Poredano po:

Broj dokumenata: 3683

1
Pravična ravnoteža interesa stranaka u ovrsi · Izbor dana

Datum: 21.6.2024

Ovrha bi narušila pravičnu ravnotežu interesa u slučaju kada ovršenik već umjerenim tempom namiruje tražbinu ovrhovoditelja, no usprkos tome ovrhovoditelj želi namiriti svoju tražbinu ovrhom na nekretnini ovršenika koja je ujedno dom ovršenika, a isti nije prethodno dao pristanak da se radi naplate ...

2
Prestanak državne službe · Izbor dana

Datum: 20.6.2024

Nova činjenica ili dokaz, da bi bila razlog za obnovu postupka, mora postojati u vrijeme vođenja prijašnjeg postupka, što u konkretnom slučaju nije ispunjeno jer je naknadno nakon završetka upravnog postupka donesena presuda Općinskog suda kojim je tužitelju izrečena uvjetna osuda na kaznu zatvora o...

3
Neuredno zastupanje · Izbor dana

Datum: 19.6.2024

Žalbu iz razloga što stranku koja je pravna osoba nije zastupala ovlaštena osoba ili što punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlaštenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, može izjaviti samo stranka koje se ti nedostaci tiču.

4
Visina jamstva · Izbor dana

Datum: 18.6.2024

Sud treba ocijeniti je li ponuđeni iznos jamstva dovoljna garancija da bi se osumnjičenik poslije odazvao pozivima suda, sve vodeći računa o težini kaznenog djela za koje se okrivljenik osnovano sumnjiči i zapriječenoj kazni.

5
Pravo stanovanja u obiteljskom domu · Izbor dana

Datum: 17.6.2024

Sud će odrediti pravo stanovanja u obiteljskom domu, koji je zapravo bračna stečevina, samo jednom bračnom drugu s djecom, sve do okončanja postupka razvrgnuća suvlasništva nad bračnom stečevinom.

6
Upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige · Izbor dana

Datum: 14.6.2024

Nerazvrstane ceste će sud upisati u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi, odnosno kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi.

7
Porez na dodanu vrijednost · Izbor dana

Datum: 13.6.2024

Porezni obveznik obvezan je izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik. Ne može se izdati račun za plaćanje troškova postupka po pravomoćnoj presudi jer se ne radi o isporuci dobara i usluga niti se na to može obraču...

8
Ukidanje istražnog zatvora · Izbor dana

Datum: 12.6.2024

Sud će ukinuti istražni zatvor okrivljeniku, u slučaju kada je okrivljenik u istražnom zatvoru proveo višemjesečni period, odnosno vrijeme koje je moglo u dovoljnoj mjeri utjecati na optuženika da se ubuduće kloni bilo kakvog kriminalnog postupanja.

9
Mjere zaštite kulturnog dobra · Izbor dana

Datum: 11.6.2024

Tužiteljica prije podnošenja tužbe prvostupanjskom upravnom sudu nije koristila redovni pravni lijek (žalbu) protiv prvostupanjskog rješenja kojim je pravnoj osobi, vlasniku dijela povijesnog vrta naložena obnova i sanacija tog povijesnog vrta kao mjera zaštite kulturnog dobra, pa je osnovano sud nj...

10
Materijalna prava radnika koji rade polovicu punog radnog vremena prema ZORRP-u · Izbor dana

Datum: 10.6.2024

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, ima radnik sa sklopljenim ugovorom o radu na puno radno vrijeme. Obzirom da je u svim slučajevima rada s polovicom punog radnog vremena riječ o osobi koja i dalje ima sklopljen ugovor o radu za puno r...

11
Pravo na povrat plaćanja neduga · Izbor dana

Datum: 7.6.2024

Kako bi se ostvarilo pravo na povrat nije dovoljno da je osoba mogla znati da plaća nešto što nije dužna, nego i da nije znala da nije dužna platiti. Teret dokaza za nedug i zabludu (da plaća nešto što nije dužna) je na osobi koja je izvršila plaćanje.

12
Zlouporaba prava poreznog jamca · Izbor dana

Datum: 6.6.2024

Na odlučivanje u ovom postupku u svezi dospijeća poreznog duga na naplatu, a radi zlouporabe prava poreznog jamca, ne utječe prigovor tužitelja o sklapanju predstečajne nagodbe.

13
Stečajna masa · Izbor dana

Datum: 5.6.2024

Upis i brisanje stečajne mase iz sudskog registra ima samo deklaratorni učinak i samim upisom te mase u sudski registar stečajna masa ne stječe pravnu osobnost, a isto tako ona brisanjem iz sudskog registra ne može ni izgubiti tu sposobnost. Neovisno o tome je li stečajna masa upisana u sudski regis...

14
Sporna naknadno pronađena imovina · Izbor dana

Datum: 4.6.2024

Ostavinski sud neće raspravljati imovinu za koju ne postoji suglasan stav nasljednika o tome da se radi o naknadno pronađenoj imovini ostavitelja, nego će o tom pitanju odlučiti parnični sud u povodu tužbe jednog od nasljednika.

15
Aktualnosti upravnog postupka i upravnog spora, s naglaskom na novi Zakon o upravnim sporovima · Izbor dana

Datum: 3.6.2024

Seriju praktikuma s područja upravnog prava nastavljamo obradom materije podjednako važne službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima. Ove godine naglasak je stavljen na novi Zakon o ...

16
Izdavanje prethodnog odobrenja · Izbor dana

Datum: 31.5.2024

Zainteresirana osoba je kao investitor ovlaštena za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja za ostakljenje natkrivene terase ugostiteljskog objekta koji se nalazi na području kulturnog dobra.

17
Tonska snimka kao dokaz · Izbor dana

Datum: 29.5.2024

Sud će ipak uzeti u obzir neovlašteno snimljenu tonsku snimku razgovora stranaka, uzimajući u obzir interes da se u postupku pravilno i potpuno utvrdi činjenično stanje.

18
Nadležnost-tajno društvo · Izbor dana

Datum: 28.5.2024

Tajno društvo nije pravna osoba i nema tvrtku. Na odnose između poduzetnika i tajnog člana društva primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi o ortaštvu samo ako ti odnosi nisu uređeni ugovorom. Trgovački sudovi nadležni su odlučivati o zahtjevu tajnog člana da mu se preda prijepis godi...

19
Uputa zakonskog nasljednika u parnicu · Izbor dana

Datum: 27.5.2024

Manje vjerojatnim treba smatrati ono pravo koje se temelji na zakonu od prava koje se temelji na formalno valjanim ispravama - kao što je formalno valjana oporuka ostavitelja.

20
Uzročno posljedična veza · Izbor dana

Datum: 24.5.2024

Ne postoji uzročno posljedična veza između parkiranog vozila i nastale štete kod pješaka. Parkirano vozilo nije nekom svojom iznenadnom radnjom (npr. kretanjem) prisililo ozlijeđenu pješakinju da iskorači dalje na kolnik, jer to vozilo nije bilo u pokretu, pa se u konkretnom slučaju ne može smatrati...

21
Izvanredni otkaz zbog neopravdanog odsustva radnika · Izbor dana

Datum: 23.5.2024

Valjana je odluka poslodavca o izvanrednom otkazu, donesena uslijed višetjednog neopravdanog odsustva radnika, neovisno o tome što je poslodavac istu donio protekom roka duljeg od 15 dana od kada je neopravdano odsustvo započelo.

22
Prisilna naplata · Izbor dana

Datum: 22.5.2024

Tužitelj je tek 2013. godine utvrđen poreznim jamcem pa je zastara prava na naplatu duga u odnosu na njega počela teći 1. siječnja 2014. dok je rješenje o ovrsi doneseno još 2013. godine, pa zastara prava na pokretanje postupka naplate poreza tada još nije nastupila.

23
Kasnija oporuka · Izbor dana

Datum: 21.5.2024

Kasnija oporuka neće derogirati raniju oporuku u slučaju kada je ostavitelj kasnijom oporukom samo dodatno razradio oporučna raspolaganja iz ranije oporuke.

24
Upravitelj zgrade · Izbor dana

Datum: 20.5.2024

Upravitelj zgrade zastupa suvlasnike u vezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelom, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije određeno. On je ovlašten ex lege pokretati sudske postupke u ime i za račun suvlasnika zgrade radi naplate zajedničke pričuve od suvlasnika koji ...

25
Dopust trudne radnice · Izbor dana

Datum: 17.5.2024

Trudnoj radnici koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin ili djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova. Samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li po...

26
Pravovremena obavijest branitelju · Izbor dana

Datum: 16.5.2024

Obavijest o održavanju ročišta na kojem se odlučuje o istražnom zatvoru, otpremljena branitelju okrivljenika samo 40 minuta prije početka ročišta, ne može se smatrati primjerenom i urednom dostavom.

27
Nadležnost suda zbog povrede autorskog prava i srodnih prava · Izbor dana

Datum: 15.5.2024

Zbog povrede imovinskih prava autora učinjene putem medija koji su dostupni u cijelom svijetu, nadležan je sud gdje tužitelj trpi štetne posljedice, odnosno gdje je šteta nastala ili sama štetna radnja počinjena.

28
Pravo na pristup sudu · Izbor dana

Datum: 14.5.2024

Tuženiku je omogućeno raspravljanje u slučaju kada su nalaz i mišljenje vještaka dostavljeni njegovom punomoćniku na očitovanje, dok se tuženik nalazio na izdržavanju zatvorske kazne.

29
Obveze roditelja · Izbor dana

Datum: 13.5.2024

Za zdrav psihosocijalni razvoj djece nije dovoljno osigurati dobre stambene uvjete, nego roditelji trebaju pružiti sigurnost djeci, zaštitu od bolesti i opasnih situacija te emocionalnu toplinu.

30
Teža povreda službene dužnosti · Izbor dana

Datum: 10.5.2024

Tužitelj je počinio težu povredu službene dužnosti jer je utvrđeno da se za vrijeme službe, upravljajući policijskim vozilom s uključenim zvučnim i svjetlosnim znacima, nije zaustavio na znak crvenog svjetla već je ušao u raskrižje i sudjelovao u prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama.

31
Potvrda o priznanju duga · Izbor dana

Datum: 9.5.2024

Ugovori o zajmu ne podliježu pisanoj formi, ali je uobičajena praksa u trgovačkim ugovorima da se sklapaju pisanim putem. Potvrda o priznanju duga može imati samo učinak prekida zastare. Ona nije osnova nastanka obveze.

32
Početak tijeka zastarnog roka za porezno tijelo · Izbor dana

Datum: 8.5.2024

Jedinstveni šestogodišnji zastarni rok prava poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu porezne obveze počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza.

33
Rad na terenu · Izbor dana

Datum: 7.5.2024

Državnim službenicima i namještenicima, koji za vrijeme rada na terenu sukladno nalogu poslodavca obavljaju poslove vozača, vozača - dostavljača i vozača pratitelja, vrijeme provedeno u vožnji tijekom rada na terenu, kao i vrijeme čekanja, evidentira se kao rad.

34
Zemljišnoknjižno pravo – aktualnosti u praksi · Izbor dana

Datum: 6.5.2024

Na I US-INFO pravnom praktikumu saznajte sve o tome što nam je donijela primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2022. te što donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji je trenutno u javnom savjetovanju. Osim toga, proći će se najbitnija pita...

35
Komunalna naknada - opskrba vodom · Izbor dana

Datum: 3.5.2024

Obzirom da objekt zainteresirane osobe nije opremljen objektom za opskrbu vodom prema mjesnim prilikama koji bi bio sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave, nisu ispunjene pretpostavke za naplatu komunalne naknade zainteresiranoj osobi.

36
Stjecanje vlasništva ex lege · Izbor dana

Datum: 2.5.2024

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na imovini koja je predmet naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine glede kojih zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen. Pravo vlasništva se stječe ex lege na temelju navedene zakonske odredbe, u trenutk...

37
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje · Izbor dana

Datum: 30.4.2024

Zakon o porezu na dohodak omogućava niz neoporezivih naknada koje se isplaćuju volonterima, uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanim Zakonom. Nadalje, primici volontera ostvareni na nagradnim natječajima raspisanima pod jednakim uvjetima, uz mogućnost sudjelovanja svih osoba, ne smatraju se dohotk...

38
Teret dokaza o autentičnosti oporuke · Izbor dana

Datum: 29.4.2024

Na zakonskim nasljednicima je teret dokaza za tvrdnju kako oporuka sastavljena u zakonom propisanoj formi nije autentična.

39
Pravo na stambeno zbrinjavanje - odgovarajući stan · Izbor dana

Datum: 26.4.2024

Suvlasništvo na stanu površine 47m² nije zapreka za stambeno zbrinjavanje dvočlanog domaćinstva tužiteljice jer se njen suvlasnički dio ne smatra odgovarajućim za dvočlano domaćinstvo.

40
Objava ispravka netočne informacije · Izbor dana

Datum: 25.4.2024

Zahtjev za ispravak objavljene informacije može se tražiti isključivo od glavnog urednika zbog čega se taj zahtjev i podnosi glavnom uredniku u pisanoj formi.

41
Ugovor o građenju „ključ u ruke” · Izbor dana

Datum: 24.4.2024

Kod ugovora o građenju po principu "ključ u ruke" izvođač se samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu građevine u kojem slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu količinu...

42
Energetsko pravo: aktualne teme i pregled novije sudske i zakonodavne prakse · Izbor dana

Datum: 23.4.2024

Europsko energetsko tržište i europska energetska politika proživljavaju turbulentna vremena s obzirom na tektonske poremećaje koji su uslijedili nakon veljače 2022. godine. Na IUS-INFO pravnom praktikumu 26. travnja 2024. okupit će se svi zainteresirani dionici u energetskom sektoru kako bi na je...

43
Prestanak ugovora o radu s navršenih 65 godina života i odjava s mirovinskog osiguranja · Izbor dana

Datum: 22.4.2024

Na temelju članka 112. stavka 1. točke 6. Zakona o radu, ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ne na dan ili dane koji bi tome danu prethodili, jer uvjet propisan Zakonom još ne bi bio is...

44
Ponavljanje postupka · Izbor dana

Datum: 19.4.2024

Nema uvjeta za ponavljanjem parničnog postupka u slučaju kada je predlagatelj vlastitom krivnjom propustio predložiti saslušanje svjedoka, pa onda predlaže ponavljanje postupka u kojem bi se saslušali navedeni svjedoci.

45
Stjecanje vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 18.4.2024

Predugovor koji su sklopili kupac i prodavatelj nije valjan pravni posao kojem je cilj stjecanje vlasništva s dosadašnjeg vlasnika na stjecatelja, tim više ako je predugovor potpisao kao prodavatelj osoba koja nije vlasnik.

46
Usmeni otkaz · Izbor dana

Datum: 16.4.2024

Radnik je ovlašten tražiti od suda utvrđenje da usmeni otkaz poslodavca nije dopušten, bez obzira što odluka o otkazu nije donesena u pisanom obliku.

47
Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k) · Izbor dana

Datum: 15.4.2024

U skladu s tumačenjem  članka 221.k Zakona o radu, poslodavac je dužan osigurati digitalnu radnu platformu ili agregator osobama koje kod njega obavljaju poslove radi osiguranja  uspostave kontakta odnosno omogućavanja neometane profesionalne komunikacije, povezivanja i razmjene informacija u poslo...

48
Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 12.4.2024

Osoba koja tvrdi da je vlasnik nekretnine postala prije otvaranja stečajnog postupka, da bi svoja prava mogla ostvarivati izvan stečajnog postupka mora dokazati da je prije otvaranja stečaja stekla pravo vlasništva, odnosno da je upisana kao vlasnik u zemljišne knjige, što znači da samo postojanje k...

49
Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme · Izbor dana

Datum: 11.4.2024

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada. Prema predvidivom obrascu rada, raspored radnog vremena radnika može se unaprijed odrediti na jedan od Zakonom propisanih načina, ...

50
Dokazivanje u postupku određivanja privremene mjere · Izbor dana

Datum: 10.4.2024

U postupku radi određivanja privremene mjere relevantne činjenice se utvrđuju do stupnja vjerojatnosti.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta