c S
Izbor dana

Pravovremenost žalbe

06.07.2018 07:30 Radi se o potpunoj žalbi ako stranka u roku za žalbu uputi sudu brzojav iz kojeg se vidi koja se odluka pobija i tko je izjavio žalbu.