Poredano po:

Broj dokumenata: 1070

1
UsI-982/2020-9; 9.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja D. Š. iz D. R., A. P., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d. o...

2
UsI-508/19-5; 30.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Ireni Lela, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usl...

3
UsI-213/17-9; 25.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužiteljice T. Z. Č. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d.o.o. (prije V. d.o.o.), ...

4
UsI-493/19-6; 4.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Mirmi Parađina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja B. P. iz D. S 4, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po opunomoćenici M. Lj. K., radi rj...

5
UsIzs 43/2020-6; 15.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Klasa: UP/II-502-03/19-01/994, Urbroj: 338-01-06-05-19-04 od 19. prosinca 2019. odbijena je žalba Petra Ćurlina, ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ure...

6
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

7
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

8
UsI 88/2020-8; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03089459484, URBROJ: 341-07-05/3-18-5531 od 3. travnja 2018., tužitelju (rođ. 27. veljače 1958.) je, počevši od 27. veljače 2018., određena prijevremena starosna mirovina u svoti...

9
UsImio 47/20-3; 30.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa:140-02/18-03/OB:03168846915, Urbroj: 341-99-06/2-18/3716 od 25. svibnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, Klasa: 140-02/18-03/03168846915, Urbroj: 341-25-06/2-18-04600...

10
UsI 150/2020-8; 22.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženikovom odlukom o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/2, URBROJ: 2168/01-04-02-0361-19-6 od 30. prosinca 2019., u navedenoj su akademskoj godini dodijeljene 122 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna, te je određeno da pravo na stipendiju ostvaruju studenti koji...

11
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

12
UsI 1293/2018-42; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, broj: 511-09-30/8-UP/I-640/2018. od 15. svibnja 2018., tužitelju je, bez prava na naknadu, oduzeto oružje označeno kao puška s užljebljenim cijevima (prepravljena) nepoznatog proi...

13
UsI-288/19-3; 30.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Matei Feracina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe B. M. iz Z...

14
UsI-2129/19-11; 10.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora,...

15
UsI-242/17-7; 4.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja B. d.o.o. sa sjedištem u K., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između ko...

16
UsI-1121/19-15; 25.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Suzane Mamić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.o.o. Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe S. B. iz S. T., radi rješavanja ...

17
UsIrs 19/2020-2; 11.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-423-01/19-01/25 URBROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 22. srpnja 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbija se žalba tužitelja na rješenje Agencije za osiguranje radničkih tražbina KLASA: UP/I-110-02/19-01/0121 URBROJ: 0479-2/8-19/0005 od 24. lipnja...

18
UsIpor 336/19-4; 6.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-410-20/16-01/214, Urbroj: 513-04/18-2 od 29. lipnja 2018. uvažena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Dalmacija, Ispostave Trogir, Klasa: UP/I-410-20/2013-001/01251, Urbroj: 513-007-17-03/201...

19
UsIrs 127/2019-2; 4.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužbom zaprimljenom kod ovog suda 30. rujna 2019. tužitelji traže poništenje očitovanja Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 080-01/19-01/9 Ur.br: 2175/01-03-19-04 od 5. rujna 2019. kojim je otklonjen prijedlog tužitelja od 2. rujna 2019. kojim su zatražili poništavanje zaključka Gradonačelnice od 8. s...

20
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

21
UsI 1470/2019-6; 27.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu radi ocjene zakonitosti propuštanja tuženika da u propisanom roku odluči o prigovoru tužitelja od 15. listopada 2019. (zaprimljenom kod tuženika 18. listopada 2019.), u pogledu obavijesti što ju je tužitelj od tuženika zatražio pozivom na odredbu članka 155. Zakona o općem u...

22
UsI-1018/17-6; 24.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operat...

23
UsI 1579/2019-5; 13.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu radi ocjene zakonitosti propuštanja tuženika da u propisanom roku odluči o zahtjevu tužitelja za utvrđivanje povrede prava. Navodi da je zahtjev tuženiku podnesen poštom preporučeno pošte 10. rujna 2019. (što dokazuje preslikom poštanske potvrde), te da tuženik u zakonskom r...

24
UsI 1410/2019-5; 13.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/19-02/912, URBROJ: 443-14-1-3-1-19-1 od 18. rujna 2019. naređeno je tužiteljici, kao vlasnici, da u roku od osam dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni stambenu zgradu od blok opeke tlocrtne veličine 620 x 550 + 650 x 190 cm, visine do vijenca 3...

25
Usl 551/18; 27.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-034-02/18-13/114, Urbroj: 529-06-01-02-01/1-18-2 od 25. listopada 2018. (dalje: osporavano rješenje tuženika od 25. listopada 2018.) odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za go...

26
UsIgr 255/2019-19; 27.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Građevinska inspekcija, Područni ured u Splitu, Klasa: UP/I-362-02/19-02/00437, Urbroj: 443-14-1-2-1-19-03 od 11. travnja 2019. naloženo je investitorici Miri Vukadin, ovdje tužiteljici, da u roku od devedeset (90) dana od dana dostave tog rješenja...

27
UsIgr 483/2019-6; 27.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-363-01/19-01/396, Urbroj: 2198/1-07/2-19-2 od 4. listopada 2019. odbijena je žalba trgovačkog društva AURO DOMUS d.o.o. Opatija, ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja komunalnog redara Grada Zadra, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu oko...

28
UsI-1802/16-16; 24.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Zagreb, kojeg zastupa opunomoćenik B. A., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. D....

29
UsI-3947/18-9; 20.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.d., Z., G. 18, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe D. B., iz Z., V. 1, radi rješava...

30
UsI-378/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

31
UsI-413/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

32
UsI-408/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

33
UsI-403/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

34
UsI-1717/18-30; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice M. B. iz Z., L. 26, zastupane po ocu V. R. iz Z., L. 26, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zaint...

35
UsI-393/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

36
UsI-353/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

37
UsI-383/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

38
UsI-388/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

39
UsI-418/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

40
UsI 1469/2018-13; 11.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar Rijeka, KLASA: 932-04/17-03/190, URBROJ: 541-17-01/1-17-2 od 18. listopada 2017. odbijen je prigovor tužitelja izjavljen na podatke nove katastarske izmjere u k.o. S. u dijelu koji se odnosi na među iz...

41
UsI 261/19-8; 29.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služne za gospodarstvo, Ispostava Makarska Klasa: UP/I-335-02/19-02/09 urbroj: 2181-01/04-19-1 od 28. siječnja 2019. godine. Navedenim prvostupanjskim rješenj...

42
UsIgr 385/19-7; 29.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-320-02/18-01/04 URBROJ: 525-07/0374-19-2 od 29. svibnja 2019. godine (u daljnjem testu: osporeno rješenje) odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo u Splitu, Odjel za...

43
UsI 1080/2019-14; 28.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-112-07/19-03/226, URBROJ: 511-01-41-19-2 od 18. lipnja 2019., tužitelju, u svojstvu policijskog službenika, nije odobreno obavljanje poslova vozača za turističku agenciju C. d.o.o. iz L. izvan redovitoga radnog vremena. Postupak je pokrenut na zahtjev tužitelja od 9. ...

44
UsI-3478/18-14; 26.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja Š. K. iz L., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

45
UsI-1129/2019-10; 25.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Petre Horvat, u upravnom sporu tužiteljice D. B. iz R., zastupane po opunomoćenici S. Ž. iz M., kćerka tužiteljice, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., kojeg zastupaju služ...

46
UsIgr 395/2018-17; 22.11.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-361-03/18-02/139 URBROJ: 531-05-2-2-18-3 od 3. rujna 2018. odbija se zajednička žalba tužitelja i J. D. izjavljena protiv građevinske dozvole Šibensko - kninske županije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Rogoznica Klasa: UP/I-361-03/1...

47
UsImio 44/19-7; 25.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II 561-01/18-01/233, Urbroj: 512M-0201-19-2 od 21. siječnja 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove obrane, Podru...

48
UsI 772/2019-9; 23.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Službe za Istru i Primorje, Ispostave Rijeka, KLASA: UP/I-540-02/18-03/652, URBROJ: 534-07-4-4-8/8-18-2 od 30. siječnja 2019. tužitelju je zabranjeno obavljanje djelatnosti koje...

49
UsI 75/2019-7; 23.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Odsjeka za izdavanje akata, KLASA: UP/I-361-05/17-03/52, URBROJ: 2171-01-05-02-18-11 od 11. srpnja 2018. odbijen je zahtjev tužiteljice za donošenje rješenja o izvedenom stanju za stam...

50
UsI-1815/16-11; 21.10.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu tog suda Bojanu Bugarinu i uz sudjelovanje Ivane Petrović kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja: Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po opunomoćeniku Borisu Anišiću, odvjetniku iz Zagreba, Ilica 191 B, protiv tuženika: Hrvatska ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a