c S
U središtu

Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

29.10.2015 Garanciju odnosno jamstvo za ispravnost prodane stvari reguliraju članci 423.- 429. Zakona o obveznim odnosima. Kad je prodavatelj predao kupcu jamstveni list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje preda stvar koja je ispravna.

Odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list. Jamstvo obvezuje pod uvjetima pod kojima je dano bez obzira na oblik u kojem je dano (jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje i sl.), ali je kupac ovlašten zahtijevati da mu jamstvo bude izdano u pisanom obliku ili u nekom drugom, njemu dostupnom, trajnom mediju.

Što se tiče sadržaja jamstva, u njemu moraju biti navedena prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, te mora biti jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Također, jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava, a posebno trajanje jamstva i teritorijalno područje važenja, te ime odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo. Međutim, treba naglasiti da propusti u vezi sadržaja davatelja jamstva ne utječu na valjanost jamstva.

Nakon što stvar postane neispravna, kupac koji ima jamstveni list, prema članku 425. Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO), može od prodavatelja odnosno proizvođača zahtijevati popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio. Također, kupac ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

Vrlo je bitno i produljenje jamstvenog roka. Naime, prema članku 425. ZOO-a, u slučaju manjeg popravka jamstveni rok produljuje se onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari. No, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Smatramo da jamstveni rok za taj dio odgovara roku na koji je jamstvo izdano.

U slučaju da prodavatelj ne popravi ili zamijeni stvar u razumnom roku, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete (članak 426. ZOO-a). Vezano uz troškove i rizik propasti ili oštećenja stvari treba reći da je, prema članku 427. ZOO-a, prodavatelj odnosno proizvođač dužan o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu, a za to vrijeme prodavatelj odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Ako se radi o složenoj stvari, odnosno o stvari u čijoj je izradi sudjelovalo više samostalnih proizvođača pojedinih dijelova stvari ili izvođača pojedinih radova, prema članku 428. ZOO-a, njihova odgovornost prema proizvođaču stvari za njezinu neispravnost, koja potječe od tih dijelova ili od tih radova, prestaje kad prestane odgovornost proizvođača stvari prema kupcu.

I na kraju, što se tiče roka u kojem se mogu ostvariti navedena prava vezana uz neispravnu stvar, prema članku 429. ZOO-a, prava kupca prema proizvođaču temeljem jamstvenog lista po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je od njega zatražio popravak ili zamjenu stvari.