Poredano po:

Broj dokumenata: 32315

1
Gž 672/2021-2; 8.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "1. Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. 2. Postupak će se nastaviti kada se pravomoćno završi parnični postupak pred ovim sudom posl. br. P-143/2020 ili kada sud utvrdi da više ne postoje razlozi da se čeka na završetak ....

2
Gž 844/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Prijedlog s e o d b a c u j e.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila predlagateljica pobijajući ga zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se žalba uvaži, pobi ....

3
Gž 693/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev: "Utvrđuje se da su tužitelji K. Š. , OIB: B1 i P. Š. , OIB: B2 , oboje iz A1 , vlasnici nekretnina označenih kao kč.br. 342/5, voćnjak u Đakovu sa 119 čhv (4 ...

4
Gž 776/2021-2; 2.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Odbija se prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile predlagateljice pod 1) J. P. i 2) R. A. (dalje predlagateljice) pobijajući ga zbog pogrešne ...

5
Gž 806/2021-2; 2.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem na temelju odricanja odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. P. koji glasi: „1. Utvrđuje se da je tuženica M. V. P. iz A1 , OIB B2 smetala i uznemiravala tužitelja A. P. iz A6 ...

6
Gž 811/2021-2; 2.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se tužba.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tužiteljica iz svih zakonom predviđenih razloga, posebno radi žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka. Tvrdi da je u pobijanom rješenju navedeno da ....

7
Gž R 1370/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime razlike u plaćama za razdoblje od 1. prosinca 2015. do 31. siječnja 2017. iznos od 7.481,21 kn/bruto s pripadajućim zateznim kamatama navedenim u stavku prvom izreke (stavak I. izreke) i naknaditi parnične troškove u iznos...

8
Gž Ovr 4481/2018-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev ovrhovoditelja za naknadom troška ovršnog postupka u iznosu od 117,20 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od donošenja rješenja pa do isplate. 2.Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu podnio je ovrhovoditelj zbog svih zakonom pr...

9
Gž R 765/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom pod toč. I izreke nalaže se tuženiku da tužitelju isplati ukupan iznos od 55.578,37 kn bruto sa zateznom kamatom tekućom na svaki pojedini mjesečni obrok od listopada 2014. pa sve do lipnja 2019. Pod toč. II izreke odbija se tužbeni zahtjev u dijelu isplate zatezne kamate na izn...

10
Gž R 898/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom utvrđuje se kako je u ovom parničnom predmetu povučena tužba tužitelja, sada pokojnog S. V. iz H., (nasljednica V. Đ. rođ. V. iz H., supruga), protiv tuženika Općina D. K., radi naknade štete. 2. Protiv ove odluke žali se nasljednik tužitelja zbog svih žalbenih razloga navedeni...

11
Gž R 970/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom pod toč. I izreke odbija se subjektivna preinaka tužbe kao iz podneska tužiteljice od 23. lipnja 2020., a kojim tužitelj umjesto tuženika Republika Hrvatska, zastupana po ODO Građansko upravni odjel, tuži Sveučilište J. J. Š. u O., fakultet u O. Pod toč. II izreke odbacuje se tu...

12
Gž R 490/2019-3; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Ovome sudu dodijeljen je u rad (elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku) spis Općinskog radnog suda u Zagrebu, povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv presude Općinskog radnog suda u Zagrebu, posl.br. Pr-533/19-76 od 17. srpnja 2019. Uvido ...

13
Gž 2286/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja M. G. od 27. prosinca 2019. za određivanje privremene mjere protiv protivnika osiguranja S. Š. zabranom otuđenja i opterećenja nekretnine - stana na I (prvom) katu lijevo, koji se sastoji ...

14
Gž R 1355/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku O. š. P. , A3 , OIB B2 da u roku od 15 dana tužiteljici R. B. , iz A1 , OIB B1 , isplati iznos od 6.705,57 kn zajedn ...

15
Gž 2510/2020-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-1210/2015 od 16. srpnja 2018., radi namirenja iznosa od 48.378,22 kn na ime razlike glavnice sa zateznim kamatama od 5. srpnja 2017. do isplate, iznosa od 130.161,89 kn  n...

16
Gž R 636/2021-2; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu slijedećeg sadržaja: „I. Nalaže se tuženiku O. š. Ž. , A2 , OIB: B2 , da isplati tužitelju M. F. iz A1 , OIB: B1 , na ime razlike plaće za razdoblje od 1. prosinca ...

17
Gž 652/2021-2; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odbio je tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti. 2. Protiv navedenog rješenja žali se tuženik zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'', broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 ...

