c S
Izbor dana

Umješač

05.06.2018 07:30 Ako umješač kao svoj interes za stupanje u parnicu navede stjecanje prava vlasništva na nekretnini u odnosu na koju se vodi spor između stranaka tada mu sud neće priznati svojstvo umješača u toj parnici.