Poredano po:

Broj dokumenata: 28133

1
Gž Ovr 59/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja P. B. G. od 3. siječnja 2020., toč. II. izreke naloženo je zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zabilježba odbijanja prijedloga za ovrhu ovrhovoditelja na nekretnini ovršenika upisanoj u zk.u...

2
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

3
Gž Zk 505/2020-2; 10.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-42107/19 od 3. listopada 2019. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem zabilježen je odbijeni prigovor J. H. izjavljen protiv naprijed nav...

4
Gž 496/2020-3; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru, poslovni broj: 1. P-592/2019-28 od 10. travnja 2020., presuđeno je: I. O d b i j a j u s e tužbeni zahtjevi koji glase: "I. Nalaže se tuženom R. Z. C. iz F., OIB: …,a tužiteljici S. Z. iz Z., OIB:…, izda valjanu tabularnu ispravu podobnu za brisanje prava...

5
Gž 1541/2020-2; 8.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem toč. I izreke prekinut je postupak jer je nad tužiteljem otvoren stečajni postupak, toč II  izreke navedeno je da će se postupak nastaviti kada stečajni povjerenik preuzme postupak ili kad ga sud  na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini, toč. III...

6
Gž 1071/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:119 Povrv-322/2015-61 od 10. rujna 2020., u stavku I. izreke presude, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev, te se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi JBI. L. iz Z., poslovni broj: Ovrv-17638/13 od 30. prosinca 2013. ukida ...

7
Gž 1101/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:116 Povrv-6223/2016-12 od 29. rujna 2020., održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi JB L. H. M. u Z., izdan 20. lipnja 2008.poslovni broj Ovrv-05139/08, kojim se tuženiku nalaže isplatiti tužitelju iznos od 850,0...

8
Gž 917/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:82-P-1791/2018-19 od 17. srpnja 2020. naloženo je tuženiku D. Š., da tužitelju D. B. isplati iznos od 17.199,67 kuna sa zateznim kamatama od 5. srpnja 2017. pa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 7.294,00 k...

9
Gž Zk 453/2020-3; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor Republike Hrvatske kao osnovan. U točki II. izreke preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-5541/2018 od 18. veljače 2019. na način da je odbijen kao neosnovan prijedlog Republi...

10
Gž Zk 887/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor Đ. Đ. g. d.d (dalje žalitelja) i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-7720/20 od 2. rujna 2020. kojim je temeljem prijavnog lista Područnog ureda za katastar S. B. Kl.:932-06/2020-02/729 od 27. srpnja 2020, Odluke o izvedenoj infrastrukturi...

11
Gž 1468/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 71.398,19 kn sa zateznom kamatom tekućom od 17.4.2019. do isplate i iznos od 39.199,98 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4.6.2020. (t...

12
Gž 1104/2020-2; 27.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odlučeno: 1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tuženik smetao tužitelja u posljednjem mirnom posjedu nekretnine oznake B3 k.o. Crno, i to na način da su djelatnici tuženika nepozvani došli u poslovne prostore nekret ...

13
Gž Ovr 159/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je kao nedopušten prijedlog za ovrhu od 8. lipnja 2019. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj ne pozivajući se na ni jedan od žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/...

14
Gž Zk 333/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor zainteresirane osobe D. C. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-20353/2015 od 14. veljače 2017. Točkom II. određeno je brisanje zabilježbe izjavljenog prigovora D. C. na rješenje...

15
Gž 624/2018-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate iznosa i to tužiteljici G. F. 4.960,84 CHF u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućoj od svakog naznače...

16
Gž 1244/2020-2; 23.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu, broj Pn 169/2018-25 od 29. rujna 2020. pozvana je nasljednica tuženika T. B. da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari, čime se po pravomoćnosti tog rješenja postupak nastavlja. Protiv tog rješenja žali se nasljednica tuženika T. B. , n ...

17
Gž 1246/2020-2; 23.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke utvrđeno je da je tužba povučena, pod toč. II. izreke odbačen je zahtjev umješača S. S. i I. S. za naknadu troškova postupka kao nedopušten, te je pod toč. III. izreke odgođen uviđaj zakazan za 7. rujna 2020. u 08,45 sati. Navedeno rješenje pod toč. II. izreke...

18
Gž 886/2020-2; 23.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Makarskoj donio je rješenje broj R1-114/2019-15 od 25. lipnja 2020. čija izreka u cijelosti glasi: "I/ Međa između nekretnina predlagateljice V. H. iz Splita označenih kao č.z. B2 (kat.čest.zem. 2419) KO Omiš u posjedu i vlasništvu V. H. i z.k. čest.zem ...

19
Gž 807/2019-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. R. u cijelosti koji gasi: "Nalaže se tuženiku Republika Hrvatska da tužitelju D. R. isplati iznos od 87.290,00 kn zajedno sa zateznim kamatama od 27. lipnja 2012. do isplate te da mu nadoknadi parnični trošak zajedno sa za...

20
Gž Ovr 531/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja i troškova postupka, određena je ovrha na nekretninama ovršenika. Pravovremeno izjavljenom žalbom ovršenici pobijaju rješenje o ovrsi iz svih zakonskih žalbenih razloga, a posebno iz razloga navedenih u članku 50. stavku 1. t ....

21
Gž 594/2018-3; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je vlasnik nekretnine koja je na skici lica mjesta i mjerenja stalnog sudskog vještaka R. S. od 17. prosinca 2015. (prilog 2. Dopunskom nalazu i mišljenju vještaka od 18. prosinca 2015.) obojena smeđom bojom i opisana...

22
Gž Ovr 405/2020-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za protuovrhu ovršenika - protuovrhovoditelja od 20. svibnja 2020., kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovršenik - protuovrhovoditelj pozivajući se na sve zakonske žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavka l. Zakona o parničnom postupku („Na...

23
Gž 1108/2018; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba od 28. srpnja 2017., kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj podnosi pravodobnu žalbu, zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/0 ....

24
Gž 738/2018; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe doslovce je suđeno: "1. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude sklope sljedeći međuvlasnički ugovor: 1. S. d.o.o. O., OIB…. 2. Ž. O., Z., OIB…… 3. Z. d.o.o. R., OIB…… 4. F. K., P., OIB……, 5. K. d.o.o., O., OIB…., 6. P. S ...

25
Gž 1001/2020; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Odbija se kao neosnovan prigovor tuženika u pogledu mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji za postupanje u ovome predmetu." Protiv navedenog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu izjavio je tuženik zbog svih žalbenih ra ......

26
Gž 992/2020; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, kao oporučnog nasljednika pok. P. F., da mu tužena, koja je nekretnine stekla na temelju Ugovora o doživotnom uzdržavanju s P. F., preda u posjed te nekretnine (ukupno njih 6), da se naloži brisanje uknjižbe tužene na tim nek...

27
Gž 155/2019-5; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da isplati tužitelju M. G. iz Z., iznos od 285.171,55 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 13. srpnja 2018. do isplate po stopi određenoj prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od ...

28
Gž 1464/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se zahtjev tuženika za osiguranje parničnih troškova u ovom predmetu. II. Postupak će se nastaviti prije nego što ovo rješenje postane pravomoćno." Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija tuženik zbog bitne povrede od...

29
Gž 1045/2020-2; 17.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj: O-675/2019-12, od 14. listopada 2020., odbačena je revizija nasljednice J. B. iz Rijeke, od 12. listopada 2020., kao nedopuštena. Protiv ovoga rješenja žalbu je uložila J. B. , navodeći u žalbi da je prvostupanjski sud p ...

30
Gž 1849/2019-2; 16.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.I/izreke tuženik je obvezan naknaditi tužiteljima neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti i to prvotužiteljici D. R. iznos od 20.000,00 kn, drugotužitelju I. G. iznos od 15.000,00 kn, trećetužitelju Z. A. iznos od 20.000,00 kn, četvrtotužitelju A. H. iznos od 15...

31
Gž 1849/2019-3; 16.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem broj Pn-1125/2016-46 od 22. svibnja 2019. u toč. I izreke određena je privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja koja se sastoji u ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčenih prava na slobodu mišljenja i izražavanja misli, slobod...

32
Gž 300/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime naknade štete isplati iznos od 11.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 27. ožujka 2018. godine do isplate, kao i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 9.510,00 kuna sa zakonskim zateznim kamat ....

33
Gž Ovr 1008/2019-3; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: «Odbacuje se prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe od 9. siječnja 2019.» Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnio je ovrhovoditelj pozivajući se nažalbeni razlog bitne povrede odredaba postupka. U žalbi osporava pravno motrište suda ...

34
Gž 971/2019-3; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom kojim je zatraženo da se tužena obveže da tužiteljici naknadi štetu u iznosu od 70.000,00 kuna sa zateznim kamatama od podnošenja tužbe do isplate. Protiv presude tužiteljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog pogrešno odno...

35
Gž Ovr 147/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja ovršeniku izrečena novčana kazna zamijenjena je kaznom zatvora. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovršenik ne pozivajući se na niti jedan od žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03,...

36
Gž 704/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom odlukom u toč.I. izreke presude djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. od 28. rujna 2018. broj: Ovrv-45911/18 i to u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti u roku 8 dana tužiteljima na posebni račun namijenjen za u...

37
Gž Ovr 419/2018; 11.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka (točka I. izreke), te istovremeno određen nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari i pozvan je stečajni upravitelj prvoovršenika Z. G. da preuzme postupak (točka II. i III. izreke). Također je određeno da su rokovi koji su zbog prekida postupka pre...

38
Gž Zk 827/2020-2; 10.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda br. Z-23389/18 od 12. studenog 2018 kojim je odbijen prijedlog predlagateljice radi upisa zabilježbe pokretanja postupka revizije koji se vodi pre...

39
Gž 693/2019-2; 10.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužiteljica dosjelošću stekla vlasništvo nekretnine oznake kčbr. 540/18, dvorište od 188 m2, zk.ul. B4 K.O. A5 , a koja nekretnina se odnosi na dio katastarske čestice broj 4758 K.O. Mikulići (188 m2), označene u nalazu i mišljenju stalnog sudsk ...

40
Gž 217/2020-2; 10.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-1937/18-13 od 16. prosinca 2019. tuženici je naloženo da tužitelju isplati 43.276,36 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim na iznos od 5.512,54 kn od 28. kolovoza 2013. do isplate, na iznos od 11.811,37 kn od 28. rujna 2013. do isplate, na iz...

41
Gž 1377/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Nalaže se tuženiku E. o. dd Z. da isplati tužitelju V. S. na ime razlike naknade štete ukupan iznos od 7.130,00 kn i to: -          na ime razlike neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje izn...

42
Gž 337/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da u roku od 15 dana isplati tužitelju iznos od 12.871,50 kuna sa zateznim kamatama koje teku od 15. veljače 2009. godine do isplate, dok je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 6.350,00 kuna (točka 1. izreke), te je naloženo tuženoj da tužitelju ...

43
Gž 56/2020-2; 9.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici da tužitelju isplati iznos od 5.500,00 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na isti teče od dana donošenja prvostupanjske presude 27. rujna 2019. godine do isplate (točka I izreke), dok je tužbeni zahtjev u preostalom dijelu - za iznos naknad...

44
Gž 223/2020-2; 6.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 10.261,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 25. listopada 2019. godine do isplate (točka I. izreke), te je obvezan tuženik nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 12.050,00 kuna sa...

45
Gž 714/2020-3; 6.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Odbija se tužitelj - protutuženik sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Nalaže se tuženicima - protutužiteljima M. M. iz A2 , OIB: B4 i S. M. iz A2 , OIB: B3 da tužitelju - protutu ...

46
Gž 1078/2020-2; 6.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1.Odbija se prijedlog tuženika sa raspravnog ročišta od 18. listopada 2019., radi donošenja međupresude u ovoj pravnoj stvari. 2. Dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva kako je to zahtijevao tužitelj u podnesku od 27. siječnja 2020." Uvod .....

47
Gž Zk 445/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja 1. A. K.1 2. D. K., 3. J. K., 5. M. K. i 10. M. Ž. te se utvrđuje se da je pogrešan upis uknjižbe prava vlasništva č.zem. 367/1 zk.ul. 1446 k.o. B., na ime A. K.2 za cijelo, koji je proveden temeljem rješe...

48
Gž Zk 797/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor G. Š. podnesen protiv rješenja zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda broj Z-9543/2018 od 13. srpnja 2018. kojim rješenjem je usvojen prijedlog predlagatelja radi otpisa čk. br. 5429/1  put površine 1099 m2 upisane u zk.ul 785 k.o....

49
Gž 88/2018-5; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena sa zahtjevom da se utvrdi kao nedopušteno osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u predmetu ovrhovoditelja G. K. , A4 , protiv ovršenice V. M. , A1 , koji predm ...

50
Gž 1019/2020-3; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrvz-16118/99 od 6. prosinca 1999. II. Nalaže se tuženiku B. M. isplatiti tužitelju G. Z. iznos 2.710,96 kn sa zateznom kamatom tekućom ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a