Poredano po:

Broj dokumenata: 2725

1
Od početka 2023. obvezno je elektroničko uredsko poslovanje · U središtu

Datum: 6.12.2022

S kalendarskim krajem 2022. godine istječe prijelazna odredba Uredbe o uredskom poslovanju koja je omogućavala odgodu uvođenja informacijskog sustava uredskog poslovanja. Stoga se očekuje da od početka naredne godine svi obveznici Uredbe imaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja...

2
Povrat imovine stečene na temelju odluke javnopravnog tijela · U središtu

Datum: 5.12.2022

Člankom 132. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj  47/09. i 110/21.)  propisano je da se u slučaju oglašavanja rješenja ništavim ili u slučaju poništavanja rješenja, imovina stečena bez pravne osnove vraća sukladno propisima građanskog prava.

3
Zaštita privatnosti djece u medijima · U središtu

Datum: 2.12.2022

Mediji mogu biti i promotori, ali i prekršitelji dječjih prava posebno kada je riječ o pravu djeteta na privatnost, stoga ćemo se u ovom članku osvrnuti na zakonodavni okvir zaštite prava na privatnost djece u medijima.

4
Trenutak pokretanja upravnog postupka na zahtjev stranke · U središtu

Datum: 1.12.2022

Potrebno je razlikovati podzakonski kriterij kojim se utvrđuje kada se osniva predmet, od zakonskog kriterija kada se upravni postupak na zahtjev stranke smatra pokrenutim. Radnje koje prethode predaji urednog zahtjeva stranke javnopravnom tijelu ne čine dio upravnog postupka.

5
Usklađivanje Zakona o državnim maticama s drugim zakonima · U središtu

Datum: 30.11.2022

Zakonom o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93., 76/13. i 98/19.) uređuje se uspostava i vođenje državnih matica, odnosno evidencija o osobnim stanjima građana te se za svaku od evidencija propisuje set osobnih podataka koje je potrebno upisati.

6
Direktiva o sprečavanju pranja novca: nije valjana odredba kojom se predviđa da su informacije o stvarnim vlasnicima društava osnovanih na području država članica uvijek dostupne cjelokupnoj javnosti · U središtu

Datum: 29.11.2022

Zadiranje u prava zajamčena Poveljom do kojeg dovodi ta mjera nije ograničeno na ono što je strogo nužno i proporcionalno u odnosu na cilj koji se ostvaruje.

7
Zaštita samostalnosti i neovisnosti odvjetništva pred ESLJP-om · U središtu

Datum: 28.11.2022

Presudom Velikog vijeća od 5. svibnja 2022. 1  Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) potvrdio je odluke hrvatskih nacionalnih sudova u predmetu koji se vodio protiv nekadašnjeg hrvatskog predsjednika te u meritumu stvari odbio njegov zahtjev presuđujući da je miješanje u pravo podnositelj...

8
Strateške robne zalihe Republike Hrvatske u slučaju rata i katastrofa · U središtu

Datum: 24.11.2022

Država stvara strateške robne zalihe radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba rata ili neposredne ugroženosti te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa.

9
Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti) · U središtu

Datum: 24.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj...

10
Reforma sustava plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 23.11.2022

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 15...

11
Sud EU-a: Zaštita povjerljivosti u području provedbe postupaka javne nabave · U središtu

Datum: 22.11.2022

Pravu Unije protivi se nacionalno zakonodavstvo kojim se nalaže objavljivanje svih informacija koje su priopćili ponuditelji uz jedinu iznimku poslovne tajne, s obzirom na to da takvo zakonodavstvo može spriječiti javnog naručitelja da ne otkrije određene informacije koje bi, iako ne čine poslovnu t...

12
Podnošenje zahtjeva ESLjP-u u Strasbourgu – kritički osvrt · U središtu

Datum: 21.11.2022

Autor razlaže problematiku podnošenja zahtjeva za zaštitu prava prema Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te praktičnim problemima s kojima se svi podnositelji suočavaju prije i tijekom postupka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

13
Preračunavanje temeljnog kapitala u euro · U središtu

Datum: 17.11.2022

S danom 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Od toga datuma većina pravnih osoba morat će se uskladiti i s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala. Ova obveza stupit će na snagu s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Do s...

14
Je li Visoki upravni sud Republike Hrvatske sam riješio stvar ili samo izrazio pravno shvaćanje? (prikaz odluke) · U središtu

Datum: 16.11.2022

Prvostupanjskim upravnim rješenjem javnopravnog tijela utvrđeno je da je Republika Hrvatska, na temelju članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 1...

15
Što donosi primjena Pravilnika o polaganju državnog ispita? · U središtu

Datum: 14.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, "Narodne novine" br. 70/19., izmijenjene su odredbe Zakona koje se odnose na odjeljak 6. naziva „ državni ispit“ , obvezu, način polaganja, sadržaj i rokove polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

16
Phishing kao jedan od najčešćih oblika računalne prijevare · U središtu

Datum: 11.11.2022

Sve brži razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije donio je i nove izazove u borbi protiv kibernetičkog kriminala. Pojavile su nove, sofisticirane metode napada kao što je phishing , kao i tehnologije koje otežavaju istragu ovih djela. Svaki dan smo svjedoci ovih kaznenih djela, stoga autor...

17
Troškovi upravnog postupka: zaokret u sudskoj praksi · U središtu

Datum: 10.11.2022

Novija stajališta najvišeg suda o priznavanju troškova zastupanja stranke po odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, kada je postupak okončan povoljno po stranku, na odgovarajući su način generalno primjenjiva u pogledu odlučivanja o troškovima upravnog postupka. U biti, ako...

18
Što nam donosi prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada? · U središtu

Datum: 9.11.2022

Do kraja godine očekuje se donošenje posebnog zakona - Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, s ciljem uspostave regulatornog okvira koji će, osim doprinosa učinkovitoj borbi protiv neprijavljenoga rada, omogućiti i prelazak iz neprijavljenoga u prijavljeni rad. Autor ovim člankom daje pregled na...

19
Uvođenje eura u kontekstu sudskih odluka i Zakona o parničnom postupku · U središtu

Datum: 7.11.2022

Poznata je činjenica da s 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, čime hrvatska kuna odlazi u povijest. Samim time, hrvatsko gospodarstvo je moralo ući u potpuno novu fazu prilagodbe kako bi se jedna službena valuta zamijenila drugom. U tu svrhu je donesen Zako...

20
Novosti u Zakonu o zemljišnim knjigama · U središtu

Datum: 4.11.2022

U „Narodnim novinama“ broj 128/22., od 2. studenoga 2022. godine, objavljene su izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama , koje stupaju na snagu 10. studenoga 2022. Velika novost u ovim izmjenama je uvođenje isključivo elektroničkog podnošenja prijedloga za upis u te knjige, i to samo putem j...

21
Promet na cesti – jeste li znali? (prijevoz osoba biciklima, motociklima i električnim romobilima) · U središtu

Datum: 3.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

22
Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 2.11.2022

Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine“, br. 18/22. i 46/22.) donesena na 12. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 7. listopada 2022. godine izglasana je jednoglasno, sa 119 glasova zastupnika "za".

23
Kada smještaj u zatvoru predstavlja ponižavajuće postupanje · U središtu

Datum: 31.10.2022

Nečovječni i ponižavajući uvjeti u zatvoru mogu biti jedan od osnova podnošenja tužbe protiv odgovorne države radi naknade štete koju zatvorenik/osuđenik trpi zbog nečovječnih i ponižavajućih uvjeta smještaja u zatvorskim jedinicama te se po utvrđivanju da je uslijed takvih uvjeta boravka nastupila...

24
Novi Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva · U središtu

Datum: 28.10.2022

U „Narodnim novinama“ broj 122. iz 2022. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva (u daljnjem tekstu Pravilnik). Radi se o zanimljivom Pravilniku s obzirom na to...

25
Očinski dopust i pregled drugih promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora · U središtu

Datum: 27.10.2022

Najznačajnija promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je pravo na očinski dopust, s ciljem ravnopravnije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja. Autor ovim člankom daje pregled ...

26
Etički kodeks stečajnih upravitelja · U središtu

Datum: 26.10.2022

Posljednjim izmjenama Stečajnog zakona objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 36. od dana 16. ožujka 2022. godine propisana je obveza donošenja etičkog kodeksa stečajnih upravitelja. U „Narodnim novinama“ broj 121. iz 2022. godine objavljen je Etički kodeks stečajnih upravitelja i Pravilnik o ...

27
Različito poimanje prava (s prikazom sudske i upravnosudske prakse) · U središtu

Datum: 24.10.2022

Upravni sudovi u određenim pravnim pitanjima zauzimaju drugačije stajalište od onoga kojeg su zauzeli redovni sudovi. Jedno od tih je i obveza plaćanja zateznih kamata na dosuđene troškove postupka (spora).

28
Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti · U središtu

Datum: 21.10.2022

Na 11. sjednici održanoj 7. listopada 2022. godine Hrvatski sabor je usvojio Konačni prijedlog Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 119/2022. i stupa na snagu 22. listopada 2022. godine, osim članka 108. koji stupa na snagu na dan uvođen...

29
Izmjene Prekršajnog zakona · U središtu

Datum: 20.10.2022

Posljednjim, šestim po redu, izmjenama Prekršajnog zakona isključivo se mijenjaju odredbe Prekršajnog zakona koje sadrže pozivanje na hrvatsku kunu i to na način da se iznosi u kunama mijenjaju iznosima u eurima.

30
Ustrojstvo i djelovanje inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu · U središtu

Datum: 19.10.2022

U okviru Državnog inspektorata djeluju kao poseban sektor Inspekcija rada koja nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu. Ovim člankom dan je pregled djelatnosti i ovlasti Inspekcije rada, posebice prilik...

31
Sud EU-a: diskriminacija na radnom mjestu · U središtu

Datum: 18.10.2022

Interno pravilo poduzeća kojim se zabranjuje vidljivo nošenje vjerskih, filozofskih ili duhovnih simbola ne čini izravnu diskriminaciju ako se primjenjuje na općenit način i bez razlike prema svim radnicima. Prema mišljenju Suda, vjeru i uvjerenja treba smatrati jednim i jedinstvenim razlogom diskri...

32
Odluka o koncesijskom odobrenju na zaštićenim područjima · U središtu

Datum: 17.10.2022

Upravljanje zaštićenim područjima važan je element zaštite prirode. Upravno pravo glavni je normativni instrument ovog upravljanja a kao jedan od instituta koji spaja održivo korištenje, predostrožnost i javnost postupanja kao i ostala načela zaštite prirode te doprinosi ciljevima zaštite prirode po...

33
Sankcioniranje dopinga u sportu · U središtu

Datum: 14.10.2022

Doping je u svojoj biti protivan sportskom duhu. Sankcioniranje dopinga u sportu kao i pristup zakonodavca promicanju i zaštiti etike sporta u hrvatskom pravnom sustavu mijenjao se, i danas su podijeljena mišljenja oko najprimjerenijeg oblika sankcije s obzirom na svrhu. Dio javnosti i struke više p...

34
Postupanje po predstavkama, u pravilu, ne može imati sudski epilog · U središtu

Datum: 13.10.2022

Razmotreno je pitanje može li se i pod kojim pretpostavkama sudski osporavati odgovor na predstavku kojim podnositelj nije zadovoljan.

35
Novine u mirovinskom osiguranju · U središtu

Datum: 12.10.2022

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 5. listopada 2002. zaključio raspravu u vezi s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju , drugo čitanje. Prikazuju se razlozi i pitanja koja se tim zakonom rješavaju.

36
Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi · U središtu

Datum: 10.10.2022

Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, br. 48/04., 44/09. i 68/13.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, br. 96/01. i 98/19.), su zakoni koji su uređivali rad ...

37
Vrijednost temeljnog kapitala i uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 7.10.2022

Na sjednici održanoj 28. rujna 2022. Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. –...

38
Pravno uređenje digitalnih radnih platformi prema novom Zakonu o radu · U središtu

Datum: 6.10.2022

Izmjenama i dopunama Zakona o radu se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut i uređenje rada putem digitalnih radnih platformi. Naime, prema podacima Europske komisije, industrija digitalnih radnih platformi je samo u 2020. godini uprihodila cca 20 milijardi eura, zapošljavala je više od 28 milij...

39
Postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina · U središtu

Datum: 5.10.2022

Autor se u članku pita treba li nastaviti postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina ako korisnik izvlaštenja ili vlasnik nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje prigovori pravilnosti procjembenog elaborata?

40
Promet na cesti – jeste li znali? (korištenje slušalica od strane vozača bicikla ili električnih romobila) · U središtu

Datum: 4.10.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

41
Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 3.10.2022

Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

42
Nasljedno pravo u izvanbračnoj zajednici – pregled sudske prakse · U središtu

Datum: 30.9.2022

Izvanbračni drug izjednačen je u nasljednom pravu s bračnim drugom pod uvjetom da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za postojanje izvanbračne zajednice. U skladu s time, izvanbračni drug, jednako kao i bračni, smatra se zakonskim nasljednikom u prvom i drugom nasljednom redu.

43
Važnost dana donošenja i dana otpreme upravnog akta · U središtu

Datum: 29.9.2022

Po vremenskom kriteriju, u odnosu na upravni akt pravni poredak ne uređuje samo važnost odgovora na pitanje kada je akt dostavljen stranci, već, u pojedinim slučajevima, i kada je akt donesen, odnosno kada je otpremljen.

44
Prekršajne kazne izražene u protuvrijednosti DEM-a (njemačkih maraka) · U središtu

Datum: 28.9.2022

U rujnu 2021. godine Vlada RH je donijela Zaključak o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te je upravo tim Zaključkom utvrđen popis zakona i podzakonskih propisa koje je potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe.

45
Sud EU-a: Međunarodna zaštita - pristup spisu i priopćenje razloga na kojima se odluka temelji · U središtu

Datum: 27.9.2022

Oduzimanje međunarodne zaštite zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti: pravu Unije protivi se mađarski propis prema kojem dotična osoba ili njezin savjetnik mogu pristupiti spisu tek naknadno, na temelju dozvole, a da im se pritom ne priopće razlozi na kojima se odluka temelji.

46
Osnivanje udruge u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 26.9.2022

Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, budući da o nj...

47
E-demokracija i e-participacija u svijetu i u RH · U središtu

Datum: 23.9.2022

Tehnološke promjene koje su došle s napretkom informacijskih i komunikacijskih tehnologija značajno su utjecale na ponašanje i navike participacije građana. No usprkos pojavi novih kanala komunikacije, participacija građana i demokracija i dalje se odvija po pravilima i institucionalnim okruženjima ...

48
Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 22.9.2022

Autor u članku ukratko obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom , a koje stupaju na snagu danas, 22. rujna 2022.

49
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave · U središtu

Datum: 21.9.2022

Temeljni preduvjet za svrsishodno i učinkovito funkcioniranje sustava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predstavlja njihovo financiranje, budući da županije, gradovi i općine kao samoupravne jedinice, nisu u mogućnosti obavljati poslove iz svoje nadležnosti ukoliko ne raspolažu dos...

50
Pravna pitanja online platformi · U središtu

Datum: 20.9.2022

Zadnjih tridesetak godina pojavila su se nova pravna pitanja s kojima se pravna struka do sada nije susretala a koja opterećuju naše iskustvo korištenja interneta. Radi se o pitanjima koja nastaju jednom kada objavimo sadržaj na internetu tj „online“, kada kreiramo web stranice, ili kada prenosimo ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta