Poredano po:

Broj dokumenata: 71

1
Gž 1554/2021-2; 23.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem pod toč. I. njegove izreke sud je odbio kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti. 2. Protiv rješenja žali se tuženik iz svih zakonskih žalbenih razloga, s prijedlogom da se rješenje preinači ili ukine. 3. Na žalbu nije odgovoreno. 4. Žalba nije osn ...

2
Gž 906/2021-2; 13.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: ''I/ OTP Banka Hrvatska" d.d., A2 , OIB: B2 dužan je tužiteljici K. M. iz A1 , OIB: B1 isplatiti iznos od 73.643,63 kuna (slovima:sedamdeset-tri-tisuće-šesto-četrdeset-tri-kune- šezde ...

3
Gž 711/2019-3; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetna odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržana u čl. 2.1. i čl. 7.2. Ugovora o kreditu broj 3205588697, kreditna partija broj 7102908605, sklopljenog između stranaka 18. listopada 2005. kojima je ugovorena promjena kamatne s...

4
Gž 83/2021-2; 5.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka do donošenja odluke Suda europske unije po zahtjevu za prethodnu odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske zaprimljenog 30. rujna 2020. pod brojem C-474/20, a postupak će se nastaviti kada se pravomoćno završi postupak pred sudom ili drugim nadle...

5
Gž 400/2021-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " I. Nalaže se tuženiku E. B. d.d. isplatiti tužitelju D. B. iznos od 694,06 kn (slovima: šesto devedeset četiri kune i šest lipa), po osnovi preplate na temelju ništetne promjenjive kamatne stope, zajedno sa zakonskom zateznom k ...

6
Gž 415/2019-3; 2.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom presuđeno je: 2 Poslovni broj: Gž-415/2019-3 " I/ Utvrđuje se ništetnim dio odredbe članka 4. Ugovora o kreditu bez depozita br. 5140030250-27000057814/2007, sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, sklopljenog između prednika t ......

7
Gž 1253/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „I. Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari obzirom je Vrhovni sud Republike Hrvatske podnio zahtjev Sudu Europske unije o tumačenju Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima. II. Postupak će se nastaviti kada ......

8
Gž 1658/2018-8; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu 77.759,56 kn s zatraženom zakonskom zateznom kamatom tekućom na naznačene pojedinačne iznose pa do isplate i na utvrđenje da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom bez dozvole ...

9
Gž 624/2018-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate iznosa i to tužiteljici G. F. 4.960,84 CHF u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućoj od svakog naznače...

10
Gž 1934/2019-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu broj P-886/15-28 od 18. lipnja 2019. odbijena je preinaka tužbe na način da u parnicu stupi kao nova tuženica V. M. . Presudom pod istim poslovnim brojem odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže utvrđenje da je ništetan ugovor o otplati kredita ...

11
Gž 866/2018-4; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "1/ Utvrđuje se ništetnim Ugovor o kreditu od 25. 03. 2011. sklopljen između I. P. , OIB: B1 , rođenog 07. 02. 1959., A3 , Hrvatska, i S. P. , OIB: B2 , rođene 20. 09. 1961., A3 , Hrvatska, kao ko ...

12
Gž 1354/2020-2; 19.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odlučeno je: "Odbija se prigovor mjesne nenadležnosti ovog suda kao neosnovan." Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija tuženica zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, "apsolutno bitnih povreda odredaba parnič ....

13
Gž 4653/2019-2; 29.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je slijedeće: I Odbija se tužbeni zahtjev I. i II. tužitelja kao neosnovan, a koji glasi: "1 Utvrđuje se ništetnim Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa 538.926 sklopljen između I tužitelja i tuženika. 2 Utvrđuje se ništetnim Očitovanje od 03.04.2008. ...

14
Gž 534/2018-2; 4.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: 'I. Utvrđuje se da je tuženi C. o. d.d., Z., OIB:…, vjerovnik u smislu odredaba glave "IV.A Konverzija kredita denominiranih u CHF i denominiranih u kunama sa valutnom klauzulom u CHF" Zakona o p ......

15
Gž Ovr 163/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi kod istog suda pri Stalnoj službi u Poreču-Parenzo poslovni broj P-..., te je određeno da će se postupak nastaviti nakon proteka vremena za koje je određena odgoda ovrhe. Protiv tog rješenja ovrhovo ...

16
Gž 2427/2018-5; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 63.429,09 kuna s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dospijeća do isplate kako je specificirano u točki 1. izreke. Ujedno je utvrđeno da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom bez d...

17
Gž 1451/2019-4; 25.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "Nalaže se tuženiku A. B. d.d. sa sjedištem u A3 ,. OIB: B2 , da tužitelju E. M. iz Vukovara, Nikole Tesle 13., OIB:54780108811., isplati iznos od 58.351,08 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatam ...

18
Gž 802/2018-5; 29.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku: S. banka d.d., , 21 000 S., OIB…. da tužitelju: L. M., R., OIB….. isplatiti iznos od 70.226,70 kuna, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku na dio tog iznosa, i to: - iznos od 543,875 kn počevši od dana koji slij ......

19
Gž 73/2019-5; 28.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod točkom 1. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu koji glasi „Nalaže se tužennoj Addiko bank d.d., A5 , OIB B2 , da tužitelju A. K. OIB B1 , iz A1 , isplati iznos od 55.246,7 ...

20
Gž 280/2020-2; 27.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka koji će se nastaviti kada Vrhovni sud Republike Hrvatske donese odluku u predmetu poslovni broj Gos-1/2019-5. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činj ...

21
Gž 219/2020-2; 23.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb, Radnička cesta 50, OIB:... 02535697732., da tužitelju K.C iz Vukovara, OIB: ..., isplati iznos od 45.833,84 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od: - 1 .....

22
Gž 365/2020-2; 3.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I. Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do odluke o prijedlogu za rješavanje pravnog pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava u predmetu Vrhovnog suda RH broj Gos 1/2019-5 od 11.12.2019. II. Postupak će se nastaviti kada se objavi rješenje ....

23
Gž 294/2020-2; 1.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem određenje prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja oglednog postupka broj Gos 1/19 koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. Pravodobnom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija tužitelj smatrajući da nije bilo zakonskih uvjeta za prekid postupk ...

24
Gž 350/2020-2; 24.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, stavkom I., utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari te je stavkom II. riješeno da će se postupak nastaviti kada Vrhovni sud RH donese i objavi rješenje o pitanju važnom za jedinstvenu primjenu prava. Protiv navedenog rješenja tuženica je podnijela pravovremenu ža ...

25
Gž 659/2020-2; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja oglednog postupka broj Gos-1/19 koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. Rješenje pobija tužitelj zbog svih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, ...

26
Gž 9/2019-2; 16.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvo stupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja a kojim je zahtijevao da se utvrde ništetnim odredbe sadržane u čl.3 i čl.6. Ugovora o kreditu broj: 216- 187/2006 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine koji je sklopljen između tužitelja i tuženika dana 3.4.2006.god...

27
Gž 1286/2018-2; 16.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu broj P-644/18 od 30. travnja 2018. u točki I. izreke odlučeno je da se nastavlja ovaj parnični postupak, dok je u točki II. izreke utvrđeno da je tužba tužitelja povučena. Točke I. i II. izreke citiranog rješenja ne pobijaju se sa žalbom i...

28
Gž 317/2020-2; 10.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 30 P-4908/2019-6 od 23. prosinca 2019. određen je prekid postupka time da će se isti nastaviti nakon odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu oglednog postupka broj Gos-1/2019. Protiv navedenog rješenja, pravovremeno se žali tuži ...

29
Gž 2460/2017-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja M. B. i A. V. koji glasi: " I. Nalaže se tuženiku P. B. Z. d.d., A4 OIB B3 , da prvotužitelju M. B. , OIB B1 , A7 ...

30
Gž 979/2018-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja; za nalaganje tuženoj da tužitelju isplati iznos od 13.753,34 E odnosno iznos koji će se specificirati tijekom postupka po provedenom financijskom vještačenju, sve u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB va...

31
Gž 662/2020-2; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja prekinut je postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja oglednog postupka broj Gos 1/19 koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. Rješenje suda prvog stupnja pobija žalbom tužiteljica zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o par ...

32
Gž 2130/2017-2; 11.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno citiranom pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništetnosti i bez pravnog učinka Ugovora o kreditu broj 216-295/2007 sa pripadajućim sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem fiducijarnog vlasništva na nekretnini, zaključen dana 4.9.2007. godine, između tužit...

33
Gž 1919/2019-2; 25.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio mjesno nenadležnim (točka 1. izreke) te je riješio da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Rijeci (točka 2. izreke). Protiv prvostupanjskog rješenja žali se tužiteljica pobijajući isto zbog žalbenih ra ....

34
Gž 1507/2017-6; 3.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu broj P-5438/2014-35 od 10. srpnja 2017. čija izreka glasi: "I Utvrđuje se da je ništetan i bez pravnog učinka članak 6. Ugovora o kreditu broj: 011-335/2007 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 10. listopada 2007. zaključen između tužitelja N. M. ...

35
Gž 1689/2018-2; 25.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je ništava odredba čl. 6. ugovora o kreditu sklopljenog među strankama kojim je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, kao i zahtjev za isplatom kunske protuvrijednosti iznosa od 6.561,26 CHF sa zateznim kamatama,...

36
Gž 136/2018-4; 29.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: ,,1. Odbija se glavni tužbeni zahtjev u dijelu u kojem glasi: Nalaže se tuženiku S. b. d.d. da tužiteljici G. B. , A3 , 23 000 Zadar. OIB: B1 isplati 77.137,10 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zat ...

37
Gž Ovr 679/2019-2; 25.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe od 28. studenog 2018., kao neosnovan. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobijaju ovršenici B. i P. P. zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno ...

38
Gž 2601/2016-3; 3.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 29.586,74 kn sa pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, točkom II. izreke utvrđeno je da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom se...

39
Gž 980/2018-2; 24.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor apsolutne nadležnosti suda Republike Hrvatske za suđenje u uvodno označenoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja žali se tuženik te rješenje pobija u cijelosti bez isticanja posebnog žalbenog prijedloga, ali se iz sadržaja žalbe razabire da i...

40
Gž 794/2018-2; 25.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja 1. M. V. 2. V. B. i 3. M. M. koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku E. B. d.d., R. OIB: …., da isplati i to: 1.tužiteljici M. V. iz O. OIB: …, ukupan novčani iznos od 3.220,72 CHF, u kunskoj protuvrijednost .....

41
Gž 1700/2017-2; 21.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem naloženo je tužiteljima da tuženiku naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 3.043,50 kn u roku od 15 dana. Tuženik pobija navedeno rješenje pravovremeno podnesenom žalbom zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ....

42
Gž 385/2017-4; 6.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Nalaže se Tuženiku: S. d.d., A3 , OIB: B2 da Tužitelju: V. N. , A4 , OIB: B1 isplati stečeno bez osnove sukladno gornjoj točki ...

43
Gž 8192/2016-2; 8.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je apsolutno ništetnom odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržana u članku 4.1. Ugovora o kreditu broj 9012003241, kojeg su tužitelj kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor sklopili 4. listopada 2006., a koja glasi: "…sukladno odluci Banke o kreditir...

44
Gž 1654/2017-3; 21.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu naknade štete od 23.637,85 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose određene u izreci presude od dospjelosti do isplate "sve to u CHF u kunskoj protuvrijednosti prema danu plaćanja" i zahtjev za naknadu troškova postup...

45
Gž 1070/2017-2; 13.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u cijelosti je odbijen kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev kojim je zatraženo da tuženik isplati tužitelju iznos od 27.275,08 kuna sa pripadajućom zateznom kamatom na svaki pojedini mjesečni iznos. Pored toga je, istom presudom naloženo tužitelju da naknadi tuženiku parnični troš...

46
Gž 1832/2017-3; 9.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku E. S. B. d.d. R., OIB: …, da isplati tužitelju S. M. iz Z., OIB: ..., iznos od 2.048,20 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, zajedno sa zakonskom zat ......

47
Gž 1383/2018-2; 30.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice radi utvrđenja da su Ugovor o zajmu, Račun br. B3 od 25. ožujka 2008., Založna isprava od 25. ožujka 2008. i Očitovanje solemnizirano kod javne bilježnice J. C. iz Čakovca 2. travnja 2008. pod po ...

48
Gž Ovr 175/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odgođena je provedba ovrhe određene rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-7786/15 od 7. prosinca 2015. do pravomoćnog okončanja postupka pokrenutog pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-4707/16. radi utvrđenja ništetnosti Ugovora o gotovinskom kredi...

49
Gž 311/2018-2; 3.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici da tužitelju plati 13.849,55 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom kako je pobliže navedeno u izreci, da mu plati 59.080,36 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i tijeku navedenom u izreci, te iznos od 27.914,22 kune sa zakonskom zateznom kamatom ka...

50
Gž Zk 203/2018-2; 16.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja Z. b. d.d. Zagreb kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Virovitici broj: Z-1436/16 od 24. ožujka 2016. U toč.II. izreke određeno je da će se izvršiti brisanje zabilježbe prigovora na ovosudno rješenje posl ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a