Poredano po:

Broj dokumenata: 295840

1
Kžzd 12/2022-3; 28.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik I. S., temeljem odredbe članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19; dalje: ZKP/08), oslobođen je optužbe da bi počinio kazneno djelo povrede djet...

2
Gž 1165/2021-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: P-371/2019-33 od 14. rujna 2021. točkom I izreke, prihvaćen je zahtjev za utvrđenje ništetnim ugovorne odredbe sadržane u Ugovoru o kreditu zaključenim 7. lipnja 2006., kojim je ugovorena promjenjiva kamatna stopa te valuta uz koju je vezana g...

3
Gž R 115/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Ovaj se sud proglašava apsolutno nenadležnim, ukidaju se provedene radnje u postupku i odbacuje se tužba". 2. Protiv navedenog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („...

4
Gž R 78/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 3.916,17 kn bruto, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, izuzev zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim od...

5
Gž Ovr 612/2022-2; 23.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke, na temelju rješenja Ministarstva, Klasa: ..., Urbroj: ... od 4. ožujka 2022. (dalje Porezno rješenje), a radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja prema protivniku osiguranja u ukupnom iznosu od 1.028.038,36 kn koje protivnik osigu...

6
Kž 1099/2022-3; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, broj: K-124/2020-8. od 15. rujna 2022., okrivljeni A. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavku 1. KZ/11, te je okrivljenik na temelju članka 228. stavak 1. KZ/11. osuđen n...

7
Gž Zk 419/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda broj Z-9146/2019 od 23. rujna 2019.(točka 1. izreke), naložena zabilježba odbijanja prigovora u zk. ulošcima 727, 740 i 742 k.o. M. (točka 2.izreke) te prove...

8
Gž Ovr 274/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem naloženo je Financijskoj agenciji (dalje: Fina) da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate temeljem ovršne isprave - zadužnice broj OV-19142/06 ovjerene po javnom bilježniku I. L. iz Z. do pravomoćnog okončanja parni...

9
Gž Ovr 240/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je ovrha u ovoj pravnoj stvari dovršena za iznos od 209,09 kuna po osnovi glavnice i iznos od 31,48 kuna po osnovi kamata (točka I. izreke) te je obustavljena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovrpl-371/12 od 4....

10
Gž Zk 478/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke zemljišnoknjižni sudac odbio je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrdio rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-7450/2020 od 13. srpnja 2021. te je pod točkom 2. izreke naložio upis zabilježbe odbijenog prigovora...

11
Kž 1109/2022-3; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom optuženi Z. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - razbojništvom iz članka 230. stavak 1. KZ/11., činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci pobijane presude te je na temelju tog zakonskog članka osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri go...

12
Kžm 9/2022-6; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Splitu, broj: Km-3/2021-15. od 8. ožujka 2022., prema maloljetnom P. B. na temelju članka 11. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj: 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19. - dalje u tekstu: ZSM/11.) izrečena je odgojna mjera pojačane brige i n...

13
Gž 1379/2021-2; 21.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom u cijelosti je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice V. Ć., poslovni broj Ovrv-5234/2019 od 24. listopada 2019. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.071,85 kuna za pripadajućom zateznom kamatom te je naloženo tuženiku...

14
Gž Ovr 208/2022-2; 21.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I/ izreke odbijen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja od 20. travnja 2018. u dijelu kojim se temeljem ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude ovog suda posl. broj P-2140/11 od 03. studenog 2014. određuje ovrha radi ostvarenja tražbine ovrhovoditelja predajom u posj...

15
Gž Zk 529/2022-2; 21.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor protustranke A. Š. G. iz Z.,  OIB: … i potvrđeno rješenje poslovni broj: Z-68300/2021 od 27. prosinca 2021. U točki II. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora od 17. siječnja 2022. i dopuna prigovora od 17. siječnja 2022. pod Z-...

16
Gž 1518/2022-2; 17.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanom presudom pod točkom I. izreke ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi istog suda poslovni broj Ovrvz-14968/1999 od 6. prosinca 1999.  dijelu pod točkom I. u cijelosti te odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi t...

