Poredano po:

Broj dokumenata: 1508

1
Položaj zaklada u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Datum objave: 11.8.2022

Sažetak: Pravni položaj zaklada i njihovo djelovanje u društvenom i gospodarskom životu Republike Hrvatske uređeno je zakonskim propisima. Naime, temeljni Zakon koji uređuje pravni položaj i djelatnost zaklada je Zakon o zakladama. S financijskog aspekta, na zaklade kao neprofitne pravne osobe se primjenjuju...

2
Lažno prijavljivanje nepravilnosti kao prekršaj

Datum objave: 9.8.2022

Sažetak: Recentno je donesen i stupio na snagu novi propis zakonske snage koju uređuje materiju prijavljivanja nepravilnosti (tzv. zviždanja), postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava i zaštitu osoba koje sudjeluju u postupku, obveze tijela javne vlasti, drugih pravnih i fizičkih osoba po pitanju rješav...

3
Načelo dobrog upravljanja i dosljednost upravne prakse

Datum objave: 2.8.2022

Sažetak: Prilikom odlučivanja o ustavnim tužbama vezanima uz upravne sporove, novija ustavnosudska praksa, u recepciji konvencijske prakse, izrijekom afirmira načelo dobrog upravljanja. Ovo načelo obuhvaća i potrebu dosljednosti postupanja javnopravnih tijela, uključujući dosljednost upravne prakse.

4
Naknada neimovinske štete zbog smrti ili osobito teškog tjelesnog invaliditeta bliske osobe

Datum objave: 28.7.2022

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo koje osobe i pod kojim pretpostavkama imaju pravo na pravičnu novčanu naknade u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe.

5
Sudjelovanje zajednice gospodarskih subjekata u postupku javne nabave

Datum objave: 26.7.2022

Sažetak: Autor u tekstu obrađuje predmetnu temu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VUS) 1 .

6
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu

Datum objave: 21.7.2022

Sažetak: Ako je spor u tijeku ili ga stranke tek namjeravaju pokrenuti one mogu taj sporni odnos riješiti sklapanjem sudske ili izvansudske nagodbe. Takva nagodba otklanja potrebu da se dalje vodi postupak. U parničnim postupcima, posebno kada je tuženi osiguravajuće društvo, kod tužbi za isplatu ili naknadu...

7
Oporezivanje primitaka od rada dužnosnika i službenika Europske unije: Država članica ne može ni izravno ni neizravno oporezivati te primitke; može li zahtijevati obveznu prijavu tih primitaka?

Datum objave: 19.7.2022

Sažetak: Iako je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji 2013. godine, još uvijek postoje otvorena pitanja koja se tiču oporezivanja primitaka od rada koje isplaćuje Unija. Pravni poredak Europske unije, koji je odvojen od pravnih poredaka država članica, uključuje i oporezivanje primitaka od rada njez...

8
Još jedna izmjena Zakona o parničnom postupku: što donosi Novela iz 2022.

Datum objave: 18.7.2022

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu s područja primarne građanskopravne zaštite. Naime, Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. (NN, br. 80/22) predstavlja 28. intervencijuu osnovni tekst Zakona o parničnom postupku od njegova donošenja 1976. Uvažavajući impozantnu povijest i kompleksnost Z...

9
Pravni alati zaštite posjeda kroz sudsku praksu

Datum objave: 14.7.2022

Sažetak: U ovome članku težište će biti na pravnim alatima za zaštitu od ometanja/uznemiravanja posjeda te sudskoj praksi koja će nam iste pokušati "oživotvoriti".

10
Žrtva prekršaja i njezin pravni položaj

Datum objave: 12.7.2022

Sažetak: U ovom članku problematizirat će se nedovoljno normirani pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu iz procesnopravnog i materijalnopravnog aspekta te analizirati postojeće odredbe, vodeći pri tome računa o Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalni...

11
IX Novela Zakona o kaznenom postupku

Datum objave: 7.7.2022

Sažetak: Na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. lipnja 2022. zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (dalje: Konačni prijedlog ZID ZKP), što predstavlja devetu novelu Zakona o kaznenom postupku. 1

12
Načelo razmjernosti u upravnom postupku i primjena slobodne ocjene

Datum objave: 5.7.2022

Sažetak: Slobodno (diskrecijsko) odlučivanje nije ograničeno na upravno pravo, ali pripada među tipična obilježja upravne djelatnosti. Prema članku 5. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo...

13
Case management u Nacrtu Novele Zakona o parničnom postupku iz 2022.

Datum objave: 1.7.2022

Sažetak: Skraćivanje trajanja postupaka i dalje je prioritetan cilj za hrvatsko pravosuđe što pokazuje i zadnji Nacrt Novele Zakona o parničnom postupku. Za sada su Nacrtom Zakona o parničnom postupku iz 2022. u domeni funkcionalnog procesnog prava redizajnirani mnogi procesni instituti te je kreiran znatan ...

14
Pravni nedostaci kod ugovora o kupoprodaji

Datum objave: 30.6.2022

Sažetak: Jedan od učinka dvostranobveznih naplatih ugovora je odgovornost za nedostatke ispunjenja koji mogu biti materijalni i pravni. Kada govorimo o pravnim nedostacima ugovaratelj odgovara za pravne nedostatke ispunjenja i dužan je štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino p...

15
(Ne)poznavanje prava škodi (kako nepotrebno opteretiti sudove, zemljišnu knjigu i Ustavni sud Republike Hrvatske)

Datum objave: 28.6.2022

Sažetak: Kako jednostavan predmet „zakompliciraju“ sudovi, nepotrebno opterećuju zemljišnu knjigu i nepotrebno dolaze do Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje: USUD)?

16
Postupanje iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku (Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava)

Datum objave: 23.6.2022

Sažetak: Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga uređena je Sedmim dijelom Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09., 110/21. - u nastavku teksta: ZUP). U okviru Glave I. (Zaštita od postupanja javnopravnih tijela), člankom 155. ZUP-a uređe...

17
Mogućnosti istupa i isključenja člana društva s ograničenom odgovornošću

Datum objave: 21.6.2022

Sažetak: Često iz raznih razloga pojedini član trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću želi istupiti iz društva ili društvo zbog neadekvatnog ponašanja nekog člana želi isključiti iz društva. Istupanje i isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću su mogućnosti propisane Zakonom o trgovačkim d...

18
Zaštita stranih ulaganja na raskrižju - 2. dio

Datum objave: 14.6.2022

Sažetak: U ovom drugom nastavku fokus je usmjeren na Mišljenju 1/17 (Sporazum CETA EU-Kanada) koji pokazuje da je Sud Europske unije sada spreman prihvatiti mehanizme rješavanja sporova u vezi s ulaganjem koji su izvan redovnog mehanizma kojeg pruža pravo Unije. Po čemu je mehanizam rješavanja sukoba u odnos...

19
Zaštita stranih ulaganja na raskrižju - 1. dio

Datum objave: 9.6.2022

Sažetak: Zbog svoje opširnosti, članak se objavljuje u dva nastavka. U prvom dijelu raspravlja se presuda Achmea, koje je posljedice izazvala u odnosima unutar Europske unije, presude koje su donesene nakon nje i koja su pitanja još uvijek ostala otvorena. U sljedećem nastavku fokus će biti na Mišljenju 1/17...

20
Supsidijarnost zaštite ljudskih prava prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u predmetima obiteljskopravne tematike

Datum objave: 7.6.2022

Sažetak: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) temeljni je međunarodnopravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europi. Konvencija je potpisana 1950. godine u Rimu, a danas se primjenjuje u 47 država članica Vijeća Europe. 1 Republika Hrvatska je Konvencij...

21
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pošteno suđenje

Datum objave: 2.6.2022

Sažetak: Pravo na pravično ili pošteno suđenje je zasigurno najvažnije ljudsko procesno pravo koje je zagarantirano Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje u tekstu: Konvencija) u čl. 6. 2 te Ustavom Republike Hrvatske 3 (dalje u tekstu: Ustav) u čl. 29. 4 Koliko je p...

22
Značaj dokazivanja tvrdnji o postojanju ili nepostojanju činjenica u parničnom postupku

Datum objave: 31.5.2022

Sažetak: Sudovi u parničnom postupku provode postupak u kojem prosuđuju o postojanju odlučnih činjenica o kojima ovisi utvrđenje je li tužbeni ili drugi zahtjev stranke ili pak prigovor stranke u potpunosti ili djelomično osnovan, odnosno neosnovan. Oni tako postupaju zavisno o činjenicama koje su stranke is...

23
Ugovori o radu i posebna prava nastavnog osoblja u javnim ustanovama u području visokog obrazovanja

Datum objave: 26.5.2022

Sažetak: U smislu odredbe čl.102. ZZDVO-a s osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. Dakle, ovdje posebno mjesto ima institucija obvezne periodi...

24
Pravni okvir regulacije javnih ustanova u visokom obrazovanju i zapošljavanje nastavnog osoblja

Datum objave: 24.5.2022

Sažetak: Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; dalje: ZU), a osniva se za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu. Izvornim odredbama ZU-a bilo je predviđeno kako ...

25
Oslobođenje od kazne počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.5.2022

Sažetak: „Primjenom stare latinske fraze nulla poena, sine culpa na instituciju oslobođenja od kazne, dolazimo do toga da ona ovdje nije do kraja primjenjiva. Krivnju i kazneno djelo imamo, ali ne i kaznu. Počinjeno djelo i krivnja počinitelja nužno ne dovode do izricanja kazne. Ali je ipak osjetno smanjenje...

26
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 2. dio

Datum objave: 17.5.2022

Sažetak: Za razliku od američkog prava, gdje je skupna tužba opći procesnopravni institut uređen odredbama Pravila 23 FRCP-a, zbog čega je njezina primjena moguća na gotovo svim pravnim područjima na kojima posebnim zakonima nije predviđeno drukčije, u njemačkom pravu primjena instituta udružne tužbe, predvi...

27
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 1. dio

Datum objave: 12.5.2022

Sažetak: Kolektivna pravna zaštita u Europi i svijetu postoji u raznim oblicima; gotovo svaka država članica Europske unije ima svoje vlastite regulative, mehanizme i pravne lijekove. Izvorna europska kolektivna pravna zaštita s popratnom pravnom regulativom koje bi se primjenjivala jedinstveno na čitavom eu...

28
Bitne povrede parničnog postupka iz odredbe čl. 354. st.2. t. 11. Zakona o parničnom postupku pred drugostupanjskim sudom

Datum objave: 10.5.2022

Sažetak: Ova bitna povreda parničnog postupka može biti počinjena kako pred prvostupanjskim sudom, tako i pred drugostupanjskim sudom u žalbenom postupku. U ovom članku ćemo kroz primjere iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske prikazati neke slučajeve kada dolazi do povrede parničnog postupka iz o...

29
Zlouporabe prava u stečajnom postupku: polazne teze uz Stečajni zakon

Datum objave: 5.5.2022

Sažetak: Povrh ograničenja kojima se štite određeni legitimni interesi, kao razlog za uskratu prava uvažavaju se i okolnosti koje ukazuju kako subjekt ne ostvaruje svoje pravo u skladu s ciljem i svrhom zakonske norme. Radi se o institutima zlouporabe prava. Ipak kako su razlozi koji upućuju na zlouporabu pr...

30
Izračun mirovine i utjecaj primitaka temeljem drugog dohotka (honorarnog rada) na iznos mirovine

Datum objave: 3.5.2022

Sažetak: Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, čije su zadnje izmjene i dopune na snazi od 1. kolovoza 2021. godine, mirovine se razlikuju prema uvjetima koje osoba treba ispuniti za odlazak u mirovinu ili uvjetima za stjecanje prava na mirovinu. Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s m...

31
Anonimne kaznene prijave

Datum objave: 28.4.2022

Sažetak: „Kaznena prijava (noticia criminis, denuntiatio) jest pisana ili na drugi način priopćena obavijest o kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti (eventualno i o njegovu počinitelju), upućena izravno ili posredno državnome odvjetniku. Obavijest o kaznenom djelu može imati različit sadrža...

32
Institut podugovaranja prema Zakonu o javnoj nabavi, u novijoj praksi

Datum objave: 26.4.2022

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut podugovaranja kroz noviju praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS).

33
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pristup sudu

Datum objave: 21.4.2022

Sažetak: U prvom dijelu ovog članka autorica će prikazati praksu ESLJP-a o povredi prava na pravično suđenje zbog pretjeranog pravnog formalizma, dok će u drugom dijelu istu povredu analizirati kroz praksu hrvatskih sudova, s posebnim naglaskom na primjenu Ovršnog Zakona 7 i Zakona o parničnom postupku 8 .

34
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

35
Primjena novog Zakona o zaštiti potrošača na djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravnih osoba

Datum objave: 14.4.2022

Sažetak: Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača s kojim danom prestaje važiti istoimeni zakon iz 2014. Što je novo i drugačije uređeno ovim Zakonom, a od bitnog je značaja za djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravih osoba, pišemo u nastavku ovoga članka.

36
Pravni okvir za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 12.4.2022

Sažetak: Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, čime su odredbe temeljnih ugovora Europske unije postale...

37
Troškovi osiguranja dokaza

Datum objave: 7.4.2022

Sažetak: Dokazivanje se sastoji od niza parničnih radnji koje poduzimaju procesni subjekti s ciljem da se utvrdi istinitost tvrdnji o činjenicama koje su bitne za primjenu prava. 1 Primjena instituta osiguranja dokaza podrazumijeva da se dokazi izvode izvan redovnog tijeka stvari. U praksi se pokazuje sve ...

38
Obnova upravnog postupka zbog kaznenopravnih razloga

Datum objave: 5.4.2022

Sažetak: Obnova postupka jedan je od triju izvanrednih pravnih lijekova uređenih Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP). 1 Obnova postupka dopuštena je u odnosu na konačno rješenje, tj. rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba (članak 123. st...

39
Mogu li se osigurati troškovi ovrhe civilnom diobom nekretnine?

Datum objave: 31.3.2022

Sažetak: U postupku ovrhe civilnom diobom nekretnine paralelno se primjenjuju pravila stvarnog i ovršnog prava. Unutar takvog paralelizma postoji određeno normativno nesuglasje na koje se ukazuje u radu. Započinje se analizom stvarnopravnog uređenja razvrgnuća suvlasništva koja se potom nadopunjuje analizom ...

40
Postojeća ograničenja uporabe prava vlasništva

Datum objave: 29.3.2022

Sažetak: Vlasništvo može biti ograničeno na temelju zakona, pravnog posla i tuđih prava. Prestankom ograničenja ponovno se uspostavlja punina vlasničkih ovlasti. Zakonska ograničenja prava vlasništva mogu biti opća i posebna. Opća ograničenja se tiču zabrane šikane, krajnje nužde i trpljenja zahvata izvan ...

41
Dokazivanje mjera samokorekcije u postupku javne nabave

Datum objave: 24.3.2022

Sažetak: Jedno od pitanja koje treba razmotriti u kontekstu primjene instituta samokorekcije jest svakako pitanje dokazivanja mjera samokorekcije. Razloga se u tom smjeru može navesti više no kao najvažnije vidim potrebu razjašnjavanja pravne osnove dokazivanja ovih mjera ali i razmatranje pojedinih dokaznih...

42
Konkretna opasnost u slučaju kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti

Datum objave: 22.3.2022

Sažetak: Kaznena djela protiv zdravlja ljudi pripadaju skupini opće opasnih kaznenih djela. Radi se o djelima usmjerenim protiv zdravlja više osoba, što ih čini sličnima djelima protiv opće sigurnosti ljudi. Kod najvećeg broja takvih kaznenih djela posljedica je opća opasnost za zdravlje ljudi i čovjekovu sr...

43
Predugovor

Datum objave: 17.3.2022

Sažetak: U pravnom prometu ugovorne strane se često odlučuju na sklapanje predugovora iz različitih razloga kao npr. trenutni nedostatak financijskih sredstva radi čega je potrebno ishoditi kredit od banke ili nepovjerenja prema dugoj strani zbog bojazni da će stvar biti prodana trećoj osobi koja naknadno po...

44
Blockchain tehnologija (1): O čemu se zapravo radi?

Datum objave: 15.3.2022

Sažetak: Ovaj je rad zamišljen kao trodijelni niz. U ovom prvom dijelu naglasak je na blockchain tehnologiji i njezinim elementima. U tom pogledu objasnit će se struktura pohrane podataka, proces transakcije i odlike kriptovaluta.

45
Pogled na Nacrt Zakona o stečaju potrošača za 2022.: treća sreća?

Datum objave: 10.3.2022

Sažetak: Kako se pravni instituti ne mogu uspostaviti u kratkom razdoblju, iako napori za izgradnju i njihovo funkcioniranje moraju biti permanentni i primarni, pitanje implementacije i uređenja instituta potrošačkog stečaja kao podvrste stečaja predstavlja jedno od aktualnijih pitanja. Ratio ovog skromnog p...

46
Analiza Nacrta novele Stečajnog zakona iz 2022.: još jedne (reformske ili kozmetičke) izmjene?

Datum objave: 8.3.2022

Sažetak: Kako je Stečajni zakon iz 1996. bio mijenjan sedam puta, zakonodavac se 2015. odlučio za donošenje novog Stečajnog zakona. Iako je cilj Novelom 2017. primarno olakšati predstečajni postupak propisivanjem realnih rokova za poduzimanje određenih radnji u postupku, ispravljaju se uočene pogreške i prop...

47
Kako formulirati reformacijski tužbeni zahtjev u upravnom sporu

Datum objave: 3.3.2022

Sažetak: Reformacijskom presudom u upravnom sporu naziva se presuda kojom upravni sud usvaja tužbeni zahtjev i - terminologijom Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., u nastavku teksta: ZUS) - odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke...

48
Udruživanje ustanova u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.3.2022

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje dje...

49
Digitalna preobrazba postupka i asertivni suci kao nositelji novih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Datum objave: 24.2.2022

Sažetak: Dana 25. siječnja 2022. otvoreno je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 1 . Uspostava željene normativne i tehnološke transformacije bazira se na održavanju ročišta na daljinu, uvođenju obveznog tonskog snimanja rasprava, uređenju postupka u spo...

50
Pitanja koja se rješavaju novim Zakonom o socijalnoj skrbi

Datum objave: 22.2.2022

Sažetak: Tema ovog članka je novi Zakon o socijalnoj skrbi kao temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje