c S
U središtu

Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru

02.10.2014 Neke odredbe novog Zakona o radu (NN 93/14) u poglavlju kolektivnih radnih odnosa sadržajno su i nomotehnički izmijenjene u cilju njihove jednostavnije primjene u praksi, ali i zbog horizontalnog usklađenja sa Zakonom o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (NN 93/14), posebice u dijelu kojim se uređuju kolektivni ugovori te pravo na štrajk.

Kolektivni ugovor je jedan od izvora radnoga prava, kojim se, u pravilu, prava iz radnog odnosa uređuju na većoj razini od minimuma uređenog zakonom ili posebnim propisom. Njime se uređuju prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Ta se pravna pravila, pod određenim uvjetima, mogu produženo primjenjivati i nakon prestanka važenja kolektivnog ugovora.

Podsjetimo se kakvo je bilo prijašnje uređenje produžene primjene pravnih pravila iz kolektivnog ugovora. Naime, prema članku 27. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (NN 82/12 i 88/12), kojim je iz Zakona o radu (NN 149/09, 61/11) izdvojen dio koji regulira produženu primjenu pravnih pravila iz kolektivnog ugovora, bilo je propisano sljedeće:

1) Pravna pravila iz kolektivnog ugovora koji je istekao – produženo su se primjenjivala do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najdulje 3 mjeseca od stupanja navedenog Zakona na snagu.

2) Pravna pravila iz kolektivnog ugovora koji nije istekao i iz onog koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, u kojima je ugovorena produžena primjena – produženo su se primjenjivala do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najdulje 3 mjeseca od isteka roka kolektivnog ugovora, tj. od isteka otkaznog roka.

3) Prema tom Zakonu bilo je moguće ugovoriti produženu primjenu od isteka kolektivnog ugovora do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najdulje 3 mjeseca od isteka roka kolektivnog ugovora.

Novim Zakonom o radu ponovno je u zakon koji regulira opće radne odnose vraćen institut produljene primjene pravnih pravila.

Naime, prema članku 199. stavak 1. Zakona o radunakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu do sklapanja novog kolektivnog ugovora, u razdoblju od 3 mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor, odnosno 3 mjeseca od isteka otkaznog roka“, pritom podcrtanim tekstom ukazujemo na nomotehničku nespretnost, budući da iz početka odredbe proizlazi da se produžena primjena odnosi samo na kolektivne ugovore koji su sklopljeni na određeno vrijeme, da bi na kraju odredbe bilo navedeno - „u razdoblju od 3 mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor, odnosno 3 mjeseca od isteka otkaznog roka, iz čega proizlazi da se odredba odnosi i na kolektivne ugovore sklopljene na neodređeno vrijeme, pa se može opravdano postaviti pitanje koji je stvarni smisao odredbe. Mišljenja smo da je produžena primjena rezervirana i za kolektivne ugovore, sklopljene i na određeno i na neodređeno vrijeme.

Međutim, iznimno od navedenog najduljeg trajanja produžene primjene pravnih pravila,kolektivnim ugovorom može se ugovoriti i duže razdoblje produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru. Budući da za najdulje trajanje produžene primjene prema ovoj odredbi (članak 199. stavak 2. Zakona o radu) nema ograničenja, poslodavci će trebati biti jako oprezni kod sklapanja budućih kolektivnih ugovora da ne bi nehotice pristali na neprimjereno dugu produženu primjenu pravnih pravila.

Vezano uz novine glede produžene primjene pravnih pravila iz kolektivnog ugovora, naglasimo još i to da prema prijelaznoj odredbi u Zakonu o radu (članak 232. stavak 5.) pravna pravila iz kolektivnih ugovora kojima je istekao rok na koji su bili sklopljeni ili su otkazani prije stupanja na snagu toga Zakona (dakle, do 7. kolovoza 2014.), a koja se produženo primjenjuju kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu, prestat će se produženo primjenjivati istekom razdoblja od 3 mjeseca od dana prestanka važenja kolektivnog ugovora.