Poredano po:

Broj dokumenata: 65

1
Gž Ovr 449/2021-2; 28.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem o osiguranju riješio: "I Na temelju pravomoćnog i ovršnog Rješenja Trgovačkog suda u Splitu, broj: P-458/2010 od 21.02.2019. g., a radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 327.050,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ....

2
Gž 803/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odlučeno je: "I Tužba se odbacuje. II Tužitelj je dužan tuženiku naknaditi troškove postupka u iznosu od 7.500,00 kn, u roku od 15 dana." 2. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utv...

3
Gž Ovr 269/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi poslovni broj: Ovr-5108/2018., od 25. srpnja 2018. i ukidaju se sve provedene radnje. Nalaže se zemljišno-knjižnom odjelu ovoga suda brisanje zabilježbe ovrhe broj: Z-57641/20., prvenstven ......

4
Gž Ovr 228/2021-2; 26.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prihvaćena je žalba ovršenika te je ukinuto rješenje o ovrsi Općinskog suda u Splitu broj Ovr-793/2017 od 10. ožujka 2017. i odbačen prijedlog za ovrhu. 2. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija ovrhovoditelj zbog bitne povrede iz čl. 51. st. 7. Ovršnog za ....

5
Gž Ovr 17/2021-3; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Na temelju ovršnog javnobilježničkog akta: - Ugovora o okvirnom iznosu zaduženja i osiguranju br…. od 10.11.2010. godine, solemniziranog dana 15.11.2010. godine kod javnog bilježnika B. Ž. iz K., pod posl. br. OV-9204/2010, a koji javnobilježnički ak ......

6
Gž Ovr 72/2021-2; 18.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke određen je nastavak postupka, toč. II. izreke pozvan je stečajni upravitelj ovršenika da preuzme postupak, toč. III. izreke određeno je da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kad ...

7
Gž Ovr 782/2020-2; 15.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem određen je nastavak postupka koji je prekinut rješenjem Pu Ovr-791/15 od 24. travnja 2017. Obrazlažući donijeto rješenje sud navodi da je 24. travnja 2017. donio rješenje kojim se ovaj ovršni postupak prekida zbog otvaranja predstečajne nagodbe nad ovršenikom. Podneskom od 2. ....

8
Gž Ovr 1901/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda je odbijen (pravilno odbačen) prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 21. siječnja 2020. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materija ....

9
Gž 1174/2019-2; 14.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbačena je tužba tužiteljice od 29. lipnja 2011. te su ukinute sve provedene radnje, dok je pod točkom II. izreke naloženo tužiteljici da isplati tuženiku trošak postupka u iznosu od 2.500,00 kn. Navedeno rješenje pravodobno podnesenim žalbom pobija tužitel...

10
Gž 681/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: "I. Odbacuje se tužba od 09. ožujka 2011. te se ukidaju sve provedene radnje. II. Nalaže se tužiteljici isplatiti tuženiku trošak postupka u iznosu 7.500,00 kn, u roku 15 dana." Protiv te odluke tužiteljica je izjavila pravodobnu i dopuštenu ž ...

11
Gž 783/2020-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba od 23. prosinca 2011. te su ukinute sve provedene radnje u odnosu na tuženika C. d.d. u stečaju, V.. Ovo rješenje, pravovremenom i dopuštenom žalbom, pobijaju tužitelji zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlažu da se da se pobijano rješenje u ....

12
Gž 1344/2020-2; 14.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Odbacuje se tužba tužitelja u ovoj pravnoj stvari. 2. Tužitelj F. V. iz A1 , OIB: B1 dužan je tuženiku N. L. novinsko nakladničko dioničko društvo, A2 , OIB: B2 , naknaditi pro ...

13
Gž 1177/2019-2; 13.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 49.927,84 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa do isplate. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom tu ...

14
Gž Ovr 150/2018; 20.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbio prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim kao i za odgodu ovrhe. Protiv rješenja žali se ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da se pobijano rješenje preinači. Žalba nije osnovana. Ovrho ...

15
Gž 51/2020-2; 8.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se prekid postupka u odnosu na I-tužitelja B. d.o.o. iz Z. II. Poziva se pravni sljednik I-tužitelja, trgovačko društvo S. savjetovanje d.o.o. iz Z., na preuzimanje postupka. III. Postupak se nastavlja u odnosu na I-tužitelja S. savjetovan ...

16
Gž Ovr 86/2020-2; 3.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen dana 27. studenog 2019. kao nedopušten. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija ovrhovoditeljica iz žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati istom sudu ....

17
Gž 1176/2019-2; 26.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. , pod poslovnim brojem Ovrv-8539/2016 od 6. prosinca 2016. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku M. F. iz A4 ...

18
Gž 430/2018-2; 23.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari koji je prekinut rješenjem ovog suda poslovni broj Pn-2040/13-7 od 29. listopada 2013.g. II. Utvrđuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari obzirom da je tuženik E. M. d.o.o. Zagreb, Koransk ....

19
Gž R 85/2019-2; 20.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja za nastavak postupka u odnosu na drugotuženika. Protiv rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava iz č ....

20
Gž Ovr 486/2018-2; 6.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci odbijen je prijedlog ovršenika za ukidanje rješenja o ovrsi i odbacivanje prijedloga za ovrhu te odlučeno da će se predmet uputiti sudu nadležnom za odlučivanje po žalbi. To rješenje pravovremenom žalbom pobija ovršenik. U žalbi navodi da je nad ovršenikom otvoren pos ....

21
Gž Ovr 256/2018-3; 9.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen dana 6. listopada 2017. kao nedopušten. Obrazlažući opisano stajalište, a polazeći od utvrđenja da je 27. kolovoza 2013. nad ovršenikom otvoren postupak predstečajne nagodbe, da je Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj Stpn-205/14-8 od 24. ...

22
Gž 478/2018-3; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Dužan je tuženik u roku od petnaest dana isplatiti tužiteljima iznos od po 50.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do 31. srpnja 2015.g. po stopi koja se određuje uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne ban ...

23
Gž Ovr 352/2019-2; 9.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi kojim odredio predloženu ovrhu na nekretninama i pokretninama ovršenika radi naplate tražbine po Ugovoru o investicijskom kreditu od 28. lipnja 2009. godine, koja tražbina je osigurana ovršnim ispravama - Sporazumom o zasnivanju založnog prava od 31. srpnj...

24
Gž Zk 66/2018-2; 22.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje istog suda broj Z-531/16 od 17. siječnja 2017. Navedeno rješenje žalbom pobija predlagatelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se ono preinači na način da se dopusti z ....

25
Gž Ovr 270/2019-2; 15.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem određena je predložena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika, temeljem ovršne isprave radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine u iznosu od 64.491,96 kuna sa pripadajućim kamatama na pojedine iznose kako je to precizirano u prijedlogu za ovrhu, a po stopi k...

26
Gž Ovr 836/2017-7; 29.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika radi naplate ovrhovoditeljeve novčane tražbine. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitnih povreda ovršnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da se pobijano r ...

27
Gž 634/2019-2; 3.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Pn-620/18 od 7. siječnja 2019. u toč. I. izreke odbačena je tužba tužitelja u ovoj pravnoj stvari. Toč. II. izreke citiranog rješenja tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 39.112,50 kn. Obrazlažući pobijano rješen ....

28
Gž R 89/2018-2; 23.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba te je tužitelj obvezan naknaditi tuženiku trošak postupka u iznosu od 5.221,88 kuna. Protiv tog rješenja žali se tužitelj i  to zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 11...

29
Gž Zk 156/2018-2; 8.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I izreke odbijen je prigovor predlagateljice upisa i potvrđeno je rješenje istoga suda broj Z-6125/13 od 03. veljače 2014. Toč. II. izreke naložen je upis zabilježbe odbijenog prigovora predlagateljice na čest. zem. 6306/1 upisane u zk.ul. B3 k.o. Split, te je toč. II ...

30
Gž 591/2017-3; 22.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3506/10-17 od 24. lipnja 2011 u toč. I. izreke tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 70.000,00 kn sa zateznim kamatama računatim od 17. lipnja 2010. do isplate, kao i da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 9.944,37 kn sa zatezni...

31
Gž 1386/2017-3; 4.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se u cijelosti, kao neosnovana, tužba i tužbeni zahtjev tužitelja O. d.d. A4 , koji glasi: "I. Proglašavaju se nedopuštenima pljenidba i prijenos novčanih sredstava s računa tužitelja O. d.d. Osi ...

32
Gž Ovr 238/2018-2; 11.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe i za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže da drugostupanjski sud njegovu žalbu uvaži, pobijano rješenje prein ...

33
Gž Ovr 361/2018-3; 3.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Prihvaća se žalba ovršenika B. d.o.o. iz A3 , OIB: B2 nakon proteka roka zaprimljena dana 8. veljače 2017. godine. II. Obustavlja se ovrha ovrhovoditelja L. K. d.o.o., Đurđevac, ...

34
Gž 177/2018-2; 10.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nastavljen je postupak koji je prekinut pravomoćnim rješenjem broj Pn-86/13-7 od 20.1.2014. i to sa pravnim slijednikom ranijih tuženika - E. h. d.o.o. iz Zagreba. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda ...

35
Gž 398/2018-2; 22.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je u točki I izreke odbacio tužbu podnesenu dana 23. siječnja 2008., dok je u točki II izreke naložio tužitelju da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 6.875,00 kn, dok je tuženik odbijen s preostalim zahtjevom zatraženog parničnog troška. Navedeno r ....

36
Gž Ovr 1193/2017-2; 7.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se u cijelosti prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe i za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim, zaprimljen kod ovoga suda 16. kolovoza 2017. godine.“ Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovršenik dana 24. ko ....

37
Gž 595/2016-2; 3.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Nalaže se tuženiku s osnova naknade neimovinske štete platiti tužitelju iznos od 40.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućima od 17. 7. 2013. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj za svako polugodište, uvećanjem eskontne s ...

38
Gž Zk 419/2017-3; 3.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja dopustio je na temelju rješenja Trgovačkog suda u Splitu broj Stpn-20/14 od 14. siječnja 2015. godine i čl. 207. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i78/15, dalje u tekstu: ZOO) uknjižbu prava vlasništva na nekretninama...

39
Gž-1489/17-4; 26.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 50.000,00 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 14.163,42 kn (toč. I izreke), te je odbijen tužbeni zahtjev u preostalom dijelu u iznosu od 10.000,00 kn i zahtjev tužitelja za naknado...

40
Gž Zk 407/2016-2; 22.8.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor protustranke kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ovog suda poslovni broj Z-35521/15 od 12. listopada 2015.“ Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je protustranka iz s ....

41
Gž Ovr-995/16-2; 4.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke određeno je na temelju pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrsi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 19. svibnja 2016.g. i 4. srpnja 2016.g. i na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe Trgovačkog suda u Osijeku br...

42
Gž Ovr 465/2017-3; 13.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Upućuje se ovršenik da u roku od 15 dana od pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnicu protiv ovrhovoditelja radi proglašenja ovrhe nedopuštenom iz žalbenog razloga propisanog odredbom čl. 50. st. 1. točke 7. i 10. OZ-a. II. Okolnost da j ....

43
Gž 580/2017-2; 7.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Tuženik H. m. d.o.o. Z., K.2 OIB … dužan je isplatiti tužitelju N. B. iz Z., D. 4 OIB 08439937401 iznos od 70.000,00 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 16.12.2015. godine pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na ...

44
Gž 2297/2016-3; 7.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Nastavlja se postupak prekinut rješenjem od 09. listopada 2013. godine i to s pravnim slijednikom tuženika E.h. d.o.o. OIB:… iz Z., K. 2.W Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je tuženik, dana 3. svibnja .....

45
Gž Ovr 273/2016-2; 3.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „1) Postupak u ovom predmetu se prekida. 2) Postupak će se nastaviti na prijedlog ovrhovoditelja, odnosno može se pokrenuti nakon sklapanja predstečajne nagodbe u odnosu na tražbine ili dio tražbine koje su u postupku predstečajne nagodbe ospo ....

46
Gž-2618/15-2; 12.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom toč.I/izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Z. broj Ovrv-205/12 od 17.04. 2012.g. te je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate iznosa od 863.310,69 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 787.928,10 kn od 10.01.2012.g. do...

47
Gž-2484/15-2; 10.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I izreke prvostupanjski sud priznao je i s odlukom suda Republike Hrvatske izjednačio pravomoćnu i ovršnu presudu broj: I P 1519/2002 Kotarskog suda u M., Republika S., u parničnom predmetu tužiteljice A. K. (ovdje predlagateljice), protiv tuženika (ovdje protustranke)...

48
Gž-1482/16-2; 27.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio prijedlog tužitelja da se odredi prekid postupka do pravomoćnosti rješenja o zaključenju predstečajne nagodbe u predmetu Trgovačkog suda u Varaždinu broj: Stpn-42/15.

49
Gž-2298/15-2; 19.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju po osnovi jednokratnog godišnjeg dodatka, uskrsnica i božićnica ukupno 5.000,00 kn i po osnovi jubilarne nagrade iznos od 3.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa do isplate, kao...

50
Gž-683/16-2; 2.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja protiv tuženika radi nedopustivosti ovrhe na nekretninama zaprimljena 14. listopada 2015. g.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a