Poredano po:

Broj dokumenata: 2184

1
Pravo na život u materijalnom aspektu (važna dogradnja prakse Ustavnog suda) · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata. Još veći značaj ovom predmetu daje okolnost...

Datum: 10.8.2020

2
Sud EU-a: Rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe · U središtu

Nacionalnim propisom može se predvidjeti rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe iz ugovora sklopljenog između trgovca i potrošača. Taj rok ne smije biti nepovoljniji od roka koji je nacionalnim pravom predviđen za slična pravna sredstva i u praksi ne smije ...

Datum: 7.8.2020

3
Zakon o općem upravnom postupku: nedopušten prigovor odbacuje se rješenjem · U središtu

Prigovor izjavljen pozivom na odredbe Zakona o općem upravnom postupku potrebno je odbaciti rješenjem i kada je po tome Zakonu nedopušten, kao što se rješenjem odbacuje zahtjev za pokretanje upravnog postupka iako postoje zapreke za vođenje postupka, te kao što se ...

Datum: 6.8.2020

4
Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma na području EU-a u uvjetima pandemije · U središtu

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma u okviru zakonodavne djelatnosti u EU-u ne jenjava. Uz već tradicionalne i poznate modalitete pranja novca i financiranja terorizma, jedan od većih razloga za zabrinutost predstavlja činjenica da su se uslijed izbijanja pandemije bolesti Covid-19, k...

Datum: 3.8.2020

5
Sud EU-a: Naknada štete žrtvi kaznenog djela · U središtu

Države članice moraju dodijeliti naknadu štete svakoj žrtvi nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom, uključujući i one s boravištem na njihovu državnom području. Za naknadu se ne zahtijeva da u cijelosti pokrije nastalu štetu, ali njezin iznos ne smije biti samo simbo...

Datum: 31.7.2020

6
Odnos obavijesti iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku s pravom na pristup informacijama · U središtu

Uređenje obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava ne preklapa se s ostvarivanjem prava na pristup informacijama na temelju pojedinačnog zahtjeva za pristup, ali postoji neizravna veza ovog instituta s tzv. proaktivnim mjerama ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Datum: 30.7.2020

7
Sud EU-a "srušio" Privacy Shield - što dalje? · U središtu

Odlukom Suda Europske unije od 16. srpnja 2020. godine u slučaju poznatom pod nazivom Schrems II ( C-311/18 ) , stavljen je van snage EU-US Privacy Shield, sporazum Europske komisije i američkog Ministarstva trgovine o zaštiti osobnih podataka koji se iz EU-a prenose u SAD.

Datum: 28.7.2020

8
Ocjena državnog službenika - nenadležnost Ustavnog suda rationae materiae · U središtu

Ustavni sud je rješavajući o ustavnoj tužbi istaknuo da ocjena službenika ne predstavlja pojedinačni akt iz  članka 62. stavka 1.  Ustavnog zakona protiv kojeg je Ustavni sud nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu, jer se tim aktom ne odlučuje o meritornim pravima podnositelj...

Datum: 27.7.2020

9
Zahtjev Srpske pravoslavne crkve protiv RH zbog povrede prava vlasništva Europski sud za ljudska prava proglasio očigledno neosnovanim · U središtu

Dana 23. srpnja 2020. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) proglasio je očigledno neosnovanim zahtjev (tužbu) Srpske pravoslavne crkve da joj je povrijeđeno pravo vlasništva zbog navodno premalenog iznosa dobivenog za povrat zemljišta koje joj je oduzeto još u vri...

Datum: 24.7.2020

10
Donesen Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru · U središtu

Ovim tekstom daje se prikaz novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/20.), koji se primjenjuje od 17. srpnja 2020. godine.

Datum: 23.7.2020

11
Aplikacije za praćenje kontakata i slanje upozorenja u borbi protiv pandemije C-19 · U središtu

U ovom članku daje se kronološki pregled usvojenih akata, njihov pravni kontekst i skraćeni prikaz sadržaja te trenutno stanje razvoja aplikacija u državama članicama EU-a.

Datum: 22.7.2020

12
Nasljeđivanje na temelju oporuke u sudskoj praksi · U središtu

U izlaganju se ukazuje na neke od najčešćih sporova u svezi nasljeđivanja na osnovi oporuke .  Analizira se oporuka i oporučna raspolaganja s osvrtom na pretpostavke valjanosti oporuke, oblike i dopuštenost sadržaja oporuke.