18
Gž Ovr 77/2021-4; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je naloženo ovršeniku nadoknaditi ovrhovoditelju dodatne troškove ovršnog postupka u iznosu od 490,63 kn, u roku od 8 dana, dok je u preostalom dijelu zahtjev ovrhovoditelja odbijen. 2. Protiv rješenja u odbijajućem dijelu je žalbu podnio ovrhovoditelj. U žalbi navod...

19
Gž Ovr 1235/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja prvostupanjski sud se oglasio mjesno nenadležnim (točka I. izreke), te je odredio da će se po pravomoćnosti rješenja spis dostaviti Općinskom sudu u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom (točka II. izreke). Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj, kako iz sadržaja žalbe proi...

20
Gž R 675/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 8.128,89 kn sa pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke), te da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.812,50 kn sa zateznim kamatama tekućim od 24. veljače 2021. do isplate (točka II. izreke). P...

21
Gž 740/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I. Prekida se postupak u ovoj pravnoj stvari. II. Postupak će biti nastavljen kada zakonski nasljednik ili staratelj ostavine iz sada pok. tuženika 1. L. M. iz A14 , kao nasljednice iza sada pok. M. ...

22
Gž 559/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I PREKIDA SE ostavinski postupak iza pokojnog N. V. . II. Z. V. iz A2 , OIB B2 , upućuje se da u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnični postupak protiv D. R. ...

23
Gž 667/2021-2; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: ''I Utvrđuje se da su tužitelji pod 1) i pod ) zasmetali tužitelje pod 1), pod 2) i pod 3) na način da su neovlaštenim i protupravnim kidanjem stabala masline, breskve i drugog raslinja uz sjevernu među kat. čest. 7021 k. o. Split trasirali put po dijelu ne ...

24
Gž 1191/2021-4; 29.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je odlučeno da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku (točka II. izreke). 2. Rješenje suda prvog pobija žalbom tužitelj zbog svih žalbenih r...

25
Gž Zk 150/2020-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-48667/2018 od 5. prosinca 2018. Točkom II. izreke određeno je brisanje plombe Z-70077/2018 u zk.ul.br. 16043 (E-28 ...

26
Gž R 1320/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom citiranom u izreci ove odluke naloženo je tuženiku K. b. D., Z. (dalje: tuženik), kao poslodavcu tužiteljice I. Š. S. (dalje: tužitelj), isplatiti razliku manje isplaćenih plaća u ukupnom iznosu od 6.442,19 kuna, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na dospjele mjesečne iznos...

27
Gž 306/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari s obzirom na to da je Vrhovni sud Republike Hrvatske podnio zahtjev Sudu Europske unije o tumačenju Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (točka I. izreke) i određeno je da će se postupak nastavi...

28
Gž 574/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ U ovom postupku tuženiku V. S. iz A4 , OIB: B3 , postavlja se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika M. S. iz Osijeka. II/ Privremeni zastupnik ima u ovome postupku sva prava ...

29
Gž 733/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "I. Ovaj se sud proglašava stvarno nenadležnim. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu." 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tužiteljica - protutužiteljica (dalje: .....

30
Gž 1189/2019-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužitelj W. B. sa zahtjevom za naknadom štete u iznosu od 86.400,00 kn, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 1.8.2016. do isplate, kao i sa zahtjevom za naknadom parničnog troška, kao i troška zahtjeva za mirnim rješenjem spora. ...

31
Gž 2089/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je tuženica L. P. smetala tužitelja u posjedu kuće i dvorišta u Fažani, Aleja maslina 17 sagrađenoj na kč.br. B3 k.o. Fažana time što je na fasadnu stranu svoje kuće sagrađene na kč.br. B4 k.o. Fažana na adresi Aleja maslina 15 postav ...

32
Gž 2810/2019-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem naloženo tužitelju privremenom zastupnika tuženika I. B., odvjetniku u Č. isplatiti naknadu troškova zastupanja tuženika od 1.250,00 kn. 2. Žalbu protiv tog rješenja podnosi tužitelj, pozivom na sve žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Nar...

33
Gž 2090/2021-2; 28.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor tuženice od 5. svibnja 2021. te je potvrđeno rješenje toga suda o plaćanju sudske pristojbe poslovni broj Psp-52/2020-38 od 26. travnja 2021. 2. Rješenje suda prvog stupnja pobija žalbom tuženice zbog žalbenog razloga pogrešne primjene materijaln...

