Poredano po:

Broj dokumenata: 25293

1
Zahtjev za naknadu troška sastava podneska; 30.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 636/2021-2

2
Odbacivanje tužbe; 29.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 740/2021-2

3
Obveza plaćanja sudske pristojbe na odgovor na žalbu; 25.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 789/2021-2

4
Neosnovan zahtjev za rentu; 21.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 652/2021-2

5
Elaborat kao podloga za razvrgnuće suvlasništva; 21.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 831/2021-2

6
Troškovi postupka uslijed povlačenja tužbe pred žalbenim sudom; 18.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 586/2021-4

7
Upućivanje u parnicu radi ostvarenja prava na nužni dio; 17.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 704/2021-2

8
Utvrđenje primjene materijalnog prava; 17.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 531/2021-2

9
Odbacivanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje; 17.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 692/2021-2

10
Naknada troška sastava podneska povlačenja tužbe; 17.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 640/2021-2

11
Nadležnost za spor o raspolaganju pravima u trgovačkom društvu; 16.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 264/2021-4

12
Ispravno definiranje tužbenog zahtjeva za stjecanje prava vlasništva; 16.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 746/2021-2

13
Učinak zabilježbe spora; 15.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 736/2021-2

14
Rješenje kojim se određuje da se neće provoditi ostavinski postupak; 14.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 760/2021-2

15
Utvrđenje nadležnosti; 11.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 579/2021-2

16
Ispravak presude; 9.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 565/2021-2

17
Procjena rizika; 8.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1004/2021-2

18
Troškovi postupka uslijed više tužbenih zahtjeva; 7.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 503/2021-3

19
Nove činjenice u žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju; 1.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1570/2021-2

20
Nadomještaj suglasnosti na namjeravanu odluku o poslovno uvjetovanom otkazu; 1.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 953/2021-2

21
Prethodno pitanje u radnom sporu - odluka nadležnog upravnog tijela; 31.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1030/2021-2

22
Geometrijska dioba nekretnina; 31.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 370/2021-2

23
Trošak ovršnog postupka; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 160/2021-2

24
Stranačka nesposobnost; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 700/2021-2

25
Uručivanje naknadno pronađene imovine; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 300/2021-2

26
Promjena predmeta ovrhe u pogledu jednog ovršenika; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 394/2021

27
Zahtjev za isključenje iz nasljedstva; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 347/2021-2

28
Ovrha radi vraćanja na rad na temelju pravomoćne presude; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 658/2021-2

29
Obustava ovrhe uslijed proteka odgode; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 407/2021-2

30
Ništetnost ugovorne odredbe; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 711/2019-3

31
Proglašenje ovrhe nedopuštenom; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 140/2020-3

32
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1846/2019-9

33
Dugovi ostavitelja; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 440/2021-2

34
Zahtjev za ukidanjem služnosti prolaza i provoza; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 386/2021-2

35
Presuda zbog ogluhe; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 412/2021-2

36
Odgovornost Republike Hrvatske; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1846/2019-8

37
Prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 214/2021-2

38
Prekid postupka zbog prethodnog pitanja; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 193/2021-2

39
Naknada troškova postupka; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 359/2021-2

40
Ovrha na nekretnini ovršenika određena presudom; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 983/2021

41
Razvrgnuće suvlasničke zajednice; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 690/2021-2

42
Presuda zbog ogluhe - uloga dokaznih prijedloga; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 665/2021-3

43
Utvrđenje vrijednosti nekretnine u ovrsi; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 400/2021-2

44
Procesna prava vjerovnika u ostavini; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 566/2021-2

45
Ispravljanje presude; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 629/2021-2

46
Sudska pristojba; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 607/2021-2

47
Smrt stranke u postupku; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 363/2021-2

48
Trošak postupka; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 652/2021-2

49
Uvjeti za promjenu predmeta ovrhe; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1112/2021-2

50
Pravo na raspravljanje u ovrsi; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1125/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a