Poredano po:

Broj dokumenata: 3891

1
Gž Ovr 744/2020-2; 21.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Odbijaju se žalbe nasljednica ovršenika B. B., K. B. i M. B. kao neosnovane i potvrđuje se rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru posl.broj Pu Ovr-25900/2015-34 od 4. rujna 2020.

2
Gž Ovr 742/2020-2; 18.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog B. M. za dopunu - ispravak rješenja Općinskog suda u Koprivnici broj Ovr-198/2019-183 od 12. veljače 2020. te je također odbačena žalba B. M. protiv rješenja Općinskog suda u Koprivnici broj Ovr198/2019-183 od 12. veljače 2020. Pro ...

3
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

4
Gž Ovr 724/2020-2; 14.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prijedlog ovrhovoditelja C. o. d.d. za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, podnesen 21. travnja 2020., kao neosnovan. II. Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi ovog suda poslovnog broja Ovrpl317/07 od 22. rujn ...

5
Gž 2617/2020-2; 11.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog tuženika podnesen za ponavljanje ovog pravomoćno završenog postupka. Protiv navedenog rješenja žali se tuženik, a iz žalbenih navoda proizlazi da se žali zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ....

6
Gž R 829/2020-2; 11.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika i to trgovačkog društva R. d.o.o., OIB: B2 , Nova Vas, Kosinožići 26 (Motovun, Kanal 30), o redovitom otkazu o radu tužitelja i to M ...

7
Gž 2503/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu, Stalna služba Trogir, poslovni broj P-4883/19 od 16. rujna 2019. suđeno je: "I. Utvrđuje se spram tužene Republike Hrvatske da je tužitelj M. S. vlasnik točno određenog dijela č. zem. 1910 k.o. Marina u vještvu" GEOMENSURA "d.o.o. Split, broj: VJ-42/2020 o ...

8
Gž Ovr 542/2020-2; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenice radi namirenja ovrhovoditeljeve novčane tražbine. Protiv rješenja o ovrsi žali se ovršenica ne navodeći zakonske razloge žalbe i ne predlažući vrstu odluke drugostupanjskog suda. Ovrhovoditelj je po...

9
Gž 1658/2018-8; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu 77.759,56 kn s zatraženom zakonskom zateznom kamatom tekućom na naznačene pojedinačne iznose pa do isplate i na utvrđenje da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom bez dozvole ...

10
Gž R 801/2020-4; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je nedopuštena odluka tuženika protutužitelja (dalje:tuženik) od 4. siječnja 2010. o izvanrednom otkazu ugovora o radu pokojnog Z. B. , prednika I. i II.-tužitelja protutuženih (dalje:tužitelji) - (t. I.), određen je 19. svibnja 2014. kao dan pres ...

11
Gž 2496/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja tuženiku je postavljen privremeni zastupnik u ovom postupku u osobi B. B. , odvjetnika iz Jelse, budući da je isti nepoznata boravišta i nema punomoćnika i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo te bi za stranke mogle nastati št ...

12
Gž 667/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Određuje se prekid ovog postupka do pravomoćnog okončanja izvanparničnog postupka koji se vodi kod ovog suda pod posl. br. R1-70/2020 ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka na njegov završetak." Protiv ovoga rješenja žalbu je podnijel ......

13
Gž 2459/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 10.400,00 eura sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 2. ožujka 2017. do isplate, a po stopi koja tužitelju pripada kao sudioniku u ostalim odnosima u smislu čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, i iznos od 10.000,...

14
Gž 624/2018-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate iznosa i to tužiteljici G. F. 4.960,84 CHF u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućoj od svakog naznače...

15
Gž 1160/2020-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 15.420,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na iznos od 14.970,00 kn tekućom od 28. ožujka 2013. do isplate, na iznos od 250,00 kn tekućom od 2. rujna 2010. do isplate i na iznos od 200,00 kn sa zakons...

16
Gž Ovr 341/2020-4; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Prigovor ovršenika T. D. na Rješenje o ovrsi Javnog bilježnika G. B. I. iz Siska broj Ovrv-5373/19 od 13. rujna 2019. odbacuje se kao nepravovremen.“ Protiv tog rješenja ovršenik je izjavio žalbu u kojoj ne navodi zakon ...

17
Gž 2500/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjskog rješenja glasi: „I. Utvrđuje se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena u odnosu na II-tuženika R. G. , iz A3 , sada na adresi Trg hrvatskih velikana 2, OIB: B3 , III-tuženika M. P. , iz A4 , OIB: B15 ...

18
Gž 738/2018-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe doslovce je suđeno: "1. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude sklope sljedeći međuvlasnički ugovor: 1. S. d.o.o. O., OIB…. 2. Ž. O., Z., OIB…… 3. Z. d.o.o. R., OIB…… 4. F. K., P., OIB……, 5. K. d.o.o., O., OIB…., 6. P. S ...

19
Gž 992/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, kao oporučnog nasljednika pok. P. F., da mu tužena, koja je nekretnine stekla na temelju Ugovora o doživotnom uzdržavanju s P. F., preda u posjed te nekretnine (ukupno njih 6), da se naloži brisanje uknjižbe tužene na tim nek...

20
Gž 1001/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Odbija se kao neosnovan prigovor tuženika u pogledu mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji za postupanje u ovome predmetu." Protiv navedenog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu izjavio je tuženik zbog svih žalbenih ra ......

21
Gž 2444/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: „I. Odbija se kao neosnovan u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: I. Utvrđuje se da su dana 25.05.2010. tuženici smetali tužitelje u posjedu nekretnina stambenih objekata i kuća za odmor na lokaciji Čučerje, Ulica svete Barbare, i to na k.č. 7681/ ....

22
Gž 2429/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem nije dopušten povrat u prijašnje stanje tuženoj. Protiv tog rješenja žalbu je izjavila tužena. Tužitelj u odgovoru na žalbu predlaže žalbu tužene odbiti kao neosnovanu i traži naknadu troška sastava odgovora na žalbu. Žalba je neosnovana. Ispitujući prvostupanjs ...

23
Gž 637/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio slijedeće rješenje: „I. Time što su dana 28.12.2019.g. samovlasno i protupravno tužiteljima oduzeli suposjed stana u Dubrovniku u ulici A4 , u zemljišnoj knjizi u zk.ul.2539 uknjiženog kao zk. tijelo V-6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasn ...

24
Gž 2493/2020-2; 16.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: I. Ukidaju se sve provedene radnje u ovom postupku. Odbacuje se tužba u ovoj pravnoj stvari. Nalaže se tužiteljici R. K. , iz A1 , naknaditi tuženiku G. Z. , A3 , trošak parničnog postupka u iznos ...

25
Gž Ovr 677/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbacuje se kao nedopušten prijedlog za ovrhu zaprimljen kod ovog suda dana 2. rujna 2020., podnesen radi naplate iznosa od 250,00 kuna." Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj 25. rujna 2020. ...

26
Gž 1002/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: „Nalaže se tuženoj da tužitelju naknadi štetu u iznosu od 100.000,00 kn“, kao neosnovanim. II. Svaka strana snosi svoje troškove." Protiv te presude žalbu je podnio tužitelj s prijedlogom da drugostupan .....

27
Gž Ovr 419/2018-3; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka (točka I. izreke), te istovremeno određen nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari i pozvan je stečajni upravitelj prvoovršenika Z. G. da preuzme postupak (točka II. i III. izreke). Također je određeno da su rokovi koji su zbog prekida postupka pre...

28
Gž 741/2020-2; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „1.Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I/ Utvrđuje se da je tuženik nepoznatog dana u 2014. godini izvršio čin smetanja suposjeda tužitelja na nekretnini označenoj kao č.zem. 311 k.o. Jelsa na način da je dio te nekretnine obradio dubokim oranjem i na ......

29
Gž 2448/2020-2; 10.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđuje se da je tuženik smetao tužitelja u posjedu dvorišta, pobliže označenog u točki 1. izreke prvostupanjskog rješenja, postavljanjem lokota sa zasunom na drvena vrata, čime ga je bitno ograničio u dotadašnjem načinu izvršavanja faktičnog posjeda i korištenja dvorišta slobod...

30
Gž 2469/2020-2; 10.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem opoziv punomoći koju je I.tuženik dao punomoćniku Ž. S. , odvjetniku iz Odvjetničkog društva S. i partneri j.t.d. iz Zagreba, priopćuje se Odvjetničkom društvu S. i partneri j.t.d., te je navedeno da za protivnu stranu opoziv punomoći vrijedi od trenutka kad joj ...

31
Gž 1231/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijeni su kao neosnovani tužbeni zahtjev i eventualno kumulirani zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je tužitelj stekao pravo vlasništva na nekretninama iz k.o. Pavlin Kloštar i to u odnosu na čkbr. 986/A oranica Travinac sa 1j i 1514 čhv a što da mu je tuž...

32
Gž 1406/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke odbačena je tužba tužitelja zbog nedostatka aktivne legitimacije. Toč. 2. izreke utvrđeno je povlačenje tužbe tužitelja A. L. . Toč. 3. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak postupka od 2.500,00 kn. Navedeno rješenje u cijelosti, pravod ......

33
Gž Ovr 284/2020-4; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH
34
Gž 612/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Tužba je povučena. II. Nalaže se tužiteljici da tuženiku naknadi troškove parnice u iznosu od 10.452,80 kn u roku od 15 dana." Protiv navedenog rješenja sadržanog u točki II. izreke pravovremenu žalbu je podnijela tužiteljica zbog pogrešno utvrđeno ...

