Poredano po:

Broj dokumenata: 25205

1
Gž Zk 403/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Šibeniku broj ZP-185/13 od 28. siječnja 2013. kojim je odbijen prijedlog za polog isprava u karton zemljišta radi stjecanja izvanknjižnog vlasništva na dijelovima čest. zem. 2327, 2339, 2596/1, ...

2
Gž Ovr 287/2020-2; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika I. L. sa sjedištem u A4 , poslovni broj: Ovrv-11597/2019 od 13.12.2019. godine i odbačen prijedlog za ovrhu od 10. prosinca 2019. godine kao nedopušten, žalbu je izjavio ovrhov ...

3
Gž Ovr 155/2020-3; 6.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev privremene zastupnice ovršenika za naknadu troška kao neosnovan. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija privremena zastupnica ovršenika M. B. zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne prim...

4
Gž 2188/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Zaključkom i rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava koji bi se mogli unovčiti kao stečajna masa, sud utvrđuje u iznosu od 0,00 kuna. R i j e š i o j e I. O t v a r a s e jednostavni postupak stečaja potrošača nad S. K., Z. U., ..., S., OI ...

5
Gž Ovr 163/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi kod istog suda pri Stalnoj službi u Poreču-Parenzo poslovni broj P-..., te je određeno da će se postupak nastaviti nakon proteka vremena za koje je određena odgoda ovrhe. Protiv tog rješenja ovrhovo ...

6
Gž 1203/2020-2; 25.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: " I/ Otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača V. B. iz B., K. T., ..., OIB: .... II/ Zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača V. B. iz B., K. T., ..., OIB: ... III/ Oslobađa se potrošač V. B. iz B., K. ...

7
Gž 205/2018-2; 24.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I. Odbija se u cijelosti tužiteljičin tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženici da tužiteljici naknadi štetu isplatom iznosa od 47.300,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 18. svibnja 2016. pa sve do isplate, po sto ......

8
Gž 514/2019-2; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. A) izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj stekao stanarsko pravo na stanu smještenom na II. katu stambene zgrade u A3 , sagrađenoj na k.č.br.zgr. 4521, k.č.br.zgr. 4522, k.č.br. zgr. 4523, k.č.br.zgr. 4524, k ...

9
Gž 846/2019-4; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji zatražili da tuženik iseli iz stana površine 77,05 m2, položenog na prvom katu zgrade u A6 , te da ga slobodnog od osoba i stvari preda u posjed tužitelja, kao i zahtjev za naknadu troška (točka I. izreke) ...

10
Gž 37/2020-2; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici da u roku od 15 dana na ime naknade štete tužitelju isplati iznos od 432.877,15 kuna sa zateznom kamatom koja na iznos od 46.844,40 kuna teče od 12. kolovoza 2005. godine do isplate, a na iznos od 386.032,75 kuna od 20. listopada 2015. godine do isplate ...

11
Gž Ovr 753/2018-2; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je ovršni prijedlog podnesen 19. lipnja 2018. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga. Ovrhovoditelj navodi da je neosnovan stav suda da zaključak o predaji nekretnine ne ulazi u krug isprava na temelju kojih je dopušteno odrediti ovr...

12
Gž 616/2020-2; 19.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom točkom I. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se tuženiku da I-III tužitelju isplati iznos u visini 5.100,00 kuna na ime imovinske štete sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 23.09.2007. godine do isplate. II. Nalaže se tuženiku da I-III tužitelju isplati iznos u ...

13
Gž 783/2020-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke I. L. iz M., upućuje se u parnicu protiv sunasljednika L. D. iz M., i M. L. iz M., radi utvrđenja da u ostavinsku imovinu ne ulazi drugi kat i potkrovlje kuće označene kao čest. zgr. 778 k.o. M.-M., anagrafske oznake: M. Toč. II. izreke određeno je da je nasljedni...

14
Gž Zk 343/2020-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je prijava i prigovor predlagateljice na upis prava vlasništva na novoformiranoj nekretnini k. č. 1542 upisanoj u zk. ul. 76 k.o. S.-N.. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je predlagateljica iz svih zakonom dozvoljenih razloga s prijedlogom da se pobijano rj...

15
Gž 859/2018-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: „Nalaže se tuženici N. V. iz Z., OIB….da iseli sa svim stvarima u njezinom vlasništvu iz stana u ….., koji se u naravi sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka, blagovaonice, hodnika, kuhinje, sobe, kupaonice, wc-a i loggie, ukupne površine 69,10 m ....

16
Gž 1805/2020-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača P. V., B. K., ..., B. K., OIB ... 2. Zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača P. V., B. K., ..., B. K., OIB ... 3. Oslobađa se potrošač P. V., B. K., ..., B ...

17
Gž 101/2020-2; 18.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku A. Z. d.d., Z., OIB: …, platiti tužiteljici mldb. L. P., D. R., OIB: …., zast. po ocu i zz Ž. P., OIB: …, iznos od 99.314,76 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a koje teku od d ....

18
Gž Ovr 382/2020-2; 17.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog protivnika osiguranja za ukidanjem rješenja o osiguranju prvostupanjskog suda broj:Ovr-2485/2000 od 11. listopada 2020. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija protivnik osiguranja "iz svih žalbenih razloga". Predlaže isto ukinuti i predmet vratiti prvos...

19
Gž R 151/2018-3; 17.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice-protutuženice (dalje: tužiteljica) kojim je zatražila da se tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) naloži vratiti tužiteljicu s danom 28. veljače 2015. na rad, i to na radno mjesto predsjednika uprave, kao i da se tuženika obveže n...

20
Gž 1171/2017-2; 17.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Djelomičnom presudom suda prvog stupnja utvrđena je ništetnim ugovorna odredba čl. 3. st. 2. (dio) i st. 5. Ugovora o kreditu broj B4 zaključenog između tužitelja V. M. i tuženika dana 13. ožujka 2006. godine solemniziranog kod javnog bilježnika R.U. Poslovni broj OU-1 ...

21
Gž 306/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odlučeno je: „I Nalaže se tuženiku Z. b. d.d., Z. OIB:... isplatiti tužitelju N. C. iz Z., OIB: ... iznos od 28.537,85 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim a iznos od: 392,19 kuna počev od 16. 11. 2007. godine do isplate 378,98 kuna počev od 17. 12. 2008. godine do...

22
Gž 371/2020-3; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem riješeno je: "Odbija se tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti suda prvog stupnja kao neosnovan." Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tuženica zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, "apsolutno bitnih povreda odredab...

23
Gž R 644/2020-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 14.035,81 kn bruto, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, izuzev zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, tekućim na pojedinačno naznačene iznose do isplate, sve u r...

24
Gž 387/2018-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici da tužiteljima ad1) i ad2) isplati novčani iznos od po 6.600,00 kuna svakome sa zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče na način pobliže opisan u izreci dok je rješenjem odbačena tužba u dijelu tužbenih zahtjeva kojim je ...

25
Gž 542/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica zatražila da se naloži tuženiku da tužiteljici, kao i ostalim suvlasnicima u zgradi na adresi X. Podbrežje broj 29 (pobliže navedenih u izreci te presude) izmjesti novopostavljenu ogradu sa zk.čest.br. B3 k.o. A3 u dužni ....

26
Gž 575/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio da se naloži tuženiku da po osnovi stjecanja bez osnova u roku od 15 dana isplati tužitelju iznos od 516.816,65 kuna sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 13. srpnja 2011. godine do isplate (točka I. izreke), te ...

27
Gž 820/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelj) na utvrđenje da je temeljem kupoprodaje i izgradnje vlastitim sredstvima vlasnik za cijelo dijela čest. zgr. 340/2 K.O. Vodice, u naravi terase, označene u prostoručnoj skici 2 Gž-820/2019-2 očevida od 30. sv ......

28
Gž Ovr 195/2020-3; 12.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem riješeno je: "Odbija se prijedlog ovrhovoditelja kojim traži da Financijska agencija, nakon što je na temelju čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima prestala postupati po rješenju o ovrsi i isto izbrisala iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Oč...

29
Gž R 913/2019-2; 12.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici, iznos od 26.980,49 kune bruto sa zakonskim zateznim kamatama, izuzev zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, tekućim na pojedinačno naznačene iznose do isplate, u roku od 15 dana (točka I. ...

30
Gž 1661/2020-2; 12.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I/ Otvara se jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača I. A. iz V.,D.C.,...,OIB .... II/ Zaključuje se jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača I. A. iz V.,D.C., ...,OIB .... III/ Oslobađa se potrošač I. A. iz V ......

31
Gž 489/2020-3; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 782/27 k.o. B. u površini 3367 m2, pa se nalaže tuženiku trpjeti provedbu parcelacijskog elaborata ovjerenog od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za k...

32
Gž 800/2019-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je prekid ostavinskog postupka iz pok. D. N. , OIB: B1 , sina I. , rođenog 6. kolovoza 1961., a umrlog 1. ožujka 2019., iz A2 (točka I. izreke), upućen je na parnicu nasljednik I. N. iz A3 , OIB: B4 ...

33
Gž Ovr 245/2020-2; 10.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem ispravljeno je rješenje Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju broj Ovr-4572/2017-9 od 28. srpnja 2017. godine na način da se u izreci rješenja dodaje zadnji - novi stavak koji glasi: "Nalaže se predlagatelju osiguranja da protivnicima osiguranja naknadi tr ...

34
Gž 193/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnova naknade imovinske štete 4.544,62 kn sa zateznom kamatom od 1. prosinca 2014. do isplate. Toč. 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 16.514,88 kn sa zateznom kamatom. Toč. 3. izreke naloženo ...

35
Gž 2078/2018-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđuje se da je tužba u predmetnoj pravnoj stvari povučena, dok je pod točkom II. izreke naloženo tuženicima da solidarno isplate tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 625,00 kn, dok je pod točkom III. izreke odbijen zahtjev tuženika T. d.o.o. Z. ...

36
Gž 420/2020-3; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Nastavlja se postupak.“ Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija tuženica zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, uz prijedlog da se isto preinači na način da se postupak nas...

37
Gž 320/2020-3; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice da se utvrdi vlasnicom kč.br. 264/2 kuća kbr. 35 površine 60 m2 upisane u zk.ul. 548 k.o. Č. i da je tuženica dužna to priznati, te izdati tužiteljici valjanu tabularnu ispravu za upis prava vlasništva i zahtjev za naknadu troškova...

38
Gž Ovr 395/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je predložena ovrha na nekretnini ovršenika, radi naplate potraživanja ovrhovoditelja u iznosu od 57.856,05 EUR u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 24.282,58 EUR u kunskoj pro...

39
Gž 430/2018-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom ukinuta je služnost prolaza preko dijela k.č. 7065/3 (zemljišnoknjižne oznake) odnosno 6030 (katastarske oznake), k.o. A5 - kao poslužne nekretnine u vlasništvu tužiteljice, a za korist k.č. 7862/2 (zemljišnoknjižne oznake) odnosno 6029 (katastarske oznake), k.o. Metko ......

40
Gž 265/2019-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj vlasnik u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Varaždin, Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel, broj Z-1874/2012/7719 od 18. lipnja 2014. godine novoformirane čk.br. B12 Široke ledi ....

41
Gž 572/2019-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev i obvezana tuženica isplatiti tužitelju iznos od 546.567,84 kuna sa zateznom kamatom koja na pojedine mjesečne iznose teče od dospijeća do isplate, počevši od 11. kolovoza 2005. g. pa do 11. rujna 2017. g. te plaćati nadalje iznos od 3.029,30 kun...

42
Gž 662/2019-2; 9.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da Ugovor o darovanju od 30. studenog 2009. godine zaključen između tuženika ad.1) kao darovatelja s jedne strane i tuženika ad.2) i ad.3) kao obdarenika, s druge strane, u dijelu u kojem se daruje 48/360 idealnog dijela nekretnine k.č.br. B5 u naravi A4 upi ...

43
Gž R 355/2020-2; 8.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.090,83 kn bruto, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, izuzev zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, 35 ...

44
Gž 444/2019-2; 8.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje prava vlasništva, u dijelu od po 1/2 svakog, nekretnine oznake 3559/1 upisana u Z.U. 371 k.o. A6 , s ovlaštenjem na upis prava suvlasništva tužitelja u zemljišnoj knjizi i brisanje upisanog prava suvlasništva ....

45
Gž Ovr 166/2020-3; 8.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja od 9. prosinca 2019. godine za ponovnim dostavljanjem osnove za plaćanje - rješenja o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu posl. br. Ovrvz-08386/2003 od 30. prosinca 2003. godine Financijskoj agenciji (točka I. izreke) te je obustavljena ovrha ...

46
Gž R 190/2020-2; 5.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku, da tužitelju isplati razlike manje isplaćenih plaća u iznosu 79.946,63 kuna bruto zajedno s pripadajućom zateznom kamatom, na pojedinačno naznačene iznose osim za isplatu zatezne kamate na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sa...

47
Gž Ovr 215/2020-5; 5.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja zanaknadu troškova ovršnog postupka u iznosu od 6.772,32 kuna, podnesen dana 21. siječnja 2020.godine, žalbu je podnio ovrhovoditelj te je predložio da se pobijano rješenje preinači u skladu sažalbenim razlozima. Ž...

48
Gž 1137/2018-2; 5.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tuženik iz žalbenih razloga propisanih čl. 353.st. 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 11/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11...

49
Gž 1454/2019-2; 4.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja koji u cijelosti glasi: ''Tuženici K. B., I. B. i B. J. dužni su u roku od 15 dana prestati uznemiravati tužitelje S. J. i L. J. u suvlasništvu kčbr. 2966 kuća i dvor u G. sa 295 čhv, upisane u z. k. ul. 1799 k.o. T., a 1. tužen...

50
Gž 74/2019-2; 4.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da ugovor o darovanju od 23. siječnja 2015. kojim je tuženik Ž. C. kao darovatelj darovao tuženiku D. C. kao daroprimatelju nekretninu upisanu u zk.ul.br. 258 k.o. D., čkbr. 59/5 oranica sa 1089 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci