Poredano po:

Broj dokumenata: 27

1
Gž R 1048/2021-2; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati na ime naknade neimovinske štete neto iznos od 58.890,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 26.01.2014.g. do isplate po stopi koja se određuje, za s .....

2
Gž R 918/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku C. K. d.d., A2 , OIB: B2 da tužitelju N. P. iz A1 , OIB: B1 isplati iznos od 96.483,10 kn (devedeset šest tisuća četir ...

3
Gž 648/2020-2; 10.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da naknadi tužiteljicama neimovinsku štetu u iznosu od 660.000,00 kn (šesto šezdeset tisuća kuna) i to: -prvotužiteljici A. J. iznos od 220,000 kn (dvjesto dvadeset tisuća kuna); -drugotužiteljici J. D. iznos o ...

4
Gž 1412/2019-2; 22.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi naknade neimovinske - i imovinske štete u iznosu od 148.395,00 kn od toga s osnova povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje sa iznosom od 140.000,00 kn, na ime imovinske štete s osnova tuđe pomoći i njege sa iznosom od 25.000...

5
Gž R 68/2020-2; 13.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I T. C. d.o.o. A3 , OIB: B2 dužan je tužitelju Z. B. iz A1 , OIB: B1 isplatiti iznos od 125.018,91 kn zajedno sa zateznim kamatama koje teku od 15. prosinca 2011.g., ...

6
Gž R 627/2019-2; 12.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presude slijedećeg sadržaja: "I. Nalaže se tuženiku Z. h. d.o.o., A2 , OIB: B2 , da tužiteljici I. Č. , A4 , OIB: B1 , naknadi neimovinsk ...

7
Gž 882/2019-2; 5.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu - Stalna služba u Trogiru broj Pn-761/2015 od 18. ožujka 2019. tuženiku je naloženo da tužiteljima naknadi neimovinsku štetu zbog smrti bliske osobe ( J. S. ) i to tužiteljici K. S. (supruzi poginulog), tužiteljici A. S. (kćeri poginulog) i t ...

8
Gž R 638/2019-2; 28.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 187.025,43 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. studenog 2009. do 31. srpnja 2015., po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg dana ...

9
Gž R 345/2019-2; 18.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio obvezati tuženika na naknadu tužitelju neimovinske štete u iznosu od 150.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke); nadalje, odbijen je i zahtjev tužitelja kojim je isti tražio obvezati tu...

10
Gž R 653/2018-2; 16.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju na ime naknade štete iznos od 43.500,00 kuna, zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 18. veljače 2010., kao i iznos od 3.375,00 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 23. svibnja 2018. po stopi koja se do 31. srpnja ...

11
Gž-1241/15-2; 5.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.460,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 6. studenog 2011. do isplate, kao i da joj naknadi parnične troškove u iznosu od 12.650,00 kn, sve u roku od 8 dana. U dijelu donesenom u obliku rješenja dopušteno ...

12
Gž 1241/2015-2; 5.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.460,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 6. studenog 2011. do isplate, kao i da joj naknadi parnične troškove u iznosu od 12.650,00 kn, sve u roku od 8 dana. U dijelu donesenom u obliku rješenja dopušteno ...

13
Gž 951/2014-2; 9.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 86.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po kamatnoj stopi u smislu čl. 29. st. 2. ZOO-a određenoj za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrije...

14
Gž-3060/14-2; 22.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točci I naloženo je tuženiku da tužitelju na ime ukupne pravične novčane naknade štete plati iznos od 98.888,80 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom kako je to precizirano u izreci pobijane presude, te mjesečnu rentu s osnova izgubljene zarade u iznosu od 1.798,12 kn poče...

15
Gž R-10/16-2; 13.6.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati s osnova naknade štete zbog izgubljene zarade za prosinac 2006.g. te za period od siječnja 2008.g. zaključno s listopadom 2015.g. ukupan iznos od 87.400,00 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine iznose, pobliže određene...

16
Gž R-69/15; 25.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

17
Gž-3014/14-2; 2.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 97.870,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose pobliže navedene u izreci presude tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, kao i naknaditi mu troškove postupka u iznosu od 16.75...

18
Gž-2222/14-6; 21.5.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 34.330,13 kn sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 30.723,00 kn od 20. ožujka 2012. do isplate, na iznos od 1.005,48 kn od 20. veljače 2013. do isplate i na iznos od 501,44 kn od 17. veljače 2010. do ispl...

19
Gž-5688/13-2; 6.11.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati s osnove neimovinske štete iznos od 8.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 5. travnja 2011. do isplate i s osnove imovinske štete iznos od 330,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. siječnja 20...

20
Gž-1705/13-2; 3.1.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je tuženiku platiti prvotužiteljici M. Š. iznos od 220.000,00 kn s osnova naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje zbog smrti bračnog druga D. Š., uz zakonsku zateznu kamatu (po stopi u visini eskontne stope HNB koj...

21
Gž-4974/11-2; 2.10.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu s osnove neimovinske štete isplati pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 19.490,00 kn, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. travnja 2011.g. do isplate, a s osnove imovinske...

22
Gž 893/2009-2; 27.2.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev, pa je utvrđen ništavim Sporazum o prestanku ugovora o radu od 17. siječnja 2007. godine (točka 1. izreke), utvrđen je prestanak radnog odnosa tužitelja kod tuženika s danom 17. siječnja 2007. godine (točka 2. izreke), te je naloženo t...

23
Gž.125/10-2; 9.3.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici s osnova neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, novčani iznos od 56.000,00 kn uz zakonsku zateznu kamatu po stopi od 15% godišnje, tekućom od 02.srpnja 2007.g. do 31.prosinca ...

24
Gž.1325/09-2; 5.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je tuženiku „V." d.d. V. isplatiti tužiteljici s naslova naknade (neimovinske) štete iznos od 40.000,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu po stopi od 14% godišnje, tekućom od 17.srpnja 2009.g. do isplate, u roku od 8 dana od pravomoćnosti.

25
Gž.165/09-2; 28.8.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I izreke obvezana je II tužena na ime naknade štete tužiteljici s osnove pretrpljenih fizičkih bolova isplatiti iznos od 13.000,00 kn, smanjene životne aktivnosti iznos od 20.000,00 kn, naruženosti iznos od 15.000,00 kn, pretrpljenog straha iznos od 13.000,00 kn te t...

26
ŽS Zl Gž.1571/08-2; 10.12.2008 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, broj i datum gornji, suđeno je :

27
ŽS Bj Gž 96/2001; 1.3.2001 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Između stranaka nije sporno da je tužitelj kao djelatnik PU B-B. dana 7. svibnja 1997. godine, za vrijeme radnog vremena i održavanja malonogometnog turnira povodom "Dana policije" zadobio povrede ah ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a