c S
U središtu

Većim pristojbama do smanjenja broja sudskih postupaka

22.11.2011 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, koji je na snazi od 15. studenoga 2011., uvedene su neke potpuno nove pristojbe, povećane već postojeće, dok se pristojba na sudsku nagodbu donesenu tijekom prvostupanjskog postupka više ne plaća.

Zbog promjena do kojih je u međuvremenu došlo u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o zemljišnim knjigama, a kojima su uvedeni novi procesni instituti, bilo je potrebno izmijeniti i Zakon o sudskim pristojbama.

Također, ovim izmjenama i dopunama želi se ubrzati postupak naplate neplaćene sudske pristojbe. Naime, postupak radi naplate neplaćene sudske pristojbe provodila je ispostava područnog ureda porezne uprave Ministarstva financija. Stupanjem na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (1. siječnja 2011.), ovrhu na novčanim sredstvima provodi Financijska agencija (FINA). Stoga je i postupak radi naplate neplaćene sudske pristojbe u člancima 39., 39.a, 39.b i 40. Zakona izmijenjen na način da sud donosi rješenje o pristojbi koje sadrži nalog stranci da utvrđeni iznos pristojbe u propisanom roku uplati na račun državnog proračuna RH kao i nalog Financijskoj agenciji za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima stranke sa svih njezinih računa i oročenih novčanih sredstava u slučaju da stranka ne plati dužnu pristojbu (osim ako neplaćena pristojba u pojedinim predmetima iznosi manje od 100,00 kuna).

Kada stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od 8 dana na rješenje o pristojbi staviti potvrdu ovršnosti te dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke. Ako Financijska agencija u roku od godinu dana ne provede ovrhu na novčanim sredstvima i oročenim sredstvima stranke, dostavit će rješenje za plaćanje sudske pristojbe nadležnoj ispostavi područnog ureda porezne uprave prema prebivalištu odnosno sjedištu stranke, kao i stranci radi provedbe ovrhe na njezinoj cjelokupnoj imovini prema propisima o prisilnoj naplati poreza.

U Tarifi sudskih pristojbi uređeno je plaćanje sudske pristojbe za presudu zbog ogluhe i presudu na temelju odricanja, koje do sada nisu bile obuhvaćene Zakonom o sudskim pristojbama, a kako donošenju takvih presuda ne prethodi cjeloviti parnični postupak, propisano je i plaćanje pristojbe u manjem iznosu.

Pristojba na žalbu i reviziju protiv presude te na žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda naplaćuje se kao i pristojba za podnesenu tužbu i protutužbu (iz stavka 1. Tar. br. 1.), ali uvećana za 100% (do sada je bilo 25 %). Ovim povećanjem nastoji se destimulativno utjecati na podnošenje pravnih lijekova i daljnje produljivanje trajanja postupka.

Važna je novost da se na sudsku nagodbu donesenu tijekom prvostupanjskog postupka više ne plaća sudska pristojba čime se želi potaknuti mirno rješavanje sporova među strankama i sklapanje sudskih nagodbi te time doprinijeti rasterećenju sudova.

Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama, određuje se plaćanje sudske pristojbe za e-podneske kojima se traži upis u EOP zemljišne knjige u iznosu od 30,00 kuna. Za ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka izdane na zahtjev stranke plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna, kao i za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige i za povijesne ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka. Za ovjeru prijepisa ili preslike isprava koje se nalaze u zbirci isprava propisuje se pristojba u iznosu od 20,00 kuna bez obzira na broj poluaraka izvornika. Također se propisuje i pristojba u iznosu od 30,00 kuna za ovjeru prijepisa ručno vođene zemljišne knjige.

U dosadašnjoj Tarifi sudskih pristojbi nije bila propisana sudska pristojba za podneseni zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom i stalnim sudskim tumačem, no sada se ta pristojba plaća u iznosu od 100,00 kuna, dok je za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom odnosno tumačem određena pristojba u iznosu od 200,00 kuna (Tar. br. 40.a.). Također, propisana je i sudska pristojba na zahtjev za pohranjivanje opće punomoći u iznosu od 100,00 kuna, kao i za odluku o utvrđivanju da je opća punomoć pohranjena u iznosu od 200,00 kuna (Tar. br. 41.a). Uvođenje sudskih pristojbi po ova dva nova tarifna broja opravdava se činjenicom angažiranja dijela državnih službenika i na ovim poslovima.

S obzirom da sukladno Zakonu o sudovima i Zakonu o područjima i sjedištima sudova, od 1. siječnja 2012. počinju s radom upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Zakon o sudskim pristojbama sada sadrži i sudsku pristojbu na tužbe u prvostupanjskom upravnom sporu, na prijedlog za obnovu upravnog spora, na žalbu kao i na prijedlog za ocjenu zakonitosti i za podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (Tar. br. 29.a, 30.a i 30.b). Ove odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Sudske pristojbe u upravnim sporovima koji se vode pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske plaćat će se od 1. siječnja 2012. godine, dok će se sudske pristojbe u predmetima Upravnog suda Republike Hrvatske u kojima nije donesena odluka do 31. prosinca 2011. godine, a koje je preuzeo Visoki upravni sud Republike Hrvatske, plaćati sukladno Tar. br. 29. i 30. Zakona o sudskim pristojbama.

Zbog negodovanja javnosti te gospodarske recesije zbog koje je velikom broju građana smanjena platežna moć, u Konačnom prijedlogu zakona odustalo se od predloženog povećanja određenih pristojbi u zemljišnoknjižnom postupku kako se time ne bi onemogućilo građanima ostvarivanje njihovih prava pred sudom te kako ovo povećanje ne bi destimulativno djelovalo na građane da riješe svoja imovinsko pravna stanja i upise u zemljišne knjige čime bi se još dodatno usporio proces sređivanja zemljišnih knjiga.

Ljiljana Drakulić, dipl. iur.