Poredano po:

Broj dokumenata: 1202

1
Gž 969/2018-2; 14.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Tužiteljica je protiv tuženika Ivana L. i S. Š. pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Omišu, 23. travnja 2014. tužbom sa zahtjevom da joj tuženici solidarno plate 187.099,57 kn sa zakonskim zateznim kamatama specificiranim u tužbenom zahtjevu. Označenu svotu, dos...

2
Gž 524/2020-2; 7.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. R. iz Z.,poslovni broj Ovrv-10244/18 od 09. srpnja 2018. godine kojim je tuženici naloženo platiti tužitelju iznos od 2.753,64 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tek ....

3
Gž 148/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "1.Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi : 'Nalaže se tuženici M. V. iz R., OIB: … platiti tužiteljici S. B. odvjetnici iz Z., OIB:… iznos -12.500,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od presuđenja pa do konačne isplate po pro ...

4
Gž 289/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I - Ukida se platni nalog sadržan u ovosudnom rješenju poslovnog broja P-10/2019-2 od 04. ožujka 2019. kojim se nalaže se tuženoj A. G. iz R. A., W., da tužitelju L. parking d.o.o. O., OIB….., isplati iznos od 200,00 kuna sa zakonskim zateznim kama ....

5
Gž 115/2020-2; 17.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka ugovor o namjenskom kreditu broj 016-1742/2006 od 11. srpnja 2006. godine te ugovor o namjenskom kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini broj 196-53037254 od 26. kolovoza 201...

6
Gž 927/2019-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: „I. Dužan je tuženik H.- O. distribucijskog sustava d.o.o., OIB……, DP E. D., isplatiti tužitelju E. O. d.d., Z., OIB….., iznos od 11.108,33 kn, sa zateznom kamatom po stopi 15%, koja teče na navedeni iznos od 11. studenog 2006. godine, sve do 31. prosi ....

7
Gž 1883/2019-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženici da tužitelju isplati iznos od 25.617,94 sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 16. listopada 2015. do isplate. U toč. II. izreke naloženo je tuženici da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu 7.437,90 kn sa zakonskim zateznim kamatama...

8
Gž 1220/2020-2; 31.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem prekinut ostavinski postupak koji se vodi iza pok. ostaviteljice (točka I. izreke). Nadalje su upućeni nasljednici M. M. r. T. pok. M. M. r. T. p. S. i M. M. p. M. , A5 i Mari ...

9
Gž 848/2018-3; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. zavodu….. isplatiti tužitelju M. D. iznos od 24.742,68 kn sa zateznom kamatom tekućom od 09. studenog 2017. godine do isplate, te zateznu kamatu na iznos od 23.558,52 kn tekuću od 09. studenog 2017. godine do 06. prosinca 2017. godin ....

10
Gž 666/2018-2; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Nalaže se tuženiku da tužitelju R. H. plati iznos od 161.760,22 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 7. srpnja 2015. pa do isplate i to prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedi ......

11
Gž 1646/2019-2; 19.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužiteljici na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 8.000,00 kuna sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 13. travnja 2017.g. pa do isplate po stopi određenoj uvećanjem prosječ ....

12
Gž 472/2019-2; 17.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku L. u. ". ", Vrlika, OIB: B2 da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju M. Ž. iz A3 , OIB: B1 s osnova imovinske štete novčani iznos od ...

13
Gž 325/2020-2; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana na ime naknade imovinske štete tužiteljici solidarno isplate iznos od 13.500,00 kuna (trinaesttisućapetstokuna), sa zateznim kamatama koje teku od 31. listopada 2008. godine do 31. srpnja 2015. godine teku po stopi ....

14
Gž 137/2018; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku N. S. iz Z., OIB…. isplatiti na ime naknade štete tužitelju D. B. iz Z., OIB…. iznos od 40.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 23.09.2015. godine pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kred ....

15
Gž Ovr 299/2019-2; 6.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je u cijelosti odbijen kao neosnovan ovršni zahtjev iz prijedloga za ovrhu od 22. studenog 2018. godine. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj po punomoćnici odvjetnici zbog pogrešne primjene mjerodavnog prava...

16
Gž 534/2018-2; 4.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: 'I. Utvrđuje se da je tuženi C. o. d.d., Z., OIB:…, vjerovnik u smislu odredaba glave "IV.A Konverzija kredita denominiranih u CHF i denominiranih u kunama sa valutnom klauzulom u CHF" Zakona o p ......

17
Gž 1475/2018-2; 30.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: " T. A. S. iz A5 , OIB: B2 , S. B. iz A6 , OIB: B3 i N. T. iz A7 , OIB: B4 ...

