Poredano po:

Broj dokumenata: 84

1
Gž 901/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 37.780,54 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 11. ožujka 2020. do isplate. 2. Navedenu presudu pravodobno podnesenom žalbom pobija tuženik iz svih zakonom dozvoljenih žalbenih razloga, s prijedlogom da ova ...

2
Gž 759/2021-2; 12.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama obitelji svog preminulog osiguranika obiteljske mirovine, naknadi iznos od 34.594,09 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 8.446,57 kn od 5. lipnja 2016. do isplate, na iznos od 8....

3
Gž 1583/2020-2; 6.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I/ izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 21.318,16 kn sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 12. studenog 2014. do isplate po stopi pobliže određenoj u toj točki izreke te da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 5.398,59 kn zajedno sa zateznom ...

4
Gž 201/2021-2; 5.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev: "Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju zatezne kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na ra...

5
Gž 915/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 31.375,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom tužitelj pobija presudu i poziva se na sve zakonske žalbene razloge iz č ....

6
Gž 247/2020-2; 22.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1323/2015 od 30. rujna 2015. kojim je naloženo I. tuženici B. B. i II. tuženiku D. B. platiti tužitelj ...

7
Gž 1539/2020-2; 15.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Karlovcu broj: Pn-19/2020-10 od 20. listopada 2020. u točki 1 izreke tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 13.112,30 kuna sa zakonskim zateznim kamatama računatim od 20. listopada 2020. do isplate, kao i da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 19.025,04 ku...

8
Gž 2893/2020-2; 5.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja je donio dopunsku presudu kojom je odbio zahtjev kojim tužitelj potražuje zakonske kamate na iznos glavnice od 25.785,48 kuna za period od 31. svibnja 2017. do 12. studenog 2018. Protiv ove dopunske presude žalbu je podnio tuženik zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i ....

9
Gž 1468/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 71.398,19 kn sa zateznom kamatom tekućom od 17.4.2019. do isplate i iznos od 39.199,98 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4.6.2020. (t...

10
Gž 2380/2020-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da naknadi tužiteljici s naslova neimovinske štete te s naslova imovinske štete po osnovi tuđe pomoći iznos od 18.090,00 kn sa zateznim kamatama od 10. svibnja 2019. do isplate (stavak I. izreke). Naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati naknadu imovinske ...

11
Gž 701/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice J. K. iz Vukovara poslovni broj: Ovrv-559/2019 te je naloženo tuženicima da tužitelju solidarno isplate iznos od 19.012,50 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kama ...

12
Gž 1440/2019-5; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda je suđeno: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d. Zagreb, OIB: B5 , da na ime naknade neimovinske štete isplati prvotužitelju V. S. , OIB: B1 , drugotužitelju R. S. , OIB: B2 , t ...

13
Gž 1368/2020-2; 30.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 27.462,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose po stopi i za razdoblje kako je navedeno u izreci presude te naknadi parnični trošak u iznosu od 24.191,50 kn. Također prvostupanjskom presudom odbijen je dio tužbenog zah...

14
Gž 524/2020-2; 28.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke tuženiku je naloženo da tužitelju isplati iznos od 62.646,88 kn sa zateznim kamatama tekućim od 3. siječnja 2008. do isplate, u roku od 15 dana. U točki II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 53.533,23 kn (ispravljeno na iznos od 53.533,30 ...

15
Gž 855/2019-4; 15.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku G. o. d.d. Zagreb, ulica grada A4 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici N. P. iz A1 , OIB: B1 , iznos od 76.641,78 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29 ...

16
Gž 64/2020-2; 31.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 11.300,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 1. studenog 2017. do isplate, te mu naknaditi parnični trošak u iznosu od 4.368,75 kn sa zateznim kamatama od 18. rujna 2019. do isplate, sve po prosječnoj kamatnoj stopi n ...

17
Gž 451/2020-3; 15.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „Nalaže se tuženiku C. o. d.d. A1 , OIB: B2 , da tužitelju H.Z.M.O. A2 , OIB: B1 , na ime naknade štete isplati iznos od 3.521 ...

