c S
Dnevne novosti

U Saboru danas glasovanje o izmjenama zakona o vodama, o veterinarstvu, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom te Zakona o uzgoju domaćih životinja.

07.05.2021 07:25 ZAGREB, 6. svibnja 2021. (Hina) - U Saboru je u petak na dnevnom redu glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda, među kojima su izmjene Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom te Zakona o uzgoju domaćih životinja.

Donošenjem Zakona o vodama trebala bi se osigurati usklađenost s direktivama EU i otkloniti moguće posljedice zbog pokretanja sudskog postupka podnošenjem tužbe Europske komisije protiv Republike Hrvatske Sudu EU zbog povrede prava EU, sukladno Ugovoru o funkcioniranju EU. Osnovno pitanje koje se uređuje tim zakonom je ispunjavanje obveze iz odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije glede  usklađivanja s relevantnim zakonodavstvom EU, vezano uz uvjete provedbe zahvata u prostoru; odnosno provedbe odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prilikom vađenja šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u vodotocima i  površinskim  vodama. Naime, Europska komisija je spornom ocijenila odredbu Zakona, u dijelu u kojem je propisano izuzeće od provedbe odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate čišćenja korita rijeka, radi povećanja kapaciteta apsorpcije oborinskih voda te sprječavanja poplava i održavanja njihova plovnog puta.

Izmjenama Zakona o veterinarstvu usklađuje se podjela nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo i Državnog inspektorata. Nadležnosti se odnose na područje veterinarstva i sigurnosti hrane životinjskog podrijetla koja je regulirana Zakonom o službenim kontrolama kao krovnim zakonom kojim se omogućava provedba Uredbe (EU) 2017/625. Zakonskim se prijedlogom definira što su delegirana tijela u veterinarstvu i službene osobe za certificiranje. Brišu se odredbe vezane uz uvozne kontrole budući da se uvozne kontrole definiraju Zakonom o službenim kontrolama, koji je temeljni zakon za preuzimanje Uredbe.

Izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom svrha je uspostaviti prakse kojima se štite svi sudionici u proizvodnji, preradi i trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, i to: proizvođači, otkupljivači,  prerađivači, trgovci na veliko i malo i drugo. Izmjene koje se predlažu 'naslanjaju' se na EU Direktivu o nepoštenim trgovačkim praksama iz travnja 2019., a njima se smanjuje prag ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda i proširuje broj adresata na koje se zakon primjenjuje. Izmjenama se definiraju i posebno osjetljivi prehrambeni proizvodi - meso, mlijeko i mliječni proizvodi, ulje, šećer, brašno, voće i povrće - te krajnja prodajna cijena za te posebno osjetljive proizvode. Obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi proširuje se s 33 na 43, a uključuje sve neprerađene poljoprivredne proizvode, ne samo prehrambene.

Očekuje se i prethodna rasprava o amandmanima na izmjene Zakona o uzgoju domaćih životinja. Zakonskim će se izmjenama osigurati pravna osnova za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatim uzgojnim udruženjima vođenje Registara uzgajivača matica te regulirati provedbu pašnog reda. Propisuje se da priznata uzgojna udruženja imaju obvezu vođenja Registra uzgajivača matica pčela koji sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa sive pčele.

Analizom sadašnjeg normativnog okvira ocijenjena je potreba daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog zakonodavstva u području pčelarstva gdje je propisano da se u RH  uzgaja siva pčela. Odredbe Zakona propisuju da Registar uzgajivača matica vodi Ministarstvo poljoprivrede, dok je u prethodnom razdoblju, prije stupanja na snagu Zakona, bilo propisano da ga vodi priznato uzgojno udruženje. Budući da je Zakonom propisano da uvjete upisa u Registar određuje priznato uzgojno udruženje koje iste provjerava na terenu, u skladu s time, zakonskim se izmjenama predlaže da i Registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Glasovanje u Hrvatskom saboru je predviđeno u 12 sati.