Poredano po:
Povratak na Zakon o sudovima

Broj dokumenata: 71

1
Gž R 1340/2021-2; 11.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. izreke sud prvog stupnja oglasio se stvarno nenadležnim, točkom II. izreke određeno je da će se nakon pravomoćnosti rješenja, predmet ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. 2.Protiv citiranog rješenja, žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razlog ....

2
Gž 1007/2021-2; 4.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je : "Odbacuju se tužba tužitelja zaprimljena kod ovog suda dana 11. prosinca 2020., te dopuna tužbe od 8. siječnja 2021." 2. Protiv navedenog rješenja tužitelj je izjavio pravovremenu žalbu ne navodeći određeno iz kojih žalbenih razloga, niti se to iz sad ......

3
Gž 1299/2021-2; 2.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev privremenog zastupnika P. M. , odvjetnika iz Zajedničkog odvjetničkog ureda J. D. i drugih iz Garešnice radi naknade troškova iz sredstava suda za posebne namjene. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnosi navedeni privre ...

4
Gž Ovr 66/2021-2; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je pobijano rješenje čija izreka u cijelosti glasi: I. Radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja M. T. iz A1 , OIB: B1 , u iznosu od 876.000,00 kune sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 7. listopada 2020. do isplate ...

5
Gž 1599/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 2.000.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 2003. pa nadalje, da mu plati iznos od 128.000,00 kn sa zateznom kamatom od 2008. te iznosu od 95.000,00 kn sa zateznom kamat...

6
Gž 1607/2020-2; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka dio odredbe sadržane u točki 2. Ugovora o kreditu od 14. ožujka 2007., a koji glasi „promjenjiva, u skladu s odlukom o kamatnim stopama kreditora“. Istom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 7.558,09 kn s...

7
Gž Ovr 1901/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda je odbijen (pravilno odbačen) prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 21. siječnja 2020. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materija ....

8
Gž 1454/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem riješeno je: „O d b i j a se kao neosnovan zahtjev odvjetnika Z. Š. , E. M. i M. L. kao punomoćnika tužitelja G. p. Z. d.o.o.iz A3 , OIB: B1 za isplatu troškova prijevoza u ukupnom iznosu od 108,40 ku ...

9
Gž 416/2020-2; 24.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 133.258,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, a istom presudom je tužitelj odbijen s preostalim dijelom zahtjeva od dosuđenog do zatraženog iznosa od 167.154,00 kn, a također je odbijen za više...

10
Gž 1119/2020-2; 2.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem ukinuta je klauzula pravomoćnosti i ovršnosti stavljena 28. rujna 2012. godine na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika L. Š. iz Zagreba posl. br. Ovrv-1796/10 od 5. veljače 2010.godine (točka I. izreke). Točkom II. izreke stavlj ...

11
Gž 1008/2020-2; 29.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se zahtjev punomoćnika tužitelja, Odvjetničkog društva Š. & Partneri u A3 , za naknadu troškova zbog delegacije nadležnosti u iznosu od 3.797,80 kuna kao neosnovan. II. Odbija se zahtjev punomoćnika tužene, K ...

12
Gž 695/2020-2; 29.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim se odbacuje prijedlog tužitelja od 26. kolovoza 2019. godine kao nepravodoban. Protiv rješenja punomoćnik tužitelja je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj...

13
Gž 438/2018-2; 4.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke dopušta se osnivanje sudskog pologa pod nazivom „osnivanje sudskog pologa u korist protustranke“, radi uplate iznosa od 554.606,05 kn, dok je pod točkom II. izreke nalaženo računovodstvu prvostupanjskog suda da uplaćeni iznos od 554.606,05 kn pozivom na broj ...

14
Gž 374/2020-3; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odvjetnici J. O. u Zagrebu je dosuđen trošak delegacije od 1.641,60 kn na teret državnog proračuna, dok je odbijen zahtjev u iznosu od 16.454,18 kn. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da je rješenjem predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-6 ...

15
Gž 228/2020-3; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: "I. Utvrđuju se da je ništetan Ugovor o kupoprodaji stana od 12.12.1997. zaključen između Grada Z. i E. M., kojim Grad Z. kao prodavatelj prodaje E. M. kao kupcu stan u Z., upisan u podul. 35578/zk.ul. 10750 k.o. G. Z. i to stan u prizemlju, ...

16
Gž 2116/2018-3; 16.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu broj P-377/13-148 od 17. kolovoza 2018. odbačen je zahtjev punomoćnice tužiteljice za naknadu troškova nastalih povodom delegacije nadležnosti. Obrazlažući citirano rješenje prvostupanjski sud navodi da je zahtjev za naknadu troškova punomoćnice tužiteljice podn ....

17
Gž Ovr 1011/2019-2; 27.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu kao stvarno nadležnim za postupanje u ovom predmetu." Protiv navedenog rješen ......

18
Gž 516/2018-2; 8.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. B. iz A4 , posl. br. Ovrv-16071/12 od 13.10.2012. na način da se nalaže tuženici Tomislavi ...

19
Gž 467/2019-3; 9.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Ovaj sud oglašava se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku. III. Pripremno ročište zakazano za 21. veljače 2019. u 09,00 sati .....

20
Gž 931/2018-2; 21.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz A3 , poslovni broj Ovrv-35773/16. od 24.06.2016. godine. 2. Odbija se tužitelj s tužbom i t ...

21
Gž Ovr 927/2018-3; 21.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijeni su prijedlozi ovršenika i treće osobe za odgodu ovrhe do objave presude u predmetu broj P-2939/2016, a pod toč. II. izreke odbijeni su prijedlozi ovršenika i treće osobe za sudjelovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci i Općine L. kao umješača u ovo ....

22
Gž 1330/2019-2; 8.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda naloženo je tužitelju u roku od 15 dana naknaditi parnični trošak privremene zastupnice M. B. za zastupanje tužene 3 F. T. u iznosu od 15.625,00 kuna. Protiv navedene presude žali se tužitelj te rješenje pobija zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1. Z...

23
Gž 810/2019-2; 7.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženoj da tužiteljima isplati iznos od 188,01 kuna sa zateznom kamatom pod stopi koja odgovara visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena, tekućom od 03.01.2014.g. do 31.07.2015.g., a od 01. kolovo ...

24
Gž Ob 26/2019-2; 27.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: " I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I.Utvrđuje se je tužiteljica S. M. iz H.-Z.,  OIB: …, suvlasnica u 1/2 (jednoj polovini) dijela imovine stečene za vrijeme trajanja bračne zajednice i to: - nekretnina: upisana pod Rb...

25
Gž 1092/2017-2; 7.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice S. Š. K. iz Zagreba broj Ovrv-67/13 od 5. veljače 2013. u dijelu u kojem se nalaže tuženici da isplati tužiteljima suvlasnicima stambene zgrade I Pol ...

26
Gž 1440/2017-2; 7.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se žalba tuženice od 10. ožujka 2017.g. protiv ovosudnog Rješenja br. Povrv-788/13-21 od 21. veljače 2017.g. kao nedopuštena.“ Protiv prvostupanjskog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnijela je tuženica po punomoćnici odvjetni ....

27
Gž 2355/2017-2; 4.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu broj Povrv-1594/13-19 od 18. srpnja 2017. Republici Hrvatskoj naloženo je da punomoćnici tuženika isplati trošak delegacije nadležnosti u iznosu od 412,00 kn u roku od 15 dana. dok je sa preostalim dijelom u iznosu od 2.000,00 kn punomoćnica tuženika odbijena. O ....

28
Gž 228/2018-2; 30.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se zahtjev punomoćnika tužitelja odvjetnika M. H. za naknadom troškova delegacije u ukupnom iznosu od 1.484,26 kuna.“ Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je punomoćnik tužitelja zbog pogrešne p ...

29
Gž R 696/2018-2; 15.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je prekid rada, tj. štrajk tužitelja, izvršen dana 31. listopada 2013., u 7,30 sati potpuno u skladu s odredbama članaka 130., a u svezi s člankom 269. stavkom 1. Zakona o radu, a koji je prekinut dana ...

30
Gž Ovr 1314/2018-2; 5.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadom troškova tog ovršnog postupka u iznosu od 5.563,90 kune. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj, pobijajući prvostupanjsko rješenje zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne pri ....

31
Gž Ovr 1320/2018-2; 30.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz P.-P., broj Ovrv-11494/16 od 23. svibnja 2016. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukinute su sve provedene radnje, kao i platni nalog sadržan u tom rješenju te je prijedlog za ovrhu odbačen (točka I. izreke)....

32
Gž 752/2018-2; 29.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev odvjetnika M. H. za naknadu troškova delegacije kao neosnovan. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-4-207/17 od 6. travnja 2017. odlučeno da u predmetu Općinskog građanskog sud ...

33
Gž Ovr 1210/2018-2; 22.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I/ izreke pozvani su nasljednici pok. ovršenika S. T. , OIB: B2 , iz A2 i to K. T. , T. T. i I. T. , supruga i sinovi pok. ovršenika da preuzmu postupak. Toč.II/ izreke određeno je da se nastav ...

34
Gž 1684/2018-3; 4.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem riješeno je: „O d b i j a  se kao neosnovan zahtjev odvjetnice D. V. iz Odvjetničkog društva H. &. P. d.o.o. iz A3 , kao punomoćnice tužitelja V. i odvodnja d.o.o. iz A4 za isplatu troškova prijevoza i t ...

35
Gž 378/2017-2; 7.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor ovršenika (tuženika) Z. Đ. iz A21 , OIB: B34 , kao neosnovan, da Općinski sud u Koprivnici nije mjesno nadležan za suđenje u ovom postupku.“ Protiv ovog rješenja tuženik je izjavio žalbu u ...

36
Gž 344/2016-2; 16.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici D. P. iz A6 , da tužitelju U. o. d.d. A1 , OIB: B1 , (prije b.o.z. d.d. A8 ...

37
Gž 1651/2017-2; 26.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je u toč. I. izreke rješenja utvrđen prestanak prava protustranke kao ovlaštenog preuzimatelja na preuzimanje pologa a pod toč. II. izreke rješenja je naloženo računovodstvu prvostupanjskog suda da položeni iznos od 375,00 kn uplati na račun državnog prorač...

38
Gž 1341/2017-2; 25.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I/ Republika Hrvatska OIB: B4 dužna je naknaditi punomoćniku tužitelja, odvjetniku S. B. iz A3 , OIB: B5 , iznos od 153,00 kune (sto pedeset tri kune), u roku od 15 dana. II/ Odbija se zahtjev punom ...

39
Gž 708/2017-7; 19.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Sisku broj P-1371/2011 od 21.veljače 2014. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik naknadi 2.000.000.000,00 kn sa traženim kamatama. Točkom II. izreke citirane presude tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi troškove parničnog pos ...

40
Gž 2499/2017; 13.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke isti se oglašava stvarno nenadležnim dok je točkom II. izreke odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Protiv citiranog rješenja tužitelj izjavljuje žalbu pozivajući se na žalb ....

41
Gž 1636/2017-2; 20.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti zahtjev punomoćnika tužitelja Odvjetničkog društva H. & partneri za naknadom troškova delegacije u iznosu od 8.606,40 kn. Protiv tog dijela prvostupanjske presude žali se punomoćnik tužitelja zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i ...

42
Gž 358/2018-2; 15.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tužitelj je obvezan tuženiku naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 84.585,00 kn, u roku 15 dana. Obrazlažući rješenje prvostupanjski sud navodi da je tužitelj u ovoj pravnoj stvari povukao tužbu pa je primjenom čl. 158. ZPP-a obvezan tuženiku naknaditi troškove postu ....

43
Gž 2240/2017-2; 24.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „U cijelosti se odbija zahtjev punomoćnika tužitelja, odvjetnice O5 , za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 5.710,95 kn sa zakonskom zateznom kamatom, kao neosnovan.“ U obrazloženju navedenog r ...

44
Gž Ovr 638/2016-2; 15.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Virovitici poslovni broj 5 Ovr-5....... od 30. lipnja 2016. godine uvažena je žalba ovršenika pa je preinačeno rješenje o ovrsi istog suda broj Ovr-....... od 02. lipnja 2016. godine i ovršni prijedlog je odbijen kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ....

45
Gž Ovr 53/2018-2; 12.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je obustavio ovrhu na plaći ovršenika određenu rješenjem o ovrsi broj Ovr-186/05 od 3. veljače 2005. te je ukinuo sve provedene ovršne radnje. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija Republika Hrvatska kao osoba radi čije je tražbine postupa ....

46
Gž 819/2016-4; 10.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Nalaže se ovršenici (tuženici) O3 iz A2 , OIB: B2 da tužitelju P1 d.d., Filijala PIK iz A1 , OIB: B1 , plati iznos od 2.326,32 kn sa zakonskom zateznom ...

47
Gž Ovr 928/2017-2; 14.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, priznat je N. B., odvjetniku iz P., kao privremenom zastupniku protivnika osiguranja, trošak zastupanja u iznosu od 156,25 kn, dok je u preostalom dijelu u iznosu od 625,00 kn, prijedlog privremenog zastupnika za priznanje troškova zastupanja, odbijen kao neosn...

48
Gž 1965/2016-2; 8.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, sadržanim u toč. IV. izreke prethodno naznačene presude, naloženo je Republici Hrvatskoj naknaditi punomoćnicima tužitelja parnične troškove u iznosu od 2.180,00 kn u roku od 8 dana. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da punomoćniku tužitelja prip...

49
Gž 2689/2016-2; 7.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja da im tuženici s naslova naknade štete plate iznos od 120.000,00 kn. Istom presudom naloženo je tužiteljima da tuženiku T. J. naknade parnični trošak u iznosu od 4.375,00 kn, dok je odbijen zahtjev za naknadu trošk ...

50
Gž 795/2016-4; 4.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč 1. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z. broj: Ovrv-9659/12 od 18. srpnja 2012.g. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da tužiteljima isplati iznos od 3.405,83 kn, zajedno sa zateznim kamatama, preciziranim u izreci, te da im...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a