Poredano po:

Broj dokumenata: 1294

1
Gž 400/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Nalaže se tuženiku E. B. d.d. isplatiti tužitelju D. B. iznos od 694,06 kn (slovima: šesto devedeset četiri kune i šest lipa), po osnovi preplate na temelju ništetne promjenjive kamatne stope, zajedno sa zakonskom zateznom k ...

2
Gž 732/2018-7; 24.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Nalaže se tuženom D. K., V., OIB….., da tužitelju, I. K., V., OIB…., nadoknadi neimovinsku štetu u iznosu od 2.900,00 kuna (slovima: dvije tisuće devetsto kuna), zajedno sa zateznom kamatom koja na predmetni iznos teče od 8. studenog 2011. do isplate, i t ....

3
Gž 694/2020-2; 17.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Utvrđuje se da je ništetna odredba 1. Ugovora o kreditu broj…. od 28.05.2007. godine sklopljenog između tužitelja i tuženika, u dijelu u kojem je iskazana u valuti švicarski franak a koja glasi: „1. /prvo/ IZNOS KREDITA Kunska protuvrijednost C ......

4
Gž 329/2019-6; 10.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha ovrhovoditelja P. banke Z. d.d. Z., određena rješenjem Općinskog suda u Poreču br. Ovr-689/14 od 27. studenoga 2014. godine na nekretninama u suvlasništvu tužitelja kč.br.1948 površ ....

5
Gž R 1268/2020-3; 27.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I/ izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 104.280,00 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima, koja na iznos od 97.000,00 kn teče od 20. listopada 2016. do isplate, a na iznos od 7.2...

6
Gž 613/2020-2; 22.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH
7
Gž 1303/2020-2; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži da se tuženicima naloži sklapanje Aneksa ugovora o kupoprodaji od 20. studenoga 2017. sadržaja pobliže opisanog u navedenoj točki. Točkom II. izreke prihvaćen je kumulirani tužbeni zahtjev te je naloženo tuženicima u...

8
Gž 735/2019-2; 20.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se tužiteljica K. V. iz A1 , OIB: B1 sa tužbenim zahtjevom koji glasi: ''Nalaže se tuženoj K. K. , OIB: B2 da isplati tužiteljici K. V. , OIB: B1 , iznos od 20.0 ...

9
Gž 1635/2019-2; 19.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik u Splitu Nevenka Kekez pod poslovnim brojem Ovrv-942/15 od 07.rujna 2015.g. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju: - iznos od 20. ....

10
Gž R 879/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku Hrvatske šume d.o.o. iz A5 , OIB: B2 da isplati tužitelju S. B. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade štete zbog ozljede na radu sveukupan iznos od 154.670,00 kn (slovima ...

11
Gž 392/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za proglašenje nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi istog suda poslovni broj Ovr Ob130/2017-3 od 7. srpnja 2017., kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka sa pripadajućom zateznom kamatom. Točkom II....

12
Gž 937/2019-2; 13.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točci I. izreke tužiteljica je odbijena sa tužbenim zahtjevima koji glase: "I. Nije pravovaljana i ne proizvodi pravne posljedice vlastoručna oporuka od dana 2. ožujka 2015. koju je sastavio oporučitelj Đ. J. , OIB: B3 , od Koje, rođen 8. svibnja 1939., umro 30. ...

13
Gž R 1188/2020-2; 5.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana na ime naknade štete plati tužitelju iznos od 41.680,00 kn zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijsk...

14
Gž 1441/2020-2; 4.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica kojim traže da im tuženik plati iznos od 30.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. siječnja 1993. do isplate kao i sa zahtjevom za naknadu troškova postupka. Točkom II. izreke naloženo je tužiteljicama da naknade t ....

15
Gž 1930/2019-2; 21.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 110.176,32 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 23. rujna 2012., dok je pod točkom II. izreke naloženo tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 14.788,50 kn. Nav ....

16
Gž 196/2020-2; 21.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke obvezan je tuženik na trpljenje namirenja tražbine tužitelja u iznosima pobliže navedenim u toj točki izreke sa zateznom kamatom od njihovog dospijeća do isplate i to sudskom prodajom založene nekretnine u vlasništvu tuženika čkbr.2784/209 oranice u Retkovčini i...

17
Gž 1299/2020-2; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je ništetna i bez pravnog učinka odredba Ugovora o kreditu broj 9011091908 od 20. ožujka 2006. zaključen između tužitelja i tuženika i to čl. 4. podtočka 1. u dijelu u kojem se navodi kako je kamata promjenjiva sukladno odluci banke o kreditiranju građana, čl....

18
Gž 1307/2019-4; 10.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: "I. Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: Poništava se Ugovor o kupoprodaji nekretnine od dana 24.1.2011. godine sklopljen između tužitelja V. D. kao prodavatelja i tuženika K. d.o.o. kao kupca, n ...

19
Gž 1658/2018-8; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu 77.759,56 kn s zatraženom zakonskom zateznom kamatom tekućom na naznačene pojedinačne iznose pa do isplate i na utvrđenje da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom bez dozvole ...

20
Gž 615/2020-2; 4.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade štete iznos od 15.580,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 16. lipnja 2017. do isplate te joj naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 12.674,00 kn, sve u roku od 15 dana. Navedenu presudu pravo ....

21
Gž 692/2020-2; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženicima trpjeti namirenje tražbine tužitelja u iznosu od 30.096,00 kn iz vrijednosti založene nekretnine - stana u zgradi na adresi u Rijeci, u ulici A4 , sagrađenoj na čkbr. 1067., koji je u zemljišnoj knjizi upisan kao dvosobni ...

22
Gž 1504/2020-2; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja od 05. listopada 2020. te je potvrđeno rješenja o pristojbi poslovni broj P-577/2012-31 od 02. listopada 2020. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitnih povreda odredaba parn ...

23
Gž 1051/2020-4; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženicima solidarno isplatiti 1. tužitelju N. O. na ime naknade imovinske štete iznos od 51.842,03 kune sa zakonskom zateznom kamatom od 15. srpnja 2006. pa do isplate u roku od 15 dana (toč. I. izreke), uz toč. II. izreke solidarnu isplatu 1. tužitelju Ni ...

24
Gž 1505/2019-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. D j e l o m i č n o s e usvaja tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu koji glasi: "Nalaže se tuženicama da tužitelju isplate iznos od 27.105,26 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče: - na iznos od 7.950,00 kuna od 01. listopada 2016 - na...

25
Gž 399/2019-2; 27.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu koja glasi: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je 16. rujna 2016. pod poslovnim brojem Ovrv-727/16 donio N. V. , javni bilježnik u Dubrovniku, u dijelu u kojem je naloženo tuženicima u roku od 8 dana platiti tužitelju iznos ......

26
Gž 1367/2019-2; 27.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 5.700,00 € u kunskoj protuvrijednosti zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa do isplate. U t...

27
Gž 1466/2019-2; 26.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice J. V. S. iz Varaždina poslovni broj Ovrv-916/2015 od 19. lipnja 2015. u cijelosti kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos o ...

28
Gž 2459/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 10.400,00 eura sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 2. ožujka 2017. do isplate, a po stopi koja tužitelju pripada kao sudioniku u ostalim odnosima u smislu čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, i iznos od 10.000,...

29
Gž 1160/2020-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 15.420,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na iznos od 14.970,00 kn tekućom od 28. ožujka 2013. do isplate, na iznos od 250,00 kn tekućom od 2. rujna 2010. do isplate i na iznos od 200,00 kn sa zakons...

30
Gž 552/2019-5; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužiteljice tražile da im tuženici isplate iznos od 60.000,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškom postupka. U toč, II. izreke naloženo je tužiteljicama naknaditi tuženiku Vodovod i odvodnja otoka Visa...

31
Gž 1467/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 66. 235,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 5. veljače 2020. pa do isplate, a također naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 1.219,87 kn sve u roku o...

32
Gž 738/2018-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe doslovce je suđeno: "1. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude sklope sljedeći međuvlasnički ugovor: 1. S. d.o.o. O., OIB…. 2. Ž. O., Z., OIB…… 3. Z. d.o.o. R., OIB…… 4. F. K., P., OIB……, 5. K. d.o.o., O., OIB…., 6. P. S ...

33
Gž 1062/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđene su ništetnim odredbe Ugovora o kreditu broj 41671/2004 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 20. prosinca 2004. kojeg su sklopile parnične stranke i to u dijelu u kojem je tužitelj obvezan platiti kamatu po godišnjoj...

34
Gž 1248/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I Nalaže se tuženiku T. o. d.d. iz A2 , OIB: B2 da tužiteljici N. B. iz A1 , OIB: B1 , isplati sveukupnu naknadu neimovinske i imovinske štete u iznosu od 28 ...

35
Gž 1804/2019-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „1. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. K. iz Vukovara, br Ovrv-3209/16 od 26. 9. 2016., održava se na snazi u dijelu kojim se nalaže tuženiku L. d. ". ...

36
Gž 1002/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: „Nalaže se tuženoj da tužitelju naknadi štetu u iznosu od 100.000,00 kn“, kao neosnovanim. II. Svaka strana snosi svoje troškove." Protiv te presude žalbu je podnio tužitelj s prijedlogom da drugostupan .....

37
Gž 2426/2018-8; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Nalaže se tuženiku E. &. S. d.d, OIB B2 , da tužitelju V. B. , OIB B1 , isplati iznos od 33.595,36 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje do 31. srpnja 2015. se određuju za svako polugodišnje uvećanjem e ...

38
Gž 1231/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijeni su kao neosnovani tužbeni zahtjev i eventualno kumulirani zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je tužitelj stekao pravo vlasništva na nekretninama iz k.o. Pavlin Kloštar i to u odnosu na čkbr. 986/A oranica Travinac sa 1j i 1514 čhv a što da mu je tuž...

39
Gž 866/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.1. izreke djelomično se usvojen tužbeni zahtjev i naloženo tuženiku da tužiteljima s osnova stečenog bez osnove isplati iznos od 52.104,52 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine, mjesečno specificirane novčane iznose od njihovog dospijeća, pobliže određenog u toj točki izreke do isplate, dok...

40
Gž 964/2019-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku G. S. B. da tužitelju J. B. iz Slavonskog Broda i tužiteljici V. V. iz Slavonskog Broda isplati iznos od po 109.500,00 kuna svakome (slovima: sto devet tisuća petsto kuna), sa zakonskom zatezn ...

41
Gž 740/2020-2; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odlučeno: "Odbacuje se prijedlog predlagatelja za povrat u prijašnje stanje kao nepravovremen" Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu je podnio predlagatelj, a kako iz sadržaja žalbe proizlazi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primje ......

42
Gž 1326/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 1.141,02 kn, a tužitelju iznos od 190,17 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. prosinca 2007. do isplate. Točkom II. izreke odbijen je dio zahtjeva tužiteljice u iznosu od 10.558,98 kn te dio zahtje...

43
Gž 207/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "Dužni su tuženici isplatiti tužiteljici: -solidarno iznos od 187,50 kn sa zateznim kamatama koje teku od 21. travnja 2017. g. pa sve do isplate, -solidarno iznos od 24.513,91 kn sa zateznim kamatama koje teku od 12. svibnja 2017. g. pa sve do is...

44
Gž 80/2020-2; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Koprivnici broj P-403/12-49 od 4.svibnja 2016.g. u toč. I. izreke tuženiku Republici Hrvatskoj naloženo je da tužitelju Ž. M. naknadi štetu u iznosu od 35.640,27 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim na iznos od 23.300,00 kn od 15.studenog 2011.g. do isp ...

45
Gž 1440/2019-5; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda je suđeno: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d. Zagreb, OIB: B5 , da na ime naknade neimovinske štete isplati prvotužitelju V. S. , OIB: B1 , drugotužitelju R. S. , OIB: B2 , t ...

46
Gž 1368/2020-2; 30.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 27.462,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose po stopi i za razdoblje kako je navedeno u izreci presude te naknadi parnični trošak u iznosu od 24.191,50 kn. Također prvostupanjskom presudom odbijen je dio tužbenog zah...

47
Gž 1409/2020-3; 29.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 490.000,00 eura sa ugovorenom kamatom od 4,5% godišnje koja teče od 18. siječnja 2007. pa do isplate te da joj naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 243.500,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od 18. ožujka 2020....

48
Gž 548/2020-2; 20.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Proglašava se nedopuštenom ovrhu na nekretnini označenoj kao 36/10000 dijela k.č.br. 1830/1 stambena zgrada br. 105 Hrgovići (površine 547m2), stambena zgrada br. 103 Hrgovići (površine 556...

49
Gž R 828/2020-2; 20.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi: „I Nalaže se tuženiku T. d.d. Slavonska avenija 11a, Zagreb, OIB: B1 , da tužitelju M. M. iz A1 , OIB: B2 na ime naknade neimovinske štete i imovinske štete na ime tuđe pomoći i njege isplati iznos od ukupno 57.000,00 ...

50
Gž 163/2020-2; 15.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I. izreke, proglašena je nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj: Ovr-3028/2017-5 od 20. listopada 2017., dok je u toč. II. izreke naloženo tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 5.550,00 kn u roku od 15 dana. Pravovr ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a