c S
Dnevne novosti

ESLJP: Urh protiv Hrvatske

20.01.2022 07:30 VAGA I ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudi Urh protiv Hrvatske utvrdio povredu načela ne bis in idem jer je podnositelj za isto ponašanje osuđen u prekršajnom i kaznenom postupku.

Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) je dana 13. siječnja 2022. objavio presudu u predmetu Urh protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je podnositelju zahtjeva povrijeđeno prava da ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (članak 4. Protokola 7. uz Konvenciju).
 
Naime, podnositelj zahtjeva osuđen je u prekršajnom postupku za narušavanje javnog reda i mira koje je uključivalo fizički napad na N.M. Naknadno je u kaznenom postupku podnositelj proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede na štetu N.M.-a. Podnositelj je stoga prigovarao da je dva puta suđen i kažnjen za isto djelo.
 
Sud je najprije utvrdio da postupci vođeni protiv podnositelja zahtjeva nisu imali komplementarnu svrhu obzirom da je fizički napad na N.M. predstavljao element prekršaja za koji je podnositelj osuđen, te da je u kaznenom postupku on ponovno proglašen krivim, između ostalog, i za udaranje N.M.-a. Nadalje, Sud je zauzeo stav da podnositelju zahtjeva nije bilo predvidljivo da će mu se suditi u kaznenom postupku nakon što je pravomoćno osuđen u prekršajnom postupku, uzimajući u obzir promjenu sudske prakse nakon donošenja presude Suda u predmetu Maresti protiv Hrvatske. Sud je potom zaključio da se za dva skupa postupaka ne može reći da su u naravi bili dovoljno povezani, već da je podnositelj zahtjeva pretrpio nesrazmjernu štetu zbog udvostručavanja postupaka i kazni za isto ponašanje, koji nisu činili koherentnu i proporcionalnu cjelinu u njegovom slučaju. Stoga je Sud utvrdio da je došlo do povrede članka 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju, te je podnositelju dodijelio iznos od 1.500 EUR na ime troškova. Ova presuda je konačna.