Broj odluke: SI Gž 612/2020-2

35
Gž 270/2020-2; 6.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "Priznaje se strana sudska odluka i to Presuda Općinskog suda Wittlich, SR Njemačka, posl.br. 8 F 128/07 od 7. siječnja 2009. kojom je I. K. iz A1 , utvrđen ocem mldb. L. L. V. , rođene dana 3. siječnja 2 ...

36
Gž R 781/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Nalaže se tuženiku L. M. d.o.o. A3 , OIB: B2 , da tužitelju M. H. , OIB: B1 , u roku od petnaest dana isplati iznos od: 145,79 kn uvećano za kamate koje teku od 15. prosinca 2013. do isplate 204,37 kn uvećano za kamate ...

37
Gž 740/2020-2; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odlučeno: "Odbacuje se prijedlog predlagatelja za povrat u prijašnje stanje kao nepravovremen" Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu je podnio predlagatelj, a kako iz sadržaja žalbe proizlazi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primje ......

38
Gž Ovr 646/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule posl. Br. Ovrv-1521/17 od 30. siječnja 2017. i odbacuje se ovršni prijedlog." Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potp ...

39
Gž 569/2020-2; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja poslovni broj P-1440/2014-22 odbijen je tužbeni zahtjev koji je glasio: "Utvrđuje da u korist čest. zem. 6891/1 k.o. Veli Iž kao povlasne nekretnine, postoji pravo služnosti provoza i prolaza na teret čest. zem. 6892 k.o. Veli Iž, i to dijelom omeđen A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K...

40
Gž 611/2020-3; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja poslovni broj P-531/2019-35 od 30. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev koji je glasio: ''I Utvrđuje se da za korist svakodobnog vlasnika k.č.br. B5 , k.o. Novigrad, kao povlasne nekretnine, postoji pravo stvarne služnosti kolnika na teret k.č.br. 3334, k.o. Novig ....

41
Gž 1103/2019-2; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Povrv-15931/15-9 od 24. travnja 2019. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. broj Ovrv-25484/15 od 1. srpnja 2015., kojim je tuženiku naloženo da tužitelju isplati 500,00 ...

42
Gž Ovr 364/2020-2; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, utvrđeno je da je prekid postupka u ovoj ovršnoj stvari nastupio zbog prestanka postojanja pravne osobe ovrhovoditelja Raiffeisenbank Feldbach-Gnas-Bad Gleichenberg eGen, OIB: B1 , A7 . U toč. II. izreke nastavljen je ...

43
Gž Ovr 462/2020-2; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prigovor ovršenika izjavljen protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. A. T. u Karlovcu, poslovni broj: Ovrv5285/18 od 29. listopada 2018., kao nepotpun. Prvostupanjski sud u obrazloženju navodi da je javni bilježnik Marina AugustinovićŽ ...

44
Gž R 873/2020-2; 30.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem utvrđeno je da je tužba povučena (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev tužiteljice za naknadu parničnog troška (stavak II. izreke), kao i zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška (stavak III. izreke). Protiv stavka II. izreke žalbu je podnijela tužiteljica, kako navodi, i ....

45
Gž 1058/2020-2; 29.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva ukidanje služnosti kolnika i pješke staze preko čestice tužitelja J. V. iz A5 , kč. br. B3 kuća br. 7, gospodarske zgrade i dvorište u Srednjaku, upisane u zk. ul. 639 k. o. Sv. Ana, sjever ...

46
Gž 1328/2020-4; 27.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odvjetnici S. B. iz A3 isplatit će se u roku od 8 dana na teret Državnog proračuna iznos od 15.780,10 kuna, dok se za više zatraženi trošak zahtjev punomoćnika tužitelja odbija kao neosnovan.“ Protiv dijela ...

47
Gž 1418/2020-2; 27.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se kao neosnovan prigovor tužitelja Z. R. izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Zadru pod poslovnim brojem 21: P-1885/2019-2 od dana 14. lipnja 2019.g." Tužitelj je 23. lipnja 2019. podnio pravovremenu, potpunu i dopuštenu ž ...

48
Gž R 773/2020-3; 27.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I/ Odbacuje se žalba tužitelja H. M. od 16. ožujka 2020.g., kao nepravodobna. II/ Odbija se prijedlog tužitelja za ukidanjem klauzule pravomoćnosti i ovršnosti na presudu ovoga suda br. Pr-126/2019-9 od 28. veljače 2018.g., kao neosn ...

49
Gž 1419/2020-2; 26.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanim dijelom platnog naloga u toč.1. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju novčanu tražbinu u iznosu od 56,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom, toč.3.izreke navedeno je da se protiv platnog naloga može podnijeti prigovor u roku od 8 dana, a protiv odluke o troškovima u istom roku može i...

50
Gž Ovr 570/2020-2; 26.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Ukida se potvrda pravomoćnosti i ovršnosti izdana dana 5. travnja 2019.g. po javnobilježničkom uredu J. T. iz A3 , na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl.br. Ovrv-846/18 od 21.12.2018.g., kao neosnovano izd ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a