c S
U središtu

Sud Europske unije - od 1. srpnja 2018. anonimizirat će se prethodni postupci koji uključuju fizičke osobe

02.07.2018 Budući da se upravo počela primjenjivati nova Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP)1, koja prethodi uredbi koja će se uskoro početi primjenjivati na institucije Europske unije2, Sud je odlučio pojačati zaštitu osobnih podataka u okviru objava koje se odnose na prethodne postupke.

Priopćenje za medije br. 96/18
U Luxembourgu 29. lipnja 2018.

Sud na taj način prati trendove koji su primijećeni u državama članicama, a odnose se na jačanje zaštite osobnih podataka u kontekstu obilježenom umnožavanjem alata za pretraživanje i difuziju. Uostalom, nedavna sudska praksa Suda odražava taj trend rastućim brojem presuda iz tog područja koje se odnose na pitanja poput prava na neindeksiranje na tražilicama3, valjanosti Komisijine odluke kojom se utvrđuje da Sjedinjene Američke Države osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite prenesenih osobnih podataka4, valjanosti sporazuma o PNR-u (Passenger Name Record data) između Europske unije i Kanade5, odgovornosti administratora stranice obožavatelja na Facebooku6 odnosno zakonitosti zadržavanja osobnih podataka koje provode pružatelji elektroničkih komunikacijskih usluga7.

Sud je stoga odlučio da radi osiguranja zaštite osobnih podataka fizičkih osoba uključenih u prethodne postupke, jamčeći pritom informiranje građana i javnost pravosuđa, u svim svojim dokumentima objavljenima u svim prethodnim postupcima pokrenutima nakon 1. srpnja 2018. nasumično dodijeljenim slovima zamijeni ime i prezime fizičke osobe uključene u prethodni postupak. Također, uklonit će se svaki dodatni element koji može omogućiti identifikaciju dotičnih osoba.

Te će se nove smjernice, koje se ne odnose na pravne osobe i u odnosu na koje Sud zadržava mogućnost odstupanja u slučaju izričitog zahtjeva stranke ili ako to opravdavaju posebne okolnosti predmeta, primjenjivati na sve objave koje nastupaju tijekom postupanja s predmetom, od njegova pokretanja do zaključenja (objave u Službenom listu, mišljenja, presude…), kao i na naziv predmeta.

Radi olakšanja citiranja i identifikacije anonimiziranih predmeta, Sud će svakom od njih dodjeljivati uobičajeni naziv na sljedeći način:

- Ako su u predmetu suprotstavljene samo fizičke osobe, naziv predmeta bit će dva nasumično dodijeljena slova koja predstavljaju ime i prezime tužitelja, ali različita od stvarnih inicijala te stranke. Kako bi se izbjegao veći broj predmeta s istim nasumično dodijeljenim slovima (s obzirom na to da mogućnost kombinacije slova nije beskonačna), Sud će tim slovima pridružiti razlikovni element u zagradama. Taj dodatni element može upućivati na naziv pravne osobe koja se spominje ili na koju se odnosi predmet, iako ona nije stranka u postupku, ili pak na predmet ili značaj spora. Potonji pristup primijenjen je, primjerice, u nedavnoj presudi Suda od 26. lipnja 2018. u predmetu C-451/16, MB (Promjena spola i starosna mirovina)8.

- Ako stranke u postupku nisu samo fizičke, nego i pravne osobe, naziv predmeta jest naziv jedne od pravnih osoba. Međutim, ako je riječ o javnom tijelu koje redovito ima svojstvo stranke pred Sudom (npr. „ministar financija”), nazivu predmeta dodat će se i razlikovni element.

Naposljetku valja naglasiti da je cilj navedenih mjera zajamčiti odgovarajuću zaštitu osobnih podataka u okviru objava Suda. One ne utječu na način na koji Sud postupa s predmetima, na uobičajeno vođenje postupka kao ni, među ostalim, na rasprave koje će se nastaviti odvijati prema trenutačnim pravilima.
________________________

^ 1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravak SL 2018., L 127, str. 2.)

^ 2 Trenutačno je na snazi Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 2001., L 8, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 6.).

^ 3 Presuda Suda od 13. svibnja 2014., Google Spain i Google (C-131/12, vidjeti priopćenje za medije br. 70/14)

^ 4 Presuda Suda od 6. listopada 2015., Schrems (C-362/14, vidjeti priopćenje za medije br. 117/15)

^ 5 Mišljenje Suda od 26. srpnja 2017. (1/15, vidjeti priopćenje za medije br. 84/17)

^ 6 Presuda Suda od 5. lipnja 2018., Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, vidjeti priopćenje za medije br. 81/18)

^ 7 Presuda Suda od 8. travnja 2014., Digital Rights Ireland (C-293/12 i C-594/12, vidjeti priopćenje za medije br. 54/14) i presuda Suda od 21. prosinca 2016., Tele2 Sverige (C-203/15 i C-698/15, vidjeti priopćenje za medije br. 145/16)

^ 8 Vidjeti priopćenje za medije br. 92/18