Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 54

1
Gž 637/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom odlukom - presudom doslovce je odlučeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da na teret čest. zem. 2021/1 k.o. B. a u korist čest. zem. 2010/8 k.o. B. postoji stvarna služnost puta i polaganja komunalne infrastrukture što je tužitelj ovlašten upis .....

2
Gž 637/2021-4; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: "I. Ukida se pravo služnosti puta na teret dijela čest. zem. 362/1 i čest. zem. 362/2 obje KO Kaštel Kambelovac u širini od 2 m uz istočni rub čestice u pravcu sjever-jug kao poslužne nekretnine, a u korist čest. zem. 361/2 i čest. zem. 361/3 KO Kašt ....

3
Gž 190/2021-2; 3.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: II. Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "I. Nalaže se tuženiku H. a. d.o.o., A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju M. B. iz A1 , OIB: B1 iznos od 27.573,51 kn sa zateznim k ...

4
Gž 406/2021-2; 16.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime naknade štete isplati iznos od 42.800,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 10. prosinca 2018. pa do isplate. Istom presudom i rješenjem od 8. veljače 2021. naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi trošak parničnog postupka u...

5
Gž 140/2021-2; 1.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev, koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica S. B. , OIB: B1 iz A1 , s naslova dosjelosti vlasnik nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagreb ...

6
Gž 258/2021-3; 17.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj: 16 P-490/2015-24 od 27. studenog 2020., presuđeno je: I. Tuženi Vodovod d.o.o. A3 , OIB: B2 , dužan je platiti tužitelju Đ. Đ. S. d.o.o. iz A4 , OIB: B3 ...

7
Gž 636/2019-2; 7.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke tužiteljica je odbijena sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tuženik dana 13. rujna 2012. god. za što je tužiteljica saznala istog dana, smetao tužiteljicu u posljednjem mirnom posjedu nekretnina oznake k.č.br. B3 k.o. Hrušćica, t ...

8
Gž 2398/2020-2; 18.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''I. Uređuje se međa između čest. zem. 1158 k.o. Petrovo selo prema čest. zgr. 16/2 i čest. zem. 253/1 k.o. Petrovo selo na način da istu predstavlja linija koja je na položajnoj skici koju je izradio stalni sudski vještak M. M. u prosincu 2019 ...

9
Gž 1853/2019-2; 13.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "1. Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: „Nalaže se tuženiku Hrvatske ceste d.o.o., OIB: B1 , A3 , Zagreb, isplatiti tužitelju J. A. iz A4 , s naslova naknade štete ...

10
Gž 1001/2020-2; 6.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku G. Z. , A3 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici J. K. iz A1 , OIB: B1 iznos od 608.434,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 17. srpnja 2020. do isplate po stopi u visi ...

11
Gž 563/2020-3; 2.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1/ Odbacuje se prijedlog predlagateljice Š. T. za uređenje međe između njezine nekretnine kčbr. 1223/2 i nekretnine protustranke O. L. kčbr. 1223/3, obje k.o. Ljubešćica. 2/ Predlagateljica Š. T. dužna je protustranci Općini L ...

12
Gž 472/2019-2; 17.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku L. u. ". ", Vrlika, OIB: B2 da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju M. Ž. iz A3 , OIB: B1 s osnova imovinske štete novčani iznos od ...

13
Gž Zk 571/2019-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor Slavonija bus doo, A3 , kao neosnovan, te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-5193/2019 od 26. lipnja 2019. godine. II Određuje se zabilježba odbijenog prigovora. I ...

14
Gž 181/2020-2; 4.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 40.100,00 kn sa zateznom kamatom na iznos od 38.000,00 kn od 7. lipnja 2016. do isplate i na iznos od 2.100,00 kn od 20. studenog 2019. do isplate i naknaditi parnični trošak od 12.178,52 kn sa zateznom kamatom od 20. s...

15
Gž Zk 192/2019-2; 15.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor protustranke kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Zadru poslovni broj Z-3289/2016 od 23. veljače 2016. Točkom II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon pravomoćnosti tog rješenja. Navedeno rješenje pravodobn ....

16
Gž 714/2018-2; 9.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1.Utvrđuje se da su tužitelji J. G. pok. N. , A7 , OIB: B1 i K. G. pok. N. , A8 , OIB: B2 , suvlasnici svaki za 1/18 dijela čest. zem. 3774/1, K. ...

17
Gž 728/2019-2; 23.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev pod toč. 1. za utvrđenje da su tuženici G.Z. i Foton promet d.o.o. smetali tužitelje u zadnjem mirnom i faktičnom posjedu prava stvarne služnosti provoza i prolaza po putu širine 5 m, koji se pruža sredinom duž cijele nekretnine k.č.br. B5 upisane u ...

18
Gž 446/2018-3; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana ukloni dio ceste - obilaznice sagrađene na južnom dijelu čest. zem. 2978 Z.U. 1653 k.o. A8 u pravcu istok - zapad, ukupne površine 876 m2, sve sukladno skici ovlaštenog sudsk ......

19
Gž 721/2019-2; 27.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi imovinsku štetu u iznosu od 5.453,75 kn sa zateznom kamatom tekućom od idućeg dana od dana donošenja prvostupanjske presude do isplate, a toč.III izreke obvezan je naknaditi mu prouzročeni parnični trošak u iznosu od 5.568,7...

20
Gž 2273/2017-2; 2.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelji od tuženika zahtijevaju na ime naknade štete isplatu iznosa od 110.000,00 kn sa zateznom kamatom u skladu sa čl. 29. st. 2. ZOO-a tekućom od 1. lipnja 2014. do isplate te troškove parničnog postupka. Navedenu presudu prav ....

21
Gž 102/2019-3; 22.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Nalaže se 1.tuženiku H. c. d.o.o. iz A4 , OIB: B2 , i 2.tuženiku Lovačkom društvu " G. S. ", A3 , OIB: B3 , da solidarno plate tužitelju G. M. iz Ogulina ...

22
Gž 966/2018-2; 8.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja protiv tuženika za isplatu iznosa od 21.182,00 kn sa zateznom kamatom od 14. ožujka 2016. do isplate. Toč. II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak postupka od 4.072,00 kn. Navedenu presudu, pravodobno izjavljeno ....

23
Gž Zk 439/2018-2; 22.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijeni su kao neosnovani prigovori vlasnica S. P. , A. J. i B. Ž. te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Rijeci, posl. br. Z-15493/15-2 od 29. ožujka 2016. u dijelu kojim je dopuštena promjena površine na nekretninama kč.br.1949 upisanoj u zk.ul.187 ...

24
Gž 1434/2017-2; 8.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženiku Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama K.K.Ž. , A2 , OIB: B2 da tužiteljici Ž. S. iz A1 , OIB: B1 , na ...

25
Gž 651/2017-2; 21.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi imovinsku štetu u iznosu od 11.183,44 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. siječnja 2012. do isplate, a toč. II izreke obvezan je naknaditi tužitelju prouzročeni parnični trošak u iznosu od 11.000,00 kn sa zateznom kamatom ...

26
Gž Zk 58/2018-2; 20.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke odbijen je prigovor uvodno navedenih protustranaka i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-12358/16 od 4. svibnja 2016., a točkom II. naloženo brisanje zabilježbe prigovora. Protiv tog rješenja prav ....

27
Gž 2750/2018-2; 20.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: I.Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužiteljice, koji glasi: „1. Utvrđuje se pravo služnosti prolaza pješice i provoza motornim vozilom preko poslužnog zemljišta tužene označeno kao čest.zem. 2284/5 (kat.čest.ze. 3424/2) K.O.D. i baš uz cijelu zapadnu granicu tog...

28
Gž 415/2016-3; 17.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice D. H. iz A5 , OIB: B1 radi naknade štete u odnosu na I-tuženika Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Kopr ...

29
Gž 2287/2017-2; 8.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog prvo do trećepredlagatelja za uređenje međe između nekretnina označenih kao kčbr.1505 i kčbr.1443 k.o. A3 . Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija prvopredlagatelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stan ....

30
Gž 2556/2016-2; 8.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tuženiku je naloženo tužitelju platiti iznos od 5.550,00 kn (očitom omaškom naznačeno je 5.500,00 kn) kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 8.712,51 kn, sve zajedno sa zakonskim zateznim kamatama u roku od 8 dana. U toč. II. izreke iste presude odbijen je ...

31
Gž 593/2016-2; 17.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju s osnove naknade imovinske štete isplati novčani iznos od 8.370,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 22. siječnja 2016. do isplate u roku od 8 dana, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja u odnosu na zakon...

32
Gž Zk 108/2018-2; 11.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbijaju se prigovori I. R. iz A1 , i M. F. iz A1 , OIB B2 , kao neosnovan, te se potvrđuju rješenja ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-4921/2017 o ...

33
Gž Zk 257/2018-3; 13.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor podnositeljica 1) M. V. , 2) M. P. i 3) M. Š. kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovog suda posl. br. Z-14617/2015 od 27. listopada 2015. II. Nalaže se brisanje zabilježenog prigovora nakon pravomo ...

34
Gž Zk 310/2018-2; 21.8.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje istog suda br. Z-39019/17 od 22. prosinca 2017. dok je u toč. II. izreke naloženo brisanje zabilježbe prigovora upisane rješenjem istog suda br. Z-4291/18 od 12. veljače 2018. Pravodobno izjavljenom žalb ....

35
Gž 1690/2016-3; 28.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade imovinske štete isplati iznos od 9.964,74 kn sa zateznom kamatom koja teče od 30. ožujka 2016. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razd...

36
Gž 2136/2017-4; 6.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da su nekretnine k.č.br. B3 , sjenokoša, površine 76 hv, k.č.br. 5121/2, oranica površine 37 hv i k.č.br. 5116/2, oranica površine 94 hv, a sve upisano u z.k. ul. B4 , k.o. K ....

37
Gž 368/2017-2; 6.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 191.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 13. svibnja 2013. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka. Istom presudom u toč. II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku ....

38
Gž 446/2017-2; 17.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 38.600,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose po stopi i za razdoblje kako je navedeno u izreci presude te da joj naknadi i parnični trošak u iznosu od 14.787,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja d...

39
Gž 3023/2016-2; 18.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je tuženiku naloženo da tužitelju na ime naknade štete plati iznos od 2.620,84 kn sa zakonskim zateznim kamatama te da mu naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 8.675,00 kn, također sa zakonskim zateznim kamatama. Protiv presude žali se tuženik zbog ...

40
Gž 496/2016-2; 30.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „I. Dužan je tuženik u roku 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 42.895,08 kn sa zateznim kamatama koje teku od 15. siječnja 2015. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita od ...

41
Gž-785/16-2; 23.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 14.943,75 kn zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja (24. ožujka 2016.) do isplate. Toč.II naloženo je tuženiku nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 13.770,00 kuna...

42
Gž Zk 295/2016-2; 19.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja protiv ovosudnog Rješenja posl.br. Z-1930/15 od 7. prosinca 2015. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prigovora upisane temeljem članka 127. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama ovosudnim Rješenjem posl.br. Z- ....

43
Gž-2343/15-2; 20.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužitelj je odbijen sa zahtjevom da mu tuženik na ime naknade štete na vozilu isplati iznos od 10.390,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. travnja 2013.g., do isplate te troškove parničnog postupka.

44
Gž-863/16-2; 24.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja pod toč.I izreke održan je djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika N. K. iz S. B., broj Ovrv-678/14 od 23. travnja 2014.g. i to u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 6.926,29 kn sa pripadajućo...

45
Gž Zk-303/16-2; 24.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan, te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru broj Z-309/14 od 03. studenog 2015.g. Toč. II. izreke naložen je upis zabilježbe odbijenog prigovora predlagatelja na nekretninama upisani...

46
Gž Zk-238/16-2; 8.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Zemljišnoknjižni referent prvostupanjskog suda rješenjem br. Z-2633/15 od 12. kolovoza 2015. odbio je prijedlog predlagatelja Grada Z. za uknjižbu čkbr. 1705 put u K. z. površine 74 čhv iz z.k.ul. 92 k.o. K., kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Zagreba. Istim rješenjem određena je z...

47
Gž Zk-257/16-2; 24.6.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. 1. izreke, odbijen je prigovor protustranke kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba Zaprešić, br. Z-20064/15 od 16. listopada 2015., dok je u toč. 2. izreke određeno da će se zabilježba prigov...

48
Gž.433/16; 8.6.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je:

49
Gž-159/15; 13.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Dubrovniku, posl. broj P-1058/01 od 6. studenog 2014.g. odlučeno je :

50
Gž Zk-88/15-2; 5.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja koji je izjavio protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda br. Z-23537/14 od 1. rujna 2014.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a