34
Gž R 460/2020-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio naknadu neimovinske štete u iznosu od 23.000,00 kn te naknadu s naslova tuđe njege i pomoći u iznosu od 2.600,00 kn, sve sa zateznom kamatom, kao i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka (točka I. izreke). Ujedno...

35
Gž Zk 360/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prigovor T. M. i S. K. i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Zadru poslovni broj Z-19351/19 od 5. studenog 2019. godine. II. Zabilježuje se u zk. ulošku 9380 k.o. V., odbijeni prigovor T. M. i S. K. izjavljen protiv rješenja Op...

36
Gž 789/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Odbija se kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja Općinskog suda u Zadru od 19. ožujka 2021. godine za plaćanje sudske pristojbe za odgovor na žalbu i pristojba na rješenje u ukupnom iznosu od 2.600,00 kuna, te se isto u cijel ....

37
Gž R 84/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom naloženo je tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 44.283,89 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, za razdoblje i po stopi kako je to navedeno u točki I izreke presude. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju troškove postupka u iznosu od ...

38
Gž 665/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: ''I. Prekida se ostavinski postupak. II. Upućuju se Ž. K. , iz A1 , sin ostaviteljice i Z. K. , OIB: B1 , iz A2 , kćerka ostaviteljice, oboje zastupani po pun. Darku ...

39
Gž 163/2019-5; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja od 19. prosinca 2018. odlučeno je: »I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja ad. 1 i 2 koji glasi: „Tužena R. J. iz A5 , OIB: B1 , zasmetala je i oduzela posjed stvarne služnosti prolaza tužitelja ad. 1 G. D. B. ...

40
Gž R 417/2019-4; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja poslovni broj Pr-65/2018-21 od 26. travnja 2019., koja je ispravljena rješenjem istoga suda poslovni broj Pr-65/2018-25 od 3. svibnja 2019. tuženik je obvezan isplatiti tužitelju na ime dospjelih iznosa rente zbog izgubljene zarade u periodu od 1. svibnja 2012. do 31. pro...

41
Gž 696/2021-2; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je prigovor ovršenika od 7. siječnja 2021., kao nepravovremen. 2. Protiv navedenog rješenja žali se ovršenik ne navodeći određeno žalbene razloge, dok iz sadržaja žalbe proizlazi da se žali zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se pobi ...

42
Gž 703/2021-2; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužiteljica navodeći kako žalbu podnosi iz svih žalbenih razloga. Smatra kako nisu ispunjeni razlozi za odbačaj tužbe već eventualno za prekid postupka. Predlaže ukinuti pobijano rj ...

43
Gž 742/2021-2; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom odlukom odlučeno je: „Smatra se da je tužba povučena." 2. Protiv gornje odluke žalbu je izjavio tužitelj ne navodeći zakonske žalbene razloge dok bi iz sadržaja žalbe proizlazilo da to čini zbog relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka, s prijedlogom da se pobijano rj ...

44
Gž 1419/2020-4; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem poslovni broj Pn-44/2018-17 od 1. travnja 2019. (list 149. spisa) protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba, odbijen je zahtjev tuženika za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u predmetnom postupku. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku na ime...

45
Gž 1413/2021-2; 24.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pn-128/2019 od 10. prosinca 2020. suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iznos od 6.300,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 10. prosinca 2020. pa do isplate, po stopi koja ....

46
Gž Ovr 1258/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Na temelju ovršne isprave - Ugovora o zajmu od 23. studenog 2006., solemniziran po javnom bilježniku V. M. dana 23. studenog 2006. pod brojem OU-1766/06, a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja - u iznosu od 190.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijed...

47
Gž Zk 314/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, odbijen  je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje poslovni broj Z-27036/2012. od 5. ožujka 2020. U toč. II. izreke određeno je brisanje plombe poslovni broj: Z-15474/2020 u zk.ul. 80101, 80267, 2223828, 110409 i 110410, sve k.o. G. Z. 2. P...

48
Gž 359/2020-3; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 20.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama te zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka sa pripadajućim zateznim kamatama (stavak I.) i naloženo je tužitelju da tuženoj naknadi troškove postupka u iznosu od 7.5...

49
Gž 469/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja radi osiguranja dokaza. 2. Protiv navedenog rješenja žale se predlagatelji zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 1 ...

50
Gž 476/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I Obnavlja se međa prema pravičnoj ocjeni suda između nekretnine suvlasništvo predlagatelja A. K. i I. K. upisane u k.o. Caginec zk.ul.br. 791 kčbr. 2002 i nekretnine suvlasništvo protustranaka svakoga u ¼ dijela i to: L. B. , Katari ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a