Poredano po:

Broj dokumenata: 2880

1
Založno pravo · Izbor dana

Datum: 26.2.2021

Naknadno upisano pravo fiducijarnog vlasništva nema prednost pred hipotekom koja je ranije zasnovana i upisana u zemljišu knjigu.

2
Presumpcija izvršene dostave i rok za žalbu · Izbor dana

Datum: 25.2.2021

Rok za žalbu protiv prvostupanjske presude stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu za objavu presude, ali nije pristupila na to ročište, računa se od idućeg dana nakon dana objave prvostupanjske presude, neovisno o tome je li presuda nakon toga istaknuta na e-oglasnoj...

3
Porez na motorna vozila · Izbor dana

Datum: 24.2.2021

Procjena vrijednosti rabljenog vozila radi plaćanja posebnog poreza može se provesti na temelju raznih izvora, između ostalog, kataloga, koju procjenu je tužitelj prihvatio, pa neosnovano u žalbi prigovara utvrđenoj vrijednosti kao osnovici.

4
Dvostruka litispendencija - postupak pred arbitražnim sudom · Izbor dana

Datum: 23.2.2021

Postupak pred arbitražnim sudom koji se vodi na temelju ugovora o arbitraži, ne može se u smislu odredbe članka 194. stavka 3. Zakona o parničnom postupku izjednačiti s parničnim postupkom koji se vodi pred sudom kao tijelom državne sudbene vlasti.

5
Povlačenje tužbe nakon donošenja presude · Izbor dana

Datum: 22.2.2021

Tužitelj može povući tužbu i nakon što je zaključena glavna rasprava i donesena presuda prvostupanjskoga suda, sve do pravomoćnosti te presude tužitelj može povući tužbu, no počev od trenutka zaključenja glavne rasprave, za povlačenje tužbe će biti potreban izričit pristanak tuženika. Tek uko...

6
Povlačenje tužbe protiv jedinstvenih suparničara · Izbor dana

Datum: 19.2.2021

Kada tužitelj petitom tužbe traži da se utvrdi da je stekao vlasništvo dosjelošću nad podrumom koji je rekonstrukcijom postao samostalna uporabna cjelina, a radi se o zajedničkom dijelu nekretnine svih suvlasnika kao tuženika u toj parnici, tada su svi tuženici - jedinstveni suparničar...

7
Sumnja u krivotvorenje oporuke · Izbor dana

Datum: 18.2.2021

Postoji osnovana sumnja za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprava odnosno krivotvorenja oporuke u slučaju kada se utvrdi kao činjenica da je ostavitelj neposredno pred smrt bio u lošem zdravstvenom stanju i da je sastavio oporuku, te da je okrivljenik predao ostavinskom sudu tu oporu...

8
Smetanje posjeda služnosti prolaza · Izbor dana

Datum: 17.2.2021

Protivljenje vlasnika poslužnog dobra obvezi trpljenja da vlasnici povlasnih dobara, u čiju korist je uspostavljena služnost provoza putem preko poslužnog dobra, poduzmu radnje saniranja puta koji se nalazi na poslužnoj nekretnini i koji vodi do povlasnih nekretnina, ne predstavlja čin smetanja posj...

9
Ništetnost odluke o otkazu u korist nasljednika radnika · Izbor dana

Datum: 16.2.2021

Poslodavac je dužan prije donošenja odluke važne za položaj radnika se savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika, a takva će obveza poslodavca postojati ...

10
Mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom · Izbor dana

Datum: 15.2.2021

Svaki tužitelj, koji namjerava pokrenuti parnicu protiv Republike Hrvatske, dužan se prije toga obratiti nadležnom Državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, pa tek ako taj zahtjev bude odbijen ili protekne rok od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva - tužitelj će...

11
Tumačenje članka 67. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike · Izbor dana

Datum: 12.2.2021

Člankom 67. Kolektivnog ugovora propisano je da službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova ra...

12
Zadanost tužbenog zahtjeva · Izbor dana

Datum: 11.2.2021

Sud je vezan postavljenim tužbenim zahtjevom i u pogledu tog zahtjeva sud donosi odluku, te sud nije ni pod kojim uvjetima ovlašten samovoljno i bez uređenja tužbenog zahtjeva intervenirati u isti, bez obzira što bi iz utvrđenog činjeničnog stanja bilo evidentno da je nužno ispraviti i...

13
Promjena vlasnika nekretnine · Izbor dana

Datum: 10.2.2021

Nakon što se tijekom ovršnog postupka promijeni vlasnik nekretnine koja je predmet ovrhe, novi vlasnik nekretnine nema pravo žalbe protiv rješenja o nastavljanju tog ovršnog postupka.

14
Služnost stanovanja · Izbor dana

Datum: 9.2.2021

Do prestanka prava služnosti stanovanja koje ima ovlaštenik može doći propašću stvari odnosno stana, sjedinjenjem, tj. kada ovlaštenik postane ujedno i vlasnik stana, odreknućem ovlaštenika, istekom roka ili ispunjenjem raskidnog uvjeta, neizvršavanjem stanovanja, ...

15
Elementi zelenaškog ugovora · Izbor dana

Datum: 8.2.2021

Za ocjenu nekog ugovora zelenaškim kumulativno trebaju biti ispunjeni uvjeti - (1) da postaji očiti nerazmjer između onoga što je zelenaš ugovorio u svoju korist i onoga što po ugovoru daje, (2) da je oštećeni ugovaratelj na taj nerazmjer pristao zbog stanja nužde,...

16
Valuta obveze · Izbor dana

Datum: 5.2.2021

Ukoliko je u ovršnom prijedlogu valuta obveza istovjetna onoj iz ovršne isprave, a valutu plaćanja navede u kunama, tada isto nema značaj jednostranog konvertiranja tražbine u stranoj valuti u domaću valutu.

17
Naknada troškova zastupanja · Izbor dana

Datum: 4.2.2021

Policijski službenik u disciplinskom postupku ima pravo na branitelja, a ukoliko uspije u sporu ima pravo na naknadu troškova zastupanja od strane branitelja.

18
Zabrana pokretanja ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 3.2.2021

Zabrana pokretanja parničnih i ovršnih postupaka vrijedi za onog vjerovnika čija je tražbina nastala do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a činjenica da je prijedlog za ovrhu podnesen prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe ne predstavlja odlučnu činjenicu.

19
Prestanak članstva u upravi temeljem ostavke · Izbor dana

Datum: 2.2.2021

Za prestanak članstva u upravi dovoljna je ostavka člana uprave i da je skupština društva dobila ostavku u pisanom obliku, a sam upis promjene člana uprave u sudskom registru ima deklaratoran karakter.

20
Etažno vlasništvo · Izbor dana

Datum: 1.2.2021

Da bi se moglo izvršiti razvrgnuće suvlasničke zajednice uspostavom etažnog vlasništva nužno je prethodno utvrditi koje zemljište, odnosno zemljišna čestica je u funkciji zgrade te služi za redovnu uporabu zgrade, to stoga što je ustaljenom sudskom praksom određeno...

21
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi · Izbor dana

Datum: 29.1.2021

Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju....

22
Prigovor litispendencije · Izbor dana

Datum: 28.1.2021

Ovrhovoditelj može istovremeno zahtijevati određivanje ovrhe na više predmeta, odnosno sredstava radi ostvarenja svoje tražbine, ali ovršenik može osnovano isticati prigovor litispendencije ako je u tijeku ovršni postupak između istih stranaka radi namirenja iste tražbine na ist...

23
Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor · Izbor dana

Datum: 27.1.2021

Radnik koji kod istog poslodavca ima sklopljena dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom, u slučaju isteka jednog od ugovora neće ostvariti pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, već će temeljem radnog odnosa kod istog poslodavca ostvariti pravo na godišnji odmor....

24
Vlasništvo na geometrijski odijeljenom dijelu nekretnine · Izbor dana

Datum: 26.1.2021

Kako geometrijski odijeljeni dio nekretnine faktično predstavlja pojedinačno određenu stvar, eventualnim stjecanjem vlasništva do kojeg bi došlo u konkretnom slučaju ne bi nastalo suvlasništvo s tuženicima, nego bi došlo do stjecanja vlasništva tužiteljica na pojed...

25
Povrat pristojbe · Izbor dana

Datum: 25.1.2021

Pristojbena obveza za podneske (tužbu) nastaje u trenutku kad se predaju, a visina pristojbe (niti eventualni povrat pristojbe) ne ovisi o tome je li ili nije tužba kasnije povučena.

26
Mogućnost smanjenja plaće radniku i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije · Izbor dana

Datum: 22.1.2021

Postupanja radnika izvan radnog vremena (zbog čega im je od strane nadležnog tijela određena samoizolacija) ne bi mogla biti predmet uređenja obveznog dijela sadržaja ugovora o radu koji se odnosi na ugovaranje plaće. Stoga bi se i možebitna potraživanja po osnovi naknade štete od strane posl...

27
Ispravak rješenja · Izbor dana

Datum: 21.1.2021

Očita pogreška u pisanju broja i datuma rješenja tuženika ne čini to rješenje nezakonitim te se ona u svako doba može ispraviti.

28
Samoizolacija zbog COVID-19 i bolovanje · Izbor dana

Datum: 20.1.2021

Izabrani liječnik utvrdit će privremenu nesposobnost radniku kojem je utvrđena potreba samoizolacije (jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom) i izdati izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad. Ipak, radnik mora liječnika obavijestiti i postoji li dogovor s poslodavcem...

29
Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka · Izbor dana

Datum: 19.1.2021

Umješač može podnositi izvanredne pravne lijekove samo ako se u postupak uključio prije pravomoćnosti odluke o tužbenom zahtjevu. Pritom treba uzeti u obzir da parnica počinje teći dostavom tužbe tuženiku, a prestaje teći kada odluka kojom je tužba odbačena ili kojom je odlučeno o tužbenom za...

30
Revizija u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 18.1.2021

Prvostupanjski ostavinski sud nije ovlašten donositi odluke o dopuštenosti revizije, odnosno donositi odluku o tome da li je u pojedinom ostavinskom predmetu revizija kao izvanredni pravni lijek dopuštena, nego će prvostupanjski sud ograničiti svoje postupanje u smislu utvrđenja...

31
Prekluzivni rok za zaštitu posjeda stana · Izbor dana

Datum: 15.1.2021

Promjenom brave na stanu koji je u suposjedu parničnih stranaka je tuženik ustvari onemogućio tužitelja u izvršavanju suposjeda i time je ustvari izvršio smetanje posjeda na štetu svog suposjednika nad zajedničkim stanom. Rok za zaštitu posjeda tužitelju teče od onog...

32
Odgovornost nasljednika za tražbine ostaviteljevih vjerovnika · Izbor dana

Datum: 14.1.2021

Po smrti tuženika će parnični sud rješenjem odrediti prekid postupka radi naknade štete koju je tužitelj potraživao od tuženika, te će se postupak nastaviti rješenjem s nasljednikom tuženika kao univerzalnim sukcesorom. Nasljednik tuženika se ne može uspješno protiviti na...

33
Odbacivanje tužbe · Izbor dana

Datum: 13.1.2021

Tužitelj koji tužbom traži naknadu štete od tuženika, pa tijekom postupka bude otvoren postupak predstečajne nagodbe nad tuženikom, je dužan prijaviti svoju tražbinu naspram tuženika Nagodbenom vijeću, bez obzira što se u pogledu te tražbine tek vodi parnica i što tužitelj ne ra...

34
Ispitivanje pretpostavki za određivanje prethodne mjere · Izbor dana

Datum: 12.1.2021

Za ocjenu pružanja pravne zaštite propisane odredbom članka 501.a Zakona o parničnom postupku nisu odlučne odredbe Ovršnog zakona o određivanju prethodne mjere, jer u članku 501.a Zakon o parničnom postupku izričito propisuje koji su uvjeti potrebni za udovoljenje takvom prijedlogu, o ...

35
Pravna osobnost podružnice · Izbor dana

Datum: 11.1.2021

Kako podružnice nemaju pravnu osobnost, niti su samostalne u ostvarivanju prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, već se dobit koju podružnice inozemnih društava ostvare u RH oporezuje u državi u kojoj je sjedište stvarne uprave društva, dakle u ino...

36
Stambeno zbrinjavanje · Izbor dana

Datum: 8.1.2021

Vlasništvo drugog odgovarajućeg stana zapreka je za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata, bez obzira na tvrdnje tužitelja da je samo fiktivno bio upisan kao vlasnik radi izbjegavanja poreznih obveza.

37
Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom · Izbor dana

Datum: 7.1.2021

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova proglašava katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

38
Zastoj parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 5.1.2021

Sud će odbiti suglasni prijedlog stranaka za ponovni zastoj postupka ukoliko su stranke podnijele isti nakon proteka roka na koji je prvobitni zastoj postupka bio određen.

39
Prikupljanje humanitarne pomoć za područje Sisačko-moslavačke županije · Izbor dana

Datum: 30.12.2020

Zbog velikog broja upita u vezi prikupljanja i dostavljanja humanitarne pomoći građanima Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom Ravnateljstvo civilne zaštite sve donatore upućuje kako humanitarnu pomoć u obliku prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština, odjeće, obuće i sl...

40
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 24.12.2020

IUS-INFO vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2021. godinu!

41
Vraćanje dara · Izbor dana

Datum: 23.12.2020

Kada se pokrene parnica radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela, za osnovanost tužbenog zahtjeva tužitelja je nužno da isti dokaže cjelokupnu vrijednost ostavine, te da je povrijeđeno njegovo pravo na nužni dio uslijed darovanja ostavitelja obdareniku, ali sud nema pravo sam izvoditi dokaze ne...

42
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu? · Izbor dana

Datum: 22.12.2020

Ustavni sud je donio odluku nakon koje bi redovni sudovi svakako trebali razmisliti je li potrebno mijenjati sudsku praksu o tome da se datum prestanka ugovora o radu određuje prema okolnostima svakog pojedinog slučaja, pa čak i na način da se određuje s danom s kojim je ugovor o radu prethodno pre...

43
Osiguranje buduće tražbine · Izbor dana

Datum: 21.12.2020

Činjenica da tražbina čije se osiguranje traži predstavlja buduću tražbinu koja još nije dospjela, ne predstavlja prepreku za određivanje privremene mjere.

44
Prethodno pitanje - uzroci nastanka profesionalne nesposobnosti za rad · Izbor dana

Datum: 18.12.2020

Sud u parničnom postupku nije ovlašten ispitivati pravilnost pravomoćne odluke donesene u upravnom postupku kojom je osiguraniku tužitelja utvrđeno pravo na invalidsku mirovinu, budući da je o pravima iz mirovinskog osiguranja nadležan odlučivati Zavod za mirovinsko osiguranje. Međutim, parni...

45
Naknada štete · Izbor dana

Datum: 17.12.2020

Obveza poslodavca na plaćanja neimovinske štete radniku, za koju poslodavac objektivno odgovora, dospijeva danom podnošenja tužbe te slijedom toga i obveza plaćanja zatezne kamate na naknadu neimovinske štete dospijeva istog dana ako prije toga dana nije podnesen zahtjev za nakn...

46
Izmjene i dopune Sudskog poslovnika · Izbor dana

Datum: 16.12.2020

Izmjenama se, među ostalim, propisuje da ako izreka sudske odluke ima više dijelova, dijelovi se označavaju rimskim brojevima (I, II, III,…), a odlomci u obrazloženju sudske odluke numeriraju se rednim arapskim brojevima (1., 2., 3., …).

47
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak · Izbor dana

Datum: 15.12.2020

Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%. Izmjene su na snazi od 1. siječnja 2021.

48
Troškovi parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 14.12.2020

U parničnom postupku koji se vodi radi smetanja posjeda tužitelj nema pravo na naknadu troška pristupa na ročište za objavu i uručenje rješenja jer mu u takvom postupku pripada jednokratna naknada za cijeli prvostupanjski postupak, pa je i trošak pristupa na ročišt...

49
Djelomična ništetnost sudske nagodbe · Izbor dana

Datum: 11.12.2020

Djelomična ništetnost ugovora o nagodbi moguća je samo u situaciji ako se iz nagodbe vidi da se ona sastoji od više neovisnih dijelova, a ništetnost se odnosi samo na odgovarajuće neovisne dijelove.

50
Odluka o otkazu · Izbor dana

Datum: 10.12.2020

Predmet ispitivanja zakonitosti tijekom sudskog postupka jest samo odluka o otkazu koji je poslodavac uručio radniku, pa je stoga samo ono što u obrazloženju odluke o otkazu navedeno kao razlog otkazivanja može biti razlog za otkaz, a poslodavac ne može naknadno proširivati to obrazlož...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta