Poredano po:

Broj dokumenata: 348

1
Gž 1003/2020-2; 26.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom proglašena je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 14. kolovoza 2017. godine broj Ovr - 4764/2015. na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zk.ul. B4 k.o. Grad Zagreb kao čkbr.. 8197/4 kao nedopušt ...

2
Gž 1062/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđene su ništetnim odredbe Ugovora o kreditu broj 41671/2004 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 20. prosinca 2004. kojeg su sklopile parnične stranke i to u dijelu u kojem je tužitelj obvezan platiti kamatu po godišnjoj...

3
Gž 1823/2019-2; 14.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio utvrđenje ništetnosti Ugovora o kreditu broj 50-04-083084 zaključenog dana 11. ožujka 2002. između prednika tuženika D. b. d.d. Dubrovnik, Podružnica Zagreb i A. D. iz Zagreba, kao i bjanko mjen ...

4
Gž 1201/2019-2; 14.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja od 16. listopada 2015. Prvostupanjski sud, polazeći od utvrđenja da tužitelj zahtjev za utvrđenje ništetnosti Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini potvrđenog kod javne bilježnice I. L. pod brojem ...

5
Gž 1254/2020-2; 8.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Koprivnici broj P-861/2014-96 od 31. siječnja 2018. u točki I izreke tuženiku Republici Hrvatskoj naloženo je da tužitelju T. D. naknadi štetu s osnova tuđe pomoći i njege u iznosu od 2.940,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim od 17. travnja 2012. do i ...

6
Gž 2927/2020-2; 16.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđuje se da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-2381/14 od 19. studenog 2014. U točki II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.562,50 kn u roku od 15 dana, do...

7
Gž 1685/2018-2; 7.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici A. C. da iseli iz stana na III katu stambene zagrade u A5 pobliže opisanog u izreci te ga slobodnog od osoba i stvari preda tužiteljima i R. H. tskoj u suposjed na način da će predaju suposjeda R. H. ...

8
Gž 2881/2020-2; 3.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženoj B. M. , iz A2 , OIB: B2 , da tužitelju S. b. d.d. Slatina, OIB: B1 , isplati iznos od ukupno 208.228,82 kn, od čega na ime glavnice iznos od 165.951,40 kn i na ime kamate iznos od 42.277,42 ...

9
Gž 1475/2018-2; 30.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: " T. A. S. iz A5 , OIB: B2 , S. B. iz A6 , OIB: B3 i N. T. iz A7 , OIB: B4 ...

10
Gž 2622/2020-2; 23.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog S. K. od 8. svibnja 2009. kojim predlaže stupiti u parnicu na mjesto tužitelja (toč. I izreke), toč. II izreke obustavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari, a toč. III izreke je odlučeno da svaka stranka snosi svoje parnični trošak. Pro ...

11
Gž 1842/2019-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Metkoviću-Stalna služba u Pločama broj P-471/19 od 21. listopada 2019. u točki I. izreke proglašena je nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Metkoviću broj Pu Ovr-666/19 (ranije Ovr-186/16 i I-48/98). Točkom II. izreke citirane presude tuženiku je naloženo da tuži ...

12
Gž 340/2019-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženoj da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe tužitelju isplati iznos od 19.000,00 kuna sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 13. studenog 2018.godine do isplate, po stopi određenoj uvećanjem prosječne kamatne stope na...

13
Gž Zk 1/2019-2; 28.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici-Stalna služba u Vrbovcu broj P-575/201620 od 13. lipnja 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništav kupoprodajni ugovor od 28. ožujka 1997. (kojeg su sklopili J. Ž. , kao prodavatelj i Stanko Petković, kao kupac) glede nekretnine upisane u z.k. ul. ......

14
Gž 130/2019-2; 25.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke suđeno je da nasljednička izjava tuženice V. N. dana pred javnim bilježnikom Z. B. iz Duge Rese kao povjerenikom Općinskog suda u Karlovcu u ostavinskom predmetu poslovni broj O-33/2015, UPP/OS-30/2015 kojom je svoj nasljednički dio od ...

15
Gž 1362/2019-2; 6.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. u Zagrebu broj Ovrv-11389/12 od 18. srpnja 2012. u dijelu kojim je naloženo tuženicama isplatiti tužitelju 746,06 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose navedene ...

16
Gž 1264/2019-2; 20.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženici da tužitelju plati iznos od 15.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 30. listopada 2014. godine do isplate te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 6.118,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 22. svibnja 2019. ...

17
Gž 128/2020-2; 16.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Nalaže se tuženici da tužiteljici izda tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljičina prava vlasništva na navedenoj nekretnini koja je označena kao 103. etaža, 16.196/10000 dijela zk.č.br. 2404 k.o. A4 , zgrada u Z .....

18
Gž 117/2018-2; 2.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Varaždinu broj Pn-73/17-6 od 3. studenog 2017. tuženiku je naloženo da tužitelju isplati 39.852,71 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim od 11. ožujka 2013. do isplate u roku od 15 dana. U ovoj pravnoj stvari tužitelj traži da mu tuženik naknadi štetu koja mu je nast ...

19
Gž 118/2019-3; 19.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je pod točkom I izreke presude tuženiku naloženo da tužiteljici plati iznos od 236.477,81 kn sa zakonskim zateznim kamatama, pod točkom II izreke presude odbijen je dio tužbenog zahtjeva radi plaćanja iznosa od 251.093,28 kn sa zakonskim zateznim kamatama, a...

20
Gž 868/2019-2; 12.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika koji glasi: ''I Utvrđuje se da ¼ (jedna četvrtina) dijela nekretnine uknjižene na ime i za korist M. K. iz A1 , a koja nekretnina je u zemljišnoj knjizi koja se vodi ...

21
Gž 287/2020-2; 27.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tuženik plati iznos od 26.840,00 USD u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U toč. II. izreke               naloženo je tužitel...

22
Gž 228/2020-3; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja u izreci glasi: "I. Utvrđuju se da je ništetan Ugovor o kupoprodaji stana od 12.12.1997. zaključen između Grada Z. i E. M., kojim Grad Z. kao prodavatelj prodaje E. M. kao kupcu stan u Z., upisan u podul. 35578/zk.ul. 10750 k.o. G. Z. i to stan u prizemlju, ...

23
Gž 121/2020-2; 19.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (ispravljenom rješenjem od 20. 12. 2019.) suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana platiti tužiteljima na jednake dijelove (po ½ dijela) 263.744,42 kune sa zateznim kamatama i to: po stopi od 22 % godišnje na 21.968,75 kuna od 7. lipnja 1996., na 197.718,50 kuna ....

24
Gž 249/2020-2; 29.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom naloženo je tuženicima da svakome od tužitelja (uključujući i prvobitno četvrtotužiteljicu K. V. u odnosu na koju je postupak naknadno pravomoćno obustavljen) naknade neimovinsku štetu u iznosu od po 100.000,00 kn uz zakonsku zateznu kamatu (točka I. izreke), dok je u pre ...

25
Gž 1905/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljica za naknadu nematerijalne štete, tužiteljici A. D. u iznosu od 350.000,00 kn te za isplatu materijalne štete u iznosu od 17,32 kn, kao i tužbeni zahtjev tužiteljice I. D. za isplatu nematerijalne i materijalne š ...

26
Gž 1103/2018-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice G. J. iz Zagreba pod poslovnim brojem Ovrv-56/07 od 03.05.2007. godine, u cijelosti te se nalaže I tuženici D. B. iz A8 ...

27
Gž 1887/2019-2; 20.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.1. izreke odbačena je tužba tužitelja radi utvrđenja da je ništetna odredba čl. 3. Ugovora o kreditu broj B3 SF (novi broj B4 kojeg su parnične stranke sklopile 29. studenog 2004. i to u dijelu kojim je ugovorena promjenjivost godišnje kamatne stope u skladu s izmjenama i do ...

28
Gž 1538/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se I. i II. tuženicima da solidarno isplate tužitelju iznos od 12.917,72 kune u roku 15 dana. II. Nalaže se II. tuženiku da isplati tužitelju iznos od 28.195,49 kuna u roku 15 dana. III. Nalaže se I. tuženiku da isplati tužitelju za .....

29
Gž 1737/2019-2; 14.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju od 2. lipnja 2000. sklopljen između pok. E. Š. kao primatelja uzdržavanja i tuženika I. Š. kao davatelja uzdržavanja ništav i kao pravno nevaljan ne proizvodi pravne uč ...

30
Gž 1665/2019-3; 21.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-637/18-67 od 30. kolovoza 2019.u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja R. R. kojim traži da mu tuženik " A. o. " d.d. isplati 494.236,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od presuđenja do isplate, kao i 112.320 ...

31
Gž 1593/2019-2; 14.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A.V.A. sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Nalaže se tuženiku E. o. DD OIB: B1 Ul. grada Vukovara 282 Zagreb isplatiti tužitelju A.V.A. 50672 ...

32
Gž 549/2019-2; 28.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, kojim je tražio da se utvrdi da je naplata tuženikove tražbine na temelju zadužnice izdane 15.12.2005. na kojoj je potpis tužitelja kao jamca ovjeren kod javnog bilježnika u zastari i da je prestalo tužiteljevo pravo zahtijevat...

33
Gž 1207/2019-2; 24.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbijaju se kao neosnovani tužbeni zahtjevi 1. tužiteljice K. R., OIB: …, 2. tužitelja I. R., OIB: …, 3. tužiteljice M. A., OIB: … i 4. tužiteljice S. A., OIB: …, koji glase: 1. Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj da plati tužiteljici K. R. iz U., S., R. S....

34
Gž 1271/2019-2; 22.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom dužni su tuženici solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 4.599,57 € sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2015. do isplate kao i nadoknaditi im parnične troškove u iznosu od 9.313,00 kn, u roku od 15 dana. Navedenu presudu, pravovremeno podnijetom žalbom pobi ....

35
Gž 1184/2019-2; 17.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha u spisu Općinskog suda u Puli-Pola broj Ovr-3429/17 u odnosu na glavnu tražbinu tuženika u iznosu od 693,53 Eura te iznos od 4.860,00 kn. Istom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe u istom predmetu radi naplat...

36
Gž 1355/2019-2; 17.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Dužni su tuženici pod 1. i 2. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe solidarno isplatiti tužitelju kunsku protuvrijednost iznosa od ukupno 50.000,00 USD sve to ....

37
Gž 806/2019-2; 16.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se u odnosu na tuženike ad. 1 M. Z. (OIB…), ad. 2 L. Ž. (OIB…..), ad. 3 O. S. (OIB….), ad. 4 Z. V. (OIB…..) i ad. 5 Z. Z. (OIB…..) da je tužiteljica M. T. (OIB….) vlasnica za ukupno 1556/10000 dijela nekre .....

38
Gž 826/2019-2; 14.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 59.865,97 kn sa zateznom kamatom od presuđenja do isplate, dok je s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva do iznosa od 525.307,64 kn (za iznos od 465.441,67 kn) sa zateznom kamatom tužitelj odbijen. Toč. 2. izreke naloženo...

39
Gž 194/2020-2; 16.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja glasi: "Prihvaća se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim odredba točke 2.1. Ugovora o kreditu broj 214723 od 21.02.2008. koji glasi: „Redovna kamatna stopa: 7,20% (sedamcijeladvadesetposto) godišnja, promjenjiva, u skladu sa ......

40
Gž 1129/2019-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-2553/2016-37 od 30. svibnja 2019. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži proglašenje nedopuštenosti ovrhe određene rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj Ovr-1255/00 od 28. rujna 2000. Točkom II. izreke citirane pre ....

41
Gž 57/2019-2; 10.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti, a koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha u ovršnom predmetu Općinskog suda u Čakovcu pod oznakom Ovr-1170/08, koja se vodi po prijedlogu prvotuženika E. M. d.o.o. Čakovec kao ovrhov ......

42
Gž 543/2019-2; 5.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo naložiti tuženiku da isplati tužitelju iznos od 270.984,49 Eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate s kamatama koje banke u mjestu ispunjenja plaćaju na štedne uloge po viđenju, a koji na iznos od ...

43
Gž 1923/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Usvaja se tužbeni zahtjeva tužitelja koji glasi: Tuženik G. K. iz A2 , OIB: B4 , dužan je trpjeti namirenja tražbine društva B. K. d.o.o., OIB: B3 , A3 , iz vrijednosti nekretnine u ...

44
Gž 945/2017-3; 29.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 75.750,96 kuna zajedno sa zateznim kamatama na pojedinačne iznose kako je to pobliže navedeno pod točkom I. izreke presude, kao i plaćati mu mjesečnu rentu u iznosu od 2.515,08 kuna počev od 1. studenog 2009. pa nadalje, dok ...

45
Gž 1415/2019-2; 29.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da nisu pravno valjani Ugovori o darovanju, i to Ugovor o darovanju iz prosinca 2005. a na kojem je potpise darovatelja pok. S. T. p. Frane i daroprimatelja S.V.I.T. ovjerila Služba za ...

46
Gž 181/2019-2; 26.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke utvrđeno je da je dana 23. studenog 1993. između tužitelja kao kupca i tuženika kao prodavatelja sklopljen ugovor o prodaji nekretnina kojim je tužitelj stekao pravo vlasništva odgovarajućeg suvlasničkog dijela nekretnine koja je pobliže opisana u izreci, dok ...

47
Gž 1085/2019-2; 22.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je ništavan Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen dana 2.2.1998.g. ovjeren kod javne bilježnice V. P. iz Zagreba pod brojem OV-1133/98 i to za nekretninu upisanu ...

48
Gž 503/2019-8; 31.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženiku, E. o. d.d., A3 , platiti tužitelju, D.R.B.S. , Njemačka, A4 , iznos od 11.084,72 EUR-a sa kamatom koju je Z.B. ...

49
Gž 769/2019-2; 25.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda je suđeno: "I. Odbija se kao neosnovan u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženicima K. D. , OIB: B2 , iz A2 , i tuženiku K. K. , OIB: B3 , iz A3 , kao zakonskim nasljednicima iza pok. K ...

50
Gž 492/2019-4; 11.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženicima O.Š.F.K. A4 A6 i K.-K.Ž. , A5 da tužitelju K. U. iz A1 , na ime naknade štete zbog izgubljene ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a