c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nove odluke o nedopuštenosti

08.02.2022 07:30

ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava dono je odluke u predmetima Praunsperger protiv Hrvatske, Đurkan i drugi protiv Hrvatske te Rukavina i AMEC Rijekatekstil d.o.o. protiv Hrvatske, kojima je te zahtjeve proglasio nedopuštenima.

Dana 3. veljače 2022. Europski sud za ljudska prava objavio je odluke donesene 11. siječnja 2022. u predmetima Praunsperger protiv Hrvatske, Đurkan i drugi protiv Hrvatske te Rukavina i AMEC Rijekatekstil d.o.o. protiv Hrvatske, kojima je te zahtjeve proglasio nedopuštenima.

Podnositelj, g. Praunsperger, prigovorio je da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje i pravo na mirno uživanje vlasništva zbog neovrhe presude donesene u njegovu korist. Podnositelj je pokrenuo ovršni postupak protiv svojeg dužnika radi naplate duga utvrđenog sudskom presudom. Zahtijevao je namirenje prodajom dužnikove nekretnine. Međutim, svojevrsni B.M. osporio je vlasništvo dužnikove nekretnine te je upućen u parnicu. U međuvremenu, prodaju nekretnine privremenom mjerom zaustavio je Ustavni sud RH. Vrhovni sud je u dotičnoj parnici presudio u korist B.M.-a i proglasio ovrhu nedopuštenom. Temeljem te presude, ovršni postupak je obustavljen.
 
Europski sud je naveo da je podnositelj u svojem zahtjevu prigovarao isključivo duljini ovršnog postupka, o čemu je Sud već odlučio svojom odlukom iz 2013. godine. S druge strane, prigovor da u konačnici nije izvršena ovrha iznio je kasnije u postupku, nakon isteka šestomjesečnog roka predviđenog čl. 35. Konvencije, zbog čega je isti nedopušten.
 
Što se tiče podnositeljevog prigovora da mu Ustavni sud nije omogućio da se očituje na zahtjev za privremenom mjerom, Sud je utvrdio da je podnositelj nakon pokretanja ustavno-sudskog postupka Ustavnom sudu uputio požurnicu. Dakle, imao je priliku komentirati i prijedlog za izdavanjem privremene mjere, no tu mogućnost nije iskoristio. Stoga je Sud smatrao taj prigovor očigledno neosnovanim.
 
U odluci Đurkan i drugi protiv Hrvatske, tri podnositelja - g. Đurkan, g. Krešić i nevladina organizacija Lezbijska grupa Kontra prigovarali su da im je povrijeđeno pravo na pristup Vrhovnom sudu zbog toga što taj sud, u mjerodavno vrijeme, revizije podnesene temeljem čl. 23. Zakona o suzbijanju diskriminacije nije razmatrao kao tzv. redovne, već isključivo kao izvanredne revizije. S obzirom da su sva tri podnositelja prigovarala istim okolnostima, Sud je spojio zahtjeve te je o istima odlučio jednom odlukom.
 
Sud je ponovio svoje dobro utvrđeno stajalište da je primjena domaćeg prava prvenstveno zadaća domaćih sudova dok je uloga Europskog suda ograničena na utvrđenje jesu li učinci te primjene u skladu s Konvencijom. U tom kontekstu, Sud je ocijenio da je praksa Vrhovnog suda o naravi revizije propisane čl. 23. Zakona o suzbijanju diskriminacije ustaljena još od 2014. godine, tj. prije nego što su podnositelji izjavili svoje revizije Vrhovnom sudu.
 
S obzirom da su podnositelje zahtjeva zastupali odvjetnici, oni su trebali biti svjesni prakse Vrhovnog suda u mjerodavnom vremenu. Stoga je, prema ocjeni Suda, ograničenje prava na pristup sudu bilo u skladu s čl. 6. Konvencije jer je podnositeljima bilo predvidljivo.

Konačno, podnositelji zahtjeva, trgovačko društvo Amec Rijekatekstil d.o.o. i njegov direktor, g. Rukavina, kažnjeni su u prekršajnom postupku zbog nedostavljanja dokaza Financijskom inspektoratu o vlasniku off-shore kompanije od koje su primili novčani zajam u stranoj valuti. Podnositelji su pred Sudom prigovarali na temelju članka 7. Konvencije da njihova osuda u prekršajnom postupku vezana za kontrolu deviznog poslovanja nije bila predvidljiva.

Europski sud je utvrdio, da na temelju domaćeg prava, fizičke ili pravne osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom za prekršaj ako ne dostave Financijskom inspektoratu traženu dokumentaciju i podatke. Stoga je zaključio da propust podnositelja zahtjeva da financijskom inspektoru dostave dokaze o stvarnom vlasniku predmetne kompanije spada u definiciju prekršaja za koje su osuđeni i da im je, posljedično, bilo predvidljivo da bi njihov propust mogao predstavljati takvo kažnjivo djelo. Stoga je njihov zahtjev proglasio nedopuštenim kao očito neosnovanim.
 
Ove odluke su konačne.