Poredano po:

Broj dokumenata: 124

1
Gž 937/2019-2; 13.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točci I. izreke tužiteljica je odbijena sa tužbenim zahtjevima koji glase: "I. Nije pravovaljana i ne proizvodi pravne posljedice vlastoručna oporuka od dana 2. ožujka 2015. koju je sastavio oporučitelj Đ. J. , OIB: B3 , od Koje, rođen 8. svibnja 1939., umro 30. ...

2
Gž 1478/2019-2; 14.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom u toč.I/izreke naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 21.140,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 1.7.2016. do isplate, a toč.II izreke obvezana je naknaditi mu prouzročeni parnični trošak u iznosu od 11.370,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana dono...

3
Gž 587/2019-3; 14.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Odbijaju se tužbeni zahtjevi tužiteljice koji glase : " I. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnik 1/3 dijela cjeline nekretnine označene kao čest. zem. 2565 ZU 13123 KO Split, u naravi kuća, garaža neplodno zemljište, te se ovlašćuje tužiteljic ....

4
Gž 2022/2017-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica-protutužena Š. K. suvlasnica u 1/2 dijela nekretnine i to stana br.65, tip 2 O, dvosobni stan u I. (prvom) katu, površine 73,69 čm, IV. (četvrti) ulaz, na adresi u A2 , a nalazi se u stambeno - ...

5
Gž Ob 507/2017-2; 15.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je kako slijedi: "I. Dužan je tuženi J. P. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici iznos od 197.376,75 kuna, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, koje na označeni iznos teku od dana podnošenja tužbe, odnosno od dana 21. ožujka ...

6
Gž Ob 49/2019-2; 7.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je kako slijedi: "1. Odbija se  tužiteljica mlt. L. M. iz O., OIB:…, zastupana po majci i ZZ J. D. iz O., OIB:…, sa tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Nalaže se L. M. iz O., OIB:…, da za uzdržavanje mlt. L. M. iz O., ,OIB:…, doprinosi mjesečno iznos od...

7
Gž 193/2019-2; 27.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da su sada pokojna I. P. , rođena K. iz A3 i sada pokojni J. P. , sin P. , rođen 12.07.1929. godine a umro 14.07.2007. godine, za vrijeme trajanja braka stekli svaki u 1/2 dijela slijedeću imovin ...

8
Gž 1373/2016-2; 6.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke tuženik je dužan tužiteljici plati iznos od 28.339,54 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedine iznose precizirane u izreci od siječnja 2013. do studenog 2014. u roku od 15 dana. U toč. II izreke naloženo je tuženiku da plati tužiteljici trošak parn...

9
Gž 201/2018-3; 10.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-5026/15-35 od 28.studenog 2017. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženica isplati 14.894,78 kn sa pripadajućim zateznim kamatama kao i naknadi troškove parničnog postupka. Točkom II. izreke citirane presude ....

10
Gž 641/2018-2; 18.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio isplatu od tužene iznosa od 157.295,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. rujna 2006. do isplate, toč.II. izreke određeno je da je tužitelj dužan isplatiti tuženoj troškove postupka u i...

11
Gž Ob 203/2018; 27.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi: „Odbija se tužitelj N.T. iz Z., s tužbenim zahtjevima da se izmijeni pravomoćna presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj P2-1696/08 od 08. lipnja 2010., koji glase: I.   "Zajedničko dijete stranaka, mlt. H.T., rođena ... živjet će s ocem N.T. Susreti .....

12
Gž 526/2016-2; 23.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da su dva poslovna udjela svaki nominalne vrijednosti od 10.000,00 kn u društvu P1 d.o.o., OIB: B4 , bračna stečevina tužiteljice i prvotuženika svakog u ½ dijela sa stanjem na dan 1. kolovoza 2013. kada je sklopljen između prvo i drugotuže ...

13
Gž Ob 11/2017-2; 23.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Utvrđuje se da su tužiteljica A. F. , A3 , CH i tuženik S. B. iz A2 , živjeli u izvanbračnoj zajednici od dana 03.11.1998. godine do dana 15.05.2009. godine. II/ Utvrđuje se da je tu ...

14
Gž-1328/2016-2; 10.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je utvrđeno da je ništav Ugovor o kreditu sklopljen između tužiteljice i tuženika 10. siječnja 2003. te je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 6.912,50 kn, u roku od 15 dana. U točki II. izreke je odbijen zahtjev tužitel...

15
Gž Ovr 1287/2017-2; 15.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem naloženo je ovršenici naknaditi ovrhovoditelju trošak postupka u iznosu od 714,92 kn. Pravodobno izjavljenom žalbom ovršenica zastupana po posebnom skrbniku pobija navedeno rješenje zbog pogrešne primjene Ovršnog zakona, s prijedlogom da se prvostupanjsko rješenje preinači u s ....

16
Gž 2343/2016-2; 14.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I/ izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži isplatu iznosa od 413.224,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe do isplate, a odbijen je i podredni (eventualni) tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je tužiteljica suvlasnica ne...

17
Gž 572/2017-2; 25.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke utvrđeno je da je tužitelj suvlasnik u ½ dijela nekretnina čkbr. 1860 kuhinjski vrt u selu sa 59 čhv i čkbr. 2327/124 kuća br. 6 sa štalom, štagljem i dvorom u selu sa 214 čhv, koja se sastoji od poslovne prostorije od 104,36 m2 koja se sastoji od 3 poslovne prosto...

18
Gž 2275/2015-2; 25.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tuženicima H. P. p. d.o.o., H. C. d.o.o. i H.I. d.o.o. naloženo je tužiteljima na ime naknade štete iz štetnog događaja od 27. rujna 1996. solidarno isplatiti i to: - I-tužiteljici N. M. s osnova duševnih boli zbog smrti supruga iznos od 191.333,34 kn, s osnova ....

19
Gž 1997/2016-2; 24.8.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice u cijelosti kao neosnovan, a za isplatu iznosa glavnice od 83.904,13 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose glavnice, a kako je to navedeno u toč. I. izreke te presude, te je pod toč. II. izreke naloženo t...

20
Gž-2194/15-2; 28.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi:

21
Gž Ob-1/17-2; 18.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I/ izreke, određeno je razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnine parničnih stranaka upisane u z. k. ul. 7083 k.o. P., čest.br. 1167/28, gradilište od 310 čhv, u naravi obiteljska kuća, gospodarska zgrada dvorište i oranica, civilnom diobom, prodajom na javnoj dražbi i podj...

22
Gž Ob-11/16-5; 23.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: U izreci naznačenom prvostupanjskom presudom toč. 1. izreke tuženiku je naloženo da za uzdržavanje mlljt. sina N. H. doprinosi s mjesečnim iznosom od 800,00 kn počevši od dana podnošenja tužbe 28. studenog 2012.g. pa dok za to budu postojali zakonski uvjeti time da je dospjele iznose uzdržavanja duž...

23
Gž-644/16-2; 26.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se proglasi nedopuštenim osiguranje po prijedlogu predlagatelja osiguranja ovdje tuženice protiv protivnika osiguranja, ovdje tužitelja u predmetu Općinskog suda u Vukovaru, Stalne službe u Vinkovcima broj: Ovr-95...

24
Gž-2180/15-2; 19.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. R. K. iz V. broj Ovrv-1151/13 od 18. travnja 2013.g. u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 1.532,13 kn zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 17. travnja 2...

25
Gž-4437/14-2; 6.7.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je tužitelj živio u izvanbračnoj zajednici sa sada pok. N. M., utvrđenja da u ostavinsku imovinu pok. N. M. ne ulazi ½-ina od 1714/1921 dijela čkbr.9594 upisane u z.k. ul. 9810 k.o. I. i ½-ine dijela čkbr. 9574 upisane u z.k. ...

26
Gž-462/16-2; 18.5.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom usvojen je tužbeni zahtjev te je toč.I izreke proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Varaždinu broj Ovr-2858/13-2 od 13. veljače 2014.g., na nekretnini 1. ETAŽA 2/3, koja se sastoji od prostora u podrumu - podrum I sa 25,50 m2, podrum II sa 21...

27
Gž Zk-47/16-2; 25.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Posebnog zemljišnoknjižnog odjela Solin br. Z-2737/14 od 11. lipnja 2015., dok je u toč. II. izreke naložena zabilježba odbijanja prigovora predlagateljice na nekret...

28
Gž-2927/14-2; 2.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I/ izreke, tužiteljica je odbijena sa zahtjevom radi utvrđenja da je izvanbračna zajednica između nje i pok. J. V. trajala neprekidno od 19. ožujka 2004.g. do smrti J. V. 13. srpnja 2010.g. te radi utvrđenja da je tužiteljica izvanbračna supruga pok. J. V., kao i sa zahtje...

29
Gž Ob-36/15-2; 17.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke razveden je brak stranaka zaključen 11. prosinca 2009.g. u Stuttgartu i upisan u Maticu vjenčanih matičnog područja N. P. pod rednim brojem 17 za 2010.g. Toč.II izreke obvezana je tužena naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 2.900,00 kn u roku od 15 dana...

30
Gž Ob-4/16; 3.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom odlukom odlučeno je doslovce:

31
Gž-958/13; 27.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce:

32
Gž-1964/15-2; 27.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/ izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja da se utvrdi opozvanim Ugovor o darovanju sklopljen između tužitelja i tuženika dana 10. listopada 2002. g. na kojem je Ugovoru Javni bilježnik N. Š.-B.r iz I. ovjerila potpis tužitelja pod brojem, OV-15918/2002. d...

33
Gž Ob-69/15-2; 16.12.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, mlljt. tužitelj odbijen je sa zahtjevom da tuženici za njegovo uzdržavanje solidarno doprinose mjesečni iznos od 1.000,00 kn počevši od dana podnošenja tužbe 05. svibnja 2014.g., pa nadalje, dok za to budu postojali zakonski uvjeti sa zatraženom zakonskom zatezn...

34
Gž-805/15-2; 4.12.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženik je dužan tužiteljici platiti iznos od 60.727,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dana pobliže navedenim u izreci prvostupanjske presude te joj naknaditi parnični trošak u iznosu od 7.287,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 17. prosinca 2014.g. do...

35
Gž Ob-95/15-2; 5.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I izreke odlučeno je da se nastavlja postupak prekinut rješenjem toga suda br. P2-1287/10-11 od 21. siječnja 2013.g., dok je toč. II izreke pozvana zakonska nasljednica pok. tuženika S. P., N. G. P. da preuzme postupak u toj pravnoj stvari, koji je prekinut zbog smrti pok. ...

36
Gž-357/15-3; 4.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke tuženik dužan je tužiteljici platiti iznos od 72.506,82 kn sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za pet postotnih poena od dana 14.02.2...

37
Gž-4491/14-2; 26.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom toč.I/izreke prvostupanjske presude utvrđeno je da su tuženici suvlasnici svaki u ½ dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, k.o. Čakovec u poduložak broj 39, a koja nekretnina u naravi predstavlja stan u II ulazu, prizemno, koji se sastoji od 2 sobe, hodnika, kupaone s WC-o...

38
Gž Ovr-771/15-2; 23.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju izvansudske nagodbe sklopljene kod Centra za socijalnu skrb Čakovec od 20. prosinca 2005.g. te presude Općinskog suda u Čakovcu broj P-66/06-20 od 23. prosinca 2009.g., radi naplate dospjelih iznosa uzdržavanja mlljt. ovrhovoditelja za razdoblje od siječnja 2006.g. do...

39
Gž Ob-21/15-2; 21.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, naloženo je tuženiku da mlljt. prvotužitelju na ime naknade za uskraćeno uzdržavanje isplati iznos od 15.147,71 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje na pojedinačne mjesečne iznose označene u toj točki izreke teku od dospijeća do isplate. Toč. II. izreke odbije...

40
Gž Ob-29/15-2; 21.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, tuženiku je naloženo da mlljt. tužitelju na ime naknade za uskraćeno uzdržavanje isplati iznos od 24.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedinačne mjesečne iznose od 600,00 kn od dospijeća do isplate, a toč. II. tuženik je obvezan mlljt....

41
Gž Ob-103/15-2; 19.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem ovršeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn (toč. I. izreke), naloženo mu da izrečenu kaznu plati u roku od 8 dana na račun državnog proračuna, jer će se u protivnom ista izvršiti po službenoj dužnosti (toč. II. izreke), te mu je ujedno zapriječeno novom novčanom ...

42
Gž Ovr-691/15-2; 5.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju ovršne isprave, presude Općinskog suda u Varaždinu broj P-198/08 od 27. ožujka 2008.g., radi naplate dospjelih iznosa uzdržavanja za razdoblje od travnja mjeseca 2013.g. do kolovoza mjeseca 2014.g. u iznosu od 9.350,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospi...

43
Gž Ob-98/15-2; 5.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I/izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade za uskraćeno uzdržavanje isplati iznos od 66.022,08 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine mjesečne iznose i od datuma dospijeća kako je pobliže određeno u toj točki izreke.

44
Gž-144/16-2; 30.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.1 izreke odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom kojim traži da joj tuženik plati novčani iznos od 29.698,16 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dana dospijeća pobliže naznačenim u toj točki izreke kao i sa zahtjevom za naknadu troškova par...

45
Gž-172/15-2; 9.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, pod toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja D. P., kojim je tražio smanjenje svog doprinosa uzdržavanja određenog mu presudom Općinskog suda u Koprivnici broj P-246/97 od 11.11.1997.g. na smanjeni iznos od 600,00 kn mjesečno počevši od 11.07.2014.g., pa nadalje, dok ...

46
Gž-418/15-2; 9.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, pod toč. I. izreke, utvrđeno je da je tuženik Z. Ž. biološki otac mlljt. tužitelja R. Š., kojeg je dana 17. srpnja 2003.g. u Čakovcu rodila M. Š.. Toč. II. izreke odlučeno je da će mlljt. tužitelj i nadalje živjeti s majkom M. Š. Toč. III. izreke određeni su susreti i druženja ml...

47
Gž Ob-34/15-2; 20.8.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbacio kao nedopuštenu protutužbu predlagatelja protiv predlagateljice A. V. te mlljt. P. i E. V., radi osporavanja očinstva.

48
Gž-3258/14-2; 19.8.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevima radi isplate naknade za uskraćeno uzdržavanje i plaćanja uzdržavanja. Točkom II. izreke, odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika radi prestanka njegove obveze uzdržavanja tužitelja, koja obveza je utvrđena presudom Općinskog suda...

49
Gž-6137/14-4; 3.6.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužiteljica je odbijena sa zahtjevom da joj tužena na ime zakonskog uzdržavanja isplati iznos od 35.841,16 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na pojedinačne obroke uzdržavanja dospjele u razdoblju od siječnja mjeseca 2012.g. do srpnja mjeseca 2014.g. u iznosima nav...

50
Gž.504/15; 1.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a