c S
U središtu

Način objave kolektivnog ugovora

02.04.2012 U radnopravnoj praksi često se sklapaju kolektivni ugovori. Za to su posebno motivirani sindikati, budući da, prema članku 7. Zakona o radu, poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih Zakonom o radu ili drugim zakonom. U članku se razmatraju pravila o objavi kolektivnih ugovora.

Temeljni propis koji uređuje opće radnopravne odnose je Zakon o radu (NN 149/09 i 61/11), koji u najvećem djelu propisuje prava i obveze ugovornih strana (poslodavca i radnika).

Međutim, člankom 7. toga Zakona propisano je da poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih Zakonom o radu ili drugim zakonom, a ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako Zakonom o radu ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Nadalje, prema članku 6. Zakona o radu, u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi Zakona o radu i drugih zakona, međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

Bitno je napomenuti da se propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju na prikladan način učiniti dostupnima radnicima. Također, člankom 265. Zakona o radu propisano je da se kolektivni ugovor mora javno objaviti, a način objave kolektivnih ugovora propisan je Pravilnikom o načinu objave kolektivnih ugovora (NN 70/10). Propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje, ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz sklopljenog kolektivnog ugovora.

Što se načina objave kolektivnog ugovora tiče, treba reći da Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora propisuje da kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora (promjenom se, prema članku 264. stavak 1. Zakona o radu, smatra izmjena, dopuna, otkaz ili pristup kolektivnom ugovoru) koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o području primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.

Prema Pravilniku o načinu objave pravilnika o radu (NN 67/10) pravilnike o radu (pa i kolektivni ugovor koji obvezuje samo jednog poslodavca), treba objaviti na način da budu dostupni na uvid svim radnicima na koje se odnose i izloženi na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog vremena, a ako poslodavac iz opravdanih razloga ne može pravilnik i posebne pravilnike (pa i kolektivni ugovor za jednog poslodavca) objaviti na način utvrđen člankom 4. toga Pravilnika dužan je, odmah po njihovom donošenju, obavijestiti radnike o donošenju pravilnika pisanom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili putem osobe koja rukovodi pojedinom skupinom radnika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih radnici tijekom radnog vremena mogu iste dobiti na uvid, a može ih objaviti i preko interne računalne mreže.

Ako kod poslodavca djeluju sindikalni povjerenici ili je utemeljeno radničko vijeće, poslodavac je dužan, uz objavu pravilnika i posebnih pravilnika, dakle, i kolektivnog ugovora koji se primjenjuje samo kod jednog poslodavca, iste dostaviti sindikalnim povjerenicima i članovima radničkog vijeća.

Što se tiče objave kolektivnog ugovora ili promjene kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija, objavljuju se u „Narodnim novinama“. Nadalje, kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavaca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije. Objavu tih kolektivnih ugovora ili promjena kolektivnog ugovora daje na objavu stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca.

Konačno, treba navesti da se kolektivni ugovor ili njegova promjena mora objaviti u roku od trideset dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.