Poredano po:

Broj dokumenata: 884

1
Prijedlog radi imenovanja članova nadzornog odbora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

2
Prijedlog radi imenovanja uprave društvu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

3
Prijedlog radi opoziva člana uprave i imenovanja privremenog upravitelja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

4
Prijedlog radi prijenosa poslovnog udjela · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

5
Tužba radi isključenja člana iz društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

6
Tužba radi isplate dijela temeljnog uloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

7
8
Tužba radi istupanja člana iz društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

9
Tužba radi naknade štete zbog povrede trgovačkog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

10
Tužba radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

11
Tužba radi predaje stvari u posjed · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

12
Tužba radi prestanka društva s ograničenom odgovornošću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

13
14
Tužba radi radi pobijanja odluke glavne skupštine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

15
Tužba radi utvrđenja ništetnosti odluke glavne skupštine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

16
Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

17
Tužba radi utvrđenja osporene tražbine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

18
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva - dosjelost · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

19
Tužba radi poništenja ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

20
Tužba radi sklapanja glavnog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

21
Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

22
Tužba radi utvrđenja da ugovor nije nastao - nesporazum · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

23
Tužba radi isplate ugovorne kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.11.2020

24
Prijedlog radi opoziva člana nadzornog odbora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.11.2020

25
Tužba radi isplate dividende · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.11.2020

26
Rješenje o rasporedu preuzetog službenika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

27
Rješenje o stavljanju službenika na raspolaganje (1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

28
Rješenje o utvrđivanju otkaznog roka namješteniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

29
Sporazum o premještaju za vrijeme raspolaganja u drugu lokalnu jedinicu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

30
Rješenje o zadržavanju službenika na radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.11.2020

31
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada X · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

32
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada X · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

34
Rješenje o premještaju za vrijeme raspolaganja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.11.2020

37
Odluka o imenovanju predstavnika Grada u Skupštinu trgovačkog društva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.11.2020

38
Odluka o plaćenom dopustu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

39
Dostava Rasporeda korištenja godišnjeg odmora Radničkom vijeću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

40
Sporazum o prestanku ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

41
42
43
Rješenje o odobrenju za obavljanje dodatnog posla · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

44
Zahtjev radnika za plaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

45
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - povećanje plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

46
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - promjena radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

47
Ugovor o obrazovanju radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

48
Zahtjev za prekovremenim radom radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

49
Odluka poslodavca o nejednakom rasporedu radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca