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točkom 1. izreke obustavljena ovrha u ovom predmetu, pod točkom 2. određeno je brisanje zabilježbe ovrhe, pod točkom 3. je radi osiguranja ovrhovoditeljeve novčane tražbine određeno prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama ovršenika, pod...

20
Gž Ovr 258/2021-2; 24.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suđeno je: " I. Obustavlja se ovrha na novčanim sredstvima određena rješenjem o ovrsi ovog suda poslovni broj Ovr-4637/16 od 29. kolovoza 2016. u odnosu na I. ovršenika D. K. , A3 , OIB B2 . II. Utvrđuje se prekid postupka u ovoj ...

21
Gž Ovr 492/2021-2; 24.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u toč. I. izreke odbijen je prijedlog ovrhovoditelja od 3. lipnja 2019. 2. Istim rješenjem u toč. II. izreke obustavljena je ovrha u ovom ovršnom predmetu i ukinute su sve provedene radnje. 3. Pravodobno izjavljenom žalbom ovrhovoditelj pobija navedeno rješenje zbo ......

22
Gž Ovr 502/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Upućuje se ovršenik, najkasnije u roku od petnaest (15) dana, računajući od dostave ovog rješenja, protiv ovrhovoditelja pokrenuti parnični postupak radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi ovog suda poslovnog broja ....

23
Gž Ovr 479/2021-2; 17.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenice radi odgode predmetne ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Sesvetama broj Ovrn-745/12 od 7. ožujka 2012. na nekretnini ovršenice. 1.1.Obrazlažući opisano stajalište prvostupanjski sud, polazeći od činjeničnog supstrata prijedloga z ....

24
Gž Ovr 448/2021-2; 11.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje o ovrsi poslovni broj Ovr-1061/2019-3 od 24. lipnja 2020. kojim je odredio predloženu ovrhu pljenidbom i prijenosom novčane tražbine radi naplate po prijedlogu ovrhovoditelja od 24. svibnja 2019., odredivši da će se prijenos radi naplate izvršiti po pravomoćn...

25
Gž Ovr 439/2021-2; 6.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 10. veljače 2021. za promjenu predmeta i sredstva ovrhe kao nedopušten. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješe...

26
Gž Ovr 348/2021-2; 2.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u stavku I. nastavljen je postupak u ovoj ovršnoj stvari koji je bio prekinut zbog smrti ovršenika K. F. . Stavkom II. su pozvane Ivka i K. F. kao nasljednice ovršenika da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari, a rokovi koji su zbog prekida prestali ...

27
Gž Ovr 411/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja određena je predložena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika u skladu s prijedlogom za ovrhu od 23. travnja 2021., a ovršenicima je naloženo naknaditi ovrhovoditeljima troškove ovršnog postupka u iznosu od 4.766,40 kn. 2. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu pod ....

28
Gž Ovr 361/2021-2; 19.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja obustavljena je ovrha u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi ovrhovoditelj, zbog pogrešne primjene materijalnog prava i apsolutno bitne povrede odredaba postupka. Ukazuje da je rješenjem o ovrsi poslovni broj Ov ....

29
Gž 698/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Utvrđuje se da nije sklopljen Ugovor o darovanju nekretnine ovjeren kod I. B. , javnog bilježnika u Splitu, pod brojem: OV-6265/2007 od dana 16. srpnja 2007.g. između S. V. kao darovatelja i D. V. kao obdarenika ...

30
Gž Ovr 379/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda, na prijedlog ovrhovoditelja, a temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. Š. poslovni broj:Ovrv-4322/2007 od 1. ožujka 2007., protiv ovršenika je sada određena ovrha radi namirenja novčane ...

31
Gž Ovr 266/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: ''I - Odbija se, kao neosnovan, prijedlog ovršenika za protuovrhu od 19. lipnja 2017. godine koji glasi: „Ovrhovoditelj-protuovršenik E. & S. d.d. R., OIB:… dužan je vratiti u vlasništvo ovršeniku-protuovrhovoditelju M. d.o.o., C., OIB:… nek...

32
Gž 697/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: „ I/ Proglašava se nedopuštenom izravna naplata odnosno pljenidba i prijenos naplaćenog iznosa zajma, temeljem Ugovora o nenamjenskom zajmu,broj 0010900265 od 18.lipnja 2009. sklopljenog između tužitelja I. V. iz Osijeka, OIB: B1 , kao zajmodavca i ...

33
Gž 505/2021-2; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, presuđeno je: 1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha pljenidbom i prijenosom novčanih sredstva putem Financijske agencije po zahtjevu tuženika protiv tužitelja radi naplate iznosa od 93.922,84 kuna s pripadajućim z ......

34
Gž Ovr 361/2021-2; 18.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi, donesenim otiskivanjem štambilja na prijedlogu za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 7. prosinca 2020. bez obrazloženja, preuzet je ovršni zahtjev iz ovrhovoditeljevog prijedloga za promjenu predmeta i sredstva ovrhe utemeljenog na čl. 5. st. 3. Ovršnog zakon...

35
Gž Ovr 265/2021-2; 9.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. O d g a đ a s e provedba ovrha u ovome postupku do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se kod ovog suda pod posl.br. P-630/18 u predmeta ovrhe - nekretnine označene kao kč. br. 4991/55, obiteljska stambena zgrada, dvorište, pov ...

36
Gž Ovr 189/2021-2; 8.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe od 9. listopada 2018. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom ovršenici pobijaju rješenje i pozivaju se na sve zakonske žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 1 ....

37
Gž Ovr 291/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je ovršenik te treća osoba sa zahtjevom za naknadu troškova ovršnog postupka. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija ovršenik zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. točke 1-3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, ....

38
Gž Ovr 173/2021-4; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 22. svibnja 2018. kao nedopušten. 2. Obrazlažući navedeno rješenje prvostupanjski sud navodi da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika na temelju ovršnih isprava - zadužnice ovjerene po jav ....

39
Gž Ovr 394/2021; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem određena ovrha temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Dubrovniku P-1328/08 od 10. rujna 2009. Iz sadržaja prijedloga ovrhovoditelja proizlazi da je rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku preinačeno ranije rješenje o ovrsi Ovr-592/11 te je određeno da j...

40
Gž Ovr 1112/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za promjenu predmeta i sredstva ovrhe podnesen sudu 20. lipnja 2020., kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja se žali ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz čl.st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj ....

41
Gž Ovr 1125/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrj-5597/10 od 21. veljače 2011. 2.Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj, sadržajno iz žalbenih razloga bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i ....

42
Gž Ovr 1055/2021-2; 21.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog 1-ovrhovoditelja za odgodu ovrhe u ovoj pravnoj stvari. Rješenje pobija 1-ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, žalbenog razloga iz čl. 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 1 ....

43
Gž Ovr 144/2021-2; 22.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen zahtjev ovršenice za obustavu ovrhe od dana 15. listopada 2020. godine, žalbu je podnijela ovršenica, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači u skladu sa žalbenim navodima. Ispitujući pobijano rješenje u povodu podnesene žalbe po službenoj d ....

44
Gž 412/2021-2; 22.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom presuđenom je: ''I/ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja V. Š. koji glasi: " 1. Proglašava se da ovrha u predmetu Općinskog suda u Sisku Ovr-450/09 nije dopuštena. 2. Tuženik Dukat d.d. A3 , OIB: B2 , dužan je t ...

45
Gž Ovr 160/2021-3; 20.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog ovrhovoditelja od 8. prosinca 2020. godine kojim je predložio dostaviti rješenje o ovrsi novom dužniku ovršenice V. O. - trgovačkom društvu M. v. d.o.o., A3 . Protiv tog rješenja žalbu je izjavio ovrho ...

46
Gž Ovr 145/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem ukinute su sve provedene radnje u ovom postupku te je obustavljena ovrha primjenom odredbe čl. 67. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00 - Odluka USRH, 173/03, 194/03 - ispravak, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 - dalje: OZ). Prvostupanjski sud u pobijanoj od...

47
Gž Ovr 239/2021-2; 6.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda žalba ovršenika nakon proteka roka odbačena je kao nedopuštena. Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovršenik zbog svih žalbenih razloga označenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88 ....

48
Gž Ovr 139/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je pod točkom I. izreke iz iznosa kupoprodajne cijene od 399.805,50 kn dobivene prodajom nekretnina ovršenika upisanih u zk.ul.br. 2064 k.o. Rakitje, prebijanjem s ovršenikovom tražbinom za isplatu kupovnine namirio tražbine ovrhovoditelja s osnova ukupnih troš...

49
Gž Ovr 106/2021-2; 17.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je kao nepravovremena žalba ovršenice protiv rješenja o ovrsi broj Ovr-568/99-2 od 6. srpnja 1999. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave postalo pravomoćno 22. srpnja 1999. te je prijedlog ovrš ....

50
Gž 136/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I \Odbija se tužbeni zahtjev u dijelu pod toč II petita koji glasi: „Utvrđuje se da su tužitelji B. M. L. pok. K. J. L. p. M. , 54A S. S. , T. H. , W. A. , K. J. L. pok. K. J. L. p. M. , 20/130 North Beach Drive ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a