Poredano po:

Broj dokumenata: 1776

1
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima

Datum objave: 20.6.2024

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 36/24. objavljen je novi Zakon o upravnim sporovima (dalje: ZUS), koji na snagu stupa 1. srpnja 2024. godine. Tada će prestati primjena važećeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., dalje: važeći ZUS). Temeljni...

2
Novele zakona u području kulture u 2024.

Datum objave: 18.6.2024

Sažetak: Pravni položaj ustanova u kulturi u Republici Hrvatskoj uređen je općim i posebnim propisima. Temeljni opći propisi u ovoj domeni su:

3
Harmonizacija kaznenog prava u kontekstu zaštite financijskih interesa Europske unije: Posebni osvrt na Ured europskog javnog tužitelja (drugi dio)

Datum objave: 13.6.2024

Sažetak: Zaštita financijskih interesa Europske unije zauzima važno mjesto u njezinom pravnom poretku. Ta se zaštita ostvaruje različitim sredstvima, i to upravnopravnim, kaznenopravnim i političkim. U ovom članku daje se pregled tih sredstava, s posebnim naglaskom na kaznenopravnu zaštitu. Proširenje nadlež...

4
Harmonizacija kaznenog prava u kontekstu zaštite financijskih interesa Europske unije: Posebni osvrt na Ured europskog javnog tužitelja (prvi dio)

Datum objave: 11.6.2024

Sažetak: Zaštita financijskih interesa Europske unije zauzima važno mjesto u njezinom pravnom poretku. Ta se zaštita ostvaruje različitim sredstvima, i to upravnopravnim, kaznenopravnim i političkim. U ovom članku daje se pregled tih sredstava, s posebnim naglaskom na kaznenopravnu zaštitu. Proširenje nadlež...

5
Prikaz Zakona o lobiranju

Datum objave: 6.6.2024

Sažetak: S ciljem pravnog uređenja lobiranja, kao jednog od važnih čimbenika u oblikovanju javnih politika, Hrvatski sabor donio je zakon koji sadrži niz pravila usklađenih s međunarodnim standardima, smjernicama i preporukama Vijeća Europe i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, čime je učinjen i bit...

6
Učinci sporazuma o necediranju (pacti de non cedendo)

Datum objave: 4.6.2024

Sažetak: U radu se raspravljaju učinci sporazuma o necediranju. Ukazuje se na specifične posljedice koje nastupaju ako je tražbina ustupljena protivno sporazumu o necediranju. Posebno se pojašnjava koje su posljedice činjenice da takva cesija nema učinak samo prema cesusu (dužniku). U svjetlu ovih učinaka po...

7
Otvorena pitanja pribavljanja i korištenja elektroničkih dokaza radi dokazivanja kaznenih djela izvan sfere računalnog kriminaliteta

Datum objave: 28.5.2024

Sažetak: Brojni su primjeri i slučajevi korištenja elektroničkih dokaza u praksi, zbog jednostavne činjenice da se puno događaja svakodnevno odvija u on-line okruženju. Raznorazni pojavni oblici kriminaliteta nimalo ne zaostaju za uobičajenim društvenim aktivnostima prosječnog građanina.

8
Imenovanje i razrješenje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 23.5.2024

Sažetak: U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) za obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga kao i povjerenih poslova državne uprave. U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih pos...

9
Hrvatska radiotelevizija - ustrojstvo, uloga i sudska praksa

Datum objave: 21.5.2024

Sažetak: Hrvatska radiotelevizija je javni servis namijenjen pružanju usluga i informiranja javnosti o događajima iz svijeta i zemlje. Ti događaji (neki neposredno, a neki posredno) oblikuju naš stav i način razmišljanja, a onda i kako doživljavamo stvarnost i svakodnevicu. Iako Hrvatska radiotelevizija više...

10
Pravni položaj maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Datum objave: 16.5.2024

Sažetak: Maloljetničko kazneno pravo kakvo danas poznajemo razvijalo se od prava koje nije predviđalo značajne razlike između maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela, sve do danas kada maloljetničko kazneno pravo predstavlja posebnu granu prava unutar kaznenog prava koja je uređena zasebnim zako...

11
Novi sustav plaća u državnoj službi

Datum objave: 14.5.2024

Sažetak: Reforma sustava plaća u državnoj službi u završnoj je fazi, a rezultirala je nizom novih propisa kojima se regulira novi sustav plaća za oko 55.000 državnih službenika i namještenika. Početkom godine na snagu je stupio Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama 1 , a 1. ožujka na snagu su s...

12
Neka pitanja uz priznavanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti

Datum objave: 9.5.2024

Sažetak: Priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u nastavku teksta: HRVI) po osnovi bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti nije bilo moguće u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 13. prosinca 2017. Naime, prema prijašnjem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog ra...

13
Nove posebne uzance u ugostiteljstvu

Datum objave: 7.5.2024

Sažetak: Hrvatska gospodarska komora, samostalna stručno-poslovna organizacija gospodarskih subjekata, temeljem svojih zakonskih ovlasti 1 utvrdila je i donijela nove Posebne uzance u ugostiteljstvu na svojoj sjednici 29. lipnja 2023. 2 Ujedno su prethodne Posebne uzance u ugostiteljstvu iz 1995. stavljene...

14
Upravna vijeća javnih veleučilišta prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Datum objave: 2.5.2024

Sažetak: Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22.; u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Nadalje, Zakonom se utvrđuje osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog...

15
Revidiranje Metodologije ocjenjivanja rada sudaca

Datum objave: 29.4.2024

Sažetak: Ovaj rad temelji se na provedenom projektu vezano za reviziju ocjenjivanja rada sudaca u Republici Hrvatskoj. Projekt „Revidiranje metodologije evaluacije rada sudaca“ proveden je u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. u suradnji s Norveškom sudskom upravom, kao donatorskom partneru p...

16
Naknada nematerijalne štete zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka: Pregled najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 25.4.2024

Sažetak: U novije vrijeme, pitanje naknade nematerijalne štete zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka postala je goruća tema među pravnim praktičarima i teoretičarima. To je logična posljedica shvaćanja prava na zaštitu osobnih podataka kao temeljnog prava. Kako bi osigurao djelotvornu zaštitu osobnih p...

17
Važnost strateškog upravljanja portfeljem intelektualnog vlasništva poduzeća

Datum objave: 23.4.2024

Sažetak: Svako poduzeće, bez obzira na razinu inovativnosti koja ga karakterizira, posjeduje neke oblike intelektualnog vlasništva, neformalne ili formalne. Međutim, tek manji dio samih poduzeća svjestan je vrijednosti tog intelektualnog vlasništva i potencijala koje ono može imati za njegovu gospodarsku usp...

18
Tvrtka i zaštita tvrtke

Datum objave: 18.4.2024

Sažetak: U ovom članku pišemo o tvrtki - imenu pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu, kao i zaštiti tvrtke, uz osvrt na sudsku praksu.

19
Pravo natjecatelja i ponuditelja na uvid u ponude i ostalu dokumentaciju postupka javne nabave

Datum objave: 16.4.2024

Sažetak: Pravo na uvid u dokumentaciju postupka javne nabave je institut Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. 120/16., 114/22., dalje u tekstu: ZJN 2016) koji obvezuje naručitelje da nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, dakle u žalbenom roku, na zahtjev natjecatelja ili ponudit...

20
Novine u vezi imenovanja i razrješenja dijela članova upravnog vijeća i ravnatelja javnih muzeja, javnih knjižnica i arhiva, kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 11.4.2024

Sažetak: U„Narodnim novinama“, br. 36/24 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona muzejima („Narodne novine“, br. 61/18., 98/19. i 114/22), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19. i 114/22.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zako...

21
Ratno silovanje kao kazneno djelo sui generis

Datum objave: 9.4.2024

Sažetak: Zakonska definicija silovanja kao kaznenog djela protiv spolne slobode 1 i definicija silovanja prema MSD priručniku dijagnostike i terapije 2 daje samo vidljiv, temeljan vanjski opis onoga što ovo složeno zlodjelo čini svakoj žrtvi, neovisno o spolu ili dobi, dok su duboke duševne, emotivne i psi...

22
Sukob interesa u državnoj službi

Datum objave: 4.4.2024

Sažetak: U Republici Hrvatskoj postoji niz nadležnih institucija koje djeluju na području borbe protiv korupcije odnosno na području formiranja antikorupcijske politike, represije te na posebnim područjima prevencije korupcije. Ministarstvo pravosuđa i uprave, predstavlja središnje tijelo za prevenciju korup...

23
Zaštita prava na slobodu izražavanja u kontekstu navodne zlouporabe Odjela kriminalističko-obavještajne analitike Kriminalističko-obavještajne službe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Datum objave: 2.4.2024

Sažetak: U radu se prikazuje recentna odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3220/2021 od 21. veljače 2024. u kojoj su afirmirana njegova stajališta u materiji zaštite prava na slobodu izražavanja. Riječ je o važnom predmetu u kojem su u kontekstu par excellence javnog interesa bili suprotstavlj...

24
Pravni okvir i ograničenja vezana za oglašavanje u djelatnosti odvjetništva

Datum objave: 28.3.2024

Sažetak: Odvjetništvo kao samostalno i neovisno obavljanje odvjetničkog posla kao slobodne djelatnosti u smislu Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine", br. 9/94., 117/08., 50/09. - ispr., 75/09., 18/11. i 126/21.) obuhvaća pružanje svih oblika pravne pomoći, a osobito: davanje pravnih savjeta, sastavljanje ...

25
Modeli konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenoprocesnom pravu s osvrtom na poredbena rješenja

Datum objave: 26.3.2024

Sažetak: Jedno od osnovnih načela u hrvatskom kaznenoprocesnom pravu je načelo oficijelnosti kao načelo koje se odnosi na pokretanje i započinjanje kaznenog postupka 1 . Člankom 2. stavkom 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - službeni pročišćeni tekst, 91/12....

26
Projekt Europske superlige: Kako Sud Europske unije vidi pravila kojima se uređuje nogometna industrija? (II. dio)

Datum objave: 21.3.2024

Sažetak: Presuda European Superleague Company SL, donesena na samom kraju 2023. godine, izazvala je velike reakcije u sportskoj i stručnoj javnosti. Njome je Sud Europske unije pojasnio da pravila FIFA-e i UEFA-e kojima se ograničavaju alternativna nogometna natjecanja nisu u skladu s pravom Unije. Ta je pre...

27
Projekt Europske superlige: Kako Sud Europske unije vidi pravila kojima se uređuje nogometna industrija? (I. dio)

Datum objave: 19.3.2024

Sažetak: Presuda European Superleague Company SL, donesena na samom kraju 2023. godine, izazvala je velike reakcije u sportskoj i stručnoj javnosti. Njome je Sud Europske unije pojasnio da pravila FIFA-e i UEFA-e kojima se ograničavaju alternativna nogometna natjecanja nisu u skladu s pravom Unije. Ta je pre...

28
Izvršenje presude prema Zakonu o upravnim sporovima u kontekstu dokumenata Vijeća Europe

Datum objave: 14.3.2024

Sažetak: Donošenje sudskih odluka bez postojanja učinkovitih mehanizama za njihovo izvršenje ako ih adresati odluka dobrovoljno ne izvrše suvišno je. To vrijedi i za upravnu granu sudovanja. Štoviše, odluke upravnih sudova najčešće izvršavaju javnopravna tijela, što daje dodatnu dimenziju važnosti djelotvorn...

29
Nove paradigme dokazivanja elektroničkim dokazima za potrebe kaznenog postupka

Datum objave: 12.3.2024

Sažetak: Prihvaćanje mogućnosti suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija neminovno kreira i regulatorne izazove, kao što nameće zahtjeve tijelima kaznenog progona i kaznenom sudu da stvore obrasce prikupljanja i korištenja digitalnih dokaza u modernom kaznenom postupku.

30
Stručna tijela u javnim ustanovama

Datum objave: 7.3.2024

Sažetak: Odredbama čl. 46. - 51. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97. , 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.) uređena su pitanja stručnog voditelja, stručnog vijeća odnosno drugih tijela ustanove.

31
Ugovaranje u korist i na teret trećeg

Datum objave: 5.3.2024

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo o ugovaranju u korist i na teret trećeg, odnosno je li moguće i dopušteno, suprotno općim učincima ugovora prema kojima ugovor stvara prava i obveze za ugovorne strane, ugovoriti neko pravo u korist treće osobe ili obvezu na teret treće osobe. Ugovaranje u korist i na teret ...

32
Novi Zakon o državnim službenicima (ocjenjivanje i drugi važni instituti službeničkog prava)

Datum objave: 29.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. 1 , a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakon o državn...

33
Novi Zakon o državnim službenicima (zapošljavanje u državnoj službi, premještaj i napredovanje)

Datum objave: 27.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio na snagu 1. siječnja 2024. 1 Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakona o državnim službenicima 2 , nakon ...

34
Obveza razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Datum objave: 22.2.2024

Sažetak: Institut razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u hrvatski je pravni poredak inkorporiran odnosno integriran stupanjem na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 1 s fakultativnim protokolima čija je Republika Hrvatska jedna od prvih potpisnic...

35
Trošak odvjetnika kao punomoćnika radničkog vijeća

Datum objave: 20.2.2024

Sažetak: U ovom članku se obrađuje pitanje djelovanja radničkog vijeća, mogućnosti radničkog vijeća da zatraži mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga te da zastupanje u parničnom postupku povjeri odvjetniku, kao i pitanje aktualizirano recentnom sudskom praksom - od koga bi odvjetnik opunomoćen ...

36
Ugovorna i zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem u Republici Hrvatskoj kroz sudsku praksu

Datum objave: 15.2.2024

Sažetak: Prilikom zasnivanja novoga radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju unaprijed pripremljene tekstove ugovora o radu koji, među ostalim, sadrže i odredbu o zabrani natjecanja s poslodavcem. Često se događa da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac i radnik ne razjasne što točno podrazumijeva odr...

37
Izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (VIII. novela)

Datum objave: 13.2.2024

Sažetak: Europska unija temelji se na vladavini prava, a člankom 17. stavkom 1. 1 Ugovora o Europskoj uniji propisano je da Komisija nadzire primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije. Dakle, učinkovita primjena, provedba i izvršenje propisa zadaća je povjerena Komisiji ali za pravilno prenošenj...

38
Porezna autonomija država članica i tržišno natjecanje u Europskoj uniji: Kako funkcionira zaštita tržišnog natjecanja na primjeru poreza na rabljena motorna vozila

Datum objave: 8.2.2024

Sažetak: Slobodno kretanje robe unutar Europske unije predstavlja osnovno sredstvo za promicanje načela tržišne ekonomije. Prepreke u trgovini među državama članicama mogu biti različite. Važno sredstvo otklanjanja takvih prepreka je članak 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnosi na prep...

39
Ugovor o građenju - posebne uzance o građenju - sudski ili arbitražni spor

Datum objave: 6.2.2024

Sažetak: U radu smo pokušali prikazati institut ugovora o građenju s poveznicom na ugovor o djelu pri tome ukazati na određene probleme u praksi koji se javljaju povodom tih ugovora. Ukazujemo na (ne)korisnost ugovaranja Posebnih uzanci o građenju s naznakom kako dobrim ugovorom izbjeći velike sporove koji i...

40
Udruge kao podnositelji predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Datum objave: 1.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor donio je 24. svibnja 2023. novi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača („Narodne novine“, br. 59/23.; dalje: ZPT) koji stupa na snagu 25. lipnja 2023. Danom stupanja na snagu ZPT-a prestaju važiti članci 114. do 130. Zakona o zaštiti potrošača...

41
Državni odvjetnik i državno odvjetništvo u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 30.1.2024

Sažetak: Temeljna dužnost državnog odvjetnika u kaznenom postupku jest progon počinitelja kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, dok u građanskom i upravnom postupku dužnost mu je poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske, njezinih imovinskih prava, kao i zaštite prav...

42
Sloboda kretanja radnika - aktualni trendovi u Europskoj uniji

Datum objave: 25.1.2024

Sažetak: Sloboda kretanja radnika jedna je od četiri temeljnih sloboda na kojem počiva unutrašnje tržište Europske unije. S gospodarskog i socijalnog stajališta sloboda kretanja ekonomski aktivnih pojedinaca - radnika, važna je za ostvarenje cilja Europske unije, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta svih d...

43
Analiza sudske prakse o pravu na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti i dokazivanju prekovremenog rada

Datum objave: 23.1.2024

Sažetak: Prema praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje Ustavni sud) ustavno načelo jednakosti nalaže da se svi ljudi pred zakonom moraju jednako tretirati s obzirom na postojanje društveno relevantnih okolnosti utvrđenih Ustavom. Ustavnopravna jednakost povrijeđena je kada se adresati opće ili pojedin...

44
Osnivanje javnih i privatnih visokih učilišta - posebnosti i razlike u postupku

Datum objave: 18.1.2024

Sažetak: Sukladno propisima koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske, djelatnost visokog obrazovanja obavlja se kao javna služba dok se na pitanja ustroja i upravljanja ustanovama u sustavu visokog obrazovanja primjenjuje zakon koji regulira pitanja ustanova. Zakon o visokom ...

45
Virtualna imovina kao objekt pranja novca i mjere suzbijanja

Datum objave: 16.1.2024

Sažetak: Virtualna imovina jest digitalni prikaz vrijednosti ili prava kojim se može digitalno trgovati ili ga se može digitalno prenositi te koji se može koristiti za plaćanje ili investicijske svrhe, pri čemu se virtualnom imovinom ne smatraju: a) financijski instrumenti kako su definirani zakonom kojim se...

46
Jesu li sva sporna pitanja objektivne zakonitosti odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj konačno riješena?

Datum objave: 11.1.2024

Sažetak: Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom od 14. studenoga 2023. odbio ustavne tužbe protiv prethodne, druge presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visoki upravni sud donio je 19. prosinca 2023. treću presudu kojom je ocjenjivao zakonitosti općeg akta, kojim je uređena novčana p...

47
Europska komisija utvrdila nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi koji se primjenjuju od 1. siječnja 2024. godine

Datum objave: 9.1.2024

Sažetak: Od 1. siječnja 2024. godine u postupcima javne nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi primjenjuju se nove financijske vrijednosti europskih pragova koje je utvrdila Europska komisija. Navedene vrijednosti europskih pragova primjenjivat će se izravno u svim...

48
Prikaz Zakona o instrumentima politike boljih propisa

Datum objave: 4.1.2024

Sažetak: Smjerajući prema daljnjem unaprjeđenju normativnog okvira bolje regulacije, kako bi se ostvarila, uz ostalo, veća fleksibilnost planiranja i provedbe zakonodavnih aktivnosti, pojednostavio postupak procjene učinaka propisa te dinamizirao postupak savjetovanja s javnošću, Hrvatski sabor donio je Zako...

49
Troškovi upravnog postupka u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 2.1.2024

Sažetak: U okviru upravnog postupovnog prava, na području troškova domaću stručnu i znanstvenu javnost u novije su doba najvećim dijelom zaokupljala pitanja koja se tiču troškova upravnog spora. 1 No, i materija troškova upravnog postupka, uređena ponajprije Zakonom o općem upravnom postupku 2 (u nastavku ...

50
Kako je tehnologija za prepoznavanje lica uređena u Europi - pravni okvir i najnovija kretanja

Datum objave: 28.12.2023

Sažetak: Video nadzor i automatsko prepoznavanje lica potpada pod pravno području zaštite osobnih podataka. Naime, podaci lica su biometrijski podaci pojedine osobe i kao takvi mogu se obrađivati pod određenim uvjetima. Za sada ne postoji pravni propis koji bi uređivao pojedine aspekte uporabe tehnologije za...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.2. MEĐUNARODNI VIŠESTRANI UGOVORI