c S
Dnevne novosti

ESLJP: Drača protiv Hrvatske

24.01.2022 07:30 ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudi Drača protiv Hrvatske utvrdio povredu prava na pošteno suđenje zbog nepozivanja podnositelja na sjednicu vijeća žalbenog suda.

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 20. siječnja 2022. objavio presudu u predmetu Drača protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je podnositelju zahtjeva povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (članak 6. stavak 1. i 3. (c) Konvencije), jer nije pozvan na sjednicu vijeća žalbenog suda.
 
Europski sud  je najprije utvrdio da žalbeni sud nije dao nikakve razloge zašto nije pozvao podnositelja da prisustvuje sjednici vijeća. Sukladno mjerodavnom pravu, žalbeno vijeće je moglo pozvati podnositelja zahtjeva na tu sjednicu, iako on to nije zatražio, ako je smatralo da je njegova prisutnost korisna za razjašnjenje slučaja. Podnositelj zahtjeva u žalbi je osporio svoju osudu i kaznu na činjeničnim i na pravnim osnovama. Državno odvjetništvo je na nju podnijelo obrazložen odgovor, tražeći da se potvrdi osuđujuća presuda. Stoga je žalbeni sud bio pozvan ocjenjivati krivnju ili nevinost podnositelja zahtjeva u odnosu na optužbe protiv njega, i to ne samo u svjetlu argumenata koje je iznio pred prvostupanjskim sudom, već i njegovih navoda o navodnim propustima suda da utvrdi sve relevantne činjenice i da pravilno primijeni mjerodavno pravo. Međutim, suprotno dobro utvrđenom konvencijskom pravu žalbeni sud je održao sjednicu vijeća u odsutnosti podnositelja zahtjeva. Nadalje, Europski sud je primijetio da je podnositelj u svojoj žalbi prigovorio da mu je prvostupanjski sud izrekao prestrogu kaznu. Iako je oštećenik tijekom suđenja izjavio da ne želi nikoga kazniti, tu okolnost domaći sudovi nisu uzeli u obzir prilikom odmjeravanja kazne podnositelju zahtjeva. Štoviše, drugostupanjski sud je potvrdio sankciju koju je izrekao prvostupanjski sud, smatrajući je primjerenom.
 
Slijedom svega navedenog, te uzimajući u obzir svoju već utvrđenu sudsku praksu (predmeti ZahirovićLonić i Bosak i drugi) Europski sud je utvrdio povredu članka 6. stavka 1. i 3 (c) Konvencije, te je podnositelju dosudio iznos od 1.500,00 eura na ime naknade nematerijalne štete.
 
Ova presuda nije konačna.