Poredano po:

Broj dokumenata: 276302

1
I Kž SODO 6/2021-2; 12.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo dvije ranije odluke zbog bitnih nedostataka i deficitarnog obrazloženja, uslijed kojeg se odluke nisu mogle ispitati, DOV je D. J., zamjeniku Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, novom odlukom produljio privremeno udaljenje ...

2
U-VIIA/5469/2021; 11.10.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Demokratski savez Srba - DSS, zastupan po zamjeniku predsjednika Jovici Radmanoviću i Lista za Rijeku - RI, zastupana po predsjedniku Danku Švoriniću (u daljnjem tekstu: žalitelji), na dopunskim izborima za članove Gradskog Vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, podnije...

3
Gž 389/2019-2; 5.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točci I. izreke, naloženo je tuženici da isplati tužitelju iznos od 6.633,06 kn sa pripadajućim zateznim kamatama, dok je točkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 4.349,63 kn s pripadajućim zateznim kamatama Točkom III. izreke odlučeno je da ...

4
Gž 1267/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I izreke tuženici E. o. d.d. Z. i P. B. d.o.o. S. B. obvezani su tužiteljici solidarno platiti na ime naknade imovinske štete na vozilu iznos od 3.977,77 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 4. lipnja 2021. do isplate po stopi pobliže određenoj u toj točki izreke, a točk...

5
Gž 1182/2021-2; 30.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I - Odbacuje se prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka pravomoćnookončanog ovosudnom presudom posl. broja P-694/2010 od 24. svibnja 2011. II - Nalaže se tužiteljima da tuženiku nadoknade prouzročeni parnični trošak uvisini od 1.137,50 kuna (slovima: t...

6
U-III/3899/2021; 30.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sveučilište u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa rektor Damir Boras, po punomoćniku Vinku Knezoviću, odvjetniku u Zagrebu, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2322/20-2 od 31. ožujka ....

7
III Kr 105/2021-3; 30.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 28. siječnja 2021. broj K-21/2020 i presuda Županijskog suda u Splitu od 25. svibnja 2021. broj Kž-190/2021-6, proglašen je krivim os. T. T. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest m...

8
Gž 721/2019-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, suđeno je: "I./ Nalaže se tuženiku R. H. isplatiti tužiteljici S. K. iznos od 29.168,54 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznose od: - 2.200,00 kn od 16. lipnja 2011. godine,- 70,00 kn od 15. prosinca 2011. godine,- 2.500,00 kn od 14. prosinca 2011. godine,- 530,00 ...

9
Gž 1174/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''Prekida se postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja postupka po zahtjevuza prethodnu odluku S. E. u. podnesenog od strane V. s.R. H. u predmetu broj Rev-1042/17 od 27. svibnja 2020. godine.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izj...

10
Gž Ovr 121/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu kao nepravovremen. Protiv tog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 123/0...

11
Gž Ovr 334/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, točkom I. izreke, ograničena je provedba ovrhe izravnom naplatom kod Financijske agencije, na temelju presude Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-221/2018 od 4.lipnja 2018 na mjesečni iznos od 26.167,00 kn i naloženo je FINI da naloži banci kod koje ovršenik ima račun da...

12
Gž R 406/2021-3; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženik povrijedio pravo tužitelja na jednako postupanje time što je s tužiteljem sklopio Ugovor o radu koji je nepovoljniji od Ugovora o radu sklopljen između tuženika kao posloda...

13
U-IV/3271/2017; 29.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 24. srpnja 2017. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu:...

14
Gž Zk 443/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor N. B. i potvrđuje rješenje ovog suda poslovni broj Z-27272/2018 od 12. veljače 2019. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga za uknjižbu pod poslovnim brojem Z-27272/2018 i brisanje zabilježbe iz...

15
Gž 1101/2020-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da je ništetna odredba članka 4 stavak 1 Ugovora o kreditu broj… koji je solemniziran pod brojem OU 1001/05-1 od 25. kolovoza 2005.g.sklopljen između parničnih stranaka, ...

16
Gž Zk 328/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagateljice Z. T., kojim je tražila brisanje  upisa pod br. Z-46489/18, Z-1937/19, Z-22209/19 i Z- 27465/19 sve na nekretnini k.č. br. 1641/1 upisane u zk. ul. 646 k.o. O. dopuštenih nakon podnošenja prijedloga za zabilježbu prvenstv...

17
Gž Ovr 105/2021-6; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Usvaja se prijedlog ovršenika C. f. d.o.o. O. za odgoduprijenosa zaplijenjene tražbine prema zahtjevu za izravnu naplatu I. ovrhovoditeljaE. o. d.d. Z., …, OIB: … i II.ovršenika A. o. d.d. Z., …, OIB: …, kodF. a., na temelju ovršnih isprava, bjanko zadužni...

18
Gž 931/2021-3; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: »Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 404.673,84uvećan za zakonske zatezne kamate propisane u čl. 29. stav 2. Zakona o obveznimodnosima, a koje na pojedinačne iznose teku od: - 1. veljače 2013.godine na iznos od 7.555,36 kn; - 1. o...

19
U-III/1088/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Euroherc osiguranje d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 14 Pž-5782/2014-3 od 7. studenoga 2016., kojom je prihvaćena žalba tužitelja u sporu, ....

20
U-III/1251/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev- 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019. Osporenom presudom odbijena je revizija podnositeljice podne ......

21
U-III/925/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 153/2018-8 od 2. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporena presuda / osporeno rješenje), pre ....

22
U-I/3404/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. (većinom glasova 102 zastupnika, od ukupno 151 zastupnika) deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici od ......

23
U-II/6089/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI PRAVILNIK 1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 14., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., člank ......

24
U-I/6090/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici održanoj od 11. travnja do 13. srpnja 2018. Proglasila ga je ......

25
U-I/6091/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Ovršni zakon, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava Republike Hrvatske, donio je 21. rujna 2012. sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na petoj (5.) sjednici održanoj od 18. rujna do 26. listopada 2012. Proglasio ga je predsjednik Rep ......

26
U-I/2275/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima (u daljnjem tekstu: ZoLI), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 2., 3 ....

27
U-I/2573/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima (u daljnjem tekstu: ZoLI), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 2., 3 ....

28
U-I/1175/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 91.a i 335. stavaka 7., 9. i 10. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o i ....

29
U-I/1435/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 146. stavka 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak; u daljnjem tekstu: KZ:125/11-61/15) podnio je 23. ožujka 2017. Hrvoje Kopasić iz Zagreba (u daljnjem tesktu: predlagatelj). ...

30
U-IV/3270/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 24. srpnja 2017. Ustavnom sudu, na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu...

31
U-I/386/2017; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 91.a, 382. stavaka 2. i 3., 386., 392. i 467.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 1 ....

32
U-I/3232/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 91.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog ....

33
U-IV/671/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 19. veljače 2018. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu...

34
U-IV/913/2018; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb, Vijeće za prekršaje (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijelo je 7. ožujka 2018. Ustavnom sudu na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.; u daljnjem tekstu: ...

35
U-III/1206/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana (u daljnjem tekstu: podnositeljica) ustavnom tužbom osporila je presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2540/2018-3 od 8. siječnja 2019. Osporenom presudom odbijena je revizija podnositeljice podnesena n ......

36
U-I/1462/2019; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabor Republike Hrvatske donio je 26. lipnja 1991. Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91.) kojim je preuzet Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" broj 4/77., 36/77., 36/80., 69/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20/90. ....

37
U-II/3368/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Udruga umirovljenika ZMAJ-ZTC Velika Gorica, koju zastupa Josip Kušević, predsjednik (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvats...

38
U-I/3939/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 99., 272., 274., 275. i 276. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 2/0...

39
U-I/4202/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. VIR STAN j.d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Šime Peruza, osoba ovlaštena za zastupanje, podnio je 15. srpnja 2021. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("...

40
U-III/5056/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. Š. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa L. H., odvjetnica u Zagrebu, podnio je 15. rujna 2021. pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog kaznenog sud ....

41
U-III/5057/2021; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Kazimir Bačić iz Zagreba, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Nikola Mandić i Ivan Stanić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Šoo ....

42
Gž 328/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku S. D. da tužitelju isplati iznos od 26.763,25 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranoj kao u izreci, a tekućom od dana podnošenja tužbe 02. kolovoza 2018. do isplate, dok je pod točkom II. izreke odbijen zahtjev tužitel...

43
Gž Zk 614/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se u cijelosti prigovor protivnika upisa J. G. izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću posl. broj Z-37940/18 od 25. listopada 2018.g. kao neosnovan i potvrđuje se u cijelo...

44
Gž Zk 753/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč.I izreke, odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-17743/19 od 13. studenog 2019. kojim je po službenoj dužnosti temeljem Uredovne bilješke prvostupanjskog suda od 13. studenog 2019., n...

45
Gž Zk 764/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio prigovor zainteresirane osobe F. B. i preinačio rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj: Z-6600/2021 od 16. ožujka 2021. i riješio da se odbija prijedlog za upis služnosti prava stanovanja od 12. ožujka 2021. (toč. I), da se u zk.ul. 109626 E-...

46
Gž 1875/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pobijanim rješenjem sud prvog stupnja se oglasio nenadležnim i odbacio je tužbu u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv ovog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnosi tužitelj T.D. (dalje: tužitelj) pobijajući isto u cijelosti ne navodeći žalbene razloge propisane čl. 353. st. 1....

47
Gž 1153/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I. Dijeli se zajednička stvar k.č. … z.k.ul. … k.o. K. suvlasništvo S.Š.1 iz K., … i S. Š.2 iz K., …, na način dase ima provesti civilna dioba. II. S. Š.1 dužna je naknaditi trošak postupka protustranci S. Š.2 u iznosu od 6.200,00 kn (slovima: šesttisućadv...

48
Gž Ovr 557/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "I. Utvrđuje se da je po zapisniku o provedenoj drugoj javnoj dražbi od 23.lipnja 2021. ovrhovoditelj kao jedini kupac ponudio kupovnu cijenu u iznosu od 384.967,12 kn za kupovinu 1/2 dijela vlasništva nekretnine oznake čest zem. ...ukupne površine 392 m...

49
Gž 1920/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj P-204/2021-2 od 17. veljače 2021. utvrđeno je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom i u preostalom dijelu, izvan onog dijela o kojemu je već odlučeno u točki III rješenja koje je Općinski sud u Rijeci donio 5. lipnja 2014. pod poslovnim broj...

50
Gž Ovr 513/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prijedlog za ovrhu zaprimljen na ovom sudu pod poslovnim brojem Ovr-223/2021 od 26. travnja 2021. II. Odbija se prijedlog ovrhovoditelja za naknadu troškova postupka." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu pod...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a