18
Gž 651/2020-2; 25.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 1.800,00 kn sa zateznom kamatom od 7. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 3.000,00 kn i za isplatu zatezne kamate na dosuđeni iznos glavnice (od 1.800,00 kn) za raz...

19
Gž 617/2020-2; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I/ izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 25.127,81 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose neimovinske i imovinske štete od dana dospijeća do isplate i po stopi zatezne kamate sve pobliže navedeno u toj točki izreke te naknaditi tužiteljici...

20
Gž 101/2020-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku A. Z. d.d., Z., OIB: …, platiti tužiteljici mldb. L. P., D. R., OIB: …., zast. po ocu i zz Ž. P., OIB: …, iznos od 99.314,76 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a koje teku od d ....

21
Gž 1893/2019-2; 23.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik s osnova naknade imovinske štete isplati iznos od 2.000,00 kn sa zateznom kamatom od 14. prosinca 2015. do isplate te s osnova naknade neimovinske štete iznos od 147.000,00 kn sa zateznom kamatom od 5....

22
Gž 177/2020-2; 8.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. U. Z. O. d.d., OIB…., da tužitelju D. G., OIB….., isplati iznos od 4.600,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od presuđenja 28. listopada 2019. pa do isplate po stopi koja se obračunava za svako polugodište u ....

23
Gž 962/2019-2; 1.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja te se održava na snazi platni nalog iz Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika N. Š. iz O., posl. br. Ovrv…. od dana 25. rujna 2015. g., kojim je naloženo ovršeniku (sada tuženiku) T. T., K., O ....

24
Gž 596/2019-2; 27.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.1 izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje isplati iznos od 38.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. rujna 2016. kao dana podnošenja tuženiku odštetnog zahtjeva do isplate, a s osno...

25
Gž 668/2019-2; 17.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženiku J. o. d.d., A2 , da tužiteljici S. B. iz A3 , isplati iznos od 31.357,76 kn sa zateznim kamatama tekućim od 27. prosinca 2016. pa do isplate po s ...

26
Gž 1597/2019-2; 5.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 2.136,35 kn za pripadajućom zateznom kamatom tekućom na iznos od 1.944,35 kn od 15. veljače 2014., na iznos od 64,00 kn od 25. rujna 2013., na iznos od 64,00 kn od 15. listopada 2013. i na iznos od 64,00 k...

27
Gž 128/2020-2; 27.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnova naknade štete 13.677,86 kn sa zateznom kamatom od 14. veljače 2017. do isplate. Toč. 2. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak postupka od 13.912,50 kn sa zateznom kamatom od 21. studenog 2019. do...

28
Gž 1369/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu naknade imovinske štete u iznosu od 1.954,60 kn i 76,00 kn kao i neimovinske štete u iznosu od 13.800,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka, dok je toč.II. i...

29
Gž 2089/2018-2; 10.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužitelja te se nalaže tuženiku W.o.V.I.G. d.d. A3 , OIB: B2 , da isplati tužitelju I. B. iz A1 , OIB: B1 , iz ...

30
Gž 615/2019-3; 9.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 32.750,00 kn sa zateznom kamatom od 29. travnja 2016. do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 12.000,00 kn i zateznih kamata na dosuđenu glavnicu (od 32.750,00 kn) za razdoblje od...

31
Gž 364/2016-2; 27.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I Nalaže se tuženiku osiguranju d.d. iz Z., OIB:…, isplatiti tužitelju M. Š., iz V., OIB:…, na ime naknade neimovinske štete iznos od 9.000,00 kuna (slovima: devetisućakuna) sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 27. listopada 2009.g. do 31. ....

32
Gž 319/2019-2; 22.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 45 Povrv-7796/17-21 od 28. prosinca 2018. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. C. iz P., poslovni broj Ovrv-407/17 od 02.10.2017. godine u dijelu u kojem je tuženiku D. B. iz P., naloženo da isplati...

33
Gž 584/2018-2; 21.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-4004/2015-14 od 3. siječnja 2018. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 37.600,00 kn sa pripadajućim zateznim kamatama. Točkom II. izreke citirane presude tužitelju je naloženo d ...

34
Gž 449/2019-2; 7.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 3.900,00 kn sa zateznom kamatom od 26. listopada 2017. do isplate i naknaditi mu trošak postupka od 6.531,25 kn sa zateznom kamatom od 2. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu ...

35
Gž 388/2019-2; 2.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova imovinske štete na njegovom vozilu isplati iznos od 11.594,59 kn sa zateznom kamatom tekućom od 27. rujna 2017. do isplate, zateznu kamatu na iznos isplaćene štete od 40.000,00 kn od 27. rujna 2017. do 8. ožujka 2018. te mu...

36
Gž 2067/2018-2; 24.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime imovinske štete na vozilu isplati iznos od 5.123,58 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 2. kolovoza 2017. pa do isplate, dok je pod točkom II izreke naloženo tuženiku da naknadi tužiteljici trošak ...

37
Gž 424/2018-2; 22.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju na ime pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti iznos od 10.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 23. rujna 2015. do isplate i iznos od 1.950,00 kn na ime imovinske štete sa zateznom kamatom tekućom od 9. s...

38
Gž 1797/2016-2; 25.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: '' I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d., A3 , OIB: B2 da tužiteljici D. M. iz A1 , OIB: B1 plati iznos od 29.350,00 kn zajedno sa zakons ...

39
Gž 1864/2018-2; 9.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku, u roku 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužitelju iznos od 3.083,10 kn na ime naknade imovinske štete na vozilu, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 25. veljače 2013.god. do 31. srpnja 2015. god. po stopi koja se određuje za sv ....

40
Gž 2159/2018-2; 3.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I I-tuženik Z. e. t. d.o.o. A4 , OIB: B2 i II-tuženik E. o. d.d. A5 , OIB: B3 , dužni su solidarno platiti tužiteljici M. M. iz Zagreba s ...

41
Gž 201/2019-2; 14.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku na ime regresnog duga isplatiti tužitelju iznos od 24.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 11.11. 2010. godine do isplate sukladno odredbi .....

42
Gž 592/2018-2; 12.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženiku naloži da na ime regresa isplati tužitelju iznos od 57.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišt...

43
Gž 670/2018-2; 24.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. u Zagrebu broj Ovrv-1898/12 od 28. lipnja 2012. u dijelu kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju 10.265,82 kn sa zateznom kamatom od 5. prosinca 2008. do isplate. To ...

44
Gž 830/2017-2; 7.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Varaždinu broj P-554/16-6 od 21. veljače 2017. tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 65.844,60 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim na iznos od 11.475,00 kn od 22. srpnja 2010. do isplate, na iznos od 40.842,60 kn od 28. svibnja 2011. do isplate, na iznos od 3.44...

45
Gž 2088/2018-2; 17.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. ožujka 2012. do isplate, a toč.II. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 28.087,50 kn sa zakonskom zateznom kamato...

46
Gž 207/2018-2; 13.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, pod toč I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz Osijeka, br. Ovrv-286/15 od 3. ožujka 2015., u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju glavnični iznos od 31.707,89 kn, sa pripadajućom zakonsko ...

47
Gž 249/2018-2; 7.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I T. J. o. d.d. je dužan tužiteljici A. F. na ime naknade štete isplatiti iznos od 20.150,00 kuna (slovima: dvadesettisućastotitnupedesetkuna) sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 19.250,00 kuna od 17. travnja 2 ...

48
Gž 2355/2016-13; 29.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 74.200,00 kn zajedno za zakonskim zateznim kamatama detaljno opisanim u toj toč. izreke i to na iznos od 70.000,00 kn tekuće od 23. siječnja 2014., a na iznos od 4.200,00 kn tekuće od 17. prosinca 2015., sve u roku...

49
Gž 723/2018; 24.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženi M. K. iz S., OIB….i M. K. iz S., OIB…. dužni su solidarno tužitelju Z. K.. iz S., OIB… isplatiti iznos od 40.189,08 kuna sa zateznim kamatama u smislu čl. 29 ZOO-a i to kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne ....

50
Gž 2191/2016-2; 28.8.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da naknadi prvotužitelju iznos od 4.200,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01. studenog 2013. pa do isplate, te zakonsku zateznu kamatu na iznos od 200,00 kn tekuću od istog datuma do 24. srpnja 2014., drugotužitelj...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a