c S
U središtu

Izmjene i dopune Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

09.07.2015 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ovim izmjenama omogućava da roditelji učenika mogu odabrati onu ponudu organizatora planiranih izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole koja je za njih najbolja. Time bi se trebao na transparentniji način omogućiti odabir davatelja takvih usluga. Javna rasprava je provedena te se očekuje objava izmjena i dopuna u Narodnim novinama.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/14) stupio je na snagu 10. lipnja 2014. Svrha njegovih izmjena i dopuna je jasnija razrada mogućnosti pripreme i realizacije različitih aktivnosti izvan škole koje se provode isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i Nastavnog plana i programa. Po novom, školska ekskurzija, škola u prirodi ili višednevna terenska nastava koja se realizira u rujnu, planira se godišnjim planom i programom, odnosno školskim kurikulumom za školsku godinu u kojoj se planira kao i za školsku godinu u kojoj se izvodi.

Za sve oblike izvanučioničke nastave potreban je prethodni pisani pristanak dvije trećine roditelja od ukupnog broja učenika za koje se ona zajednički planira i provodi. Izmijenjenim člankom 12. pruža se mogućnost školi da samostalno organizira jednodnevne izlete. Ako školska ustanova angažira davatelja usluga, učitelji i roditelji dužni su za realizaciju prikupiti, izravno od davatelja usluga, najmanje tri ponude te na roditeljskom sastanku svih roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava, omogućiti davateljima usluga prezentaciju ponuda.

Odluku o odabiru ponude donose roditelji većinom glasova nazočnih roditelja. S obzirom na to da izmjenama i dopunama nije određen maksimalni broj ponuda koje predstavnici mogu prikupiti, njihov broj teoretski može biti i veći od 5, 10 ili 20, ovisno o interesima. U tom slučaju roditeljski sastanci mogli bi se znatno odužiti. S obzirom na to, možda bi bilo efikasnije da je zakonodavac odredio maksimalni broj ponuda koje mogu razmatrane.

Članak 14. Pravilnika propisuje da se za svaku izvanučioničku nastavu imenuje posebno Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a čine ga ravnatelj školske ustanove, razrednik, učitelj voditelj, predstavnik roditelja, a za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole kao i za učenike srednje škole i predstavnik učenika. Po novom, uvodi se obveza imenovanja zajedničkog povjerenstava za dvije školske ustanove koje vrše odabir ponuda na temelju zajednički objavljenoga javnog poziva. Zajedničko povjerenstvo škola čine učitelji, roditelji, ravnatelji i učenici obiju školskih ustanova.

Proširuju se obveze povjerenstva koje sada uključuju:

– donošenje odluke o datumu objave i sadržaju javnoga poziva

– popunjavanje obrasca javnog poziva tako da se jasno može utvrditi mjesto i vrijeme realizacije i vrste prijevoza, ulaznice za svako mjesto koje će učenici posjetiti, potreba angažiranja turističkoga vodiča za lokalitete na kojima uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič, potreba smještaja i to s jasnom naznakom smještaja u određenome gradu ili njegovoj blizini, način prehrane koji mora biti minimalno na bazi polupansiona, odnosno dva obroka za korisnike usluga

– određivanje trajanja objave javnog poziva na internetskim stranicama škole, a koje ne može biti kraće od osam (8) dana

– objavljivanje javnog poziva

– određivanje datuma i vremena javnoga otvaranja ponuda, koje može biti najranije tri (3) dana nakon završetka javnog poziva

– odabir najmanje tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima

– objavljivanje na internetskim stranicama škole popisa odabranih ponuda te dostavljanje pisanih poziva davateljima usluga.

Novi članak 15. ističe da se odluka o odabiru ponude donosi javnim glasovanjem većine nazočnih roditelja učenika. Odluka roditelja je konačna. Slažemo se s prijedlogom dionika istaknutim u javnoj raspravi da se u odlučivanje o odabiru ponude formalno trebalo uključiti i učenike iako će oni putem roditelja sasvim sigurno ostvariti određeni utjecaj. Funkcija škole treba biti odgajanje mladih za daljnji život, te bi se uključivanjem u procese donošenja odluka koje se njih tiču, na tome aktivno radilo. Kada bi i učenici imali uvid u ponudu pružatelja usluge mogli bi na samim izletima lakše pratiti je li usluga istovjetna ponudama koje su prihvatili. To bi svakako pridonijelo i transparentnosti sustava.

Željko Čižmek, mag.act.soc.