Poredano po:

Broj dokumenata: 29729

1
Pž 1754/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njegove izreke naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 99.939,75 kn, a u točki II. njegove izreke odbio je kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u izn...

2
Pž 6691/2019-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu je presudom poslovni broj P-764/2017-25 od 27. lipnja 2019. odbio tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom i bez pravnog učinka nepoštene ugovorne odredbe - članka 6. Ugovora o kreditu broj 211-250/2007 od 10. prosinca 2007. sklopljenog između tužitelja i tuženika, ovjerenog ...

3
Pž 1423/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-212/1998-23 od 4. ožujka 2021. odbijen je zahtjev stečajnog upravitelja D. D. za određivanje nagrade za razdoblje od 29. listopada 2019. do 4. ožujka 2021. u iznosu od 5.000,00 kn bruto. Tako je sud riješio pozivom na određenj ...

4
Pž 636/2021-2; 24.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-385/2020-12 od 13. siječnja 2021. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika od 11. siječnja 2021. koja glasi: „Nalaže se novoimenovanom stečajnom upravitelju u roku od 30 dana izraditi likvidacijski stečajni plan te ga u istom roku dostaviti na uvid s...

5
Pž 4075/2020-5; 19.1.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4075/2020-2 od 29. rujna 2020. preinačeno je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. na način da je pod točkom I. izreke određena konačna nagrada stečajnom upravitelju D. Š. iz Zag ...

6
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

7
Pž 4447/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-51/2020-2 od 3. lipnja 2020. dopuštena je zabilježba spora koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod poslovnim brojem P-157/2020 u pravnoj stvari tužitelja E. N. iz A1 , OIB B1 , protiv tuženika Nenada ...

8
Pž 2494/2019-3; 2.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Pazinu, utvrdio je da su poslovni udjeli u trgovačkom društvu G. d.o.o. A5 , OIB B3 matičnog broja upisa MBS: B4 i to: jedan poslovni udio nominalnog iznosa 5.700.000,00 kn i jedan poslovni udio nominalnog i ...

9
Pž 4075/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. odbijen je kao neosnovan zahtjev stečajnog upravitelja D. Š. za određivanje konačne nagrade u brutto iznosu od 5.000,00 kn uvećano za 7,5% po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 375,00 kn (t ...

10
Pž 1290/2018-3; 22.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1949/2015 od 12. siječnja 2018. određeno je da svaki pojedinačni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-05343-2005, koji je potvrđen po javnom bilježniku T. K. iz Z ...

11
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

12
Pž 1556/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Zagrebu u pobijanoj točki I. njezine izreke naložio je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju u iznos od 13.775,97 CHF u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedine glavnice do isplate. Pobijanom točkom II...

13
Pž 5314/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1678/2016 od 4. srpnja 2018. utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.000,00 kn (točka I. izreke), utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 32.311,40 kn (točk...

14
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

15
Pž 186/2019-2; 20.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku da tužitelju isplati iznos od 124.580,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do 31. srpnja 2015. prema stopi određenoj u visini eskon...

16
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

17
Pž 1450/2019-2; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je pobijanom presudom poslovni broj Povrv-912/2017 od 21. siječnja 2019., ispravljenom rješenjem tog suda od 25. siječnja 2019., u točki I. izreke održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. P. iz Spli ...

18
Pž 3704/2016-3; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Splitu je ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. Š. iz Splita, poslovni broj Ovrv-357/15 od 30. srpnja 2015. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 13.489,44 kn i trošak ovršnog postupka u iznosu od 780,30 kn sve s ......

19
Pž 2820/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-585/2017-88 od 12. lipnja 2020. pozvan je vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava da u roku osam dana uplati iznos od 3.380,00 kn na ime pokrića troškova postupka i određeno da će sud obustaviti i zaključiti stečajni p...

20
Pž 2922/2020-2; 8.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1714/2013-34 od 23. lipnja 2020. odbijen je tuženikov zahtjev za povrat sudske pristojbe kao i naknade Financijske agencije u iznosu od 100,00 kn. Iz obrazloženja prvostupanjske odluke proizlazi kako je tuženik pristojbu u iznosu od 300,00 kn, na či...

21
Pž 2795/2019-4; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2626/2018-59 od 2. travnja 2019. odbačena je prijava tražbine vjerovnika Hrvatska turistička zajednica kao nepravovremena, primjenom čl. 257. st. 6. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17; dalje: SZ). Protiv tog rješenja vjerovnik ...

22
Pž 2370/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je rješenjem poslovni broj R1-39/2020-2 od 14. svibnja 2020. odbio kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 367.444,53 EUR-a s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškova postupka osiguranja s pripadajućom zako...

23
Pž 2504/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj St-65/2020-6 od 25. ožujka 2020. Trgovački sud u Splitu otvorio je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom T. j.d.o.o., OIB B1 , A1 (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja imenovao je Z. Đ. iz A2 , OIB ...

24
Pž 2786/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Dubrovniku, pobijanim rješenjem odbio je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe za dva odgovora na žalbu poslovni broj P-10/2019 od 15. svibnja 2020. Tako je prvostupanjski sud odlučio primjenom odredbe čl. 4. st. 1. t. 1. i čl. 7. st. 1. i 3. Zakon ...

25
Pž 2805/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Povrv-137/2020-6 od 22. svibnja 2020. Trgovački sud u Zadru oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke), odredio je da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci (točka II. i...

26
Pž 7645/2018-3; 30.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem označenim u izreci odbijen prijedlog tužitelja za donošenje dopunskog rješenja o troškovima postupka. Prema obrazloženju, sud nalazi tužiteljev prijedlog neosnovanim i primjenjuje odredbe čl. 164. i 340. Zakona o parničnom postupku, jer tužitelj nije u troškovniku predanom na ...

27
Pž 2715/2020-2; 30.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen tužiteljev prigovor protiv rješenja o plaćanju sudske pristojbe za odgovor na tužbu poslovni broj P-534/2017-13 od 3. lipnja 2020. Iz obrazloženja proizlazi da je pravomoćnim rješenjem tog suda poslovni broj P-534/2017 od 8. prosinca 2017. utvrđeno točkom I. izreke da ...

28
Pž 2743/2020-2; 30.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Pazinu je odbio prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 990.000,00 kn zabranom protivniku osiguranja otuđenja i opterećenja nekretnina u njegovom vlasništvu (točka I. izreke) te je naloženo p...

29
Pž 4867/2018-2; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke utvrđeno je postojanje tražbine tužitelja u iznosu od 4.822,17 kn, točkom 2. izreke utvrđeno je postojanje tražbine tuženika u iznosu od 2.443,75 kn te je točkom 3. izreke presude određen prijeboj tražbina stranaka iz točke 1. i 2. izreke i naloženo tuženik...

30
Pž 4097/2019-2; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku da isplati tužitelju iznos od 110.543,49 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do isplate i to po stopi određenoj u visini eskontne s...

31
Pž 2591/2020-2; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud na temelju odredbe čl. 338. st. 1. t. 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12 i 93/14; dalje: OZ) stavio van snage mjeru osiguranja donesenu rješenjem istog suda poslovni broj Povrv-47/2017-6 od 23. svibnja 2017. te je naložio Financijskoj agenciji d...

32
Pž 1043/2019-2; 26.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1475/2017 od 1. kolovoza 2018. u točki I. njene izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz Velike Gorice, poslovni broj Ovrv-1822/2017 od 15. ožujka 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku ...

33
Pž 3502/2018-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za povlačenje s naplate bjanko zadužnica preciziranih u izreci presude i njihovo vraćanje tužiteljima, zahtjev za vraćanje bjanko akceptiranih mjenica i zahtjev za izdavanje isprava kojim se dopušta uknjižba brisanja založnog prava na n...

34
Pž 7288/2016-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Zagrebu je održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. S. iz Velike Gorice, poslovni broj Ovrv-718/11 od 17. listopada 2011. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 55.473,00 kn i troškove ovršnog postupka u iz ...

