Poredano po:

Broj dokumenata: 2382

1
Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu · U središtu

Datum: 21.6.2021

Zakonom o pružanju usluga u turizmu  ("Narodne novine" br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20.- dalje u tekstu Zakon) uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vez...

2
Troškovi parnice u stečajnom postupku · U središtu

Datum: 18.6.2021

U trenutku otvaranja stečajnoga postupka u tijeku može biti jedna ili više parnica u kojima je stečajni dužnik tužitelj ili tuženik. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na neke situacije koje se javljaju u stečajnom postupku s osnove parnica koje su u tijeku. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na ...

3
Prava potrošača pri kupovini na daljinu ili izvan poslovnih prostorija · U središtu

Datum: 17.6.2021

Ovim člankom daje se pregled temeljnih prava potrošača prilikom sklapanja ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i to prava na obaviještenost i prava na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga, uz primjer obrasca za jednostrani raskid.

4
Nepravičnost revizijskog postupka kroz poštivanje prava na poštovanje osobnog života i zdravstvenu zaštitu · U središtu

Datum: 16.6.2021

U tekstu autorica analizira postupak i odluku broj: U-III-531/2020 od 19. svibnja 2021. u kojima je sud ocijenio da  podnositeljima ustavne tužbe nije pružen učinkovit postupak koji bi im omogućio da dobiju naknadu za nesavjesno liječenje.

5
Sud EU-a: Netočan zdravstveni savjet u dnevnom listu, čije je prihvaćanje čitatelju oštetilo zdravlje, ne čini neispravan proizvod u smislu prava Unije · U središtu

Datum: 15.6.2021

Članak u tiskanom dnevnom listu koji daje netočan zdravstveni savjet u pogledu uporabe jedne biljke, a čije je prihvaćanje čitatelju oštetilo zdravlje, ne čini neispravan proizvod u smislu prava Unije. Takav članak stoga ne može dovesti do objektivne odgovornosti izdavača ili tiskare navedenog dnevn...

6
Izborni spor u Istarskoj županiji · U središtu

Datum: 14.6.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom i rješenjem broj: U-VIIA-3366/2021 od 9. lipnja 2021. odbio žalbu Danijela Ferića, kandidata SDP-a za župana Istarske županije, podnesena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 5. lipnja 2021., te je ujedno odbacio zahtjev im...

7
Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja · U središtu

Datum: 11.6.2021

Trenutno važeći Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" br. 133/97.) na snazi je od 1997. godine i nije mijenjan od njegova donošenja. U Pravilniku iz 1997. propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Zbog prom...

8
Postupovne radnje nakon provedenih lokalnih izbora · U središtu

Datum: 10.6.2021

Nedugo nakon provedenih lokalnih izbora, u kojima su neki kandidati imali više a neki manje sreće, u fokus dolazi postupak primopredaje lokalne vlasti, konstituiranje predstavničkog tijela te reguliranje prava lokalnih dužnosnika kojima počinje i kojima prestaje mandat, odnosno koji nisu ponovno iz...

9
Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi · U središtu

Datum: 9.6.2021

Ovim člankom prikazuju se novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi  ("Narodne novine" br. 52/20.) koji se primjenjuje od 15. svibnja 2021. godine.

10
Sud EU-a: izravna primjena načela jednakosti plaća za rad jednake vrijednosti u sporovima među pojedincima · U središtu

Datum: 8.6.2021

Na načelo jednakosti plaća muškaraca i žena, utvrđeno pravom Unije, moguće se izravno pozvati za „jednak rad” i „rad jednake vrijednosti” u sporovima između pojedinaca.

11
Propisani načini utjecaja zakonodavne i izvršne vlasti na „zatvorenu i nedodirljivu“ sudbenu vlast · U središtu

Datum: 7.6.2021

Političke grane vlasti (zakonodavna i izvršna) isključivo ili presudno odlučuju o propisima koji vezuju suce i koji uređuju njihov rad, ali i o sudačkoj normi te o ljudskim i materijalnim resursima u sudstvu. Usto, imaju jake nadzorne alate u odnosu na funkcioniranje sudova. Za ostvarivanje ravnote...

12
Kriterij za ocjenu svojstva potrošača u europskoj i nacionalnoj sudskoj praksi · U središtu

Datum: 4.6.2021

Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (u daljnjem tekstu: Direktiva), kao i Zakon o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15., 14/19.) definira potrošača kao svaku fizička osobu koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu ...

13
Smjernice o načinu izvješćivanja u slučajevima povrede osobnih podataka · U središtu

Datum: 2.6.2021

Dana 18. siječnja 2021. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB; Odbor) objavio je Nacrt smjernica o načinu izvješćivanja u slučajevima povreda osobnih podataka (dalje u tekstu: Smjernice). 1  Javna rasprava zaključena je početkom ožujka ove godine.

14
Digitalni nomadi i “poslovne” vize kroz zakonodavni okvir RH · U središtu

Datum: 31.5.2021

Fleksibilizacijom tržišta rada i zakonskim uređenjem boravka državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (RH) otvaraju se brojne mogućnosti za život i rad stranaca. Novim Zakonom o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) omogućen je i reguliran privremeni boravak digitalnim nomadima. Istim Z...

15
Anticipirane naredbe u obiteljskom zakonodavstvu · U središtu

Datum: 28.5.2021

Članak ima za cilj prikazati kako je u Republici Hrvatskoj u području obiteljsko-pravnih i statusnih odnosa uređen institut anticipirane naredbe, koje su pretpostavke njezine valjanosti, u čijim su rukama kontrolni mehanizmi u području davanja anticipirane naredbe, mogućnost opoziva i njezina svrha...

16
Krivokletnici oko nas · U središtu

Datum: 27.5.2021

Prisega vjernosti hrvatskom Ustavu nerijetko se zaboravlja odmah po njenom izricanju ili potpisivanju. Ponekad, možda, i zbog neznanja što Ustav sve očekuje od onih koji su se svečano obvezali štititi ga.

17
Utjecaj nepoštenih i ništetnih ugovornih odredaba na objektivnu nemogućnost održavanja ugovora na snazi · U središtu

Datum: 26.5.2021

U članku autorica analizira presudu Suda EU-a  C-19/20 od 29. travnja 2021.  u kojoj sud razmatra pretpostavke za valjanost izmjene nepoštenih ugovornih odredbi kao i mogućnost održavanja na snazi ugovora s takvim nepoštenim odredbama.

18
Sud EU-a: Nedopuštenost odbacivanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu zbog prethodnog odbijanja zahtjeva iste osobe u drugoj državi · U središtu

Datum: 25.5.2021

Zahtjev za međunarodnu zaštitu ne može se odbaciti kao nedopušten na temelju toga što je Norveška odbila prethodni zahtjev za azil koji je podnijela ista zainteresirana osoba. Naime, iako ta treća država djelomično sudjeluje u zajedničkom europskom sustavu azila, ona se ne može izjednačiti s državom...

19
Posebni oblici rada - rad putem digitalnih platformi · U središtu

Datum: 24.5.2021

Sve progresivniji društveni i ekonomski razvoj, poput povećane fleksibilnosti na tržištu rada te u politikama trgovačkih društava ali i kroz širu upotrebu naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), može rezultirati novim oblicima zaposlenja, odnosno radnih odnosa. Oni se uvelike m...

20
Novosti kod određivanja nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom · U središtu

Datum: 21.5.2021

Novelom Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom proširuje se broj subjekata na koje se Zakon primjenjuje, proširuje se obuhvat pojava nepoštenih trgovačkih praksi s dosadašnjih 33 na 43, povećava se ovlast Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kroz nenajavljene kont...

21
Ukinuta retroaktivna intervencija zakonodavca u ugovorne odnose kod društveno poticane stanogradnje · U središtu

Datum: 20.5.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske objavio je važnu odluku za preko dvije stotine predlagatelja u predmetima ocjene članka 12. ZIDZoDPS-a kojom je pokrenuo postupak ocjene suglasnosti navedene odredbe s Ustavom i ukinuo ju.

22
Izmjene Zakona o deviznom poslovanju · U središtu

Datum: 19.5.2021

U petak 07. svibnja 2021. godine Hrvatski sabor izglasao je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju , koji se oslanja na Uredbu Europske unije, a prema kojem se između ostalog uvode nove kontrole prijenosa i obveza prijave gotovine u vrijednosti 10.000 eura ili više, koja se unos...

23
Pravni aspekti nasljeđivanja poslovnog udjela društva s ograničenom odgovornošću · U središtu

Datum: 18.5.2021

Društvo s ograničenom odgovornošću danas je najrašireniji oblik trgovačkih društava u kojem je temeljni kapital podijeljen na poslovne udjele. Uz brojna pitanja oko poslovanja, vrlo su česta i pitanja vezana uz nasljeđivanje poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, do kojeg dolazi u s...

24
Što donose nove zakonske izmjene u segmentu zaštite tržišnog natjecanja? · U središtu

Datum: 17.5.2021

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  ("Narodne novine", broj 79/09., 80/13. i 41/21.) primjenjuje se na sve oblike sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika na teritoriju RH ili izvan teritorija RH ako imaju učinak na RH. Nove zakonske izmjene stupile su ...

25
Promicanje čistih vozila u cestovnom prijevozu · U središtu

Datum: 14.5.2021

Cilj Europske unije je znatno smanjenje emisija onečišćivača zraka koje nastaju pri prijevozu, a koji su štetni za zdravlje i okoliš, što se može postići mjerama kojima se potiče prelazak na javni prijevoz i javnom nabavom kojom se promiču čista vozila.

26
Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima · U središtu

Datum: 13.5.2021

Republika Hrvatska pokrenula je niz aktivnosti koje uključuju razvoj institucionalnih mehanizama, donošenje zakona, nacionalnih dokumenata i drugih propisa u području zaštite žrtava obiteljskog nasilja slijedom čega je i u Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novi...

27
Od 1. srpnja 2021. na razini EU-a nova pravila o PDV-u na e-trgovinu · U središtu

Datum: 12.5.2021

Od 1. srpnja 2021. Europska unija započinje s primjenom novih pravila o oporezivanju e-trgovinu porezom na dodanu vrijednost (PDV). Do toga dolazi zbog sve većeg širenja e-trgovine i prodaje na daljinu. Namjera je novim pravilima osigurati pravedno tržišno nadmetanje na razini EU za sve poduzetnike....

28
Zaštita neupisanog suvlasništva nekretnine kao bračne stečevine upisom u zemljišnu knjigu · U središtu

Datum: 11.5.2021

U članku autor analizira pitanje bračne stečevine na nekretninama te daje odgovor na pitanja što kad bračna stečevina nije upisana u zemljišne knjige jer tako neevidentirana bračna stečevina (u pravilu) ne uživa pravnu zaštitu u odnosu na treće osobe koje se pouzdaju u točnost podataka u zemljišnoj ...

29
Nakon najave pojačanog nadzora sudaca i povećanja sudačke norme · U središtu

Datum: 10.5.2021

Iznijet je kratak osvrt na nedavnu najavu mjera vezanih uz kontrolu rada sudaca i njihovu učinkovitost. Neke od tih mjera su smislene, neke dvojbene, a neke naprosto bez ikakve racionalne podloge i izgledno štetne.

30
NFT – jedinstvena kripto imovina · U središtu

Datum: 7.5.2021

NFT je nedavno popularizirana blockchain tehnologija. Uz objašnjenje načina funkcioniranja i razloga popularnosti, autorica razmatra i mogućnosti njenog pravnog uređenja.

31
Novine u Zakonu o lokalnim izborima · U središtu

Datum: 6.5.2021

Nove izmjene i dopuna Zakona o lokalnim izborima donesene 9. travnja 2021. na 7. sjednici Hrvatskoga sabora izglasane su 115 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržano“ („ Narodne Novine“, broj: 37/2021.). Autorica u tekstu analizira promjene zakona i razloge za njihovo donošenje.

32
Aktivno dežurstvo naspram dežurstva u stanju pripravnosti - kvalifikacija kao „radno vrijeme” ili „vrijeme odmora” · U središtu

Datum: 5.5.2021

U članku autorica obrađuje, prvenstveno kroz praksu Suda EU-a, problematiku određivanja dežurstva ili kao radnog vremena ili vremena odmora u smislu  Direktive 2003/88 .

33
Sud EU-a: Obveza ugovaranja osiguranja od građanskopravne automobilske odgovornosti · U središtu

Datum: 4.5.2021

Ugovaranje osiguranja od građanskopravne automobilske odgovornosti obvezno je ako je dotično vozilo registrirano u državi članici i ako to vozilo nije zakonito povučeno iz upotrebe. Takva se obveza ne može isključiti samo zbog činjenice da registrirano vozilo, u određenom trenutku, nije u voznom sta...

34
Višestruki prometni recidiv kao povreda prava na život · U središtu

Datum: 3.5.2021

Nedavnom odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske od 25. ožujka 2021., zahtjev broj 35983/14 , usvojen je zahtjev roditelja poginule osobe u prometnoj nesreći koju je skrivio višestruki prometni recidivist zbog neučinkovite primjene propisa o sigurnosti promet...

35
Pravo na dom – pregled sudske prakse · U središtu

Datum: 30.4.2021

U ovom članku obrađuje se zaštita prava na dom u parnici i ovrsi, koje je zaštičeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinim Protokolima br. 1, 4, 6, 7 i 11. te Ustavom RH.

36
Obvezna osiguranja su upravo to – osiguranja (imaju premiju, osigurninu, osigurani slučaj i osigurani rizik) · U središtu

Datum: 29.4.2021

Obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje ključni su (premda ne jedini) javnopravni socijalni sustavi u modernim državama. Ponekad se iz vida gubi njihovo ključno obilježje – da su posrijedi osiguranja. U tekstu se iznose primjeri triju teza, prisutnih – između ostalog – u izlag...

37
Rad za opće dobro u prekršajnom postupku · U središtu

Datum: 28.4.2021

Autor u članku navodi pregled odredbi Prekršajnog zakona kojima se uređuje zamjena novčane kazne radom za opće dobro, navodeći koji su uvjeti potrebni da bi sud donio rješenje o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro i kojim bi uputio osuđenika na izvršenje rada za opće dobro.

38
Sud EU-a: ovlast predsjednika vlade kod imenovanja sudaca · U središtu

Datum: 27.4.2021

Nacionalne odredbe države članice koje predsjedniku vlade dodjeljuju odlučujuću ovlast kod imenovanja sudaca, pri čemu se u tom postupku predviđa intervencija neovisnog tijela zaduženog za procjenu kandidata i pružanje mišljenja, nisu protivne  pravu Unije.

39
Nova EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz Unije · U središtu

Datum: 26.4.2021

Suočeni sa sve većim protokom prihoda od nezakonitih aktivnosti kroz gospodarski sustav i preusmjeravanjem novca za financiranje takvih aktivnosti potrebno je bilo poduzeti određene zaštitne mehanizme i mjere na razini Europske unije radi postizanja učinkovitije kontrole nezakonitih novčanih tokova...

40
Sprječavanje bijega okrivljenika · U središtu

Datum: 23.4.2021

S vremena na vrijeme javnost se neugodno iznenadi viješću da je neki visokoprofilni okrivljenik napustio zemlju i postao nedostupan tijelima kaznenog progona.

41
Promjene koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu · U središtu

Datum: 22.4.2021

Ovim člankom dajemo skraćeni prikaz promjena koje donosi  prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

42
Usklađenost zakona s europskom direktivom · U središtu

Datum: 21.4.2021

Sâmim preuzimanjem direktive u nacionalno zakonodavstvo ne prestaje dužnost javnopravnih tijela i sudova da ocijene postiže li se u odnosnom slučaju cilj norme europskog prava.

43
Sud EU-a: obveza najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku · U središtu

Datum: 20.4.2021

Nezavisni odvjetnik M. Bobek: Sud bi trebao preispitati svoju sudsku praksu (kriteriji iz presude CILFIT) o obvezi najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku. Sud bi trebao utvrditi da postojanje te obveze ovisi o trima kumulativnim uvjetima: (i.) u predmetu se postavlja opće p...

44
Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu - najvažnije razlike i primjeri ugovora · U središtu

Datum: 19.4.2021

U ovom članku autor analizira odredbe temeljnih propisa kojima se uređuju ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, navodeći njihova temeljna obilježja, specifičnosti po kojima se razlikuju te primjere navedenih ugovora.

45
Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku donošenja mjere oduzimanja prava roditelju na stanovanje s djetetom · U središtu

Datum: 16.4.2021

Zbog ostvarenja najboljeg interesa djeteta u postupcima obiteljskopravne zaštite djeteta zakonodavac je predvidio i razvio čitav niz načela, instituta i instrumenata. Ovaj rad ima za cilj prikazati koje to materijalnopravne i procesnopravne odredbe i instituti obiteljskog zakonodavstva služe zaštiti...

46
Radno vrijeme i organizacija radnog vremena · U središtu

Datum: 15.4.2021

Ovim člankom autor analizira odredbe radnog zakonodavstva kojima se uređuje područje radnog vremena i organizacije radnog vremena, koja uključuje organizaciju trajanja i rasporeda rada na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini, a kako bi se zdravlje i sigurnost radnika zaštitili od nepovol...

47
Sigurna treća zemlja u postupku međunarodne zaštite · U središtu

Datum: 14.4.2021

Ustavni sud je u odluci broj: U-III-4865/2018 i dr. od 4. ožujka 2021. po prvi puta razmatrao problematiku sigurne treće zemlje u koju mogu biti upućeni tražitelji međunarodne zaštite u postupku pred Ministarstvom unutarnjih poslova.

48
Uloga upravnih sudova kod pravičnog izračuna mirovine · U središtu

Datum: 12.4.2021

Autorica u članku prikazuje dvije odluke Ustavnog suda kojima je ustavna tužba usvojena, podnositeljima ustavnih tužbi utvrđene su povrede jamstva sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti iz  članka 19. stavkom 2. Ustava  i prava na pravično su...

49
Negativni aspekti digitalizacije · U središtu

Datum: 9.4.2021

Posljednjih trideset godina svijet prolazi kroz proces digitalizacije. Moderno doba obilježava prijelaz na nove oblike komunikacije i digitalizacije koji služe olakšavanju poslovanja trgovačkih društava, djelovanju javne i lokalne uprave te komunikaciju građana. Digitalizacija je posljedično postala...

50
Sudske odluke u poreznim predmetima utemeljene na odlukama Suda EU-a · U središtu

Datum: 8.4.2021

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013. godine) proteklo je već više od sedam godina te je stoga zabrinjavajući podatak da su do sada, u poreznim predmetima, donesene tek dvije presude temeljem prakse/odluke Suda EU-a (Upravni sud u Splitu donio je odluku temeljem tumačenja...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta