c S
U središtu

Likvidacija udruge

17.04.2015 Zakonom o udrugama (NN 74/14) propisan je postupak likvidacije udruge, od donošenja rješenja o pokretanju likvidacijskog postupka, definiranja vremenskog okvira za provedbu likvidacije od strane likvidatora, utvrđivanja stanja na poslovnom računu udruge, utvrđivanja knjigovodstvenog stanja dugovanja i potraživanja, raspodjele preostale imovine do prestanka postojanja brisanjem iz registra udruga.

Zakon o udrugama u članku 48. regulira razloge za prestanak postojanja udruge. To su: 1. odluka skupštine o prestanku udruge; 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem; 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana; 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge (na temelju koje nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka); 5. pokretanje stečajnog postupka, te, 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova. U prvom, trećem, četvrtom i šestom slučaju provodi se postupak likvidacije. Tada prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, a udrugu zastupa likvidator, odnosno fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga otvaranjem likvidacijskog postupka (ne mora biti član udruge). Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke skupštine o prestanku udruge odnosno pokretanja stečajnog postupka

Postupak likvidacije udruge, prema članku 49., započinje rješenjem nadležnog ureda o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz naziv udruge dodaje oznaka “u likvidaciji“, a što mora biti upisano u registar udruga. Likvidator mora provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana.

Nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostalu imovinu likvidator će, prema članku 53., predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. To je bitna razlika u odnosu na prethodni Zakon o udrugama (Narodne novine 88/01, 11/02) koji je u članku 34. propisivao da se preostala imovina preda pravnoj ili fizičkoj osobi određenoj statutom udruge. Ta osoba je mogla biti osnivač, član udruge, osoba ovlaštena za zastupanje, zaposlenik ili s njima povezana osoba, dok je novim Zakonom to izričito zabranjeno. Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Nakon takve raspodjele preostale imovine, prema članku 49., likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. U istom članku propisuje se i obveza likvidatora da obavijesti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka, u slučaju da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, ali i obveza nadležnog ureda da temeljem zaprimljenog izvješća o provedbi likvidacijskog postupka donese rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge. Nakon što to rješenje postane pravomoćno, nadležni ured udrugu briše iz registra udruga.

Članak 51. uređuje skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge kad većina članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena sukladno statutu i Zakonu, ali oni u tom slučaju i solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga. Udruga se u ovom slučaju također briše temeljem pravomoćnog rješenja nadležnog ureda o brisanju udruge iz registra udruga, ali uz upis u registar udruga osobnih imena i prebivališta, OIB-a članova tijela udruge koji su dali izjavu pred javnim bilježnikom, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za obveze udruge.

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Lucija Mavar, mag. iur.