17
Gž Ob 47/2022-2; 17.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: „I Zajednička djeca stranaka, mlt. T.1 A. A. OIB: ..., rođen ... i mlt. T.2 A. A., OIB ..., rođen ... stanovat će s majkom M. A. A., na adresi stanovanja majke u D., II Osobni odnosi između oca Z. A. i mlt. T.2 A. A. i mlt. T.1 A. A. odvijat će se prvi, treći i č...

18
Gž Ovr 735/2021-4; 17.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim na temelju ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 2402006-1031262160/51400607 od 09. kolovoza 2006., potvrđenog po javnom bilježniku L. C. iz D., broj OU-711/2006-1, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 343.953,93 CHF u kunskoj protuvrijed...

19
Kž 69/2022-6; 17.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (ZKP), oslobodio je optužbe 1. optuženika K. G. da bi počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 3. u vezi čl. 215. st. 2. i 3. KZ/11, te 2. optuženo društvo T. š. O. d.o.o. d...

20
Kž 184/2022-4; 17.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Varaždinu br. K-236/2020-29 od 28. siječnja 2022. godine, pod toč. I/ izreke, temeljem čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 118/18, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu Z...

21
Gž R 973/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici bruto iznos od 9.635,15 kn s pripadajućim zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 16.-tog u mjesecu do isplate, osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u navedenim b...

22
Gž 3586/2020-5; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.285,11 kn sa zateznom kamatom u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu od 7.256,25 kn sa zateznom kamatom...

23
Gž 333/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom rješenjem odlučeno je doslovno: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 05.prosinca 2018. i ukidaju se sve provedene radnje." 2. Na temelju prijedloga ovrhovoditelja je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z. broj … od 5. prosinca 2018. određ...

24
Gž 1164/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Prihvaća se tužiteljev zahtjev, koji glasi: 'Utvrđuje se da je tužitelj J. K. /ostali važni osobni podaci u uvodu/, isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao č. zem ...., upisane u zemljišnim knjigama kao "pašnjak L." u z.u. … u k.o. P., i t...

25
Gž 902/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem  odbijen je zahtjev A Ć  za sudjelovanje u postupku kao umješač na strani tuženika. Naime, A Ć je podnio zahtjev za miješanje na strani tuženika R V, R R, P M, A M i I Ž. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je u odnosu na navedene tuženike tužba povučena, a...

26
Gž 3364/2020-3; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice I. L., poslovni broj Ovrv-13416/16 od 9. rujna 2016. kojim je tuženiku naloženo platiti tužiteljici iznos od 10.381,50 kn sa zateznim kamatama tekućim na taj iznos  od 6. svibn...

27
Gž 4179/2020-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika E. Š.iz P. poslovni broj Ovrv-75/2019 od 2. svibnja 2019. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.030,13 kuna sa zakonsko...

28
Gž 739/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku A. B. d.d. Z., platiti tužitelju V. Š., K., iznos u visini od 2.897,94kn sa zateznom kamatom do 31. srpnja 2015. godine po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem...

29
Gž 361/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. u Z., poslovni broj … od 12. ožujka 2020. kojim je naloženo tuženiku M. G. isplatiti tužitelju V. i o. d.o.o. iznos od 3.017,05 kn (slovima...

30
Gž R 991/2020-3; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 48.839,18 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranom po stopi i tijeku na pojedinačne mjesečne iznose pobliže navedene u izreci presude umanjene za iznos porez na dohodak i pr...

31
Gž 533/2022-3; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. Š.-B. iz I., poslovni broj Ovrv-87/2021 od 24. ožujka 2021., u dijelu kojim se nalaže tuženici isplatiti tužitelju iznos od 12.819,86 kn sa zakonskom zateznom ka...

32
Gž 761/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z. poslovni broj Ovrv-2653/2015 od 31. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.115,53 kn sa zateznim kamatama. U točki II. izreke ...

33
Kž 261/2022-6; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici na temelju čl. 453. toč. 3. ZKP/08. oslobodio je optužbe 1. optuženika A. Š. i 2. optuženicu A. H. da bi djelima pod točkama 1. i 2. izreke presude počinili kaznena djela iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. alinea 4. KZ/97.  Na temelju čl. 149. st. 1. ZK...

34
Gž R 991/2022-3; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: j: Gž R-991/2022- Republika Hrvatska Županijski sud u Rijeci Žrtava fašizma 7 51000 Rijeka Poslovni broj: Gž R-991/2022- U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Rijeci, u vijeću sastavljenom od sutkinja  Milene Vukelić Margan predsjednice vijeća, Helene Vlahov ...

35
Gž Zk 668/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke B. M. izjavljen protiv rješenja istoga suda broj Z-22707/2021 od 4. siječnja 2022., pod toč. II. izreke određen je upis zabilježbe odbijenog prigovora na ½ dijela kčbr. 9883/12 upisane u zk. ul. 14212 k.o. O., dok je toč. III...

36
Kž 470/2022-7; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinski sud u Pazinu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio je neosnovan prijedlog okrivljene J....

37
Kž 1104/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kov-933/2022-16. od 27. listopada 2022., na temelju članka 351. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  ...

38
Kž 610/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-861/2019-8 od 07. ožujka 2022., okrivljeni S. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari - djelo opisano i kažnjivo po članku 331. s...

39
Gž Ovr 443/2022-2; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi izdanim sukladno članku 41. stavku 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 - dalje u tekstu: OZ) otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, određena je predložena ovrha na temelju presude Općinskog suda u Karlovcu posl....

40
Gž Ovr 443/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnosti rješenja o ovrsi. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže uvažiti žalbu i preinači...

41
U-III/6324/2022; 15.11.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Nikola Divjak, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Varaždinu (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 19 Kv II-249/2022-3 (Kir-723/ ......

42
Gž R 1218/2020-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku u roku od 8 dana isplatiti tužiteljici na ime razlike plaće iznos od 6.988,28 kn bruto sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, po stopi i tijeku kako je to navedeno u izreci, izuzev zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na doh...

43
Gž R 1863/2021-2; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom zbog ogluhe prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 10.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 25. svibnja 2021. pa do isplate, te da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.150,00 kn sa pripadajućim zakonskim...

44
Kž 1091/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim optuženog V. S. zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama iz članka 190. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., činjenično i pravno pobliže opisana u izreci pobijane presude te g...

45
Kž 948/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu, broj: K-129/2017-20. od 4. svibnja 2022., na temelju članka 544. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalje u tekstu: ZKP/08.)...

46
Gž Ovr 622/2022-2; 14.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke odlučeno je da se poziva R. Đ. iz P., da kao nasljednik prvoovršenika I. Đ. preuzme postupak u ovoj ovršnoj stvari te da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kada mu bude ...

47
Gž Ovr 260/2022-2; 14.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja osiguranja protiv rješenja prvostupanjskog suda broj Ovr-2187/2021-6 od 9. ožujka 2022., kao neosnovan. Protiv tog rješenja žali se predlagatelj osiguranja pozivajući se na žalbeni razlog propisan odredbom članka 353. stavka 1. točke 3...

48
Gž Ovr 283/2022-2; 14.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke prvostupanjski se sud oglasio nenadležnim i ukinuo sve provedene radnje, dok je u točki II. izreke odbacio prijedlog za ovrhu podnesen 15. ožujka 2022. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. t...

49
Gž 1042/2021-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju s naslova naknade neimovinske štete iznos od 75.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanim u navedenoj izreci presude kao i da tužitelju nadok...

50
Gž 2411/2022-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I. Utvrđuje se da je tužena M. R., Z., OIB:…, smetala tužitelja A. R., B., OIB:… u zadnjem mirnom suposjedu stana na osmom katu zgrade ukupne površine 56,07 m 2, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, s nusprostorijama, sa zajedničkim dijelovima i ure...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a