c S
Izbor dana

Povlačenje tužbe

20.06.2017 07:30 Prilikom odlučivanja o troškovima postupka sud neće primijeniti odredbu čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku ako je tužitelj povukao tužbu jer je prenio svoju tražbinu ugovorom o cesiji na treću osobu zbog čega je nakon podnošenja tužbe došlo do izmjene vjerovnika u očevidniku Financijske agencije.