c S
Izbor dana

Naknada za imovinu katoličke crkve

27.10.2011 07:30 Ukupan iznos naknade u novcu za oduzetu imovinu, utvrđuje crkveno državno povjerenstvo stručnjaka na temelju procjene vrijednosti dobara.