Poredano po:

Broj dokumenata: 687

1
Gž 1303/2020-2; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži da se tuženicima naloži sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji od 20. studenoga 2017. sadržaja pobliže opisanog u navedenoj točki. Točkom II. izreke prihvaćen je kumulirani tužbeni zahtjev te je naloženo tuženicima u...

2
Gž 711/2020-2; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj M. Ž. S. pok. I. iz B., 71. OIB…., vlasnik čest. zem. 319/81, površine 1682 m2, zk. ul. 1026 k. o. Č., pa ga sud ovlašćuje temeljem ove presude da to pravo uknjiži u zemljišne knjige na svoje ime, uz istovremeno brisanje tog pra ....

3
Gž 2503/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu, Stalna služba Trogir, poslovni broj P-4883/19 od 16. rujna 2019. suđeno je: "I. Utvrđuje se spram tužene Republike Hrvatske da je tužitelj M. S. vlasnik točno određenog dijela č. zem. 1910 k.o. Marina u vještvu" GEOMENSURA "d.o.o. Split, broj: VJ-42/2020 o ...

4
Gž 1340/2020-3; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici A. S. trpjeti da se Republika Hrvatska, po pravomoćnosti ove presude, uknjiži kao vlasnik za 453/150736 dijela prava vlasništva čest. zem. 3415/1, upisane u z. ul. 447, k.o. Korita, uz istodobni njezin izbris iz zemljišne knjige ...

5
Gž 846/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I - Utvrđuje se da je tužitelj K. Ž. OIB: B1 , A5 stekao vlasništvo nekretnine označene kao čest. kat. br. 535/7, u mjestu, dvorište površine 76 m2, gospodarska zgrada površine 37m2, ukupne površi ...

6
Gž 374/2018-2; 23.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nadležni sud donosi rješenje u kojem se nalaže brisanje vlasništva na nekretnini koja se sada vodi upisana u zk. ulošku 4391 k.o. Gradiščak, čestica broj 3811 Jurovčak, livada od 14215 m2 i šuma od 35265 m2, u ...

7
Gž 91/2020-2; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženike od 1. do 5. kao neosnovan, a koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji od 1. do 4. suvlasnici nekretnine oznake čest. zem. 5215 K., maslinik, pov. 2005 m2, položena u k. ...

8
Gž Zk 575/2019-2; 14.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor M. I. iz A1 , OIB B1 pod brojem Z-25371/19 na rješenje ovog suda posl. br. broj Z-17951/19 od 24. travnja 2019. godine te se navedeno rješenje potvrđuje u cijelosti. II Nalaže se br ...

9
Gž Zk 183/2019-3; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagateljice od 27. prosinca 2018. kao neosnovan te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Puli-Pola posl. br. Z-37980/2018-1 od 13. prosinca 2018. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora upisane ovosudnim r...

10
Gž Zk 136/2019-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke odbijeni su prigovori S. d.d. od 23. listopada 2017. i 16. studenog 2017. kao neosnovani i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog odjela toga suda posl. br. Z-39734/17-4 od 4. listopada 2017. Toč.II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora S. ...

11
Gž Zk 232/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagateljice od 11. ožujka 2019. i potvrđeno je rješenje toga suda posl. br. Z2991/19-2 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temeljem čl. 127. st. 1. Zakon...

12
Gž Zk 372/2019-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I) Odbija se prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl. br. Z-7138/17 od 27. listopada 2017., pod točkom 1.). II) Usvaja se prigovor predlagatelja, preinačuje se rješenje ovlaštenog...

13
Gž Zk 571/2019-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor Slavonija bus doo, A3 , kao neosnovan, te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-5193/2019 od 26. lipnja 2019. godine. II Određuje se zabilježba odbijenog prigovora. I ...

14
Gž Zk 330/2019-3; 29.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor protustranke od 27. prosinca 2018. kao neosnovan te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Puli-Pola posl.br. Z-35237/18 od 30. studenog 2018. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora upisane ovosudnim rješenjem...

15
Gž Zk 1/2019-2; 28.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici-Stalna služba u Vrbovcu broj P-575/201620 od 13. lipnja 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništav kupoprodajni ugovor od 28. ožujka 1997. (kojeg su sklopili J. Ž. , kao prodavatelj i Stanko Petković, kao kupac) glede nekretnine upisane u z.k. ul. ......

16
Gž Zk 528/2018-2; 28.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. djelomično je odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje istog suda broj Z-8132/16 od 24. studenog 2016. u dijelu kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za uknjižbu prava vlasništva na čest.zem. B4 u z.k. ul. B2 k.o. Split. U toč.II. nalož .....

17
Gž Zk 623/2019-2; 24.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje sudske savjetnice istog suda broj Z-19953/19 od 16. svibnja 2019. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija protustranka zbog bitne povrede odredaba postupka,pogrešno odnosno nepotpuno utvrđenog čin ....

18
Gž 1800/2019-2; 23.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je eventualno kumulirani zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica suvlasnica ¼ idealnog dijela novoformirane kčbr. 2496/1 upisane u zk.ul. 1740 k.o. A3 i da joj je tuženik dužan izdati tabularnu ispravu podobnu za zemljišnoknjižni prijenos navedenog ide ...

19
Gž 1409/2018-6; 22.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I.izreke tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom za utvrđenje da nekretnina upisana u z.k. ul. 269 k.o. Čara, čest.zgrade 53 predstavlja ostavinsku imovinu pok. L. (. L. L. p. M. te sa zahtjevom da se zemljišnoknjižnom odjelu naloži brisanje prava vlasn ...

20
Gž Zk 256/2020-2; 15.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-1000/2019 od 7. listopada 2019. kojim je odbijen njezin prijedlog radi zabilježbe spora na nekretnini čkbr.7928/4 upisane u zk.ul. 5322/E-41, čkbr...

21
Gž Zk 316/2019-4; 6.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke prihvaćen je prigovor M. d.o.o. i prigovor protustranke te je preinačeno rješenje broj Z-28783/18 od 20. rujna 2018. na način da je prijedlog odbijen. Toč. II. izreke naložena je uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe rje ....

22
Gž Zk 697/2019-2; 3.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Starom Gradu, Zemljišnoknjižni odjel poslovni broj Z-824/18 od 16. ožujka 2018. godine. Protustranka se žali protiv dijela tog rješenja kojim je ...

23
Gž Zk 228/2020-2; 28.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje o pristojbi broj Z-33823/18 od 20. rujna 2018. Iz obrazloženja prvostupanjskog rješenja proizlazi da je navedenim rješenjem T. M. kao pristojbeni obveznik obvezana platiti sudsku pristojbu u peterostrukom iznosu z ...

24
Gž Zk 84/2019-2; 27.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.1. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-482/18 od 18.travnja 2018, a toč.2. određeno brisanje zabilježbe prigovora u z.k. ul. 5171,5172 i 7673 k.o. Karlovac 2. Navedeno rješen ....

25
Gž Zk 219/2020-2; 26.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl.br.Z-37240/2017 od 28. rujna 2017. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagatelj „iz svih žalbenih razloga“ predlažući drugostupanjskom sudu uvažiti žalbene razloge te p ...

26
Gž Zk 97/2020-2; 26.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje broj Z-14489/19 od 7. lipnja 2019. Točkom II. izreke određeno je brisanje zabilježbe prigovora na rješenje broj Z-14489/19 od 7. lipnja 2019. po pravomoćnosti rješenja. Navedeno rješenje, pravodobno izjavlj...

27
Gž Zk 147/2020-2; 25.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor D. Ć. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-1657/19 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon okončanja žalbenog postupka. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, ......

28
Gž Zk 348/2018-2; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja Z. b. d.d., OIB: B1 , A3 , kao neosnovan i potvrđuje se rješenje Općinskog suda u Virovitici broj Z-3722/16 od 16. svibnja 2016. godine. II. Nalaže se zeml ...

29
Gž Zk 178/2020-2; 13.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prigovor predlagatelja o upisu na čkbr. 3228 k.o. A2 kao preuranjen. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj ne navodeći zakonskih žalbenih razloga, već samo navodi da je upisano krivo stanje, a izmjera traje 12 godina i predlaže ...

30
Gž Zk 109/2020-3; 10.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „II. Odbija se prigovor predlagatelja poslovni broj Z-6247/19 od 21. prosinca 2019. godine kao neosnovan i potvrđuje ovosudno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-52168/19 od 11. prosinca 2019. godine. II. Određuje s ....

31
Gž Zk 370/2018-2; 10.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor predlagatelja i preinačeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-7142/17 od 13. ožujka 2017. na način da je na temelju ovjerene preslike Ugovora o prodaji poslovne prostorije od 05. lipnja ...

32
Gž Zk 9/2019-3; 9.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje broj Z-21858/18 od 17. srpnja 2018. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane pod brojem Z-29517/18 od 25. rujna 2018. u z.k.ul. 16395 (E-3, E-20) k.o. P.. Navedeno rješenje, pr...

33
Gž Zk 657/2019-2; 5.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud odbio je prigovor predlagatelja te potvrdio rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-16382/15 od 2. studenog 2016. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za upis prava vlasništva na nekretninama upisanim u pod.ul.6714 k.o. Z. O. na temelju izjave od 16. siječnja 2012 ...

34
Gž Zk 174/2020-2; 3.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prigovor predlagatelja za upis na k.č.10144, k.č.10141 i k.č.10140 k.o. O.-N. kao preuranjen. Protiv tog rješenja žalbu podnosi predlagatelj uz prijedlog da drugostupanjski sud predmet vrati prvostupanjskom sudu ili sudskom povjerenstvu na ponovno odlučivanje. Žalba ...

35
Gž Zk 114/2020-2; 27.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: '' Odbija se kao neosnovan prigovor predlagatelja koji je zaprimljen pod poslovnim brojem Z-45248/19 i potvrđuje rješenje sudske savjetnice ovog suda poslovni broj Z-39834/19 Ozn 2032/16 od 26. kolovoza 2019.” Protiv tog rješenja žali se predlag ......

36
Gž Ovr 23/2020-2; 24.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-2815/2008 od 16. ožujka 2016. i to prodajom na javnoj dražbi osobnog vozila marke Renault Clio reg. oznake X1 njegovom zapljenom, procjenom, oduzimanje, otpremanjem, povje ...

37
Gž Zk 712/2019-2; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Temeljem čl. 123a stav 5 Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - dalje u tekstu ZZK) odbija se prigovor M. I. kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovlaštenog z ...

38
Gž 711/2019-2; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Temeljem čl. 123a stav 5 Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - dalje u tekstu ZZK) odbija se prigovor A. H. i Đ. K. kao neosnovan i potvrđuje se rješe ...

39
Gž 284/2020-2; 17.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicama da tužiteljima predaju u posjed, slobodan od stvari i osoba, nekretninu - stan u prizemlju, ulaz br. 1, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, ostave, drvarnice u podrumu, ukupne površine 65 m2 a koji se nalazi u stambenoj zgradi u Sla...

40
Gž Ovr 270/2019; 7.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Točkom I. izreke rješenja suda prvog stupnja prekinut je postupak u ovoj ovršnoj stvari, dok je točkom II. izreke određeno da će se postupak nastaviti kada se pravomoćno završi postupak koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Varaždinu posl.br. P-495/12. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbo ....

41
Gž 1452/2019-2; 29.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 22. 11. 2007. u kojem je kao prodavateljica označena A. V. , na adresi A5 zastupana po opunomćeniku S. K. A7 i kao kupac S. K. V. ...

42
Gž Zk 214/2019-2; 27.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi pokretanja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka u odnosu na čkbr. 521/1 iz zk.ul. 22 k.o. Sutivan. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne ....

43
Gž Zk 216/2019-2; 27.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nedopušten zahtjev protustranaka J. P. i B. C. za izuzeće od suđenja sutkinje J. D. te je istim rješenjem tim protustrankama naloženo da predlagatelju naknade troškove postupka u iznosu od 2.500,00 kn u roku od 15 dana. Protiv tog ...

44
Gž Zk 284/2019-2; 27.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Zadru od 27. studenog 2015. godine broj Z-16302/2015. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj zbog svih razloga navedenih u odredbi čl. 353. Zakona o parničnom postupk ....

45
Gž Zk 2/2020-2; 17.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor predlagatelja M. Z. kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-58738/18 od 8. siječnja 2019. godine. II Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora predlagatelja u ...

46
Gž Zk 645/2019-2; 17.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se zahtjev punomoćnice predlagatelja za daljnjim produljenjem roka za pribavu i dostavu podataka zatraženih rješenjem suda od 25. ožujka 2019. godine. II. Odbacuje se prijedlog predlagatelja radi povezivanja zemljišne knjige i knjig ....

47
Gž Zk 689/2019-3; 9.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta, poslovni broj Z-20243/2018 od 4. lipnja 2018. U toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježenog odbijenog prijedloga u zk.ul. B3 k.o. Sesvetski Kral...

48
Gž Zk 650/2019-2; 8.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Imajući u vidu stanje prvostupanjskog spisa, ovaj sud odmah napominje da je prvostupanjski sud rješenjem, poslovni broj: ZP-24/13 (ZP-207/11) od 4. rujna 2015., odbio prigovor predlagateljice te je potvrdio svoje rješenje, poslovni broj: ZP-207/11 od 20. rujna 2011. Ujedno je određeno da nema mjesta...

49
Gž 1762/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem suđeno je: "I Prima se na znanje povlačenje u odnosu na protustranku V.D.Š. . II. Odbija se prijedlog predlagatelja za prekidom ovog postupka. III. Predlagatelji se sa zahtjevom radi razvrgnuća suvlasničke zajednice upućuju na parnicu, a izvanparnični p ...

50
Gž Zk 722/2019-2; 31.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: ¨Utvrđuje se da je ništava odredba čl. 3. i čl. 4. Sporazuma o osiguranju novčane tražbine između prvotuženika i drugotuženika zaključenog dana 8. siječnja 2002. pa je dužan prvotuženik trpjeti brisanje upisa založnog prava n ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a