18
Gž 125/2020-3; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku u roku od 8 (osam) dana od dostave ovog platnog naloga platiti tužitelju iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna), uvećan za zatezne kamate koje na iznos od 200,00 kn teku od 18.lipnja 2014. pa do isplate po stopi propisanoj čl. 29...

19
Gž 1748/2019-3; 22.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 22.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 16. prosinca 2014. godine pa do isplate u roku od 15 dana. Istom presudom odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za isplatu iznosa od 36.651,96 kn sa zakonskom zateznom kamatom...

20
Gž Ovr 985/2019-2; 16.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu od 12. travnja 2019. Prvostupanjski sud u obrazloženju navodi: - da je pravni prednik ovrhovoditelja pok. M. Ć. postao punopravni vlasnik nekretnine (za koju ovrhovoditelj predlaže ovrhu ispražnjenjem i predajom u posjed) po dospijeću traž ...

21
Gž 936/2018-2; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 200.699,84 kn i iznosa od 485.370,46 kn sa pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 1. kolovoza 2011. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka kao neosnovan. Točkom II. izreke tužite...

22
Gž 1780/2019-2; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke utvrđena je ništetnom odredba čl. 4. ugovora o kreditu broj B3 od 20. siječnja 2006. u dijelu kojim je ugovorna kamatna stopa promjenjiva sukladno izmjenama i dopunama Odluke o kamatnim stopama banke bez navođenja ikakvih objektivnih para ...

23
Gž 1842/2019-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Metkoviću-Stalna služba u Pločama broj P-471/19 od 21. listopada 2019. u točki I. izreke proglašena je nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Metkoviću broj Pu Ovr-666/19 (ranije Ovr-186/16 i I-48/98). Točkom II. izreke citirane presude tuženiku je naloženo da tuži ...

24
Gž 2406/2019-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Utvrđuje se ništetnom odredba pod točkom 4. predmetnog Ugovora o kreditu broj 9012102878 kojim se tužiteljica obvezala tuženiku platiti kamatu po godišnjoj kamatnoj stopi koja je promjenjiva sukladno odluci banke o kreditiranju građana. II Utvrđuje ....

25
Gž 340/2019-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženoj da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe tužitelju isplati iznos od 19.000,00 kuna sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 13. studenog 2018.godine do isplate, po stopi određenoj uvećanjem prosječne kamatne stope na...

26
Gž Zk 136/2019-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke odbijeni su prigovori S. d.d. od 23. listopada 2017. i 16. studenog 2017. kao neosnovani i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog odjela toga suda posl. br. Z-39734/17-4 od 4. listopada 2017. Toč.II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora S. ...

27
Gž 205/2018-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I. Odbija se u cijelosti tužiteljičin tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženici da tužiteljici naknadi štetu isplatom iznosa od 47.300,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 18. svibnja 2016. pa sve do isplate, po sto ......

28
Gž 270/2019-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "I. Ugovor o darovanju nekretnina od 10.6.2015.zaključen između M. B. S. iz A2 , OIB: B2 i Domagoja Sabady iz A2 , OIB: B3 , kojim ugovorom D. S. stječe pravo vlasništva n ...

29
Gž 1171/2017-2; 17.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Djelomičnom presudom suda prvog stupnja utvrđena je ništetnim ugovorna odredba čl. 3. st. 2. (dio) i st. 5. Ugovora o kreditu broj B4 zaključenog između tužitelja V. M. i tuženika dana 13. ožujka 2006. godine solemniziranog kod javnog bilježnika R.U. Poslovni broj OU-1 ...

30
Gž 2427/2018-5; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 63.429,09 kuna s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dospijeća do isplate kako je specificirano u točki 1. izreke. Ujedno je utvrđeno da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom bez d...

31
Gž 1932/2019-2; 2.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je u točki I izreke djelomično prihvatio tužbeni zahtjev tužiteljice A. T. te naložio tuženicima da tužiteljici na ime razlike između tržišne i zaštićene cijene najamnine plate iznos od 133.314,92 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, kako je to spec .....

32
Gž Ovr 368/2019-3; 27.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: „1. Odgađa se provedba ovrhe određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u T., poslovni broj …. od 10. srpnja 2012. godine, u odnosu na nekretninu označenu kao čest. zem. 746/111, dvor i kuća ukupne površine 520 m2, upisane u ZU 3898 k.o. O. i to n ....

33
Gž 1880/2020-2; 26.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica da je tuženik dužan tužiteljicama predati u suposjed katastarsku česticu 5230/2 maslinjak A5 površine 1703 m2 upisane u z.k. ul. 6153 k.o. A6 , na skici lista mjesta na skici lica mjesta stalnog sudskog vještaka za ge ......

34
Gž 1012/2020-2; 26.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "1. Utvrđuje se ništetnim odredba čl. 8 Ugovora o kreditu broj: xxxxx, sklopljenog između tužitelja kao korisnika kredita i tuženika kao kreditora od 13.02.2007. godine, koji Ugovor je potvrđen od strane Javnog bilježnika D. P. posl.br. OU- xxx/2007 dana 16.02 ...

35
Gž 1451/2019-4; 25.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "Nalaže se tuženiku A. B. d.d. sa sjedištem u A3 ,. OIB: B2 , da tužitelju E. M. iz Vukovara, Nikole Tesle 13., OIB:54780108811., isplati iznos od 58.351,08 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatam ...

36
Gž 142/2020-2; 22.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika J. M. od 2. rujna 2010. godine broj Ovrv-860/2010, a kojim je naloženo tuženicima da tužitelju plate iznos od 37.345,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i za razdoblje kako je naved ...

37
Gž 426/2020-2; 21.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja P. M. protiv tuženika E. M. d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu radi utvrđenja ništetnom odredbe članka 4. Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, koji j ...

38
Gž 1467/2019-2; 19.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženicima D. Š. iz A1 , OIB: B3 i K. d.o.o., A2 , OIB: B4 da tužiteljima A. L. M. iz A1 , OIB: B1 i K. K. iz A1 , OIB: 76 ...

39
Gž 1971/2018-3; 15.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I/ Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-6715/12 od dana 30. srpnja 2012. II/ Odbija se tužitelj sa zahtjevom za naknadu troškova parničnog postupka." Protiv ...

40
Gž 1921/2018-2; 15.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB 52634238587 da tužiteljici Z. D. , OIB B1 iz A1 , na ime naknade štete isplati iznos od 45.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 9.7.2015. god ...

41
Gž 877/2018-4; 14.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Osijeku - Stalna služba u Đakovu broj P-408/2017-11 od 27. veljače 2018. utvrđeno je da je ništetna odredba članka 9. stavak 2. Ugovora o kreditu bez depozita broj B3 od 14. lipnja 2007. koja glasi: "U tom slučaju korisnik kredita se obvezuje izvrši ...

42
Gž 739/2019-2; 14.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Platnim nalogom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju isplati iznos od 928,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci (točka I. izreke) i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.544,25 kn, sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci (točka...

43
Gž 100/2020-2; 14.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade imovinske štete na osobnom vozilu isplati iznos od 10.937,60 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana donošenja pobijane presude - 18. srpnja 2019. do isplate i da mu naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 8.660,00 kn...

44
Gž 251/2020-2; 13.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Navedenom presudom u točki I. izreke odlučeno je da Ugovor o darovanju od 12. travnja 2016., sklopljen između 1. tuženice, kao darovateljice i 2. tuženice, kao obdarenice, gubi učinak prema tužitelju u dijelu u kojem je potrebno za ispunjenje tužiteljeve tražbine prema 1. tuženici u iznosima te uz z...

45
Gž 340/2018-3; 13.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Odbija se glavni tužbeni zahtjev koji glasi: “1.Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen između tužitelja D. M., OIB: …, kao primatelja uzdržavanja i D. R., OIB: …, kao davateljice uzdražavanja, a koji ugovor je sklopljen dana 10.12.2012. i potvr ....

46
Gž 409/2018-2; 6.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke tužitelji su odbijeni sa tužbenim zahtjevom koji glasi: „Kupoprodajni ugovor od 23. kolovoza 2016. godine koji je ovjeren kod Javnog bilježnika S. G. iz A4 , broj ovjere Ov-6342/2016 dana 23. kolovoza 2016. godine od strane tu ...

47
Gž 181/2020-2; 4.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 40.100,00 kn sa zateznom kamatom na iznos od 38.000,00 kn od 7. lipnja 2016. do isplate i na iznos od 2.100,00 kn od 20. studenog 2019. do isplate i naknaditi parnični trošak od 12.178,52 kn sa zateznom kamatom od 20. s...

48
Gž 438/2018-2; 4.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke dopušta se osnivanje sudskog pologa pod nazivom „osnivanje sudskog pologa u korist protustranke“, radi uplate iznosa od 554.606,05 kn, dok je pod točkom II. izreke nalaženo računovodstvu prvostupanjskog suda da uplaćeni iznos od 554.606,05 kn pozivom na broj ...

49
Gž 1605/2018-3; 30.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Tuženik W. o. V. d.d., A3 , OIB: B3 dužan je platiti I tužitelju D. R. iz A1 , OIB: B1 iznos od 30.040,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od ...

50
Gž 483/2019-5; 30.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. u Bjelovaru broj Ovrv-394/2014 od 17. ožujka 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 4.733,87 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose navedene u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a