Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 946

1
Gž Ovr 193/2020-2; 24.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je kao nepravovremen prijedlog ovršenice za obustavom ovrhe (nazvanim "tužba") podnesen 6. rujna 2019. Iz razloga obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je ovršenica podnesenim prijedlogom zatražila obustavu ovrhe jer smatra da ovrhovoditelju n ...

2
Gž Ovr 162/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana primitka ovog rješenja, naknadi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe u iznosu od 625,00 kn (šeststotinadvadesetpet kuna), zajedno sa zateznim kamatama koje teku od 12. siječ ...

3
Gž Ovr 132/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke obustavljen je ovršni postupak u odnosu na ovrhovoditelje T. d.o.o., L.-K. d.o.o., P.P. d.d. u stečaju, G. d.d., P.F. d.o.o., E.B., O.P. d.o.o., M.d.o.o. H.-P. d.o.o., i to na stanu S-7 koji se nalazi na prvom katu višestambeno - poslovne građevine P+2+Potkr. (3...

4
Gž Ovr 165/2021-2; 23.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim sredstvima, radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 725,00 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka, na temelju ovršne isprave koju predstavlja pravomoćno i ovr...

5
Gž Ovr 144/2021-2; 22.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Osijeka, poslovni broj: Ovrv-13071/2019 od 4. prosinca 2019. i ukinute su sve provedene radnje. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom ovrhovoditelj pobija rješenje zbog pogrešne primjene ...

6
Gž Ovr 136/2021-2; 12.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Nalaže se ovršeniku Lovačko društvo F. T. , A3 , OIB B2 , naknaditi ovrhovoditelju M. S. , iz A1 , OIB B1 , iznos od 312,50 kuna zajedno sa zakonskom zatezno ...

7
Gž Ovr 131/2021-2; 11.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem naloženo je ovršenici isplatiti ovrhovoditelju trošak postupka izvansudske ovrhe pred Financijskom agencijom u iznosu od 937,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 2. veljače 2021. do isplate. Obrazlažući opisano rješenje prvostupanjski sud se poziva na odredbu čl.14.stav.4. Ovršn ...

8
Gž Ovr 122/2021-2; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine na način da je naloženo Financijskoj agenciji izdati nalog bankama da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na...

9
Gž Ovr 129/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I i II izreke odbačeni su kao nedopušteni prijedlozi ovšenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa i prijedlog iste stranke za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava od 05. listopada 2020. Pod točkom III izreke ukinuta je potvrda pravomoćno...

10
Gž Ovr 99/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu kao nedopušten. Ovrhovoditelj žalbom pobija rješenje suda prvog stupnja zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže da se ....

11
Gž Ovr Ob 39/2021-2; 3.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Odbija se prijedlog tužiteljice za donošenje privremene mjere koji glasi: "1. Mlt. djeca stranaka A. T. , OIB B3 , rođena 6.11.2007., L. T. , OIB B4 , rođena 25.11.2003. i A. C. T. , OIB B5 , rođena 1 ...

12
Gž Ovr 79/2021-2; 26.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odlučeno: I. Obustavlja se osiguranje i ukidaju sve provedene ovršne radnje na nekretninama protivnika osiguranja oznake: - čest. broj 626 pašnjak površine 10196 m2, upisanog u zk-a ul. B2 te čest. broj 845, šuma površine 2508 m2, - čest. broj 1110/1 pašnjak p ...

13
Gž Ovr 89/2021-2; 23.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda poslovni broj: Ovrv-13782/2016. od 4. travnja 2018. i ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjen ....

14
Gž Ovr 578/2020-2; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijano rješenje, koje je izdano otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, prvostupanjski sud je, sukladno prijedlogu ovrhovoditeljice, donio na temelju ovršne isprave - presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ps-239/2017-34 od 26. rujna 2019. potvrđene u točki I. izreke pres...

15
Gž 329/2019-6; 10.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha ovrhovoditelja P. banke Z. d.d. Z., određena rješenjem Općinskog suda u Poreču br. Ovr-689/14 od 27. studenoga 2014. godine na nekretninama u suvlasništvu tužitelja kč.br.1948 površ ....

16
Gž Ovr 451/2020-2; 4.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud odbacio prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 28. rujna 2018. navodeći da ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave sukladno čl. 39. st. 1. Ovršnog zakona nije naveo OIB ovršenika pa kako iz podataka spisa proizlazi da je Javni bilj...

17
Gž Ovr 1840/2020-2; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem naloženo je predlagatelju osiguranja naknadi protivniku osiguranja trošak postupka u iznosu od 6.016,25 kn. Protiv rješenja žali se predlagatelj osiguranja iz razloga određenih člankom 353. stavkom 1. u vezi s člankom 381. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, bro ....

18
Gž Ovr 1816/2020-2; 26.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja na temelju ovršne isprave - presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž Ob-407/2020-2 od 17. lipnja 2020., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 46.007,30 kuna sa zateznim kamatama te troškova postupka osiguranja sa zateznim kamata...

19
Gž Ovr 1814/2020-2; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 10. rujna 2020., kao nepravovremen. Protiv navedenog rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanj ....

20
Gž Ovr 1856/2020-2; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem, ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave doneseno po javnom bilježniku I. K. iz Pule poslovni broj Ovrv-22818/15 od 7. rujna 2015. ukinute su sve provedene radnje i odbačen je prijedlog za ovrhu od 31. srpnja 2015. Protiv navedenoga ...

21
Gž 392/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za proglašenje nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi istog suda poslovni broj Ovr Ob130/2017-3 od 7. srpnja 2017., kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka sa pripadajućom zateznom kamatom. Točkom II....

22
Gž Ovr 1832/2020-2; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog 1. i 2. ovršenika za odgodu ovrhe podnesen 3. veljače 2020. Protiv navedenog rješenja žale se ovršenici ne navodeći zakonske žalbene razloge iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03 ....

23
Gž Ovr 1865/2020-2; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-2647/16 od 6. svibnja 2016, te su ukinute sve provedene radnje. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narod ....

24
Gž Ovr 1830/2020-2; 4.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi Javnog bilježnika M. M. iz Krapine određena je ovrha na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika radi naplate potraživanja ovrhovoditelja s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka. Protiv navedenog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojn ...

25
Gž Ovr 768/2020-2; 28.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: "Prihvaća se prijedlog ovršenika G. V. za odgodu izravne naplate te se nalaže Financijskoj agenciji da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos sredstava koja su zaplijenjena u postupku izravne naplate koja se vodi protiv o .....

26
Gž Ovr 779/2020-2; 28.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijano rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I. Određuje se ovršeniku naknadni rok od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave pisanog prijepisa ovog rješenja, u kojem roku je dužan ispuniti svoju nenovčanu obvezu utvrđenu izrekom pravomoćne i ovršne presude ....

27
Gž Ovr 786/2020-2; 28.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine od dana 24. kolovoza 2020., kao neosnovan.“ Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija predlagatelj osig ....

28
Gž Ovr 422/2020-2; 23.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od ukupno 72.923,91 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana pol ....

29
Gž Ovr 482/2020-2; 23.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se prijedlog za određivanje privremene mjere koji glasi: "Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivnici osiguranja koja se sastoji od prava vlasništva predlagatelja osiguranja za cijelo na dolje navedenoj n...

30
Gž Ovr 495/2020-2; 23.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje o osiguranju čija izreka glasi: "Na temelju ovršne isprave koju čini presuda Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, poslovni broj Povrv-351/15 od 28. travnja 2017., koja je presudom i rješenjem Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-1214/17 od 16. pr...

31
Gž 690/2020-2; 22.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "1. Utvrđuje se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena. 2. Nalaže se tuženiku platiti tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 2.917,65 kn, u roku od 15 dana. 3. Odbija se kao neosnovan zahtjev tužitelja za naknadom troška parničnog...

32
Gž Ovr 744/2020-2; 21.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Odbijaju se žalbe nasljednica ovršenika B. B., K. B. i M. B. kao neosnovane i potvrđuje se rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru posl.broj Pu Ovr-25900/2015-34 od 4. rujna 2020.

33
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

34
Gž Ovr 414/2020-2; 16.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovr-360/15 od 30. srpnja 2020. odlučeno je: "Obustavlja se postupak osiguranja određen rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-360/15 od 01. prosinca 2015. godine." Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio p ......

35
Gž 809/2020-2; 16.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu povučena. U točki II. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi poslovni broj Ovrv-4810/2019 od 26. lipnja 2019. U toku III. izreke naloženo je tužitelju da tuženici naknadi parnični trošak u iznosu od 6.637...

36
Gž Ovr 455/2020-2; 15.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu - Stalna služba u Samoboru broj Ovr- 1505/2018 - 5 od 28. travnja 2020. odbačen je prijedlog protivnika osiguranja, sa kojim traži odgodu ovrhe. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da su pretpostavke za odgodu ovrhe propisane čl. 65. st ....

37
Gž Ovr 421/2020-3; 14.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Ukida se rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. P. iz A3 , poslovni broj OVRV-637/2019 od 14. lipnja 2019. i odbacuje se prijedlog za ovrhu podnesen navedenom javnom bilježniku dana 14. lipnja 2019." Protiv navedenog ...

38
Gž Ovr 413/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini upisanoj u z.ul. B3 k.o. Pula i to na temelju ovršnih isprava: - rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. K. poslovni broj Ovrv-4999/19 od 19. studenoga 2019. u iznosu od 2.805,51 kn sa za ...

39
Gž Ovr 542/2020-2; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenice radi namirenja ovrhovoditeljeve novčane tražbine. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenica ne navodeći zakonske razloge žalbe i ne predlažući vrstu odluke drugostupanjskog suda. Ovrhovoditelj je po...

40
Gž 535/2019-3; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1.Utvrđuje se da je tužena A. B. iz A2 , OIB: B2 , u obvezi solidarno sa H. B. iz A3 , ispuniti obvezu iz presude Općinskog suda u ...

41
Gž Ovr 510/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi (koje je doneseno povodom prijedloga ovrhovoditelja za promjenu sredstva ovrhe) određena je predložena ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine radi naplate. Ujedno je trošak ovrhovoditelja određen u iznosu od 1.250,00 kn. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbo ...

42
Gž Ovr 540/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje o osiguranju čija izreka glasi: "Sud određuje predloženo osiguranje. Troškovi predlagatelja osiguranja odmjeravaju se u iznosu od 2.500,00 kuna spp." Protiv navedenog rješenja protivnica osiguranja je izjavila žalbu zbog bitne povrede odr...

43
Gž Ovr 341/2020-4; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prigovor ovršenika T. D. na Rješenje o ovrsi Javnog bilježnika G. B. I. iz Siska broj Ovrv-5373/19 od 13. rujna 2019. odbacuje se kao nepravovremen.“ Protiv tog rješenja ovršenik je izjavio žalbu u kojoj ne navodi zakon ...

44
Gž Ovr 376/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja podnesen na temelju odredbe članka 201. stavak 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 - dalje: OZ) jer nije ispunjena pretpostavka za donošenje takvog rješenja, kojim se poslodavcu ovršenika nalaže i...

45
Gž Ovr 471/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđeno je da se prijedlog predlagatelja osiguranja zaprimljen dana 11. svibnja 2020. smatra povučenim (točka I. izreke), odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za produljenjem roka kao neosnovan (točka II. izreke) te zemljišnoknjižnom odjelu prvostupanjskog suda naloženo...

46
Gž 637/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio slijedeće rješenje: „I. Time što su dana 28.12.2019.g. samovlasno i protupravno tužiteljima oduzeli suposjed stana u Dubrovniku u ulici A4 , u zemljišnoj knjizi u zk.ul.2539 uknjiženog kao zk. tijelo V-6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasn ...

47
Gž 2493/2020-2; 16.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: I. Ukidaju se sve provedene radnje u ovom postupku. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari. Nalaže se tužiteljici R. K. , iz A1 , naknaditi tuženiku G. Z. , A3 , trošak parničnog postupka u iznos ...

48
Gž Ovr 677/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbacuje se kao nedopušten prijedlog za ovrhu zaprimljen kod ovog suda dana 2. rujna 2020., podnesen radi naplate iznosa od 250,00 kuna." Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj 25. rujna 2020. ...

49
Gž Ovr 419/2018-3; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka (točka I. izreke), te istovremeno određen nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari i pozvan je stečajni upravitelj prvoovršenika Z. G. da preuzme postupak (točka II. i III. izreke). Također je određeno da su rokovi koji su zbog prekida postupka pre...

50
Gž Ovr 369/2020-2; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je nastupio prekid postupka na temelju odredbe članka 68. Stečajnog zakona ("Narodne novine" br. 71/15 i 104/17, dalje: SZ) kojim je propisano (stavak 1.) da od dana otvaranja predstečajnog postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ov...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a