Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Gž 920/2020-2; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da su tužitelji N. M. pok. P., P. M. pok. P. i I. M. pok. P. isključivi vlasnici (svaki za po 1/3 dijela) ograde - suhozidom ograđenog posjeda (ukupne površine 3392 m2), označene u skici (lokacija 1 - skica 1) Geodetske identifikaci ......

2
Gž 1905/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljica za naknadu nematerijalne štete, tužiteljici A. D. u iznosu od 350.000,00 kn te za isplatu materijalne štete u iznosu od 17,32 kn, kao i tužbeni zahtjev tužiteljice I. D. za isplatu nematerijalne i materijalne š ...

3
Gž Ovr 1255/2018-2; 27.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi, određena je ovrha na temelju presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Rev-x-331/11-2 od 07. rujna 2011., a radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja, na ime razlike glavnice duga, u iznosu od 48.378,22 kn sa zakonskom zateznom kamatom k...

4
Gž 1271/2017-3; 5.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je u točci I izreke održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. B. iz Dubrovnika br. Ovrv-1012/14 od 16. travnja 2014. godine, u točci II izreke je tuženici naloženo platiti 1.190,00 kn ...

5
Gž 753/2017-2; 27.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi od 12. siječnja 2016. godine broj Ovrv-249/16 prema kojem je tužena bila dužna platiti tužitelju iznos od 200,00 kn sa zateznom kamatom. Istom presudom naloženo je tužitelju da tuženoj naknadi parnični trošak u iz...

6
Gž-220/17-4; 11.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 375.250,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i za razdoblje kako je navedeno u izreci presude. Istom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 19.313,26 kn. Tužiteljica je isto...

7
Gž Ovr-3373/15-2; 15.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odbačen prijedlog za ovrhu.

8
Gž.5560/11-2; 19.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke određeno je predloženo osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja i ujedno je u toč. II. izreke naloženo zemljišnoknjižnom odjelu istog suda da izvrši uknjižbu založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretnini...

9
Gž.4842/11-2; 10.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke ovrhovoditelju kao kupcu su dosuđene nekretnine – čkbr. 405/4, čkbr. 408/1, čkbr. 408/2 i čkbr. 408/3, sve upisane u z.k.ul. 847 k.o. Đ., za iznos od 4.000,00 kn.

10
Gž.1085/09-2; 18.11.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom za isplatu iznosa od 759,00 kn, dok je u toč. II. izreke tuženiku naloženo platiti tražbinu tužitelja u ukupnom iznosu od 29,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose pobliže navedene u izreci.

11
Gž.343/08-2; 17.3.2008 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati s osnova plaće iznos od 76.538,40 kn, te s osnova doprinosa na plaću iznos od 13.164,58 kn, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa pa do isplate.

12
ŽS Zg Gž 12747/2001; 10.9.2002 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Utvrđeno je da je navedena izvršna isprava donesena primjenom Zakona o javnom informiranju ("NN" br. 22/92), a da je navedeni Zakon ukinut Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske koja je objavljena ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a