Poredano po:

Broj dokumenata: 2489

1
Prikaz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti · U središtu

Datum: 7.12.2021

S obzirom na to da se i nakon novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja i prosinca 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, u cilju učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti COVID-19 je uslijedila i izrada novog zakonskog pr...

2
Mogućnost uvođenja obveznog cijepljenja protiv covid-19 bolesti - analiza postojeće prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 6.12.2021

Potaknuta brojnim raspravama, što laičkim, što stručnim, u tekstu koji slijedi nastojat ću sažeti stajališta izražena u odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske odnosno presudi Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) po pitanja razmjernosti mjere obveznog cijepljenja za djecu, a bez ulaže...

3
Novela Zakona o cestama · U središtu

Datum: 3.12.2021

Izmjenama i dopunama Zakona o cestama nastavlja se provedba aktivnosti reformskih mjera cestovnog sektora. Planira se smanjiti financijsko opterećenje vozača te uvesti naknada za svakog tko se služi cestovnim zemljištem.

4
Zakon o općem upravnom postupku: ima li prigovora u materiji izdavanja potvrda? · U središtu

Datum: 2.12.2021

Potvrde nisu upravni akti, ne izdaju se u upravnom postupku. Prigovor je redovit pravni lijek na području upravnog prava, izvan upravnog postupka. Znači li to da se na području izdavanja potvrda pravna zaštita ostvaruje putem prigovora?

5
Početak tijeka zastare prekršajnog progona · U središtu

Datum: 1.12.2021

Zastara je jedan od značajnijih instituta  prekršajnog prava prema kojem zbog proteka vremena prestaje pravo države na primjenu prekršajnopravnog zakonodavstva na počinitelja prekršaja, pa smatramo primjerenim nešto više reći o problematici tijeka zastare prekršajnog progona, a posebno u svjetlu Pre...

6
Sud EU-a: Smisao i doseg pojma uobičajenog boravišta bračnog druga · U središtu

Datum: 30.11.2021

Sudska nadležnost za odlučivanje o zahtjevu za razvod braka: Sud pojašnjava smisao i doseg pojma uobičajenog boravišta bračnog druga. Takav pojam podrazumijeva da bračni drug, iako svoj život vodi u dvjema državama članicama, može imati samo jedno uobičajeno boravište.

7
Agencija za zaštitu osobnih podataka o zakonitosti obrade osobnih podataka ispitanika koji proizlaze iz EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju · U središtu

Datum: 29.11.2021

Dana 16. studenog 2021. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) je izdala priopćenje   koje se odnosi na ocjenu zakonitosti obrade osobnih podataka u kontekstu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, s...

8
Što donosi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima? · U središtu

Datum: 26.11.2021

Nakon provedenog savjetovanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima,  pristupilo se izradi Prijedloga. U ovom članku autorica donosi pregled novina koje su predložene, te se Zakon trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru.

9
Povijest Zakona o općem upravnom postupku i njegova važnost u primjeni · U središtu

Datum: 25.11.2021

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine“ br. 47/09.- u daljnjem tekstu ZUP) jedan je od najvažnijih zakona u Republici Hrvatskoj. ZUP kao opći postupovni zakon primjenjuje se u svim upravnim stvarima, a samo je određena pitanja upravnog postupka posebnim zakonima dopušteno urediti drukči...

10
Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita · U središtu

Datum: 24.11.2021

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

11
Sud Eu-a: Opće i neselektivno zadržavanje podataka o prometu i lokaciji dopušteno samo u iznimnim slučajevima · U središtu

Datum: 23.11.2021

Nezavisni odvjetnik M. Campos Sánchez-Bordona ponavlja da je opće i neselektivno zadržavanje podataka o prometu i lokaciji u pogledu elektroničkih komunikacija dopušteno samo u slučaju ozbiljne prijetnje za nacionalnu sigurnost

12
Nove izmjene Zakona o obnovi na potresom pogođenim područjima · U središtu

Datum: 22.11.2021

Nove zakonske izmjene o obnovi na potresom pogođenim područjima usvojene su u Hrvatskom saboru te su stupile na snagu 30. listopada 2021. godine. U članku će biti više riječi o najznačajnijim izmjenama u tom području.

13
Obavljanje neregistrirane djelatnosti · U središtu

Datum: 19.11.2021

Siva ekonomija je sastavni dio hrvatskog gospodarstva od samog početka slobodnog tržišta u Hrvatskoj. Teške ratne i poratne godine, razdoblje tranzicije i dugi niz loših gospodarskih godina dovele su do bujanja i rasta sive ekonomije koja je zbog svoje uloge kreatora prihoda osiromašenim kućanstvima...

14
Granično prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila na cesti · U središtu

Datum: 17.11.2021

U odredbama članka 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) uređena je dopuštena b...

15
Sud EU-a: Doseg pojma „radno vrijeme” u odnosu na dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.11.2021

Sud EU-a pojašnjava u kojoj se mjeri dežurstva u stanju pripravnosti mogu kvalificirati kao „radno vrijeme” s obzirom na Direktivu 2003/882.

16
Vrhovni sud RH odlučio da državnim službenicima u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. ne pripada pravo na uvećanje plaće od 6% kako to pripada javnim službenicima · U središtu

Datum: 15.11.2021

Posljednjih nekoliko mjeseci u sudskoj praksi aktualno je pitanje je pripada li i državnim službenicima i namještenicima pravo na uvećanje plaće od 6% u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017., kako to pravo pripada javnim službenicima i namještenicima. Vezano uz to pitanje Vrhovni sud Republ...

17
Kupovina nekretnine prijebojem u stečajnom postupku · U središtu

Datum: 12.11.2021

U stečajnom postupku često se prodaju nekretnine opterećene razlučnim pravom. Stečajni zakon dopušta razlučnom vjerovniku da kupi nekretninu koja je predmet prodaje putem preboja tako da u prijeboj stavi svoju utvrđenu tražbinu s iznosom kupovnine za koju se nekretnina prodaje.

18
Neka pitanja vezana uz status stranca (državljanina treće zemlje) · U središtu

Datum: 11.11.2021

Analiziran je utjecaj svrhe i vrste zatraženog boravka stranca (državljanina treće zemlje) u Republici Hrvatskoj pri razmatranju neposredne primjene ustavnih i konvencijskih odredaba u konkretnom slučaju, te kod procjene stupnja sigurnosnog rizika koji dotični stranac može predstavljati.

19
Donesen novi Pravilnik o vizama · U središtu

Datum: 10.11.2021

Autor ovim člankom obrađuje novi Pravilnik o vizama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2021. te je stupio na snagu 1. studenog 2021. godine.  

20
Promjena načina ugovaranja i novi iznos minimalne neto plaće u 2022. godini · U središtu

Datum: 8.11.2021

Hrvatski sabor je dana 29.10.2021. godine većinom glasova izmijenio Zakon o minimalnoj plaći koji propisuje njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu. Drugim riječima to konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu, koja do kraja ove godine izn...

21
Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju · U središtu

Datum: 5.11.2021

Glavni cilj Globalne konvencije je uspostavljanje međunarodnog normativnog instrumenta za priznavanje na globalnoj razini. Time će se osnažiti međuregionalna akademska mobilnost, te promicati međunarodna suradnja u visokom obrazovanju i cjeloživotno učenje.

22
Analiza presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je ugovor o kreditu u eurima utvrđen ništetnim · U središtu

Datum: 4.11.2021

Općinski građanski sud u Zagrebu (dalje u tekstu: Sud) presudom posl. br. P-206/20-63 od 27. listopada 2021. utvrđuje ništetnim (u konkretnoj situaciji potrošački) Ugovor o kreditu kojim je Kreditor, Banka, stavila na raspolaganje korisniku kredita iznos kunske protuvrijednosti od 15.200,00 EUR ob...

23
Pravna zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad · U središtu

Datum: 3.11.2021

Pod utjecajem različitih čimbenika u radnim procesima sve su učestaliji zdravstveni problemi radnika koji se negativno odražavaju na njihovu radnu učinkovitost te time posredno i na poslovanje poslodavaca. U situacijama kada radnici nisu zdravstveno sposobni obavljati radne zadatke i pridonositi ra...

24
Sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja dospjelog poreznog duga · U središtu

Datum: 2.11.2021

Upravni ugovor je dvostrani pravni akt kojega država, odnosno drugo javnopravnotijelo sklapa s trećim osobama radi ostvarivanja određenog cilja šireg društvenog interesa te pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima. To je ugovor sklopljen uime jednoga ili više javnih subjekata, a prema režimu javno...

25
Ubrojivost u kaznenom pravu kao sastojak krivnje kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 29.10.2021

U kaznenom pravu ubrojivost je nužna pretpostavka krivnje i prosuđuje se prema vremenu počinjenja kaznenoga djela (tempus criminis), a utvrđuje ju sud uz pomoć vještaka psihijatara.

26
Raspisivanje oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme za iste poslove u različitim razdobljima · U središtu

Datum: 28.10.2021

Razmotreno je pitanje raspisivanja oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, kada se dio izvršitelja prima na kraće, a dio njih na duže razdoblje.

27
Oduzimanje automobila originalnim ključem iz nezaključane garaže nije teška krađa · U središtu

Datum: 27.10.2021

Recentnom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: III Kr- 52/2021-5 od 1. rujna 2021., prihvaćen je zahtjev osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda OsVt broj: K-138/2013-162 od 26. siječnja 2018. i presuda ŽsŠi broj: Kž- 119/2018-5 od 24. rujna 2020. Os...

28
Isticanje tvrtke trgovačkog društva u kontekstu prekršajnih odredbi · U središtu

Datum: 26.10.2021

Budući da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv presude prekršajnog suda kojom su okrivljenici oslobođeni od optužbe da bi počinili prekršaj iz članka 630. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima , smatramo prim...

29
Prokura i ovlasti prokurista · U središtu

Datum: 25.10.2021

Pojam prokure te prava i obveze prokurista propisani su Zakonom o trgovačkim društvima koji prokuru definira kao vrstu zastupanja, to jest poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun trgovačkoga društva te zastupanja u postupcima s izravnim pravnim učinkom za zastupanog. Drugim riječima, radi se ...

30
Zaštita fotografije kao autorskog djela · U središtu

Datum: 22.10.2021

Često se susrećemo sa situacijama da se fotografije koje određeni autor snimi i na odgovarajući  način učini dostupnima javnosti koriste od strane drugih osoba nezakonito tj. bez autorova odobrenja. Ovaj članak ima za cilj prikazati kako je hrvatsko zakonodavstvo sljedeći europsku pravnu stečevinu ...

31
Što donosi Prijedlog novog Zakona o obrazovanju odraslih · U središtu

Datum: 21.10.2021

Prvotni Zakon o obrazovanju odraslih kojim se prvi put zasebno uredio sustav obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj donesen je 2007. godine. Nakon donošenja dva puta je izmijenjen, i to radi usklađivanja sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije („Narodne novine“ br. 107/0...

32
Temporalni propis kao iznimka od načela primjene blažeg propisa (prekršajno pravo) · U središtu

Datum: 20.10.2021

U članku 3. stavku 5. Prekršajnog zakona uređena je iznimka od obvezne primjene blažeg propisa za počinitelja prekršaja, pa ćemo u ovom članku nastojati iznijeti osnovne značajke takve iznimke  kroz prikaz konkretnog prekršajnog predmeta.

33
Naknada za privremeno zastupanje u parničnim postupcima · U središtu

Datum: 19.10.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-5286/2020 od 30. rujna 2021. razmatrao ustavnu tužbu odvjetnice koja je bila privremeni zastupnik fizičke osobe u parničnom postupku (trgovačkom sporu) te je imala velikih problema oko određivanja i naplate naknade za to zastupanje. U ovom radu ...

34
Novi Zakon o otpadu u odnosu na trenutno važeće propise iz gospodarenja otpadom · U središtu

Datum: 18.10.2021

Ovim člankom ukratko obrađujemo trenutno važeće podzakonske akte koji ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa sukladnih odredbama Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21.).

35
Novela Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 15.10.2021

Uvođenjem dostave putem informacijskog sustava ubrzat će se i skratiti trajanje upravnog spora, smanjit će se troškovi postupka, a također će se time snažnije omogućiti  zaštita života i zdravlja ljudi s obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19.

36
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku – najčešći prigovori vozača · U središtu

Datum: 14.10.2021

Kada vozač u dvogodišnjem razdoblju počini prekršaje protiv sigurnosti cestovnog prometa zbog kojih dosegne određeni broj negativnih prekršajnih bodova, u upravnom postupku mu se ukida i oduzima vozačka dozvola. Analiziran je normativni okvir ove vrste upravne stvari, kao i tri najčešće vrste prigov...

37
Mogu li Okvirna mjerila za rad sudaca biti oblik nedozvoljenog pritiska na neovisnost suca? · U središtu

Datum: 13.10.2021

Budući da se opet mijenja Zakon o sudovima , priprema se i izmjena postojećih Okvirnih mjerila za rad sudaca , pa autorica u ovom radu skreće pozornost na dosadašnje izmjene tih pravila te na neka nelogična rješenja iz kojih se ne može zaključiti koji su to objektivni kriteriji služili kao podloga...

38
Uvođenje elektroničke ovrhe (e-ovrhe) · U središtu

Datum: 11.10.2021

Ovrhe i dalje predstavljaju značajan problem velikom broju hrvatskih građana čiji se negativni efekti prvenstveno odražavaju na solventnost kućnih budžeta, a potom i na druge aspekte života. Stoga je zakonodavac kroz nekoliko zakonskih intervencija pokušao adekvatno urediti Ovršni zakon kako bi s...

39
Novosti u Zakonu o elektroničkim medijima · U središtu

Datum: 8.10.2021

Hrvatski je sabor 1.10.2021. većinom glasova, u prvom jesenskom glasovanju, donio Zakon o elektroničkim medijima . U ovom članku donosimo pregled najvažnijih novina koje donosi novi Zakon.

40
Priznavanje braniteljskog statusa: posebno pravno uređenje pripadnika Narodne zaštite · U središtu

Datum: 7.10.2021

Status hrvatskog branitelja ne priznaje se za sve oblike doprinosa hrvatskome ratnom naporu, već za one vrste angažmana koje udovoljavaju kriterijima formacijske pripadnosti i bitnih obilježja ratnog angažmana. Analizirane su opće pretpostavke za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, kao i poseb...

41
Odgoda obveznog cijepljenja za državne (javne) službenike Slovenije · U središtu

Datum: 6.10.2021

Slovenski Ustavni sud obustavio je rješenjem broj: U-I-210 / 21-12 od 30. rujna 2021. izvršavanje članka 10.a Uredbe o načinu ispunjavanja uvjeta preboljenja, cijepljenja i testiranja radi suzbijanja širenja virusne infekcije virusom SARS-CoV-2 (objava, "Narodne novine Republike Slovenije" br. 147/2...

42
Nagrada i naknada troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku – problemi u praksi sa stajališta ovrhovoditelja · U središtu

Datum: 5.10.2021

U Republici Hrvatskoj je početkom godine, točnije 11. veljače 2021., na snagu stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku ("Narodne novine" br. 9/21.- dalje u tekstu: Pravilnik). U članku se ukazuje na proturječnost odredbi Pravilnika koje su rezultirale različit...

43
Usklađivanje zakonodavstava država članica EU-a o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu · U središtu

Datum: 4.10.2021

Inovacije i brz razvoj tržišta informacijsko-komunikacijskih tehnologija doveli su do razvoja velikog broja uređaja i rješenja za punjenje. Iako su inovacije u tom području općenito poželjne, posljedično povećanje broja nekompatibilnih rješenja za punjenje uzrokovalo je svojevrsnu prezasićenost i fr...

44
Socijalni kriteriji kod poslovno uvjetovanog otkaza – neki supstantivni aspekti · U središtu

Datum: 1.10.2021

Članak se bavi postupkom donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu. Fokus ćemo, većinom kroz proučavanje relevantne sudske prakse, staviti na tzv. socijalne kriterije o kojima poslodavac mora voditi računa pri donošenju odluke kojem će radniku dati poslovno uvjetovani otkaz i pozabaviti se neki...

45
Poništavanje i ukidanje upravnih i sudskih odluka u upravnome procesnom pravu · U središtu

Datum: 30.9.2021

Za razliku od regulacije usvajanja pravnih lijekova u drugim vrstama pravnih postupaka, u upravnom postupku i upravnom sporu poništavanje nižestupanjske odluke prevladavajuća je opcija, dok je ukidanje odluke predviđeno znatno rjeđe (i to samo povodom izvanrednih pravnih lijekova).

46
Neuroprava (što je to?) · U središtu

Datum: 29.9.2021

Autor u članku pojašnjava pojam neuroprava, odnosno nova ljudska prava koja štite mentalnu privatnost i integritet, svjesnih i nesvjesnih, ljudi od zloporaba neurotehnologije.

47
Izbor predsjednika vrhovnih sudova u svijetu · U središtu

Datum: 28.9.2021

Aktualna tema izbora predsjednika Vrhovnog suda koja je zaokupila stručnu i širu javnost osobito je zanimljiva kada ju promatramo sa strane modela postupka kojega je Republika Hrvatska izabrala za izbor predsjednika svojeg najvišeg sudbenog tijela. Postupak izbora je objašnjen u ranije objavljenom ...

48
Definiranje fiksnog i varijabilnog dijela plaće i oblici nagrađivanja uspješnosti zaposlenika · U središtu

Datum: 27.9.2021

Definicija “plaće” na prvi se pogled može učiniti prilično jednostavnom i moguće ju je maksimalno simplificirati kao “novčano primanje koje isplaćuje poslodavac zaposleniku za njegov obavljeni rad i to u nekom pravilnom vremenskom razmaku (u RH je to najčešće mjesečno)”. Nadalje, pojednostavljujući...

49
Naknada troška sastava žalbe protiv rješenja o troškovima postupka · U središtu

Datum: 24.9.2021

S obzirom na to da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv pravomoćnog rješenja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojim je, uz ostalo, odbijen zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka na ime nužnih izdataka i nagrade ...

50
Pravno reguliranje studentskih poslova · U središtu

Datum: 23.9.2021

Pred nama je nova akademska godina koja će sa sobom donijeti brojne izazove kako za voditelje nastavnih procesa, tako i za same studente, i to u sjeni epidemioloških zbivanja. S početkom akademske godine ponovno će se aktualizirati i studentski poslovi. Naime, studentima obavljanje studentskih poslo...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta