c S
Izbor dana

Zakonska obilježja prekršaja

02.10.2013 07:30 Okolnost što su isti okrivljenici pravomoćno osuđeni zbog postupanja protivno čl. 40. st. 1. i 2. Zakona o pošti, prekršaja kažnjivog po čl. 59. st. 1. t. 6. i st. 2. Zakona o pošti, jer nisu osigurali tajnost preporučene pošiljke, budući da su zadržali, prikrili ili neovlaštenoj osobi dali poštansku pošiljku, nije okolnost koja isključuje prekršajni progon u postupku u kojem se okrivljenici terete za postupanje protivno čl. 15. st. 3. Zakona o pošti, prekršaja kažnjivog po čl. 59. st. 1. t. 5. i st. 2. Zakona o pošti jer nisu uručili preporučenu pošiljku na način propisan Zakonom o pošti.