Poredano po:

Broj dokumenata: 25

1
Gž 228/2020-3; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: "I. Utvrđuju se da je ništetan Ugovor o kupoprodaji stana od 12.12.1997. zaključen između Grada Z. i E. M., kojim Grad Z. kao prodavatelj prodaje E. M. kao kupcu stan u Z., upisan u podul. 35578/zk.ul. 10750 k.o. G. Z. i to stan u prizemlju, ...

2
Gž 637/2019-2; 24.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja u toč. I. izreke određuje prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. U toč. II. izreke pobijanog rješenja određuje da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno okonča postupak koji se radi utvrđenja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u A3 , u naravi poslovni p ...

3
Gž 660/2019-3; 30.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I. Utvrđuje se da je tužiteljica B. K. iz A1 , OIB B1 zajedno s članovima svojega domaćinstva suprugom F. K. , kćerkama L. K. i B. K. ...

4
Gž 466/2019-3; 19.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja radi donošenja presude koja zamjenjuje ugovor o prodaji stana u smislu odredbe članka 25. stavak 3. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96., 92/99., 39/99., 42/99., 43/00., 131/00., 27/01., 3...

5
Gž Zk 114/2017-4; 6.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbijen prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje toga suda poslovni broj Z-11746/2014 od 15. svibnja 2015. godine. Protiv rješenja žali se Republika Hrvatska ne navodeći zakonske razloge žalbe i predlaže da se pobijano rješenje preinači. Žalba .....

6
Gž 1561/2019-2; 20.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da  tužitelj ima pravo zadržati poslovni prostor u u prizemlju zgrade u Z., i to posebni dio označen kao "3. etaža, poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade površine 24,00 m2", nekretnine označene kao k.č.br. 1979 upisane u z.k.ul.b...

7
Gž 489/2018-2; 27.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku iseljenje iz poslovne prostorije na adresi A3 koja se nalazi na polukatu zgrade, ukupne površine 28,66 m2 te predaja te prostorije slobodne od osoba i stvari u neposredan posjed tužitelju i naknaditi tužitelju parnični trošak u izno ...

8
Gž 338/2018-3; 11.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Ova presuda u cijelosti nadomješta (zamjenjuje) Ugovor o kupoprodaji stana: "Članak 1. Prodavatelj F.Z.N.O.I. (u daljnjem tekstu: prodavatelj) prodaje, a kupac M. B. iz A2 , OIB: B1 , A6 , (u dalj ...

9
Gž 10/2018-2; 6.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženom isplatiti tužitelju iznos od 60.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke, na dan isplate, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom počem od 18. ....

10
Gž 1623/2018-3; 7.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Dužni su tuženici u roku od 15 dana predati u posjed tužiteljima pod 1. B. E. , pok. B. E. p. F. (OIB: B1 ) i pod 2. S. V. , (OIB: B2 ) samostalno etažiranu cjelinu označenu kao 4 ...

11
Gž 3768/2018-2; 28.8.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužiteljice kojim traži donašanje presude koja nadomješta ugovor o prodaji stana koji se nalazi u A2 , prizemlje detaljno opisan u izreci pobijane odluke. Rješenjem od 17. siječnja 2018. odlučeno je: "I Utvrđuje se da je tužba u o ...

12
Gž 5821/2017-2; 3.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za utvrđenjem ništavosti ugovora te da se presudom nadomjesti ugovor o kupoprodaji stana sadržaja kako je to pobliže opisano pod točkom I izreke. Naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11....

13
Gž Zk 251/2017-2; 30.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice izjavljen protiv rješenja istog suda poslovni broj B3 od 11. studenoga 2016. kao neosnovan. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija predlagateljica zbog bitne povrede odredaba parničnog i zemljišnoknjižnog postupka, po ...

14
Gž 534/2018; 18.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da presuda zamijeni ugovor o kupoprodaji stana u A4 na način pobliže opisan u čl. 1. do 9. točke I. izreke, je u točki II. izreke naloženo tužiteljici da tuženiku nadoknadi troškov ...

15
Gž 5239/2017; 27.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Odbija se kao neosnovan prvotni (glavni) tužbeni zahtjev koji glasi: I Utvrđuje se da je I tužitelj J. J. iz Zagreba, Remetska A7 -OIB B1 dosjelošću stekao pravo vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul. broj 2271 k.o. Grad ...

16
Gž Zk 281/2016-2; 10.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe postupka povrata (zabilježbe spora) na nekretnini upisanoj u z.k.ul. B2 k.o. A2 , dok je u toč. II. izreke određeno brisanje plombe broj Z-64215/08. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom pre ...

17
Gž 5028/2014; 12.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđen je ništavim ugovor o prodaji stana od 23. svibnja 1997. godine, te je naloženo I. i II. tuženima da solidarno naknade tužiteljima parnični trošak sadržaja kako je to pobliže opisano pod točkom I izreke. Odbijen je zahtjev I.tuženika za naknadu parničnog troška (to...

18
Gž-1854/15-2; 18.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke I-XI tuženicima kao zakonskim nasljednicima pok. V. M. B., upisane u zemljišnim knjigama i kao M. B. naloženo je trpljenje upisa tužiteljeva prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul. 3433 k.o. K. čestice broj 2013 voćnjak u C. ulici od 487 m2 i čestica broj ...

19
Gž-9/11-2; 10.6.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev i presudom se nadomješta ugovor o kupoprodaji stana, sa sadržajem detaljno opisanim pod točkom I izreke, te se nalaže tuženiku naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 9.225,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do ispl...

20
Gž-623/14; 14.5.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

21
Gž.4049/11-2; 19.12.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev za vraćanje tužitelju prava vlasništva jednokatne kuće u L. 3 u V. sagrađene na čkbr. 3445/30 upisanoj u pl. 7674 k.o. V. i izdanje tabularne isprave podobne za upis prava vlasništva u korist tužitelja, a odbijen je i alternativni...

22
Gž.1169/10-2; 16.11.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se održi na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. B. iz V. kojim je naloženo tuženiku da namiri tražbinu tužitelja u iznosu od 7.411,83 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. veljače...

23
ŽS Ši Gž 1365/2001; 18.3.2002 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "U ovoj pravnoj stvari nije sporno da je tuženik, kao najmoprimac dana 6. ožujka 1998. godine s tadašnjim vlasnikom stana, Gradom Š. kao najmodavcem sklopio ugovor o najmu stana kojim je ugovorena zaš ...

24
ŽS Ri Gž 1713/1999; 28.2.2001 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Sud prvog stupnja oglasio se je stvarno nenadležnim i odbacio tužbu tužitelja primjenom odredbe čl. 16 st. 1 i 2 ZPP-a, pozivajući se na odredbu čl. 18 Zakona o naknadi. Pogrešno sud prvog stupnja pr ...

25
ŽS Bj Gž 157/2000; 14.2.2000 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja se oglasio stvarno nenadležnim odbacio tužbu, te obvezao tužiteljicu da III-tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 1.952,00 kune. Protiv tog rješenja žali ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a