35
Pž 2784/2019-5; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem, ispravljenim rješenjem od 24. travnja 2019.: - u točki 1. izreke kupcu E. b. d.d., A2 , dosudio nekretnine navedene u točkama I.1.a) i II.1.a) izreke ovog rješenja te stavio u prijeboj drugoovrhovoditeljevu tr ...

36
Pž 6959/2019-2; 25.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđen je prekid postupka u predmetnoj pravnoj stvari zbog toga jer je rješenjem pod poslovnim brojem Tt-19/22439 od 8. srpnja 2019., prvotuženik brisan iz sudskog registra pa je stoga odlučeno na temelju čl. 212. st. 1. t. 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne nov...

37
Pž 1572/2018-2; 24.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1449/2011-11 od 21. veljače 2012. u točki 1. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se ništetnim odredba čl. 8., st. 2. Ugovora o kreditu br. 791-51006086/2009. sklopljenog između tužitelja i tuženika 9. prosinca 2009., a koji g ...

38
Pž 2016/2017-3; 12.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. R. iz Samobora, poslovni broj Ovrv-1/14 od 13. siječnja 2014. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 3.157,03 kn te naknaditi mu troškove ovršnog postupka u iznosu ...

39
Pž 120/2018-3; 10.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1948/2015 od 21. studenog 2017. odbijen je tužbeni zahtjev da se svaki pojedini mjesečni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-04691-205 od 19. svibnja 2005. pod brojem OU-640/05 ....

40
Pž 4924/2017-3; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1742/2015 od 28. travnja 2017. utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi tužitelja ugovor o cesiji sklopljen 9. studenog 2012. između tužitelja kao cedenta i tuženika kao cesionara (točka I. izreke), naloženo je tuženiku isplatiti tu...

41
Pž 895/2020-3; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-78/2019 od 24. siječnja 2020. taj sud se oglasio nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i odbacio tužbu. Tužitelj je protiv tog rješenja pravovremeno izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog č ...

42
Pž 99/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom utvrđeno je da ne postoji tražbina drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Addiko bank d.d. Zagreb u iznosu od 33.504,50 kn prema stečajnom dužniku S. d.o.o. A4 u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem St-858/2014 (točka ...

43
Pž 6546/2016-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu pobijanom je presudom odlučio: „I. Djelomično se održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. D. iz Varaždina poslovni broj Ovrv-135/09 od 30. ožujka 2009. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku M. Ć. kao vlasniku odjavlj ...

44
Pž 1140/2017-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu iznosa od 198.700,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke presude). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 20.002,50 kn (točka II. izreke presude). ...

45
Pž 5023/2017-4; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-3609/2011-47 od 7. lipnja 2017. naloženo je prvotuženiku P. Đ. da plati tužitelju iznos od 30.000,00 EUR sa zateznim kamatama od 7. lipnja 2017. do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose u roku osam dana (točka I. izreke), a odbijen kao ne .....

46
Pž 1395/2018-2; 8.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj Povrv-533/2017-6 od 29. studenog 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz Slavonskog Broda, poslovni broj Ovrv-484/2017 od 27. travnja 2017. u dijelu kojim se na .....

47
Pž 2073/2018-2; 5.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1892/2017 od 25. siječnja 2018. utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu povučena u cijelosti (točka I. izreke), tvrđeno je da je protutužba u ovom predmetu povučena u cijelosti (točka II. izreke), naloženo je tužitelju nak...

48
Pž 1270/2020-2; 5.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5436/2009 od 18. svibnja 2015. u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 105.422,58 kn te zatezne kamate obračunate na iznos od 55.000,00 kn počevši od 11. lipnja 1998. do isplate, kao i naknaditi tužitelju troškove parničn...

49
Pž 2291/2020-2; 4.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-41/2018-34 od 11. ožujka 2020. odbijen je prijedlog za osiguranje novčane tražbine prethodnom mjerom. Prvostupanjski sud je u obrazloženju tog rješenja utvrdio da je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježni...

50
Pž 4242/2018-3; 3.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-694/2017-65 od 25. travnja 2018.u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.108.234,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 13. siječnja 2005. po stopi od 15% godišnje do 31. prosinca 2007., a od 1. sij...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a