Datum: 20.7.2020

13
Sud EU-a podržao aktivista Schremsa u borbi protiv Facebooka · U središtu

Sud poništava Odluku 2016/1250 o primjerenosti zaštite u okviru europskoameričkog sustava zaštite privatnosti. Nasuprot tomu, Sud presuđuje da je Odluka Komisije 2010/87 o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka obrađivačima u trećim zemljama valjana.

Datum: 17.7.2020

14
Kriteriji za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku · U središtu

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 27. veljače 2020. godine donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a o kojoj će biti više riječi u nastavku teksta.

Datum: 16.7.2020

15
O nejasnoćama primjene porezne nagodbe u praksi · U središtu

Porezna nagodba institut je poreznog prava koji je u Republici Hrvatskoj uveden 2015. godine. Smisao uvođenja tog instituta u hrvatsko zakonodavstvo treba tražiti u nastojanju za pojednostavljenjem i skraćenjem poreznog postupka koji u konačnici završava pred Samostalnim sektorom za...

Datum: 15.7.2020

16
Primjenjivost odluka Suda EU-a na sporazume o konverziji (C-81/19 i C-452/18) · U središtu

U tekstu se analiziraju odluke Suda EU-a, posebno C-81/19 i C-452/18 i na koji način su one primjenjive na sporazum o konverziji sklopljen temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Datum: 14.7.2020

17
Psihološka testiranja u službeničkim odnosima – podaci (ne)dostupni korisniku · U središtu

Premda, u odnosu na korisnika, nije riječ o profesionalnoj tajni, korisniku nije dostupan cjelokupni materijal psihološkog testiranja, već samo njegovi rezultati.

Datum: 13.7.2020

18
Nasljednička izjava · U središtu

Nasljednička izjava je izjava kojom nasljednik prihvaća ili se odriče nasljedstva. Davanje nasljedničke izjave nije obavezno, no za osobu koja nije dala izjavu o odricanju od nasljedstva smatra se da želi biti nasljednikom. Ako pak osoba valjano izjavi da prihvaća nasljedstvo, ne može ga se vi&scaro...

Datum: 10.7.2020

19
Kraj radnoga vijeka – kada je pravo, a kada obveza? · U središtu

Važeći Zakon o radu u Republici Hrvatskoj, kao ni oni koji su mu prethodili, ne određuje gornju granicu dobi radnika, odnosno ne sadrži odredbu koja bi explicite određivala u kojoj dobi je radnik dužan prestati raditi za poslodavca.

Datum: 9.7.2020

20
Sud EU-a: Predmet procjene učinaka na okoliš · U središtu

Dekret i okružnica koji propisuju opće uvjete za izdavanje građevinske dozvole u svrhu izgradnje i korištenja vjetroelektrana i sami trebaju biti predmet prethodne procjene učinaka na okoliš,

Datum: 8.7.2020

21
Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija · U središtu

Tijekom 2019. godine zakonodavac je donio dvije različite obveze vezane uz elektroničko poslovanje, no uočava se da veći dio osoba nije uočio razlike u postupcima i obvezama, stoga autorica ukratko ističe koje su to obveze i tko ih mora a tko može ispuniti.

Datum: 7.7.2020

22
Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt u kontekstu revitalizacije djelatnosti i mjera suzbijanja virusa COVID-19 · U središtu

Gospodarski subjekti koji u okviru svojih poslovnih aktivnosti pružaju usluge kojima se ostvaruje bliski kontakt s korisnicima/klijentima osobito su pogođeni pandemijom virusa COVID-19.

Datum: 6.7.2020

23
Je li Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovlašteno utvrditi povredu načela pri obnašanju dužnosti (čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa)? · U središtu

Nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su, među ostalim, pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome predstavlja li određeno djelovanje ili propust dužnosnika povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nakon donošenja odluke Ustavnog su...

Datum: 3.7.2020

24
Digitalna budućnost Europe · U središtu

Europska komisija je 19. veljače 2020. predstavila svoje ideje i akcije za digitalnu ekonomiju, odražavajući vrijednosti kao što su: otvoreno, pošteno, raznoliko, demokratsko i samouvjereno, stavljajući pritom čovjeka na prvo mjesto.

Datum: 2.7.2020

25
Skraćeno radno vrijeme – nova mjera za ugrožena radna mjesta i oporavak gospodarstva · U središtu

Nakon niza gospodarskih mjera Vlade RH u prethodnim mjesecima, donesenih radi očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) usvojio je 29. lipnja 2020. godine novu mjeru pod nazivom “ Potpora za očuvanje radn...

Datum: 1.7.2020

26
Sud EU-a: Pravo radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor · U središtu

Radnik ima pravo, za razdoblje između njegova nezakonitog otkaza i vraćanja na ranije radno mjesto, na plaćeni godišnji odmor ili, nakon prestanka radnog odnosa, na naknadu u zamjenu za takav neiskorišteni godišnji odmor. Kada je radnik tijekom tog razdoblja bio zaposlen na...

Datum: 30.6.2020

27
Obustava upravnog spora nakon prestanka šutnje uprave – kada (ni)je tužitelju opravdano priznati troškove spora (Na primjeru prava na pristup informacijama) · U središtu

Novija ustavnosudska praksa odriče postojanje jednoobraznog odgovora na pitanje treba li tužitelju, nakon što tuženik u upravnom sporu zbog šutnje uprave donese rješenje, kod obustave spora priznati troškove spora. Iznesen je primjer u kojem, po mišljenju autora, p...

Datum: 29.6.2020

28
Utjecaj pandemije COVID-19 na GFI · U središtu

Iako se COVID-19 pojavio u 2019. godini, točnije prije kraja poslovne godine (31.12.), na dan 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa. U nastavku donosimo više o utjecaju pandemije COVID-19 na financijsko izvješ...

Datum: 26.6.2020

29
Prijedlog Zakona o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti · U središtu

Prijedlog Zakona o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti postavio je mnoga zanimljiva pitanja i pokrenuo raspravu o stvaranju učinkovitog mehanizma javnog nadzora korištenja novca poreznih obveznika.

Datum: 24.6.2020

30
Registar zaposlenih u javnom sektoru · U središtu

Registar zaposlenih u javnom sektoru je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima. Uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru povj...

Datum: 23.6.2020

31
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH za naknadu neimovinske štete · U središtu

Dana 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. pod brojem Su-IV-47/2020-5 na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/20.) zauzeto je pravno shvaćanje kojim se mijenja dosadašnja praksa o visini naknade neimovinske (nematerijalne) štete. Novo pravno shvaćanje prim...

Datum: 19.6.2020

32
Nedostatak transparentnosti ništenosti valutne klauzule CHF prilikom sklapanja sporazuma o konverziji temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN br. 102/15.) · U središtu

Pred Sudom EU-a od strane dvaju španjolskih prvostupanjskih sudova podnesena su dva zahtjeva za prethodnu odluku. Iz postavljenih zahtjeva može se zaključiti da se valjanost ugovora, odnosno sporazuma kojima se uklanja nepoštena, odnosno ništetna ugovorna odredba u potro&sc...

Datum: 18.6.2020

33
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu · U središtu

U ovom članku autor iznosi kratki sadržaj Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 126/19. te se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2020. godine.

Datum: 17.6.2020

34
Tzv. „konverzija“ i ogledni postupak - pogled iz osobnog kuta · U središtu

U ovom tekstu autor iznosi svoje stajalište o tome ima li tzv. "konverzija" utjecaj na tužbe korisnika kredita u švicarskim francima protiv nekih banaka, uz osvrt na ogledni postupak i drugu sudsku praksu. Također, supsumira činjenice u tim postupcima pod mjerodavne odredbe hrvatskog m...

Datum: 15.6.2020

35
Izdavanje vaučera za neizvršeni ugovor o paket-aranžmanu · U središtu

Ministar zdravstva je 11. ožujka 2020. godine na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovanu virusom SARS – CoV – 2 . Na osnovi Odluke Ministra zdravstva doneseni su brojni podzakonski propisi, kao i izmje...

Datum: 12.6.2020

36
Sigurnosne provjere i klasificirani podaci u upravnom postupku i upravnom sporu · U središtu

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-2086/2016 od 13. ožujka 2018. iznesena su bitna načelna stajališta u pogledu ostvarivanja procesnih prava stranaka u upravnim postupcima i upravnim sporovima u kojima rješavanje upravne stvari ponajprije ovisi o rezultatim...

Datum: 10.6.2020

37
Sud EU-a: Zaštita prava upućenih radnika · U središtu

Imajući u vidu promjene na tržištima rada u Uniji nakon uzastopnih proširenja i zbog gospodarske krize iz 2008., zakonodavac Unije smio je ponovno razmotriti interese poduzeća koja se koriste slobodom pružanja usluga i interese njihovih upućenih radnika. Nezavisni odvjetnik M. Cam...

Datum: 9.6.2020

38
Pravni aspekti COVID-19 aplikacija · U središtu

Pandemija bolesti COVID-19 nezabilježen je izazov za zdravstvene sustave, način života, gospodarsku stabilnost i vrijednosti Europske unije (EU) i njezinih država članica. Digitalne tehnologije i podaci imaju važnu ulogu u suzbijanju krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Datum: 8.6.2020

39
Međudržavno posvojenje · U središtu

Sukladno Obiteljskom zakonu , posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. U slučaju nemogućnosti pronalaska najprikladnijeg posvojitelja za dijete u Republici Hrvatskoj, nak...

Datum: 5.6.2020

40
Nove mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. godine · U središtu

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove mjere kao potporu za očuvanje radnih mjesta, a koje će se primjenjivati u mjesecu lipnju 2020. godine.  U nastavku teksta bit će više riječi o toj potpori kao i uvjetima za ostvarenje prava na njeno korištenje.

Datum: 4.6.2020

41
U upravnome je sporu sudske pristojbe bespredmetno uvrštavati u troškovnik tužitelja · U središtu

Pristojbena obveza u upravnom sporu nastaje tek po pravomoćnom okončanju spora dovršenog odbijanjem tužbenog zahtjeva ili odbacivanjem tužbe. Stoga ni u kojem slučaju tužitelju, u okviru naknade troškova spora, ne može biti dosuđen i iznos pripadajućih sudskih pristojbi.

Datum: 3.6.2020

42
Protuovrha kao pravna zaštita · U središtu

Protuovrha je postupak u kojem sud na prijedlog ovršenika protiv kojeg je provedena ovrha, pod zakonom određenim pretpostavkama, donosi odluku kojom se ovrhovoditelju nalaže vraćanje onoga što je dobio ovrhom, a ako to ovrhovoditelj dobrovoljno ne učini i provodi prisilno ostvarenje tr...

Datum: 1.6.2020

43
Pravna posljedica pogrešnog sadržaja upute o pravnom lijeku u parničnom postupku · U središtu

Oslanjanje na pogrešnu uputu o pravnom lijeku, posebice ako je strankama pogrešno ostavljen duži rok od zakonom predviđenog, u pravilu će rezultirati njegovim odbacivanjem, a posljedično, i eventualnom povredom prava na pristup sudu.

Datum: 29.5.2020

44
Elektronička privatnost · U središtu

Europska komisija je 10. siječnja 2017. godine objavila prijedlog nove Uredbe o elektroničkoj privatnosti. Uredba je trebala zamijeniti dosadašnju Direktivu o elektroničkoj privatnosti 2002/58 . Nakon skoro dvije godine pregovora i dalje nemamo novu Uredbu te u ovom trenutku nije jasno kako ...

Datum: 28.5.2020

45
Neujednačena sudska praksa nakon prvog oglednog postupka · U središtu

U nedavno izrađenoj, još neobjavljenoj pravnoj studiji autorice o pravnim posljedicama konverzije ugovora o kreditu zaključenim s valutnom klauzulom u švicarskom franku anticipiran je moguć razvoj događaja u postupcima pred nižestupanjskim sudovima nakon donošenja rješe...

Datum: 26.5.2020

46
Načini faktičnog „omekšavanja“ strogih rokova u upravnom sporu u vrijeme epidemije · U središtu

Izneseno je nekoliko praktičnih savjeta vezanih uz „čuvanje rokova“ kojima stranke podliježu u upravnom sporu, naročito primjenjivih u okolnostima poput sadašnje epidemije.

Datum: 25.5.2020

47
Kako EU pomaže američkoj autoindustriji? · U središtu

Autoindustrija je jedna od najvažnijih grana gospodarstva u Europskoj Uniji. Više od 300 tvornica proizvede godišnje gotovo 20 milijuna vozila od kojih je više od 6 milijuna namijenjeno izvozu.

Datum: 22.5.2020

48
Prava korisnika kredita s valutnom klauzulom u CHF unatoč valjanosti konverzije, s osvrtom na prvi ogledni postupak u Republici Hrvatskoj, broj Gos-1/2019 · U središtu

Presudom Trgovačkog suda Zagrebu P-1401/2012 od 4.7.2013., pravomoćno potvrđenim presudama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-7129/13 od 13.6.2014. u dijelu jednostrano promjenjive kamatne stope, a potom i presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-6632/17 ...

Datum: 21.5.2020

49
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu · U središtu

U Republici Hrvatskoj danas postoji 76 kampova površine 14.100.000,00 m 2 i oko 6.000.000,00 m 2 kvadrata zemljišta oko samih hotela, a koji su bili predmetom pretvorbe društvenih poduzeća i u kojima su objekti procijenjeni, a zemljište ispod i oko objekata nije.

Datum: 20.5.2020

50
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19.; dalje u tekstu: Zakon) popularno zvan i Zakon o zviždačima stupio je na snagu 1. srpnja 2019. godine. Zakonom se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, ...

Datum: 19.5.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta