Poredano po:

Broj dokumenata: 391233

1
Gž 1017/2022-2; 27.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem nije dopuštena preinaka tužbe kao u podnesku tužitelja R. M. od 24. lipnja 2009. proširenjem tužbe na novo naznačene tuženike M. S.1 iz Z., OIB: ..., Z. S. iz Z., OIB: ..., M. S.2 iz Z., OIB: ..., F. S. iz Z., OIB: ... i J. T. iz Z., OIB: .... 1.1. Prvostupanjski sud u obrazl...

2
Gž 988/2022-2; 20.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem nije dopuštena subjektivna preinaka tužbe na novu tuženicu S. N. iz S. A. D., N. I. 2. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom tužitelj pobija rješenje i poziva se na sve zakonske žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 53/91; 91/92; 112/99;...

3
Gž 511/2022-3; 20.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se prijedlog za razvrgnućem suvlasničke zajednice nekretnina smatra povučenim. 2. Predlagatelj je podnio žalbu protiv rješenja zbog svih zakonskih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91, 91/92,...

4
Gž 916/2022-5; 19.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju iza pok. S. P. ostavinska imovina pravomoćno utvrđena točkom I. rješenja o nasljeđivanju pod brojem O-1185/2020-30 od 20. rujna 2021. raspoređena je supruzi M. P. i sinu C. P. svakome u ½ dijela, pa je zemljišnoknjižnom odjelu prvostupanjskog suda naloženo da n...

5
Gž Ob 745/2022-2; 19.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja razveden je brak sklopljen između tužitelja/protutuženika i tužene/protutužiteljice, dana 20. svibnja 2017. u K. S., a koja činjenica je upisana u maticu vjenčanih matičnog područja K. S., za godinu 2017. pod rednim brojem 00022 (točka 1. izreke). Odlučeno je da će dij...

6
Gž Zk 536/2022-2; 19.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke usvojen je prigovor D. D. te je preinačeno rješenje prvostupanjskog suda pod brojem Z-23124/21 od 15. prosinca 2021. na način da je odbijen prijedlog predlagatelja za uknjižbu prava vlasništva na 1/12 dijela čkbr. 4117/z stambena zgrada B niz MC 54 s kojim...

7
Gž 1320/2021-2; 18.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke presude suda prvog stupnja ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. u Z., poslovni broj Ovrv-57426/19 od 31. prosinca 2019. te je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, dok je točkom II. izreke odbijen zaht...

8
Gž Ovr 789/2021-2; 18.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen 27. studenog 2020., kao nedopušten. 2. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 1. u vezi s člankom 109. te člankom 84. stavak 1. i 2. Zakona ...

9
Gž R 59/2021-6; 15.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju ukupni iznos od 10.800,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, po stopi, i u tijeku kako je to pobliže navedeno u ovoj točci, u roku od 8 dana. 2. U točki II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju na...

10
Gž 1676/2021-2; 15.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke rješenja suda prvog stupnja naloženo je pozivom na odredbu članka 186. b stavak 3. ZPP-a tuženiku dostaviti podatke potrebne za utvrđenje visine tražbine - visine preplaćenih anuiteta od strane tužitelja u odnosu na razliku zbog toga što se tijekom otplate kredita mijenjao početn...

11
Gž R 23/2022-2; 15.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu od 7.245,30 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč. II. iz...

12
Gž R 36/2022-2; 15.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu 7.105,05 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč. II. izrek...

13
Gž 1155/2021-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke utvrđeno je da su ništetne odredbe i dijelovi odredaba Ugovora o kreditu broj: 218-504310467, sklopljenog 9. kolovoza 2007. između tuženika i tužitelja, koje odredbe su pobliže opisane u tom dijelu izreke. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju ispl...

14
Gž 795/2021-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke održano je na snazi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice L. P. iz Z., broj Ovrv-647/11 od 28. prosinca 2011. kojim je naloženo tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 104.316,30 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom pr...

15
Gž R 19/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Nepobijanom toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 1.923,91 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine, mjesečno specificirane novčane iznose od tamo određenog dospijeća do isplate. Pobijanom toč. II izreke naloženo mu je da tužiteljici naknadi prouzročeni parnični troša...

16
Gž Zk 423/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno rješenje istog prvostupanjskog suda broj Z-1207/2022 od 24. veljače 2022. kojim je u odnosu na nekretnine protustranke upisane u zk.ul.516, 547 i 573 - sve k.o. Š. izvršena zabilježba spora pokrenutog kod Općinskog suda u Velikoj Gor...

17
Gž R 1657/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 33.000,00 kuna sa zateznom kamatom tekućom na iznose od 30.000,00 kuna od 13. veljače 2019. do isplate, te na 3.000,00 kuna od 11. veljače 2022. do isplate. Pod točkom II. izreke odbijen je tužitelj s ...

18
Gž R 35/2022-2; 13.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem označenim u izreci odbijen je prigovor tuženika od 2.lipnja 2022. izjavljen protiv rješenja o pristojbi prvostupanjskog suda broj Pr-6864/2020 od 1. lipnja 2022. kao neosnovan. 2. To rješenje pravovremenom žalbom pobija tuženik. U žalbi navodi da je tuženik prema Zakonu o L. z. M. K. j...

19
Gž R 706/2022-3; 13.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da su tuženik kao poslodavac i tužitelj kao radnik, dana 18. ožujka 2019. sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta tehničar, s mjestom rada u D., s početkom rada 18. ožu...

20
Gž Zk 527/2022-2; 13.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor „protivnika“ i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda posl.br. Z-7819/2021 od 1. listopada 2021, a točkom II. izreke naložena je zemljišnoknjižnom odjelu zabilježba odbijenog prigovora. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija pred...

21
CASE OF BRYANSK-TULA DIOCESE OF THE RUSSIAN ORTHODOX FREE CHURCH v. RUSSIA; 12.7.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF KOTLYAR v. RUSSIA; 12.7.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF KOTLYAR v. RUSSIA; 12.7.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
Gž 2585/2020-8; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točki 1. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od  42.738,95 kn sa zateznim kamatama od 18. ožujka 2020.  pa do isplate, dok je točkom 2. izreke odbijen preostali dio tužbenog zahtjeva za isplatu zateznih kamata za razdoblje od 7. kolovoza 2017. d...

25
Gž 2313/2021-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. Ovrv-16263/02 od 18. studeni 2011., u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 24.958,47 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamat...

26
Gž Ovr 660/2020-3; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke obustavljen je postupak osiguranja određen rješenjem poslovni broj Ovr-73/2014-3 od 17. siječnja 2014., te su ukinute provedene radnje. Točkom II. izreke određeno je brisanje privremene mjere zabrane protivnici osiguranja otuđenja i opterećenja ½ dijela nekr...

27
Gž Ovr 660/2020-4; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je žalba D. V., odvjetnika iz Z. od 30. siječnja 2020., kao nedopuštena. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi predlagateljica osiguranja zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz odredbe članka 353. stavka 1. to...

28
Gž Ob 627/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Maloljetna djeca, V. I., rođena … 2015. u K., V. D.1, rođen … 2016. u K. i B. I., rođen … 2019. u K. će stanovati s majkom B. A. na adresi S. Š. II. Majka djece B. A. će samostalno ostvarivati roditeljsku skrb nad mlt. V. I., mlt. V. D.1 i mlt. ...

29
Gž Ob 703/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je odlučeno: „I. Odobrava se majci J. B., OIB: … da samostalno izradi osobne dokumente za mlt. dijete te izvrši promjenu prebivališta mlt. djeteta A. B., OIB: … u Z., a u skladu s njezinom adresom prebivališta. II. Mijenja se odluka o osobnim odnosima roditelja oca M...

30
Gž 2107/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je presuđeno da je tuženik dužan isplatiti tužitelju iznos od 7.560,00 kn, uvećan za pripadajuće zakonske zatezne kamate koje na navedeni iznos teku počam od 6. prosinca 2021. do isplate kao i nadoknaditi tužitelju trošak ovog parničnog postupka u iznosu od 3.262,50 kn, d...

31
Gž 705/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se pravno nevaljanom pisana oporuka pred svjedocima ostaviteljice M. Č. sastavljena dana 29. rujna 2008. godine, što su tuženici dužni priznati, te naknaditi tužiteljima parnični trošak, u roku od 15 dana...

32
Gž 1628/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je (toč. I. izreke) odbijen zahtjev tužitelja da mu tužena naknadi neimovinsku štetu od 41.250,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom, te naloženo tužitelju (toč. II. izreke) da tuženoj naknaditi parnični trošak od 10.000,00 kn. 2. Protiv navedene presude je žalbu izjavi...

33
Gž 2073/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je pod točkom I. izreke ovrha u predmetu Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici poslovni broj Ovr-256/2019 određena rješenjem o ovrsi od 7. lipnja 2019. proglašena nedopuštenom dok je pod točkom II. izreke naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici trošk...

34
Gž R 580/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom na temelju priznanja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime razlike manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. isplati iznos od 3.971,35 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom na svaki pojedini iznos kako je p...

35
Gž R 5/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o troškovima koje je sadržano u toč. II. izreke prvostupanjske presude naloženo je tuženiku da tužiteljici nadoknadi parnični trošak u iznosu od 2.812,50 kn zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31. ožujka 2022. kao dana donošenja prvostupanjske presude...

36
Gž Ovr 905/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odgođena je ovrha do pravomoćnog okončanja postupka koji se pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu vodi pod poslovnim brojem P-830/2017. 2. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narod...

37
Gž 1911/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Vinkovcima. 2. Protiv navedenog rješenja se žali tuženik zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05,...

38
Gž 3668/2020-3; 12.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem, odbijen je prijedlog radi razvrgnuća suvlasničke zajednice. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela predlagateljica, iz žalbenih razloga propisanih čl. 353. st.1. toč. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 11/99, 88/01, 117/03...

39
CASE OF KAVALA v. TÜRKİYE; 11.7.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
40
Gž Ovr 1017/2019-2; 11.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, broj 2/R1-91/2017-25 od 30. svibnja 2018., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 176.725,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj...

41
Gž 1712/2022-2; 11.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen zahtjev 1. protustranke Republike Hrvatske za naknadu troškova zastupanja u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn. 2. Protiv navedenog rješenja žali se 1. protustranka Republika Hrvatska bez navođenja zakonskih razloga iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom...

42
Gž R 18/2022-2; 11.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužiteljici trošak postupka u iznosu od 1.171,87 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom od dana donošenja presude pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dan...

43
Gž 1020/2022-2; 11.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja prvog stupnja u točki 1. izreke odlučeno je da se utvrđuje da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena, te je u točki 2. izreke naloženo tužitelju da u roku od 15 dana nadoknadi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 3.000,00 kn. 2.Protiv citiranog rješenja u ...

44
Gž 2996/2019-2; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je tuženica Đ. M. G. iz R., smetala tužitelje Ž. B. iz P., OIB: ... i I. F. B. iz P., OIB: ..., u posljednjem mirnom posjedu prava stvarne služnosti korištenja terase površine od oko 9m2 - u naravi gornjeg dijela armirano-b...

45
Gž 2545/2020-2; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem određeno je da se tužba smatra povučenom. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz odredbe članka 353. stavka 1. točke 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/...

46
Gž R 1519/2021-2; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke, naloženo je tuženici da isplati tužiteljici iznos od 7.855,35 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Točkom II. izreke naloženo je tuženici da naknadi tužiteljici troškove postupka u iznosu od 4.687,50 kn sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate, d...

47
Gž 602/2022-2; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti, a koji glasi: "Nalaže se tuženiku na ime regresnog duga isplatiti tužitelju iznos od ukupno 30.741,15 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na navedeni iznos od dana 12. veljače 2014. pa do isplate, kao i nakna...

48
Gž 767/2022-2; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč.I izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Z., poslovni broj: Ovrv-2274/17 od 5. svibnja 2017. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 31.383,00 kn, zajedno sa zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose precizi...

49
Gž 586/2022-3; 8.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine pok. M. D., kćeri I., iz Z., koja se odnosi na pravo na naknadu za nacionalizirane nekretnine i to: čest. zgr. 1961 upisane u z.k.ul. br. 2336 k.o. S., čest.zem. 5610/1 upisane u z.k.ul.br. 2612 k.o. S....

50
CASE OF MEDAK AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA; 7.7.2022 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a