c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nova odluka o nedopuštenosti - Derbuc i dr. protiv Hrvatske i Svečak protiv Hrvatske

15.04.2022 07:30 ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je donio odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetima Derbuc i dr. protiv Hrvatske i Svečak protiv Hrvatske utvrdivši da su njihovi zahtjevi očigledno neosnovani. Očigledno su neosnovani prigovori zbog naknade parničnih troškova pravnim osobama zastupanim po odvjetnicima iako su zapošljavale kvalificirane pravnike.

Europski sud za ljudska prava je dana 7. travnja 2022. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetima Derbuc i dr. protiv Hrvatske i Svečak protiv Hrvatske utvrdivši da su njihovi zahtjevi očigledno neosnovani.
 
Svi podnositelji zahtjeva vodili su pred hrvatskim sudovima postupke radi naknade štete protiv osiguravajućih društava zbog smrti bliskih srodnika. Sudovi su odbili njihove zahtjeve u cijelosti kao neosnovane i naložili im plaćanje odvjetničkih troškova protivnoj strani. Pred Europskim sudom su prigovorili da su hrvatski sudovi dodijelili prekomjerne troškove postupka protivnoj strani čime im je nerazmjerno ograničeno pravo na pristup sudu, a podnositelji Derbuc su uz navedeno prigovorili i prekomjernom trajanju postupka i nedostatku pravne sigurnosti zbog različite prakse Vrhovnog suda.
 
Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud Republike Hrvatske u listopadu 2012. zauzeo pravno stajalište koje je obvezno za sva vijeća tog suda, da pravna osoba-stranka u sudskom sporu ima pravo na naknadu parničnih troškova za zastupanje odvjetnika i kada zapošljava kvalificirane pravnike koji ispunjavaju zakonske uvjete za zastupanje te pravne osobe u sudskom sporu. Ujedno, utvrdio je da su presude hrvatskih sudova svake razine (Općinski, Županijski i Vrhovni sud) bile obrazložene a zaključci tih sudova o neispunjenju uvjeta za dosuđivanje nematerijalne štete i neodgovornosti osiguravateljskih društava nisu bili proizvoljni.
 
Slijedom navedenog, nalozi hrvatskih sudova podnositeljima da nadoknade troškove protivne strane nisu predstavljali nerazmjerno ograničenje njihova prava na pristup sudu protivno čl. 6. Konvencije.
 
Glede prigovora podnositelja Derbuc kako ne postoji pravna sigurnost zbog neujednačene sudske prakse u vezi prava na troškove zastupanja pravnih osoba, Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud slijedio pristup zauzet u slučaju podnositelja zahtjeva, odnosno da pravne osobe koje zapošljavaju kvalificirane pravnike imaju pravo na naknadu troškova za zastupanje odvjetnika. Jedna suprotna odluka Vrhovnog suda na koju su se podnositelji pozvali predstavljala je izuzetak od uobičajene sudske prakse. Štoviše, Vrhovni sud je na sjednici u listopadu 2012. donošenjem obvezujućeg pravnog shvaćanja potvrdio pristup primijenjen u predmetu podnositelja, pa je i ovaj prigovor podnositelja Europski sud odbaci kao očigledno neosnovan.
 
Glede prigovora o prekomjernom trajanju postupka u predmetu Derbuc, Europski sud je primijetio da su podnositelji mogli a nisu podnijeli zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sukladno hrvatskom Zakonu o sudovima. Stoga je taj dio njihovog zahtjeva odbacio zbog neiscrpljivanja učinkovitog domaćeg pravnog sredstva.
 
Temeljem naprijed navedenog, Europski sud je sve zahtjeve podnositelja proglasio nedopuštenima.