c S
Izbor dana

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

31.08.2010 07:30 Ukoliko je pravo na korištenje službenog automobila u privatne svrhe utemeljeno na sadržaju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama poslodavca i radnika, tada je poslodavac takav primitak dužan prikazati kao plaću (u naravi) i na isti obračunati doprinos iz plaće, doprinose na plaću i porez na dohodak.