c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Zakonu o gospodarenju otpadom

13.07.2021 07:35 ZAGREB, 12. srpnja 2021. (Hina) - Sabor će danas nastavit s radom raspravom o prijedlogu Zakona o gospodarenju otpadom koji donosi nove ciljeve do 2035. godine, povećanja odvajanja i recikliranja otpada, smanjenja odlaganja otpada te se zabranjuje stavljanje na tržište nekih jednokratnih plastičnih proizvoda.

To su, primjerice, štapići, slamke, pribor za jelo i slično te plastične vrećice za nošenje debljine manje od 50 mikrometara uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje što je usklađenje s direktivama iz područja gospodarenja otpadom. Predviđa i donošenje planskih dokumenata gospodarenja otpadom na razini županija, nadležnosti u izdavanju dozvola i vođenje očevidnika i evidencija za gospodarenje otpadom te se regulira način rada i evidencija centara za ponovnu uporabu.

Zakonom se također propisuje nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača. Propisuje se da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije i spaljivanje otpada na kopnu. Nadležno županijsko tijelo izdaje dozvole za neopasni otpad za sve ostale postupke oporabe i zbrinjavanja. Za neke postupke oporabe otpada i za postupak sakupljanja svih vrsta otpada uvodi se upis u očevidnik koji vode nadležni županijski uredi. Propisuje se da se dozvola za gospodarenje otpadom izdaje na rok od deset godina. Utvrđuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo.

Predloženim Zakonom propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakonskim se prijedlogom propisuju centri za ponovnu uporabu, postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika. Prijedlogom zakona utvrđuju se uvjeti i nadležnosti za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije. Propisuje se i da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije. Utvrđuju se obaveze proizvođačima proizvoda u okviru proširene odgovornosti i način organiziranja sustava proširene odgovornosti proizvođača putem Fonda i Organizacije. Određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i plaćanje posebnih naknada.