c S
U središtu

Novosti u Zakonu o državnim potporama

20.09.2017 Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (Narodne novine, br. 69/17) osigurane su potrebne pretpostavke za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o financiranju Europske unije. Zakon je u primjeni od 22. srpnja 2017.

Zakonom o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) bile su uređene nadležnosti odgovarajućih tijela u Republici Hrvatskoj u odnosu na poslove koji se odnose na državne potpore, i to sve do granice kada nadležnost u pogledu državnih potpora prelazi na tijela Europske unije, prvenstveno Europske komisije, u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (SL C 202, 7.6.2016., pročišćeni tekst), Europska unija ima isključivu nadležnost u utvrđivanju pravila o tržišnom natjecanju potrebnih za funkcioniranje unutarnjeg tržišta (unutar kojih pripadaju i pravila o državnim potporama).

Samo određene vrste državnih potpora, ako ispunjavaju uvjete iz Uredbe Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.) (u nastavku: Uredba o skupnom izuzeću), izuzete su od obveze prijave Europskoj komisiji. Kontrolu ispunjenja uvjeta za izuzeće državne potpore od prijave Europskoj komisiji provodi Ministarstvo financija, te izdaje mišljenje o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama i o takvim potporama obavještava Europsku komisiju putem posebnog elektroničkog sustava (SANI sustav – State Aid Notification Interactive). Državne potpore iz Uredbe o skupnom izuzeću davatelj ne smije dodijeliti onom poduzetniku koji je podnio zahtjev za potporu ako je započeo rad na projektu ili djelatnosti.

Uobičajene kategorije državnih potpora dodijeljenih temeljem Uredbe o skupnom izuzeću su: regionalne potpore, državne potpore malim i srednjim poduzetnicima, državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije, državne potpore za zapošljavanje, usavršavanje, zaštitu okoliša te kulturu.

Za ostale državne potpore odluku kojom se utvrđuje da je predmetna državna potpora spojiva s načelima unutarnjeg tržišta („pozitivna odluka“), donosi Europska komisija. Bez pozitivne odluke Europske komisije država članica Europske unije ne smije dodijeliti državnu potporu. Kao i državne potpore iz Uredbe o skupnom izuzeću, državne potpore za koje je odluku o spojivosti donijela Europska komisija ne smiju se dodijeliti onom poduzetniku koji je već započeo rad na projektu ili djelatnosti. Postupak prijave državne potpore Europskoj komisiji obavlja Ministarstvo financija također putem posebnog elektroničkog sustava (SANI).

Komunikacija o modernizaciji državnih potpora u Europskoj uniji

Europska komisija započela je Komunikacijom o modernizaciji državnih potpora u Europskoj uniji (COM(2012)209, od 8. svibnja 2012.) modernizaciju državnih potpora (eng. State Aid Modernisation – SAM), između ostalog i iz razloga prestanka važenja brojnih ključnih instrumenata za dodjelu državnih potpora te pripreme višegodišnjeg Financijskog okvira te pravila Europske unije za strukturne fondove za razdoblje 2014.-2020.

Europska komisija je u navedenoj Komunikaciji istaknula tri cilja provedbe modernizacije državnih potpora koji se očituju u:

1) poticanju održivog, pametnog i uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu

2) usmjeravanju ex ante kontrole Europske komisije na slučajeve s najvećim utjecajem na unutarnje tržište, te jačanju suradnje s državama članicama Europske unije u provedbi propisa o državnim potporama, te

3) pojednostavljenju pravila o potporama koje omogućuje brže, informiranije i vjerodostojnije donošenje odluka na temelju jasne gospodarske opravdanosti, zajedničkog pristupa i jasnih obveza.

Transparentnost u pogledu dodjele državnih potpora ključna je sastavnica modernizacije. Naime, u okviru modernizacije pravila o državnim potporama koja se provodi, dana je veća ovlast državama članicama Europske unije dodjeljivati državne potpore temeljem Uredbe o skupnom izuzeću i sličnih pravila, a riječ je o državnim potporama koje ne podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji radi prethodnog odobrenja.

Nova pravila o državnim potporama Europske unije, zbog većeg izostanka ex ante kontrole državnih potpora od strane Europske komisije, kao protutežu predviđaju jaču ex post kontrolu i osobito transparentnost, odnosno objavu podataka o dodijeljenim državnim potporama. Također, obveza država članica Europske unije da objavljuju detaljnije podatke o dodijeljenim državnim potporama proširena je za veće iznose (iznad 500.000,00 eura).

Registar državnih potpora i dostava godišnjeg izvješća o državnim potporama

Zakon o državnim potporama u članku 15. propisuje da Ministarstvo financija Republike Hrvatske vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju prikupljenih podataka od davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti. Obveza dostave podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti propisana je člankom 14. Zakona o državnim potporama.

Temeljem dostavljenih podataka Ministarstvo financija Republike Hrvatske izrađuje Godišnje izvješće o državnim potporama i potporama male vrijednosti koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Obveza objavljivanja godišnjih izvješća o dodijeljenim državnim potporama postojala je i temeljem prije važećih propisa o državnim potporama.

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji statističke podatke o dodijeljenim državnim potporama po državama članicama Europske unije (uključujući Republiku Hrvatsku) objavljuje i Europska komisija u svojem Godišnjem izvješću o potporama (State Aid Scoreboard). Također, Ministarstvo financija RH podatke o dodijeljenim državnim potporama dostavlja Europskoj komisiji, putem posebnog elektroničkog sustava (SARI – eng. State Aid Reporting Interactive).

Registar državnih potpora, osim podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, sadrži i podatke o programima/pojedinačnim državnim potporama za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji koje davatelji državne potpore dostavljaju Ministarstvu financija Republike Hrvatske prema članku 8. Zakona o državnim potporama, te podatke o programima/pojedinačnim državnim potporama izuzetim od obveze prijave Europske komisiji koje davatelji državne potpore dostavljaju Ministarstvu financija Republike Hrvatske prema članku 9. Zakona.

Pitanja koja su uređena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

Postizanje transparentnosti u smislu pravila o državnim potporama odnosi se na obvezu države članice Europske unije da na sveobuhvatnoj mrežnoj stranici o državnim potporama objavi podatke o programima/pojedinačnim državnim potporama, pojedinačnim državnim potporama koje premašuju iznos od 500.000,00 eura te ostale podatke propisane navedenim posebnim pravilima za određene kategorije potpore.

S obzirom na ovlasti Ministarstva financija Republike Hrvatske propisane odredbama Zakona o državnim potporama, sveobuhvatna mrežna stranica na kojoj će se objavljivati podaci o programima/pojedinačnim državnim potporama bit će mrežna stranica Ministarstva financija RH. Zakon o državnim potporama u članku 12. pod nazivom „Objava programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora“ obvezuje davatelje državnih potpora da nakon odobrenja prijedloga programa državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuju program državnih potpora na svojim mrežnim stranicama.

Svrha transparentnosti je promicanje spojivosti s pravilima o državnim potporama i smanjenje nesigurnosti, poduzetnicima se omogućava provjera jesu li državne potpore dodijeljene konkurentima zakonite, a porezni obveznici imat će uvid u način dodjele državnih sredstava jer su državne potpore prvenstveno državna sredstva.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama dopunjen je članak 15. Zakona na način da je navedeno da registar državnih potpora sadrži, osim podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, podatke o programima/pojedinačnim državnim potporama za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji, podatke o programima/pojedinačnim državnim potporama za koje postoji izuzeće od obveze prijave Europskoj komisiji te ostale potrebne podatke za provedbu sustava državnih potpora. Na taj se način povezuju podaci o konkretno dodijeljenim državnim potporama s novim programima državnih potpora i pojedinačnim državnim potporama koje je davatelj državne potpore dostavio Ministarstvu financija RH sukladno članku 8., odnosno članku 9. Zakona.

Kao i Zakon o državnim potporama, i njegove izmjene i dopuna odnose se samo na državne potpore industriji i uslugama, a ne na državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu. Naime, Zakonom o državnim potporama u članku 1. određeno je da se on ne primjenjuje na državne potpore poljoprivredi i ribarstvu kako su one određene propisima o poljoprivredi i ribarstvu, osim u dijelu prikupljanja podataka o dodijeljenim potporama od ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo, radi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama koje sadrži podatke i o državnim potporama poljoprivredi i ribarstvu (članak 17. Zakona o državnim potporama).

Alan Vajda, mag. iur.