Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 1205

1
Gž Ovr 398/2021-2; 25.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika određena rješenjem o ovrsi broj Ovr-4012/2016 od 3. ožujka 2017. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je ovrhovoditeljica R. H. iz žalbenih razloga pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene ma...

2
Gž Ovr 451/2021-2; 24.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice S. P. u Dugom Selu, poslovni broj: Ovrv-3206/2018 od 15. lipnja 2018., a nastavljena rješenjem prvostupanjskog suda, poslovni broj: Ovrv-41/2019-6 od 30. ...

3
Gž Ovr 223/2021-2; 19.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve novčane tražbine. 2. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič ...

4
Gž Ovr 498/2021-2; 17.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova postupka u iznosu od 546,87 kn nastalih u postupku izravne naplate njegove tražbine prema ovršeniku kod Financijske agencije na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja istog prvostupanjskog suda broj Ovr-692/202...

5
Gž Ovr 698/2020-4; 16.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbačen zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova kao preuranjen. 2. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da drugostupanjski sud pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sud ...

6
Gž Ovr 303/2021-2; 10.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prijedlog G. o. d.d. A4 , OIB: B4 od 11. ožujka 2021. za promjenu vjerovnika, kao neosnovan. II. Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi ovoga suda poslovni broj: Ovr- ...

7
Gž 630/2021-2; 6.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke utvrđeno je da je pljenidba i prijenos zaplijenjenih sredstava tužitelja određena na temelju zahtjeva tuženice kao ovrhovoditeljice za izravnu naplatu temeljem rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj R1 Ob-2185/2017 od 13. veljače 2...

8
Gž Ovr 439/2021-2; 6.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 10. veljače 2021. za promjenu predmeta i sredstva ovrhe kao nedopušten. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješe...

9
Gž Ovr 406/2021-2; 4.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha u ovom predmetu pozivom na odredbu čl. 72. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13 - dalje: OZ) zbog nemogućnosti provedbe predmetne ovrhe, jer je utvrđeno da je ovršenik brisan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-19/1948-3 od ...

10
Gž Ovr 461/2021-2; 3.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je u točki I. izreke odredio osiguranje uknjižbom založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja opisanoj u izreci pobijanog rješenja, temeljem ovršnih isprava - rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured D., Ispostava D., Klasa: UP/I...

11
Gž Zk 577/2019-3; 2.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-16320/19 od 12. kolovoza 22019. dok je pod točkom II. izreke u zk. ul. 987. k.o. K. zabilježen odbijeni prigovor predlagatelja na navedeno rješenje. 2. Pravodobno podne...

12
Gž Ovr 407/2021-2; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika za obustavom ovrhe, a isto tako odbijen je i prijedlog ovršenika za prekidom ovog postupka do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred istim sudom u spisu broj P-434/2021. 2. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ....

13
Gž Ovr 449/2021-2; 28.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem o osiguranju riješio: "I Na temelju pravomoćnog i ovršnog Rješenja Trgovačkog suda u Splitu, broj: P-458/2010 od 21.02.2019. g., a radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 327.050,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ....

14
Gž Ovr 127/2020-2; 21.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: "1. Radi osiguranja ostavinske imovine pok. B. P. određuje se privremena mjera, kojom se nalaže Protivnicama osiguranja da odmah po primitku rješenja o određivanu privremene mjere, prekinu izvođenje građevinskih ili sličnih radova, koji se izvode ....

15
Gž Ovr 316/2021-2; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje o osiguranju koje glasi: "Sud određuje predloženo osiguranje po prijedlogu predlagatelja osiguranja od 12. travnja 2021. Trošak predlagatelja osiguranja određuje se sa 5.000,00 kn." 2. Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv navedenog rješenja o osi ......

16
Gž Ovr 374/2021-2; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbacuje se prijedlog ovršenika zaprimljen kod ovog suda 15. travnja 2021. pod poslovnim brojem Ovr-1552/2021 kao nedopušten." 2. Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv navedenog rješenja podnijela je ovršenica od 20. svibnja 202 .....

17
Gž Ovr 394/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje o osiguranju na temelju prijedloga za osiguranje i to radi osiguranja novčane tražbine u iznosu glavnice od 65.000,00 kn s pripadajućim sporednim tražbinama, a na temelju ovršne isprave, rješenja Državnog inspektorata Područni ured Rijeka, Služba građevinske in...

18
Gž Ovr 300/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prigovor treće osobe J. Č. kao nepotpun. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom treća osoba J. Č. (u daljnjem tekstu: žalitelj) pobija rješenje i poziva se na sve žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 112/99; 8...

19
Gž 562/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Proglašava se nedopuštenom izvansudska ovrha temeljem zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika Ž. K. , broj upisnika OV-12770/08, nadnevak 17.10.2008., mjesto: Umag, nadnevak izdavanja 16.10.2008., izdane u korist vjerovnika Erst ...

20
Gž Ovr 305/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prijedlog predlagateljice osiguranja od 12. ožujka 2021. za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini ovršenika kat. čest. 12779, M. put površine 99 m2, upisanoj u zk. ul. 9228 k.o. V., kao n...

21
Gž Ovr 304/2021-2; 16.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog E. M. d.o.o. od 20. ožujka 2019. kao nepravovremen. Treća osoba E. M. žalbom pobija rješenje suda prvog stupnja zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže da se žalba uva ...

22
Gž Ovr 308/2021-2; 16.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha na pokretninama ovršenika. Ovrhovoditelj žalbom pobija rješenje suda prvog stupnja zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže da se isto ukine i pre ....

23
Gž 736/2021-2; 15.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I/ Radi osiguranja nenovčane tražbine I-tužiteljice K. G. iz A1 , OIB B1 i II-tužiteljice A. V. iz A2 , OIB B2 , kao predlagateljica osiguranja, a temelje ...

24
Gž Zk 408/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje poslovni broj: Z-40694/2020-2 od 19. rujna 2020. U toč. II. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagatelj pobija rješenje bez pozivanja na ...

25
Gž Ovr 333/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud prema prijedlogu predlagatelja osiguranja odredio predloženu mjeru osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u suvlasništvu protivnice osiguranja pobliže precizirane u prijedlogu, a radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 593.995,...

26
Gž 292/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I Nalaže se B. d.o.o. sa sjedištem u D., OIB: …, isplatiti tužitelju I. I. iz D. S., OIB: …, iznos od 19.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 10. ožujka 2018. do isplate, iznos od 100,00 kn zajedno sa zateznom kamatom...

27
Gž Ovr 296/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj: Ovr-910/20 od dana 14. svibnja 2020. godine u odnosu na drugoovršenika B. T.-J., OIB: …." 2. Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv na...

28
Gž Ovr 269/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi poslovni broj: Ovr-5108/2018., od 25. srpnja 2018. i ukidaju se sve provedene radnje. Nalaže se zemljišno-knjižnom odjelu ovoga suda brisanje zabilježbe ovrhe broj: Z-57641/20., prvenstven ......

29
Gž Ovr 336/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim se odbacuje prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava kao nedopušten te je donio rješenje kojim se ispravlja navedeno rješenje u obrazloženju, a sve kako je to pobliže navedeno u tom rješenju. 2. Protiv ....

30
Gž Ovr 183/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Utvrđuje se da je ovrha na nekretninama ovršenika M. J. određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Ivancu poslovni broj: Ovr-385/07-2 od 6. studenog 2007., provedbom posljednje ovršne radnje dovršena." 2. Pravovremenu, potpunu i ...

31
Gž Ovr 277/2021-2; 7.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Određuje se ovršenicima 1. N. P. i 2. Aniti Puhalović naknadni rok od 15 dana, računajući od dana dostave ovog rješenja, da ispune obvezu utvrđenu Zaključkom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj: R1-47/2019-45., od 4. prosinca 2020., odno ...

32
Gž Ovr 240/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je obustavio ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika koja se vodi pod poslovnim brojem Ovr-966/2014 i ukinuo provedene radnje. 2. Pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu protiv navedenog rješenja podnijela je ovrhovoditeljica 7. travnja 2021. zbog svih ra...

33
Gž Ovr 283/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na mirovini I. ovršenika S. B. podnesen sudu 8. travnja 2021. kao nedopušten. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. ...

34
Gž Ovr 299/2021-2; 28.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. 2. U obrazloženju prvostupanjski sud u bitnome citirajući odredbu čl. 65. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 - dalje: OZ) navodi da je ispunjena posebna pretpostavka iz čl. 65. st. 1 ....

35
Gž Ovr 160/2021-2; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem naloženo je ovršeniku da ovrhovoditeljici naknadi daljnje troškove ovršnog postupka u iznosu od 9.589,20 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 16. studenoga 2020. pa do isplate po stopi detaljno opisanoj u izreci tog rješenja, u roku od 8 dana, a u preostalo...

36
Gž 658/2021-2; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Proglašava se nedopuštenom ovrha određena na prijedlog tuženika kao ovrhovoditelja protiv tužitelja kao ovršenika u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-73/14 radi vraćanja na rad na temelju pravomoćne presud ....

37
Gž Ovr 407/2021-2; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. izreke, nastavljena je ovrha u ovom ovršnom predmetu, odgođena rješenjem ovog suda od Ovr-1521/2015, od 14. veljače 2018.Točkom II. izreke obustavljena je ovrha i ukinute su sve provedene ovršne radnje dok je točkom III. izreke naloženo zemljišnoknjižnom odjel...

38
Gž Ovr 173/2021-4; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 22. svibnja 2018. kao nedopušten. 2. Obrazlažući navedeno rješenje prvostupanjski sud navodi da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika na temelju ovršnih isprava - zadužnice ovjerene po jav ....

39
Gž Ovr 214/2021-2; 26.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog ovrhovoditelja za promjenu i sredstva ovrhe podnesen 24. ožujka 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobno uloženom žalbom iz svih žalbenih razloga pobija ovrhovoditelj predlažući da se isto ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na daljnj ....

40
Gž Ovr 271/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog V. M. iz B., R. S., radi donošenja rješenja o ovrsi." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine...

41
Gž Ovr 400/2021-2; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem ovrhovoditelju su dosuđene nekretnine u vlasništvu ovršenika pobliže opisane u izreci. Protiv tog rješenja žalbu su podnijeli ovršenici zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, predl ....

42
Gž Ovr 983/2021; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvoga stupnja odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja od 17. ožujka 2021. za ovrhu na nekretnini u suvlasništvu ovršenice, naloženo je zemljišnoknjižnom odjelu toga suda upis zabilježbe odbijenog prijedloga za ovrhu na nekretnini - 1/2 dijela č.k.br. 643/2 upisane u z.k.ul....

43
Gž Ovr 269/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Vinkovcima - Stalna služba u Županji broj Ovr-189/2021-2 od 6. travnja 2021. određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja Republike Hrvatske prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja D. T. upisanoj u zk. uložak ...

44
Gž Ovr 392/2021-2; 21.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda nastavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi tog suda poslovni broj Ovr-591/2011-6 od 17. lipnja 2011. godine u korist novog ovrhovoditelja E. M. d. o. o. iz A3 , OIB: B3 . Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnosi ovršenik, zb ...

45
Gž 553/2021-2; 21.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Usvaja se prijedlog predlagatelja za izdavanje privremene mjere koja glasi: I. Zabranjuje se protivnici osiguranja J. E. iz A2 , OIB: B2 , izvršavati činove smetanja posjeda predlagatelja B. L. iz A3 ...

46
Gž 611/2021-2; 21.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu, oglašava se stvarno nenadležnim. II/ Po pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu." 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuž .....

47
Gž Ovr 279/2021-2; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor ovrhovoditelja od 10. prosinca 2020. godine, kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovog suda, poslovni broj: Ovrv-207/20 od 3. prosinca 2020. godine." 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovo ....

48
Gž Ovr 270/2021-2; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1 Rješenjem prvostupanjskog suda je utvrđeno da je ovrha određena Rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Rijeci, posl. broj: Ovr-1806/14 od 15. svibnja 2014. godine, dovršena. 2.Protiv navedenog rješenja pravovremeno je žalbu izjavila ovršenica iz svih zakonskih žalbenih razloga, te je predložila da ....

49
Gž Ovr 24/2020-4; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je naložio ovršenici iseljenje iz stana na adresi u A3 , uklanjanjem svih njezinih stvari iz navedenog stana i predaju istog slobodnog od svih osoba i stvari, u posjed ovrhovoditelju. 2. Protiv rješenja o ovrsi pr ...

50
Gž Ovr 247/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje o osiguranju čija izreka glasi: „I.Sud određuje predloženo osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini sukladno prijedlogu predlagatelja osiguranja koji je sastavni dio ovog rješenja. II.Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Bjelovar, Općinskog ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a