c S
U središtu

Godišnji financijski izvještaji

11.05.2012 Financijski izvještaj je pisano izvješće o financijskom stanju tvrtke. Obveza vođenja financijskih izvještaja i njihovo podnošenje, u hrvatskom pravu regulirano je Zakonom o računovodstvu. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na obveznike sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, njihovu javnu objavu i neke pravne posljedice neobjavljivanja godišnjih financijskih izvještaja.

Sukladno Zakonu o računovodstvu, financijske izvještaje dužni su sastavljati poduzetnici. Poduzetnici su, prema istom zakonu, trgovačka društva i trgovac pojedinac kako je to uređeno Zakonom o trgovačkim društvima, poslovna jedinica stranog poduzetnika, ako prema propisima države sjedišta ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i poslovna jedinica poduzetnika iz strane države koji su obveznici poreza na dobit.

Osim poduzetnika, kako ih definira prije citirani zakon, obveznici sastavljanja financijskih izvješća su i sve druge fizičke i prave osobe koje su obveznici poreza na dobit. Sukladno Zakonu o porezu na dobit, obveznici plaćanja poreza na dobit su, osim trgovačkih društava i poslovnih jedinica poduzetnika nerezidenata, i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, kako je definirana u članku 17. Zakona o porezu na dohodak, ukoliko ispunjavaju jedan od uvjeta navedenih u članku 2. stavku 4. Zakona o računovodstvu. Porezni obveznik je i fizička osoba koja podnese izjavu da će umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit. Poduzetnici se razvrstavaju sukladno iznosu ukupne aktive, prihoda i prosječnog broja radnika zaposlenih u poslovnoj godini na male srednje i velike, a sve prema članku 3. Zakona o računovodstvu.

Poduzetnici su dužni sastavljati godišnja financijska izvješća koja obuhvaćaju financijsko poslovanje poduzetnika u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini došlo do statusne promjene na strani poduzetnika, otvaranja stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije, poduzetnik je dužan sastaviti godišnje financijsko izvješće za poslovnu godinu s danom koji prethodi danu statusne promjene, otvaranja stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije. Stoga želimo skrenuti pažnju na dan nastupanja ovih činjenica. Naime, sukladno članku 53. Stečajnog zakona, stečajni postupak otvoren je danom donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka. S druge strane, sukladno članku 11. Zakona o sudskom registru, upisivanje statusne promjene odnosno pokretanje postupka likvidacije trgovačkog društva djeluje prema subjektu upisa od sljedećeg dana nakon dana upisa u sudski registar. Obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvještaja u slučaju likvidacije društva su likvidatori odnosno u slučaju otvaranja stečajnog postupka – stečajni upravitelj.

Konsolidirana financijska izvješća dužno je dostavljati matično društvo grupe poduzetnika. Matično društvo je društvo koje ispunjava jedan od uvjeta propisanih u članku 16. stavku 3. Zakona o računovodstvu. Takva definicija zapravo obuhvaća pojam povezanih društava kako je to propisano u članku 473. pa nadalje, Zakona o trgovačkim društvima. Bitno je također istaći da godišnja financijska izvješća društva kapitala sastavlja uprava odnosno izvršni direktori koji ih podnose nadzornom odboru odnosno upravnom odboru na ispitivanje.

Godišnja financijska izvješća sačinjavaju: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Za pojedine poduzetnike nadležni ministar ovlašten je donijeti podzakonske propise kojima se podrobnije uređuje sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, pa su tako na snazi: Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava, Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija, Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i sl.

Važno je napomenuti da godišnji financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji velikih i srednjih poduzetnika odnosno poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri kotiraju na burzi ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na burzu, obavezno podliježu reviziji. Reviziju obavljaju ovlašteni revizori odnosno revizorska društva sukladno Zakonu o reviziji.

Godišnje financijske izvještaje, financijske izvještaje i izvještaje revizora poduzetnici su dužni dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave u roku od 6 mjeseci, a ako se radi o konsolidiranim financijskim izvještajima tada u roku od 9 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Ovlaštena osoba dužna ih je u roku od devedeset dana dostaviti u slučaju statusne promjene, otvaranja stečajnog postupka odnosno likvidacije. Datum predaje godišnjih financijskih izvještaja upisuje se u sudski registar, a javna objava obavlja se putem web stranice Financijske agencije.

Daniel Deković, dipl. iur.