Poredano po:

Broj dokumenata: 3207

1
Mjesna nadležnost · Izbor dana

Datum: 24.6.2022

Odredbe o mjesnoj nadležnosti za određivanje i provedbu ovrhe na nekretnini su isključive, zbog čega u ovršnom postupku koji se vodi na nekretnini ovršenika nije moguće primijeniti odredbu čl. 20. st. 2. Zakona o parničnom postupku niti odredbu o općoj mjesnoj nadležnosti za ovršenika.

2
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Odluka o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje nije upravni akt, te se protiv istog ne može voditi upravni spor.

3
Porezni nadzor · Izbor dana

Datum: 21.6.2022

Radovi izvršeni na hotelu kojima je poboljšana uređenost i opremljenost objekta ne smatraju se radovima održavanja, pa su isti stoga ulaganje u vrijednost nekretnine, a ne trošak poslovanja pa je na iste trebalo obračunati porez na dobit.

4
Određivanje privremene mjere istovjetne tužbenom zahtjevu · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

Sud može odrediti privremenu mjeru koja izrekom sadržajno odgovara tužbenom zahtjevu iz parnice koja je u tijeku. Naime, određivanjem takve mjere se samo katkoročno i privremeno uređuje odnos između stranaka parničnog postupka, dok će se presudom iz parnice trajno urediti odnosi između stranaka.

5
Prekid parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud je u rješenju o prekidu postupka dužan izričito naznačiti iz kojih zakonom predviđenih razloga se određuje prekid postupka. Ukoliko se postupak prekida zbog prethodnog pitanja koje će se riješiti u drugoj tekućoj parnici, onda je potrebno izričito naznačiti broj predmeta u kojem se vodi ta parni...

6
Smrt stranke - prestanak punomoći · Izbor dana

Datum: 15.6.2022

Smrću fizičke osobe, koja je stranka parničnog postupka, prestaje vrijediti i punomoć koju je ta stranka dala punomoćniku. Ukoliko punomoćnik poslije smrti stranke podnese žalbu u ime preminule stranke - žalba će se odbaciti.

7
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

8
Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja. · Izbor dana

Datum: 13.6.2022

Tražbina vlasnika prema nepoštenom posjedniku po osnovi naknade koristi koje je imao za vrijeme svojeg posjedovanja stvari dospijeva danom podnošenja zahtjeva za naknadu.

9
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe · Izbor dana

Datum: 10.6.2022

Za prestanak obveze plaćanja mjesečne RTV pristojbe nije dostatna činjenica da dođe do promjene vlasništva ili posjeda nad prijamnikom, već je potrebno da obveznik plaćanja mjesečne pristojbe u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, suradnje te postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odjavi ...

10
Pravo vlasništva na brodu i obveza plaćanja brodske ležarine · Izbor dana

Datum: 9.6.2022

Pravo vlasništva na brodu na temelju pravnog posla stječe se upisom u upisnik brodova pa kako upis ima konstitutivan značaj ranija predaja broda u posjed stjecatelju ne dovodi do stjecanja prava vlasništva.

11
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 8.6.2022

Radniku kojemu je u stečaju prijevremeno otkazan ugovor o radu, dakle, izvan onog roka kojeg ima prema svom ugovoru o radu, pripada pravo na naknadu štete za ovo vrijeme prijevremenog otkaza, tj. od otkaznog roka od 30 dana kojeg mu je dao Stečajni zakon do redovnog, osim, u vezi s odredbom iz člank...

12
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja · Izbor dana

Datum: 7.6.2022

Kada tužitelj povuče tužbu radi iseljenja tuženika iz poslovnog prostora zbog toga što je stupio u posjed, ali se pritom ne očituje na tuženikove tvrdnje iznesene u odgovoru na tužbu - da on već dulje vrijeme nije u posjedu predmetnog poslovnog prostora, ne može se zaključiti da je tuženik udovoljio...

13
Ususret NIS2 – pravni okvir informacijske sigurnosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Propisi poput Direktive EU 2016/1148 o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti (Network and Information Security Directive), nacionalnih transpozicijskih propisa ove direktive kao što je hrvatski Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18), europsk...

14
Porez na dohodak · Izbor dana

Datum: 3.6.2022

Tužiteljica je u poreznoj prijavi kada ju je podnijela, bila dužna iskazati sve prihode u kalendarskoj godini, dakle ukupno ostvareni dohodak ne samo od nesamostalnog rada već i od kapitala, što nije učinila, a pri tome neosnovano tvrdi da ju je porezno tijelo bilo dužno upozoriti da od porezne prij...

15
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 2.6.2022

Tužitelj kao prodavatelj i kao ugovorna strana iz ugovora o jamstvu, dužan je drugoj strani koja se pozvala na to jamstvo, bez obzira što to nije kupac već druga zainteresirana osoba, zamijeniti neispravni mobilni uređaj novim uređajem.

16
Naknada plaće · Izbor dana

Datum: 1.6.2022

Budući da tužitelj koji je samostalni obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, je na dan od kojeg bi mogao ostvariti pravo na naknadu plaće, imao dug za neplaćeno obvezno zdravstveno osiguranje koji je podmirio tek nakon godinu dana, nema pravo na naknadu plaće zbog privremene ...

17
Zdravstvo u očima zakonodavca – usluga ili profit? · Izbor dana

Datum: 31.5.2022

Predavačica će obraditi teme različitih modela privatnog zdravstva, oblike rada u zdravstvu, zdravstveni turizam, oslobođenje od plaćanja PDV-a, odgovornost za štetu te novine na tržištu zdravstvenog businessa. Još samo nekoliko dana za prijavu!

18
Zastara regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje · Izbor dana

Datum: 27.5.2022

Rok zastare regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema osiguravatelju osobe koja je prouzročila bolest, ozljedu ili smrt osigurane osobe iznosi pet godina.

19
Visina naknade za odvjetnika kao privremenog zastupnika · Izbor dana

Datum: 26.5.2022

Odvjetniku kao privremenom zastupniku stranke pripada pravo na nagradu u iznosu od 50% nagrade za radnje koja bi mu inače pripadale kao punomoćniku sukladno Odvjetničkoj tarifi.

20
Troškovi postupka uslijed donošenja presude na temelju priznanja · Izbor dana

Datum: 25.5.2022

Tuženiku, koji nije dao povoda za tužbu i koji je prije nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari priznao tužbeni zahtjev, pripada pravo na naknadu troškova postupka.

21
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu · Izbor dana

Datum: 24.5.2022

Modernizira se poslovanje javnih bilježnika uvođenjem elektroničkih javnobilježničkih isprava te se nastoji osigurati veća dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije osnovano utvrditi sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po službenoj dužnosti. Zakon...

22
Obustava isplate mirovine · Izbor dana

Datum: 23.5.2022

Tužitelju je utvrđeno pravo na mirovinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti u obrtu kojeg je bio vlasnik. Međutim, tužitelj je nastavio raditi u drugom obrtu koji je u suvlasništvu tužitelja i njegove kćeri o čemu nije izvijestio nadležno tijelo, pa mu je osnovano određena obustava isplate mirovi...

23
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 20.5.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

24
Odgovornost nasljednika · Izbor dana

Datum: 19.5.2022

Nasljednici solidarno odgovaraju za dugove ostavitelja i to svaki do visine vrijednosti svog nasljednog dijela.

25
Ugovor o najmu stana sklopljen pod raskidnim uvjetom · Izbor dana

Datum: 18.5.2022

Ukoliko je tužitelj kao nositelj stanarskog prava status najmoprimca stekao ex lege stupanjem na snagu Zakona o najmu stanova, a ugovorom o najmu stana sklopljenog sa jedinicom lokalne samouprave i uprave ugovoreno je da se taj stan daje u najam do pravomoćnog rješenja o okončanju postupka vraćanja ...

26
Trošak parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 17.5.2022

Trošak zastupanja punomoćnika stranke na posebnom ročištu za objavu presude predstavlja parnični trošak.

27
Prijevremena otplata kredita – na kakvu naknadu troškova banke imaju pravo? · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

U odluci br. Rev 112/2018-2 Vrhovni sud odgovara na važno materijalnopravno pitanje, preispitujući u bitnome valjanost odredbe ugovora o kreditu kojom je propisana obveza korisnika kredita na plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita te s tim u vezi mogućnost isticanja ništavosti te odredbe z...

28
Procesne posljedice ništetnosti i pobojnosti · Izbor dana

Datum: 13.5.2022

Tužitelj svojim tužbenim zahtjevom definira kakvo utvrđenje od suda traži, pa ukoliko je tužitelj zatražio utvrđenje da bi kakav ugovor bio ništetan, a evidentno je da se tužitelju ne može udovoljiti takvom tužbenom zahtjevu stoga što je navedeni ugovor zapravo pobojan, tada će sud odbiti tužbeni za...

29
Uredna protutužba · Izbor dana

Datum: 12.5.2022

Protutužba mora sadržavati protutužbeni zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima se temelji protutužbeni zahtjev, dokaze i druge podatke koje mora imati svaki podnesak. Sud će odbaciti protutužbu ukoliko po pozivu suda protutužitelj ne ispravi istu tako da sadržava s...

30
Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 11.5.2022

Odmah po primitku prijedloga za povrat u prijašnje stanje je potrebno ocijeniti navode predlagatelja, te ukoliko iz istih proizlazi da je proteklo 8 dana od saznanja za propuštanje radnje i prestanka zapreka - prijedlog će se odbaciti kao nepravovremen.

31
Proglašenje oporuke · Izbor dana

Datum: 10.5.2022

Neovisno o tome što pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke, istu je potrebno prije svega proglasiti, pa tek potom upućivati nasljednike u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji o nevaljanosti oporuke.

32
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

33
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 6.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

34
Prekoračenje tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 5.5.2022

Nije prekoračen tužbeni zahtjev u slučaju kada je sud prilikom dosude naknade štete uzeo u obzir već izvršena plaćanja tuženika, pa je potom usvojio konačno određeni tužbeni zahtjev.

35
Raspored na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 4.5.2022

Tužitelj je nakon ukidanja njegove ustrojstvene jedinice raspoređen na radno mjesto u novoformiranu službu, u skladu sa svojim stručnim zvanjem što je u skladu s propisima, pa su neosnovani prigovori da ga je trebalo postaviti na rukovodeće radno mjesto.

36
Pravo prednosti pri zapošljavanju · Izbor dana

Datum: 3.5.2022

Kod zapošljavanja kod poslodavca koji je obveznik primjene prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, prednost ima osoba s invaliditetom koja se na to pravo pozvala.

37
Najčešće pogreške pri provođenju postupka javne nabave · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

Na IUS-INFO pravnom praktikumu, cijenjeni predavači, članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Danijela Antolković i Zvonimir Jukić, izložit će koje su najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda uz brojne primjere iz prakse nadzornih tijela....

38
Incidentalno pitanje vraćanja dara · Izbor dana

Datum: 29.4.2022

U ostavinskom postupku je moguće raspravljati pitanja vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela samo ako su činjenice vezane uz navedeno pitanje nesporne, općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava. U suprotnom, sud će stranke uputiti u parnicu radi utvrđenja s...

39
Brisovno očitovanje · Izbor dana

Datum: 28.4.2022

Ukoliko je ovlaštenik založnog prava brisan iz sudskog registra, time da je isti prestao postojati danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj kojem je pripojen taj ovlaštenik, to je pravni slijednik tog ovlaštenika društvo preuzimatelj i isti je ovlašten izdati ...

40
Utvrđivanje hrvatskog državljanstva · Izbor dana

Datum: 27.4.2022

Nema uvjeta za utvrđivanje hrvatskog državljanstva tužitelju koji je u vrijeme rođenja upisan u maticu rođenih kao državljanin druge bivše republike jer su se njegovi roditelji sporazumjeli da ima to drugo državljanstvo.

41
Komunalni doprinos · Izbor dana

Datum: 26.4.2022

Sukladno Zakonu o sudovima sudski je savjetnik ovlašten provoditi određene sudske postupka i utvrditi činjenice te sucu podnijeti nacrt odluke, ali konačnu odluku donosi sudac, koju savjetnik objavljuje, pa nije od utjecaja što sam sudac nije vodio svaki dio sudskog postupka.

42
Predstečajni i stečajni postupak – novine u zakonskoj regulativi · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Cilj najnovijih izmjena i dopuna Stečajnog zakona, jest omogućiti da održiva poduzeća i poduzetnici u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitim nacionalnim okvirima za preventivno restrukturiranje koji im omogućavaju nastavak rada. Odgovor na pitanja je li zakonodavac ovim značajnim izmjen...

43
Obveze nepoštenog posjednika · Izbor dana

Datum: 22.4.2022

Nepošteni posjednik stana, koji je nesporno bio određeno razdoblje u posjedu stana, dužan je vlasniku stana platiti naknadu za korištenje nekretnine u visini najamnine koju je vlasnik mogao ostvariti da je bio u njenom posjedu, uz uvjet da je nekretnina ostala očuvanog identiteta i uporabljivosti.

44
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja · Izbor dana

Datum: 21.4.2022

Tužiteljica nije dokazala da je prijelom lumbalnog kralješka nastao uslijed ozljede na radu, jer je tužiteljica pala radi poremećaja srčanog ritma, a ne radi neodgovarajućih radnih uvjeta.

45
Zastara zahtjeva za vraćanjem primljenog temeljem ništetnog pravnog posla · Izbor dana

Datum: 20.4.2022

U slučaju restitucijskog zahtjeva kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, rok zastare tražbine iznosi pet godina, a počinje teči od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.

46
Sudjelovanje u upravnom postupku i upravnom sporu – pitanja iz prakse · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Seriju praktikuma s područja upravnog prava nastavljamo obradom materije podjednako važne službenicima u državnim i lokalnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i strankama u upravnom postupku i upravnom sporu te njihovim odvjetnicima. Odabrane teme s ovog područja izložit će te na V...

47
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 16.4.2022

IUS-INFO vam želi sretan Uskrs!

48
Isključenje protupravnosti za kazneno djelo uvrede · Izbor dana

Datum: 15.4.2022

Ukoliko sud utvrdi da optuženik nije uopće imao namjeru omalovažavati i nanositi štetu časti i ugledu privatnog tužitelja, već je ukazivao na nepravilnosti prilikom zapošljavanja u tijelima državne uprave, tada nema kaznenog djela uvrede. Posljedično navedenome utvrđenju, sud će osloboditi optužbi o...

49
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 14.4.2022

Radnik, koji poslodavcu prilikom zapošljavanja dostavi krivotvorenu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, čini osobito tešku povredu iz radnog odnosa i poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti izvanredni otkaz. Poslodavac je ovlašten tom radniku uručiti otkaz i u slučaju da krivotvor...

50
Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 13.4.2022

Činjenica da je na svim nekretninama na kojima je određena ovrha, upisana zabilježba sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju prema kojem će nakon smrti ovršenice te nekretnine pripasti u vlasništvo primatelja uzdržavanja, sama za sebe, nije zapreka provođenju te ovrhe.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta