Poredano po:

Broj dokumenata: 3548

1
Odgovornost Republike Hrvatske · Izbor dana

Datum: 5.12.2023

Zbog povrede Ustavom i Konvencijom zajamčenog prava vlasništva, Republika Hrvatska je dužna vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci naknaditi štetu u visini razlike između odgovarajuće najamnine koju je vlasnik tog stana mogao ostvariti i zaštićene najamnine koju je ostvario od zaštić...

2
Prva godina primjene Novele ZPP-a iz 2022.: Praksa sudova s posebnim osvrtom na recentnu praksu VSRH-a · Izbor dana

Datum: 4.12.2023

Na IUS-INFO pravnom praktikumu vidjet ćemo kako u praksi funkcioniraju novine koje je u parnični postupak uvela posljednja novela Zakona o parničnom postupku. Među ostalim, proći će se sva bitna pitanja o tome kako napisati valjan prijedlog za dopuštenje revizije i koje su novosti u sporovima male...

3
Utvrđivanje građevne čestice - javno prometna površina · Izbor dana

Datum: 1.12.2023

Građevna čestica za izgradnju stambene građevine ne može se formirati od katastarske čestice na kojoj je javna prometna površina, u konkretnom slučaju nerazvrstana cesta koja je u funkciji javnog prometa.

4
Obustava ovrhe uslijed nemogućnosti provedbe kod FINA-e · Izbor dana

Datum: 30.11.2023

U slučaju kada je FINA prestala s izvršavanjem osnove za plaćanje te je provedba ovrhe postala očito nemoguća, sud ne može odmah obustaviti ovrhu. Naime, dopis FINA-e je potrebno dostaviti ovrhovoditelju te ukoliko ovrhovoditelj u daljnjem roku od dva mjeseca ne predloži promjenu predmeta ovrhe - on...

5
Postupak otpisivanja i pripisivanja katastarske čestice · Izbor dana

Datum: 29.11.2023

Ukoliko se želi provesti postupak otpisivanja i pripisivanja nekog fizički, geometrijski odijeljenog dijela zemljišta tj. katastarske čestice u zemljišnoj knjizi, tada je potrebno prethodno provesti postupak diobe te katastarske čestice, parcelacijom formirati nove čestice i tek tada za tako dobiven...

6
Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu · Izbor dana

Datum: 28.11.2023

23. studenoga 2023. Vlada je donijela Uredbu o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu kojom se državnim službenicima omogućuju fleksibilniji uvjeti rada uslijed osuvremenjavanja poslovnih procesa te se zakonodavstvo RH prilagođa...

7
Aktualna sudska praksa s područja zaštite prava intelektualnog vlasništva · Izbor dana

Datum: 27.11.2023

Na IUS-INFO pravnom praktikumu  će se izložiti relevantna sudska praksa s područja prava intelektualnog vlasništva. Razgovarat će se o aktualnim praktičnim  problemima s ciljem utvrđenja načina na koji hrvatski pravni sustav pruža sudsku zaštitu pravu intelektualnog vlasništva, a sve u svjetlu rece...

8
Radovi na otklanjanju nedostataka · Izbor dana

Datum: 24.11.2023

Izvođač nema pravo potraživati naknadu za izvođenje radova radi otklanjanja nedostataka ranije izvedenih radova jer bi u suprotnom bio plaćen dva puta i to za radove na temelju ugovora koje je izveo s nedostacima i one koje je radi otklanjanja tih nedostataka ponovno izveo.

9
Tumačenje organiziranog javnog prijevoza u smislu članka 65. stavaka 10. i 11. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama · Izbor dana

Datum: 23.11.2023

Da bi se prijevoz smatrao organiziranim, on mora biti u oba smjera (na posao i s posla) organiziran sukladno članku 65. stavcima 10. i 11. TKU-a. Ako se utvrdi da postoji bilo koja redovna linija javnog prijevoza koja na gore opisani način zaposleniku osigurava redoviti dolazak na posao i odlazak s ...

10
Javna nabava · Izbor dana

Datum: 22.11.2023

Pojašnjenje pojedinih elemenata predmeta nabave ne smije rezultirati izmjenom ponude. Pojašnjenje ponude je naime, dopušteno dok izmjena ponude nije.

11
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika · Izbor dana

Datum: 21.11.2023

25. studenoga 2023. stupa na snagu Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Narodne novine" br. 138/23.) u kojoj je vrijednost boda sada naznačena u valuti euro. Također, novom Tarifom uvedene su nove radnje koje odvjetnici poduzimaju u zastupanju stranaka u postupcima pred sudovima...

12
Odgovornost obrtnika · Izbor dana

Datum: 20.11.2023

Fizička osoba kao vlasnik obrta odgovorna je za obveze tog obrta i nakon prestanka njegovog postojanja.

13
Protupravna gradnja · Izbor dana

Datum: 17.11.2023

Tužitelj je nakon izrečene mjere obustave građenja nastavio s izvođenjem radova nadogradnje koja se smatra rekonstrukcijom, za koju je sukladno zakonu potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, što tužitelj nije učinio te mu je građevinski inspektor za takvo postupanje osnovano izrekao novčanu kaznu.

14
Nepošteno trgovanje - nadležnost · Izbor dana

Datum: 16.11.2023

Utvrđenje počinjenja radnje nepoštenog trgovanja ne predstavlja zahtjev koji ide u sudsku nadležnost već spada u sferu upravnog nadzora i upravnih mjera, dok naknada štete nastale zabranjenim radnjama nepoštenog trgovanja ide u sudsku nadležnost.

15
Licenca za autotaksi prijevoz - rok rehabilitacije · Izbor dana

Datum: 15.11.2023

Rok rehabilitacije nakon kojeg se smatra da podnositelj zahtjeva ima dobar ugled, počinje teći od dana isteka roka provjeravanja uvjetne osude.

16
Objava članka u dobroj vjeri · Izbor dana

Datum: 14.11.2023

Obveza je novinara da, prije objave informacija i stavova, provjeri informacije koje objavljuje i to na način da se obrati protivnoj strani sa zahtjevom za očitovanje. Po zaprimljenom očitovanju će se objaviti eventualno i suprotstavljena stajališta sudionika, a na tom temelju će potom čitatelji for...

17
Opće pretpostavke pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika · Izbor dana

Datum: 10.11.2023

Radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika potrebno je utvrditi da je otvoren stečajni postupak nad dužnikom, da je pobijana pravna radnja poduzeta prije otvaranja stečajnog postupka, da je ona dovela do oštećenja ili pogodovanja određenih vjerovnika kao i da se rezultat pobijanja mora očitovat...

18
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima · Izbor dana

Datum: 9.11.2023

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, a koji je donesen, među ostalim, u cilju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravom stečevinom EU-a, uređuju se pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama radi unapređenja i olakšanog funkcioniranja unutarn...

19
Razvrgnuće suvlasništva na etažnom dijelu · Izbor dana

Datum: 8.11.2023

Razvrgnuće suvlasništva na posebnom - etažnom dijelu je moguće provesti ako su nesporni suvlasnički udjeli na tome posebnom dijelu, dok činjenica da li postoji spor o tome uz koliki idealni dio cijele nekretnine je neodvojivo vezano vlasništvo toga posebnog dijela nema nikakvog utjecaja.

20
Registracija žiga · Izbor dana

Datum: 7.11.2023

Budući da je sud utvrdio da se raniji žigovi podudaraju s prijavljenim žigom samo u tonovima crvene i smeđe boje u prikazu šalica dok se izgled šalica te ostali brojni elementi znakova razlikuju, ne radi se o sličnim žigovima.

21
Odgovornost za štetu na vozilu - odron kamena na javnoj cesti · Izbor dana

Datum: 3.11.2023

Za štetu na vozilu zbog odrona kamena na javnoj cesti ne odgovara se temeljem pravila odgovornosti za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti, već po principu pretpostavljene krivnje.

22
Određivanje najniže mirovine · Izbor dana

Datum: 2.11.2023

Tužitelj kao branitelj iz Domovinskog rata koji je pravo na mirovinu ostvario prema općim propisima prije stupanja na snagu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004. godine, ima pravo tražiti preračun te mirovine (prema tom novom propisu), s time ...

23
Opasnost od nastanka nenadoknadive štete uslijed uskrate opskrbe vodom · Izbor dana

Datum: 31.10.2023

Uvažavanjem činjenice da je opskrba vodom nužna u svakodnevnom životu, pa u slučaju kada je predlagatelju osiguranja radnjom protivnika onemogućena opskrba vodom, smatrat će se da predlagatelju osiguranja prijeti nenadoknadiva šteta.

24
Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju · Izbor dana

Datum: 27.10.2023

Novim Zakonom o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju utvrđuju se akademski i stručni nazivi i akademski stupnjevi s pripadajućim kraticama te se nastoje ukloniti nesukladnosti s europskim praksama u dodjeljivanju naziva, posebice u onima koji se stječu završetkom stručnih studija diplo...

25
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru · Izbor dana

Datum: 26.10.2023

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru donesenim radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU, uređuju se pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama koja poboljšavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije za trgovačka društva i poduzeća te za n...

26
Opasna djelatnost - pružanje usluge internet bankarstva · Izbor dana

Datum: 25.10.2023

Pružanje usluge internet bankarstva nije opasna djelatnost stoga tužitelj mora tijekom postupka dokazati sve opće pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi postojala odgovornost za štetu (subjekti odgovornosti za štetu, štetna radnja štetnika, uzročna veza i protupravnost štetne radnje). Opasnom...

27
Naknada duševne boli · Izbor dana

Datum: 24.10.2023

Nogometni klub, kao organizator utakmice u povodu koje je tužitelju nastala neimovinska šteta u smislu razočaranosti, utučenosti i uzrujanosti, odgovara za nastalu štetu i dužan je tužitelju isplatiti pravičnu novčanu naknadu.

28
Načelo jedinstva zgrade i zemljišta · Izbor dana

Datum: 23.10.2023

Tko je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina - ujedno je i vlasnik građevine koja se nalazi na tom zemljištu.

29
Izvlaštenje · Izbor dana

Datum: 20.10.2023

U postupku izvlaštenja vrijednost zemljišta se određuje u skladu s prostorno planskom dokumentacijom te se u konkretnom slučaju procjenjuje kao građevinsko zemljište jer je na njemu planirana izgradnja cestovne infrastrukture.

30
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe · Izbor dana

Datum: 19.10.2023

Nagodba (ugovor) nije ništetna ukoliko ju potpiše neovlaštena osoba u ime jedne od ugovornih stranaka, već ona ne obvezuje neovlašteno zastupanu stranku, osim ako naknadno ne odobri tu nagodbu (ugovor).

31
Odluka Vrhovnog suda RH br. Rev 346/2023-2 donesena u reviziji po dopuštenju · Izbor dana

Datum: 18.10.2023

U pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku ne može se dokazivati stjecanje prava vlasništva dosjelošću na način da svoje izvanknjižno vlasništvo predlagatelj dokazuje osim ispravama i drugim dokazima kao što su svjedoci, očevid i dr.

32
Smetanje posjeda · Izbor dana

Datum: 17.10.2023

Posjed cijevi (kanalica) koje su montažne i služe isključivo zaštiti kabla koje je tužitelj dužan održavati i kojim tužitelj pruža TK uslugu svojim korisnicima, ne izvršavaju korisnici tih TK usluga, već isključivo tužitelj.

33
Autorsko pravo u digitalnom okruženju – jesmo li spremni za umjetnu inteligenciju? · Izbor dana

Datum: 16.10.2023

Polaznici IUS-INFO praktikuma imat će priliku čuti o aktualnostima i novinama na području autorskopravnog zakonodavstva, kako općenito vezano uz Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, tako i posebno u kontekstu autorskopravne zaštite računalnih programa i upotrebe tehnologije umjetne inteligen...

34
Novčana naknada · Izbor dana

Datum: 13.10.2023

Tužitelj se kao imatelj obrta ne može smatrati nezaposlenom osobom, pa slijedom toga niti osobom koja ostvaruje pravo na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja. Ta činjenica za koju je upravno tijelo naknadno saznalo, razlog je za obnovu postupka po službenoj dužnosti.

35
Jamstvo · Izbor dana

Datum: 12.10.2023

Usmeni dogovor o tome da je zadužnica dana u svojstvu jamca platca, a bez pisane izjave o jamstvu tužitelja ne obvezuje. Naplatom po tako izdanoj bjanko zadužnici, vjerovnik je stekao iznos bez pravne osnove ukoliko ne dokaže da je zadužnica bila izdana kao osiguranje naplate tražbine vjerovnika pre...

36
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak · Izbor dana

Datum: 11.10.2023

Novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ukida se prirez i povećavaju se stope na konačne dohotke. Također, povećava se osobni odbitak  s 530,90 na 560 eura te se mijenjaju koeficijenti za uzdržane članove.

37
Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor · Izbor dana

Datum: 10.10.2023

Ovim Zakonom određuju se područja izbornih jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i druga pitanja od značaja za određivanje područja izbornih jedinica.

38
Sklapanje ugovora o prodaji iste nekretnine s više osoba · Izbor dana

Datum: 9.10.2023

Kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu. Brisanje njenog upisa vlasništva i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio ne...

39
Komunalna naknada · Izbor dana

Datum: 6.10.2023

Za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi nadležno je upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, dok je u konkretnom slučaju rješenje donijelo nenadležno izvršno tijelo (načelnik), pa je to rješenje trebalo poništiti.

40
Naknada troškova uslijed povlačenja tužbe · Izbor dana

Datum: 5.10.2023

Tužitelj mora naknaditi tuženiku troškove postupka stoga što je povukao tužbu, neovisno o tvrdnjama tužitelja da je tužbu povukao zbog toga što je nekretninu zbog koje se vodi spor stekla treća osoba.

41
Prividni ugovor · Izbor dana

Datum: 4.10.2023

Prividan ugovor je ugovor koji nije sklopljen suglasnošću volje stranaka da se taj ugovor izvrši nego je nastao suglasnošću volje stranaka da se stvori samo privid (fikcija) o sklapanju ugovora. On prikriva neki drugi ugovor, ali je zaključen između stranaka, a ne jedne od stranaka tog ugovora i nek...

42
Istupanje iz društva · Izbor dana

Datum: 3.10.2023

Ukoliko više ne želi biti član društva, član društva može istupiti iz društva i dati na raspolaganje poslovni udjel samom društvu, no mora biti ispunjen opravdani razlog upravo zbog toga što je onda društvo obvezno platiti takvom članu naknadu za poslovni udjel, što ne mora biti u interesu društva. ...

43
Nadležnost suda u vezi tužbe za suzbijanje diskriminacije · Izbor dana

Datum: 2.10.2023

Za tužbu kojom tužitelj, kao jedan od kandidata natječaja za radno mjesto, traži poništenje nezakonito, pristrano i diskriminirajuće sklopljenog Ugovora o radu između javne ustanove i treće osobe je nadležan općinski sud.

44
Spor između članova trgovačkoga društva · Izbor dana

Datum: 29.9.2023

Tajni član nema svojstvo člana u poduzeću. Radi se o ugovoru zaključenom između poduzetnika i treće osobe, koja niti je član društva, niti polaže pravo na članstvo u društvu. Taj ugovor predstavlja ugovor o ortaštvu pa se ne radi o sporu između članova trgovačkoga društva međusobno, između članova d...

45
Neistinitost činjenične tvrdnje · Izbor dana

Datum: 28.9.2023

Neistinita činjenična tvrdnja je bitno obilježje kaznenog djela klevete.

46
Zastara prava na naplatu doprinosa · Izbor dana

Datum: 27.9.2023

Budući da je potraživanje poreznog tijela osigurano upisom založnog prava na nekretninama tužiteljice, ono se može namiriti iz opterećene nekretnine i nakon proteka vremena zastare.

47
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama - Pravni praktikum · Izbor dana

Datum: 26.9.2023

Predavač dr. sc. Goran Vojković će nas na praktikumu upoznati s time na koji način novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama preciznije definira određivanje granica pomorskog dobra, pitanja pravnog statusa nasipa, uređuje upravljanje i nadzor nad pomorskim dobrom te gospodarsko korištenje pomors...

48
Bitne promjene u sporovima radi naknade štete · Izbor dana

Datum: 25.9.2023

Jedna od glavnih novosti Zakona o mirnom rješavanju sporova je opća pretprocesna dužnost pokušaja mirnog rješenja spora. U nekim sporovima propuštanje ove dužnosti dovodi do upućivanja na informativni sastanak o medijaciji kojim se stranke potiču da razmotre mogućnost rješavanja spora u medijaciji. ...

49
Naknade štete broda popravljenog izvan Republike Hrvatske · Izbor dana

Datum: 22.9.2023

Nije u duhu prava i načela očuvanja dostojanstva dužnika s osnove naknade štete od njega zahtijevati znatno viši iznos štete samo zato što je vlasnik brodice trajnije smještene u luci u Republici Hrvatskoj odlučio raskinuti ugovor o vezu, odvesti oštećenu brodicu u Njemačku i tamo je popraviti po vi...

50
Žalba protiv rješenja · Izbor dana

Datum: 21.9.2023

Protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku koje je doneseno i proglašeno nakon što je zaključena rasprava za ispravak, nije dopuštena žalba.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta