Poredano po:

Broj dokumenata: 2785

1
Odjava tv prijemnika · Izbor dana

Ukoliko se radi o prigovoru podnesenom radi neizdavanja obavijesti o postavljenom zahtjevu za odjavu TV prijemnika o čemu odlučuje javni servis (televizija) te se ne radi o odluci iz područja upravnog prava, tada za odlučivanje nije nadležan upravni sud.

Datum: 1.10.2020

2
Ispravak tužbe · Izbor dana

Sud nije ovlašten odbaciti tužbu kao nepotpunu kada tužitelj nije dostavio u prilogu tužbe zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu nekretninu, čak niti po pozivu suda da ispravi odnosno dopuni tužbu na način da dostavi traženi izvadak, nego je obveza suda da, usprkos toga što tuži...

Datum: 30.9.2020

3
Ograničenje opsega pljenidbe novčanih sredstava · Izbor dana

Nakon što Financijska agencija prenese zaplijenjeni iznos novčanih sredstava sa računa ovršenika na račun  ovrhovoditelja, prvostupanjski sud više nije ovlašten odlučivati o prijedlogu ovršenika da se ograniči opseg pljenidbe njegovih novčanih sredstava.

Datum: 28.9.2020

4
U-I/3242/2018 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran...

Datum: 28.9.2020

5
U-I/1372/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ni prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 10., 13., 14. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti puča...

Datum: 25.9.2020

6
U-II/1312/2020 i dr. · Izbor dana

Ustavni sud je odbacio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

Datum: 24.9.2020

7
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije · Izbor dana

U slučaju podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije, do prekida postupka ne dolazi po sili zakona već na temelju konstitutivne odluke kojom sud određuje prekid postupka. Stoga prvostupanjski sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. ...

Datum: 22.9.2020

8
Odricanje od nasljedstva · Izbor dana

Tko je naslijedio neku osobu - taj je njezin sveopći pravni slijednik, pa smrću ostavitelja njegova ostavina prelazi na nasljednika, a kada je nasljednik osoba kojoj je potpuno oduzeta poslovna sposobnost tada od Centra za socijalnu skrb imenovani zakonski zastupnik u ime svoga štićenika odno...

Datum: 21.9.2020

9
Zastupanje · Izbor dana

Ukoliko uredno pozvana stranka ne pristupi na ročište radi povrata u prijašnje stanje, sud će njen prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbiti, ali prijedlog za povrat u prijašnje stanje sud ne može odbiti i ukoliko uredno stranka ne pristupi, a sud ne dopusti zastupanj...

Datum: 17.9.2020

10
Poništaj ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Nasljednici primatelja uzdržavanja koji je sklopio Ugovor o doživotnom uzdržavanju i koji je još za života pokrenuo parnicu radi poništenja tog ugovora zbog zablude, su ovlašteni po smrti primatelja uzdržavanja nastaviti taj parnični postupak, te će sud s nasljednicima kao tužit...

Datum: 16.9.2020

11
Ustavni sud: Zakoni o ovlastima Stožera u skladu Ustavom · Izbor dana

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor u skladu s Ustavom te da je zakonita većina odluka Stožera donesenih zbog epidemije koronavirusa.

Datum: 15.9.2020

12
Preinaka tužbe · Izbor dana

Postavljanje zahtjeva za trpljenje upisa prava vlasništva nakon što je tužitelj prvobitno zahtijevao izdavanje tabularne isprave, smatra se preinakom tužbe.

Datum: 14.9.2020

13
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom · Izbor dana

Suvlasnici su dužni brinuti se za nekretninu (svoju zgradu) u cijelosti (naročito zajedničke dijelove i uređaje zgrade). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje ta svrha jesu sredstava zajedničke pričuve koju su suvlasnici dužni uplaćivati na zajednički otvoren račun kod financijske institucije...

Datum: 11.9.2020

14
Naknada za oduzetu imovinu · Izbor dana

Privatna prepiska u obitelji nije dokaz o vlasništvu dionica koje su predmet naknade, već je potrebno dostaviti dokaz odnosno javnu ispravu o vlasništvu dionica.

Datum: 10.9.2020

15
Usmeni otkaz · Izbor dana

Premda je usmeni otkaz načelno nedopušten jer nema potrebno obrazloženje iz kojeg radnik može određeno saznati razloge otkazivanja, ipak taj otkaz ima za posljedicu prestanak ugovora o radu i takav se otkaz ne može smatrati nepostojećim, i to onda kada je radnik znao za taj usmeni otkaz te na...

Datum: 8.9.2020

16
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Zakonit je izvanredni otkaz koji poslodavac uruči radniku koji neopravdano izostane s radnog mjesta u neprekinutom trajanju od tri dana, i koji otuđi dokumentaciju poslodavca za čije evidentiranje odnosno gubitak poslodavac prekršajno odgovara, sve pod uvjetom da je poslodavac otkaz ugovora o...

Datum: 8.9.2020

17
Rješavanje sukoba nadležnosti · Izbor dana

Budući da Županijski sud u Slavonskom Brodu nije nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između trgovačkih, specijaliziranih i redovnih sudova, jer se ne radi o sudovima iste vrste, rješenje tog suda kojim je odlučeno o mjesnoj nadležnosti ne veže glede određivanja mjesne nadležnosti...

Datum: 7.9.2020

18
Stvarna služnost · Izbor dana

Stvarna služnost opterećuje cijelu poslužnu nekretninu, zbog čega jedan od suvlasnika ne može sam sklopiti ugovor kojim će opteretiti nekretninu kao poslužno dobro.

Datum: 4.9.2020

19
Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja · Izbor dana

Ako je za štetu nastalu putniku u određenom prijevoznom sredstvu odgovoran vlasnik tog prijevoznog sredstva koji je sklopio obvezno osiguranje putnika u javnom prometu i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, tada putnik ima pravo na naknadu u visini osigurane svote za slučaju smrti...

Datum: 3.9.2020

20
Izvansudska ovrha · Izbor dana

Ovrhovoditelj nije ovlašten zahtijevati da prvostupanjski sud ponovno istu osnovu za plaćanje dostavi Financijskoj agenciji radi namirenja iste novčane tražbine.

Datum: 2.9.2020

21
Prigovor litispendencije · Izbor dana

Ovrhovoditelj može istovremeno zahtijevati određivanje ovrhe na više predmeta, odnosno sredstava radi ostvarenja svoje tražbine, ali ovršenik može osnovano isticati prigovor litispendencije ako je u tijeku ovršni postupak između istih stranaka radi namirenja iste tražbine na ist...

Datum: 1.9.2020

22
Porez na promet nekretnina · Izbor dana

Obzirom da je u postupku ostala sporna vrijednost nekretnine, a tuženik nije postupio po uputi iz ranije presude suda, a također nema dokaza da je tužiteljica uredno pozvana na procjenu nekretnine, osnovano je sud predmet vratio na ponovni postupak.

Datum: 31.8.2020

23
Punomoć · Izbor dana

Kada opunomoćitelj daje jednu punomoć za prodaju nekretnine punomoćnicima, tako da navodi zajedno imena opunomoćenika, tada nekretnina može biti prodana tako da se na ugovor o prodaji potpisuju oba opunomoćenika, a ukoliko se dogodi da bi samo jedan opunomoćenik potpisao ugovor i/ili bi potpis drugo...

Datum: 28.8.2020

24
Izvršenje presude · Izbor dana

Zahtjev za izvršenje presude nema karakter tužbenog zahtjeva jer je o tužbenom zahtjevu već odlučeno presudom čije izvršenje se traži.

Datum: 26.8.2020

25
Može li državno odvjetništvo postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije? · Izbor dana

U članku se daje odgovor na pitanje može li državno odvjetništvo, u dijelu svoje kaznenopravne odnosno građansko-upravne nadležnosti postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije.

Datum: 25.8.2020

26
Vlasništvo osobnog vozila · Izbor dana

Ukoliko je tuženik prilikom prodaje osobnog vozila dogovorio s kupcem da će mu ostaviti registarske oznake imao je mogućnost odjaviti se kao vlasnik tog vozila predajom stanici za tehnički pregled vozila zahtjev za ukidanje registracije prodanog vozila.

Datum: 24.8.2020

27
Skrivljeno ponašanje radnika · Izbor dana

Kada je radnik, koji je zaposlen u financijskoj instituciji, već prije bio upozoren na propust u radu, pa taj radnik ponovno učini propust i pri tom propustu ne nastane velika materijalna šteta, poslodavac je usprkos toga ovlašten uručiti radniku redovni otkaz zbog skrivljenog pona&sca...

Datum: 21.8.2020

28
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka · Izbor dana

Prvostupanjski je sud prekoračio tužbeni zahtjev i počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 12. Zakona o parničnom postupku kada je prihvatio prvi tužbeni zahtjev i potom odbio drugi, eventualno kumulirani zahtjev.

Datum: 20.8.2020

29
Ugovor o darovanju · Izbor dana

Kada daroprimac pismenim ugovorom o darovanju izjavi da neće imati nikakvih potraživanja na dio nekretnina i pokretnina koje nisu obuhvaćene tim ugovorom o darovanju, a nalaze se u vlasništvu darovatelja, te da će iste u ostavinskom postupku iza darovatelja pripasti drugoj osobi, tada takav u...

Datum: 19.8.2020

30
Obnova postupka · Izbor dana

Obnova postupka se može zatražiti u roku 3 godine pa je za rješenje zaprimljeno 20. srpnja 2010. rok istekao 20. srpnja 2013., dok je tužitelj zahtjev podnio tek 2015. godine, odnosno izvan zakonskog roka.

Datum: 18.8.2020

31
VSRH: Sporazum o konverziji nije prepreka za utvrđivanje ništetnosti iz temeljnog ugovora · Izbor dana

Činjenica da je ugovor o kreditu raskinut i da je sklopljen Sporazum o konverziji ne isključuje mogućnost utvrđenja ništetnim pojedinih odredbi osnovnog ugovora, a što je uostalom i već utvrđeno u odlukama u kolektivnom sporu temeljem pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu broj P...

Datum: 14.8.2020

32
Iznova održana rasprava · Izbor dana

Nema povrede pravila kaznenog postupka kada je promijenjen sudac tijekom postupka, pa je stoga rasprava započeta iznova, a sud tijekom te iznova započete rasprave nije ponovno saslušavao svjedoke, nego je uz suglasnost stranaka pročitao iskaze već prije saslušanih svjedoka, a isto tako...

Datum: 14.8.2020

33
Prijenos ostatka likvidacijske mase društva · Izbor dana

Članovi društva odnosno poduzeća koje se nije uskladilo sa Zakonom o trgovačkim društvima mogli su u roku od tri mjeseca od objave rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka u Narodnim novinama podnijeti sudu zahtjev da im sud u omjeru njihovih uplaćenih sredstava u dru&scar...

Datum: 13.8.2020

34
Legitimacija · Izbor dana

Sud je dužan provjeriti navode osobe koja tvrdi da ima legitimaciju iza ostavitelja, odnosno da li je ista nasljednik koji predlaže raspravljanje naknadno pronađene imovine, što ujedno znači da ista ima pravni interes za vođenje ostavinskog postupka.

Datum: 12.8.2020

35
Preuzimanje ciljnog društva · Izbor dana

Tužitelju kao malom dioničaru nije povrijeđeno nikakvo pravo niti pravni interes u postupku u kojem je rješenjem utvrđeno da je za dioničko društvo nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva.

Datum: 11.8.2020

36
Spor nasljednika · Izbor dana

Kada postoji spor nasljednika o opsegu imovine ostavitelja, i to u pogledu nekretnine kojoj ostavitelj nije bio upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, tada je teret dokaza na onim nasljednicima koji tvrde da je ostavitelj ipak bio vlasnik navedene nekretnine usprkos toga što nije bi...

Datum: 10.8.2020

37
Stopa PDV-a na trošak postupka · Izbor dana

Kada je tuženik ovlastio odvjetnika za zastupanje u parničnom postupku i nalog glasi na poduzimanje svih radnji u postupku, a ne samo na poduzimanje određene radnje, obveza naknade troška za stranku nastaje u trenutku presuđenja, zbog čega se na odvjetničke usluge obračunava porez na dodanu v...

Datum: 7.8.2020

38
Nužni troškovi u izvanparničnom postupku · Izbor dana

U izvanparničnom postupku nužne troškove predstavljaju samo troškovi sudskih pristojbi, troškovi očevida i vještačenja.

Datum: 6.8.2020

39
Zajednička pričuva · Izbor dana

Isticanje nedostatka stranačke sposobnosti suvlasnika jer nisu dokazali status suvlasnika nekretnine za koju od tuženika potražuju zajedničku pričuvu, smatra se pretjeranim formalizmom u situaciji kad te suvlasnike zastupa upravitelj zgrade, a isplata zajedničke pričuve je zatražena na račun zajedni...

Datum: 4.8.2020

40
Obnova kuće · Izbor dana

Budući da je u postupku utvrđeno da je tužitelj sa suprugom u objektu za kojeg traži obnovu stanovao samo zimi, proizlazi da je u istome stanovao samo sezonski, pa nema uvjeta za ostvarivanje prava na obnovu.

Datum: 3.8.2020

41
Statusne promjene trgovačkih društava · Izbor dana

Plan podjele izrađen po trgovačkom društvu koje se dijeli u pogledu nekretnina na kojima je upisana zabilježba ovrhe ima se smatrati dobrovoljnom raspoložbom od utjecaja na promjenu vlasništva koja nije dopuštena u smislu čl. 84. st. 3. Ovršnog zakona.

Datum: 31.7.2020

42
Uračunavanje darova · Izbor dana

Svakom zakonskom nasljedniku prilikom diobe ostavine, na zahtjev se uračunava u nasljedni dio vrijednost svega što je dobio na dar od ostavitelja, dok se vrijednost plodova i drugih koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari sve do ostaviteljeve smrti ne uračunavaju, a iznimno vrijedn...

Datum: 29.7.2020

43
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Zbog propuštenog roka za izjavljivanje žalbe na rješenje o osporenim tražbinama ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje jer on kao takav nije dopušten u predstečajnom i stečajnom postupku. Stoga će sud takav prijedlog odbaciti kao nedopušten.

Datum: 28.7.2020

44
Doživotno uzdržavanje · Izbor dana

Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen između davatelja uzdržavanja i primatelja uzdržavanja, koji je u izrazito lošem zdravstvenom stanju s kancerogenim oboljenjem, je valjan usprkos toga što je već prilikom sklapanja tog ugovora bilo očigledno da je primatelj uzdržavanja izrazito ...

Datum: 27.7.2020

45
Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020. · Izbor dana

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u usporedni je informativni alat kojim se EU-u i državama članicama svake godine pomaže poboljšati učinkovitost njihovih nacionalnih pravosudnih sustava jer se njime osiguravaju objektivni, pouzdani i usporedivi podaci o nizu pokazatelja koji su važni ...

Datum: 24.7.2020

46
Potvrda pravomoćnosti · Izbor dana

Kada ovršenik dostavi sudu podnesak s naslovom prigovor, u kojem je u bitnom naveo kako nikada nije zaprimio račun od ovrhovoditelja, kao niti opomenu ni rješenje o ovrsi javnog bilježnika, pa nije niti mogao uložiti prigovor na isto, tada taj podnesak treba cijeniti kao prijedlog za u...

Datum: 23.7.2020

47
Diskriminacija radnika · Izbor dana

Postoji diskriminacija prema radniku kada ga poslodavac izlaže vrijeđanju, ne samo ispred svojih kolega nego i ispred uprave i u radničkom vijeću, kada ga raspoređuje na rad koji bi uključivao teške fizičke poslove unatoč njegovom narušenom zdravstvenom stanju i kada mu daje opomenu pr...

Datum: 21.7.2020

48
Rtv pristojba · Izbor dana

Ukoliko je tuženik član obiteljskog domaćinstva s prebivalištem na adresi za koju se plaća RTV pristojba, a zatečen je na drugoj adresi s prijenosnim uređajem čija temeljna svrha je mogućnost prenošenja s jednog mjesta na drugo, tada tužitelj nema pravo zahtijevati plaćanje RTV pristoj...

Datum: 20.7.2020

49
Obračun zateznih kamata u apsolutnom iznosu · Izbor dana

Zatezne kamate se osamostaljuju tek nakon podmirenja glavne novčane tražbine. Međutim, to nije zapreka da vjerovnik tražbinu zateznih kamata obračuna u apsolutnom iznosu za određeno razdoblje od dospjelosti do određenog dana obračuna te da ih potražuje uz glavni dug.

Datum: 17.7.2020

50
Crtice povodom novelirane revizije · Izbor dana

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku člancima 67. - 86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je ...

Datum: 16.7.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta