Poredano po:

Broj dokumenata: 777

1
Gž Zk 627/2021-2; 24.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: Z-25307/2018 od 14. prosinca 2018. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagatelj pobija rješenje zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene...

2
Gž Zk 447/2021-2; 18.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke odbijen je prigovor te je potvrđeno rješenje od 31. svibnja 2019. broj Z-48075/18, pod toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora u zk. ul. 12170 k.o. S. pod brojem Z-22099/19, pod toč. III. naložen je upis zabilježbe odbijanja prigovora u zk....

3
Gž Zk 599/2021-2; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljica kao neosnovan i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta od 11. rujna 2020. br. Z-51718/2018. 2. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žale se predlagateljice zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Predlažu da d...

4
Gž Zk 385/2021-2; 21.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbačen prigovor K. M. 2. Protiv rješenja žali se K. M. (dalje u tekstu: žalitelj) zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08,...

5
Gž 645/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi brisanja tereta upisanih u zk.ul. 2600, 2635, 2690, 2691, 2692, 958, 959, 961, 962, 963 i 964 sve k.o. Karlovac I te je zabilježeno odbijanje prijedloga. Predlagatelj je protiv ovog rješenja podnio žalbu zbog pogrešno utvrđenog čin ....

6
Gž 698/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Utvrđuje se da nije sklopljen Ugovor o darovanju nekretnine ovjeren kod I. B. , javnog bilježnika u Splitu, pod brojem: OV-6265/2007 od dana 16. srpnja 2007.g. između S. V. kao darovatelja i D. V. kao obdarenika ...

7
Gž Zk 568/2021-2; 8.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor kao neosnovan te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Posebni zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću Z-20689/2020 od 16. studenog 2020. a točkom II. izreke naložena je zabilježba odbijenog prigovora u Z.U. 5189 i Z.U. 6225 k....

8
Gž Zk 150/2020-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-48667/2018 od 5. prosinca 2018. Točkom II. izreke određeno je brisanje plombe Z-70077/2018 u zk.ul.br. 16043 (E-28 ...

9
Gž Zk 314/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen  je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje poslovni broj Z-27036/2012. od 5. ožujka 2020. U toč. II. izreke određeno je brisanje plombe poslovni broj: Z-15474/2020 u zk.ul. 80101, 80267, 2223828, 110409 i 110410, sve k.o. G. Z. 2. P...

10
Gž Zk 138/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se kao neosnovan prigovor protustranke te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, posl. br. Z-43927/2018 od 18. travnja 2019." 2. Protiv navedenog rješenja prav...

11
Gž Zk 157/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor protustranke T. K. i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Zadru posl. br. Z-10351/17 od 8. svibnja 2017.g. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora nakon pravomoćnosti ovog rješenja." 2. Protiv naveden...

12
Gž 304/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I. Utvrđuje se da tužitelj Z. P. ugroženoj djeci, A1 , OIB B1 , ima valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva 1/2 dijela z.k.č. 4370/2 upisane u z.k.ul. 3279 k.o. Šestine, u naravi ...

13
Gž Ovr 206/2021-2; 3.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Rijeci broj Ovr-192/20 od 9. studenog 2020. određena je ovrha na nekretnini ovršenika upisanoj u zk. uložak broj 5648 k.o. Zamet čestica broj 84/3 na suvlasničkom dijelu 5/100 (etažno vlasništvo E-5), u naravi garaža broj jedan u prizemlju od 15,42 m2, a radi naplate ov...

14
Gž Zk 43/2021-2; 3.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odbio je prigovor R. H. protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj: Z-12409/2017 od 1. lipnja 2017. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje u cijelosti pobija R. H. "iz svih žalbenih razloga", uz prijedlog da drugostupanjski sud isto pre...

15
Gž Zk 248/2021-2; 26.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor I. V. te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Trogiru, Zemljišnoknjižni odjel Trogir broj: Z-38812/2018 od 6. studenog 2019. Ujedno je pod točkom II. izreke naložena zabilježba odbijanja prigovora...

16
Gž Zk 229/2021-2; 7.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke prihvaćen je prigovor protustranke te je preinačeno rješenje broj Z-47453/18 od 26. kolovoza 2019 na način da je odbijen prijedlog predlagateljica da se na temelju zapisnika broj O-3303/15 od 15. svibnja 2015. na nekretninama protustranke upisanim u zk. ul. ...

17
Gž Zk 6/2021-2; 1.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke podnesen protiv rješenja prvostupanjskog suda broj Z-1069/2016-2 od 9. studenog 2017. kao neosnovan te je navedeno rješenje potvrđeno u cijelosti, time da točka I/ izreke navedenog rješenja ispravno glasi: "U zemljišnoknjižnom ulošku 11670 k.o. ...

18
Gž Zk 668/2020-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Splitu Stalna služba u Makarskoj Zemljišnoknjižni odjel Makarska broj: Z-34169/2016 od 26. veljače 2018. godine. II. Određuje se zabilježba odbijenog prigovora." Protiv r...

19
Gž 14/2021-2; 18.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku X1 , OIB: B2 da tužitelju M. J. , OIB: B1 , A2 , na ime naknade štete isplati iznos od 750.584,72 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana 1 ...

20
Gž Zk 51/2021-2; 17.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi : "Nalaže se brisanje zemljišno knjižnog stanje nastalog temeljem Očitovanja od 17. kolovoza 1994.g., tj. isprave navedene u rješenju Općinskog suda u Starom Gradu, po ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu Općin...

21
Gž Zk 62/2021-2; 5.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-12205/18 od 17. listopada 2018. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi upisa zabilježbe spora u zk.ul 1333, 4234 i 4190 k.o. R. Pravodobno izjavljeno...

22
Gž Zk 625/2020-5; 3.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je tužba odbačena. Protiv prvostupanjskog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnijeli su tužitelji po punomoćniku odvjetniku zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da drugostupanjski sud usvoji žalbu tužitelja i ukine pobijano rješenje i pr...

23
Gž 184/2021-2; 25.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud pod toč. I. rješenja razvrgnuo je suvlasničku zajednicu nekretnine čk.br.5741/1 upisanu u zk.ul. 3949 K.o. Z. oranica površine 784 m2 koja je u suvlasništvu predlagatelja T. R. za 2/3 dijela i protustranke K. M. za  1/3 dijela civilnom diobom- prodajom na javnoj dražbi i podjelom ...

24
Gž 1303/2020-2; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži da se tuženicima naloži sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji od 20. studenoga 2017. sadržaja pobliže opisanog u navedenoj točki. Točkom II. izreke prihvaćen je kumulirani tužbeni zahtjev te je naloženo tuženicima u...

25
Gž 711/2020-2; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Utvrđuje se da je tužitelj M. Ž. S. pok. I. iz B., 71. OIB…., vlasnik čest. zem. 319/81, površine 1682 m2, zk. ul. 1026 k. o. Č., pa ga sud ovlašćuje temeljem ove presude da to pravo uknjiži u zemljišne knjige na svoje ime, uz istovremeno brisanje tog pra ....

26
Gž 1120/2020-4; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi upisa brisanja zemljišnoknjižnog stanja upisanog rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižnog odjela, broj Z-1136/1989 od 23. prosinca 1998. u zk.ul.br. 904 k.o. Gruž prema kojem zemljišnoknjižnom stanju je tuže...

27
Gž 2503/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu, Stalna služba Trogir, poslovni broj P-4883/19 od 16. rujna 2019. suđeno je: "I. Utvrđuje se spram tužene Republike Hrvatske da je tužitelj M. S. vlasnik točno određenog dijela č. zem. 1910 k.o. Marina u vještvu" GEOMENSURA "d.o.o. Split, broj: VJ-42/2020 o ...

28
Gž 696/2020-2; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. " Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je ništetan upis prava vlasništva 4/12 dijela k.č. br. B5 zgr. k.o. Krnica upisan u korist drugotuženog sa imena prvotužene temeljem tabularne isprave izdane od strane prvotuže .....

29
Gž 1340/2020-3; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici A. S. trpjeti da se Republika Hrvatska, po pravomoćnosti ove presude, uknjiži kao vlasnik za 453/150736 dijela prava vlasništva čest. zem. 3415/1, upisane u z. ul. 447, k.o. Korita, uz istodobni njezin izbris iz zemljišne knjige ...

30
Gž 846/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I - Utvrđuje se da je tužitelj K. Ž. OIB: B1 , A5 stekao vlasništvo nekretnine označene kao čest. kat. br. 535/7, u mjestu, dvorište površine 76 m2, gospodarska zgrada površine 37m2, ukupne površi ...

31
Gž 2308/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se da je tužitelj vlasnik fizički i geometrijski točno određenog dijela nekretnine označene kao čest.zem. 1895/2 k.o. Trogir, površine 87 m2, i to onog dijela nekretnine koju je u skici identificirao mjernički vještak dana 14.10.2014. godine i označio slovima A, ...

32
Gž 812/2020-2; 12.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da mu „pripada pravo vlasništva - suvlasništva“ u opsegu od 8/32 dijela u čkbr. 2886 Gornje Seline pašnjak upisan u zk. ul. B4 k.o. Vrsi i to dijela na istočnoj strani prema čkbr. 2887 u površini od 670 ...

33
Gž 374/2018-2; 23.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nadležni sud donosi rješenje u kojem se nalaže brisanje vlasništva na nekretnini koja se sada vodi upisana u zk. ulošku 4391 k.o. Gradiščak, čestica broj 3811 Jurovčak, livada od 14215 m2 i šuma od 35265 m2, u ...

34
Gž 642/2020-3; 1.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice između predlagatelja i protustranke koje glasi: " I-  Suvlasnička zajednica nekretnine označene kao čest. zem. 1823/1, upisane u Z. U. 4081 k.o. T. , razvrgava se geometrijskom diobom  na način: 1.   Predlagateljima 1) P. D., ...

35
Gž 91/2020-2; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženike od 1. do 5. kao neosnovan, a koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji od 1. do 4. suvlasnici nekretnine oznake čest. zem. 5215 K., maslinik, pov. 2005 m2, položena u k. ...

36
Gž Zk 586/2019-2; 28.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor predlagatelja: 1. Martha Louise Dominick, OIB B1 , 2. P. D. , OIB B4 , koje zastupa punomoćnik Z. M. , odvjetnik u A3 , kao neosnovan i potvrđuje se rješenje Op ...

37
Gž Zk 24/2020-2; 27.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog B. B. (dalje: žaliteljice) za ponavljanje postupka. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija žaliteljica ne navodeći zakonske žalbene razloge, predlažući drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti prvostupan ...

38
Gž Zk 357/2020-2; 27.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-16246/2017 od 24. srpnja 2017., a u toč. II. izreke naloženo brisanje zabilježbe prigovora nakon pravomoćnosti t...

39
Gž Zk 600/2019-5; 27.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižni sudac primjenom čl. 123.a. st. 5. Zakona o zemljišnim knjigama (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka US RH, 55/13, 60/13 i 108/17 - dalje: ZZK) odbio je kao neosnovan prigovor D. P. , kao zainteresirane osobe i potvrd ...

40
Gž Zk 215/2020-2; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "1. Određuju se zabilježbe prigovora predlagateljice K. B. J. posl. broj Z16610/19 i Z-16615/19 u zk.ul.br. 22049 k.o. Grad Zagreb. 2. Odbija se prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđuje ovosudno rješenje sudske savjetnice ov ...

41
Gž Zk 293/2020-2; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje istog suda od 7. siječnja 2019. godine broj Z-236/2019. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se protustranka zbog svih zakonom dopuštenih razloga. Predlaže da drugostupanjski sud njezinu žalbu uvaži, pobijano ....

42
Gž Zk 40/2020-3; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja izjavljen protiv rješenja istog suda prvog stupnja donesenog po ovlaštenom zk. referentu dana 30. srpnja 2018. pod brojem Z-3974/2018 kojim je odbačen njegov prijedlog radi prijenosa zabilježbe da je prijenos prava vlasništva na nekretninama upis...

43
Gž Zk 575/2019-2; 14.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor M. I. iz A1 , OIB B1 pod brojem Z-25371/19 na rješenje ovog suda posl. br. broj Z-17951/19 od 24. travnja 2019. godine te se navedeno rješenje potvrđuje u cijelosti. II Nalaže se br ...

44
Gž Zk 399/2020-2; 10.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku broj Z51051/2017 od 27. siječnja 2018. kojim je dopuštena uknjižba prava suvlasništva u korist (u međuvremenu pokojne prednice predlagatelja ...

45
Gž Zk 401/2020-2; 10.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćen je prigovor protustranke A. P. i preinačeno rješenje istog suda posl.br.Z-12945/98 od 22. siječnja 2013. i riješeno: " I Odbija se prijedlog za uknjižbu založnog prava podnesen 14. listopada 1998. II U podul. 3378 k.o. Zaprudski otok uspostavlja se zemljišnok ...

46
Gž Zk 226/2020-2; 9.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se u zemljišnoj knjizi za k.o. Banjol briše uknjižba vlasništva na 1/3 dijela čkbr. 808/4 u naravi kuća i dvorište za korist tuženika te da se utvrdi da je tužitelj vlasnik te 1/3 dijela predmetne nekret...

47
Gž Zk 48/2020-7; 8.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbacuje se prijedlog predlagatelja za ispravak pogrešnog upisa. II. Nalaže se upis zabilježbe odbačenog prijedloga na nekretnini k.č.343/1 upisanoj u zk.ul.br. 1209 k.o. Ičići.“ Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu ....

48
Gž Zk 403/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Šibeniku broj ZP-185/13 od 28. siječnja 2013. kojim je odbijen prijedlog za polog isprava u karton zemljišta radi stjecanja izvanknjižnog vlasništva na dijelovima čest. zem. 2327, 2339, 2596/1, ...

49
Gž Zk 132/2020-3; 6.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda posl.br. Z-59318/16 od 5. siječnja 2017. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagateljica "zbog svih zakonom predviđenih razloga" te predlaže preinačiti pobijano rješenje na ....

50
Gž Zk 183/2019-3; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagateljice od 27. prosinca 2018. kao neosnovan te se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Puli-Pola posl. br. Z-37980/2018-1 od 13. prosinca 2018. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora upisane ovosudnim r...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a