c S
U središtu

Zastara naknade plaće neisplaćene zbog nezakonitog otkaza

23.05.2013 Prema odredbama Zakona o radu, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Međutim, u specifičnoj situaciji kada poslodavac treba radniku zbog nezakonitog otkaza isplatiti naknadu plaće, postavlja se pitanje početka tijeka zastarnog roka.

Prema članku 84. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 82/12) plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, i to u novcu. Što se dospijeća plaće tiče, Zakon o radu propisuje da se, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

Prema članku 135. Zakona o radu, potraživanje iz radnog odnosa (pa time i plaća) zastarijeva za tri godine, ako tim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Taj zastarni rok počinje teći, u smislu potraživanja plaće, prvog sljedećeg dana nakon što je plaća trebala biti isplaćena, odnosno, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, nakon petnaestog u mjesecu, dakle, šesnaestog.

Dakle, plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Međutim, specifična situacija nastaje kada poslodavac treba radniku zbog nezakonitog otkaza isplatiti naknadu plaće. Ovdje se postavlja pitanje početka tijeka zastarnog roka.

Naime, kada radnik ne radi zbog razloga do kojega je došlo krivnjom poslodavca, kao što je to nezakonita odluka o otkazu ugovora o radu, tada radnik ima pravo na naknadu plaće koju bi ostvario da nije došlo da takve odluke poslodavca, kao što to određuje članak 87. stavak 3. Zakona o radu.

Kako smo već naveli, odredbom članka 135. Zakona o radu određeno je da ako tim ili drugim Zakonom nije drugačije određeno, potraživanje iz radnog odnosa zastarijeva za tri godine. Također, odredbom članka 215. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima određeno je da zastara počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije nešto drugo propisano.

U pogledu potraživanja naknade plaće zbog nezakonite odluke o otkazu ugovora o radu, možemo stoga zaključiti da rok zastare za potraživanje počinje teći od pravomoćnosti presude kojom je odluka poslodavca o otkazu ugovora o radu utvrđena nezakonitom, jer sve dok o nezakonitom prestanku ugovora o radu nije pravomoćno odlučeno, radnik niti ne može potraživati naknadu plaće.

Dakle, od pravomoćnosti presude počinje teći rok od 3 godine za potraživanje naknade plaće, neisplaćene zbog nezakonitog otkaza.